Wednesday, December 11, 2013

C.Alvares Songs Lyrics - New1.BOLLANCHEM VOJEM - C.Alvares-Betty Ferns-Jessie

Okol:Darling ami vochon atam poilim civil marriage zaumya,
Nouro:Rav tum thoddo teomp poilim dogaim ami mogan bonvya,
Okol:Kazar zaunchea adim borem xem ek flat gheumya,
Nouro: Itlea vegim naka poilim sovai zata zalear pouya.

Okol: Kitem tum sodtai kazar tum pattim pattim vortai,
      Fokot darling maka mhunntai,hanv noko kitem tum chintai,
Nouro:Kosli hi pissai, Goeam assa mozo maim-pai,
      Tanchem licens/bessanv hanvem gheunk zai,
      Magir ami kazar zaumya bai.

Bail: Att mhoine zalet hanv mhunnom tum chitt boroinam kosso,
      Atam maka koulem achea pattlean zalai mhunn pisso,
Okol: Tum konn khuimchem mojea noureak insul korunk osso,
Bail: Nouro mhunnxi tor tond foddtelim tujem gheun mocho.

Okol: Hem konn darling tujem,
Nouro: Noko anv voukonam khoimchem,/noko nanv pirdear kortam mojem
Bail: Hem goemchem khajem,
      gheun ailam bolanchem vojem
Okol: Mazor tum khoimchem?
Bail: Tum Bombaimchem hanv Goemchem,
Okol: Tuka rinn nam ani dinvchem
Nouro: Vetam anv faleam ami meuchem.

Dailouge:
{Okol: Nam Nam rau veta, darling maka poilem
sang haka tum khoim vollkouta..
Bail: Darling darling tuka khobor assa tho konn to mozo.
Okol: Konn
Bail: Tuka khobor nam, rav re rav
Bail: Him koslim kamam?
NOuro: Anv kaim sozmonam
Okol: kitem sangonk sodtai
Okol: Kitem kitem..
Bail Ho mozo ghov ani anv tachi bail,
Okol: Tum Zannaim tannim maka mudi dilea
Bail: Voi tuka mudi dilea ani maka duddi dilea}

Okol: Ak'kach lagon mista ho pattim sortalo kazar zaunk,
      Familik moje atam kitem anv sangonk tem sang,
Bail: To melo mhunn sang juhu ghelolo poi thuimsor naunk,
Nouro: Goeam thaun chourisam addttam tuka khaunk.

Okol: Padd tujem poddlem
Bail: Haka ani tondd assam vhoddlem
      Hem khoim tuka dhoddlem
Nouro: Dance-ak tea pasot oxem ghoddlem
Okol: Xirap tujer soddtam
Bail: Aka aiz hanv goeam poilim vortam
Nouro: Taka HOspitalan ghaltam, kumar zaunk invitation daddtam.

2.BIKUNN KHATA - C.Alvares

Sogle zann ghaltat mhunn kalsanv,bomboi ghalun ailom anv,
Konnem sanglem ekdom boro mhunn bomboicho ganv,
Kalsanv ghalun dhorlem anvem pojisanv, noko zalom goemkar vinktat mhunn pao
Sogleam poros sokla assa Goemkaranchem nanv.

Chintun kallzak poddtat gaye, bomboi ailear zogzogotat doye
Kai Bore tambde doye bijleche  diye
Duddu aslear sukhan jiye, Goemkaranche toklek kie,
Iraniager voch ani baba singel chav pie.

Cheddvamchem pojisanv mat ekdom forte, tim inglezuch tastat fokot,
Cheddeank tannim korun baba dovorleat re popot,
Te Goem khoimchea vaten nokot, Oklannim soddtoch bonvtat lokot,
Thoddeank kaikoi zalear sodunk bonvtat dontamchem vokot.

Kitem re mumboi ojeapam ghoddta, cheddvam cheddeank tatt korun naddta
Natkam koxim pollunk dista, askuteo kaddta,
Chedde tondan sigretti dhorta, nakear ravon dunvor soddta,
Ghara lagim voson poixi edeo motteo video voddta

Chintun dolleamnim dukham bhortat,Goemkar amche upasani mortat,
Sirvesak ass te mat aplem pojisanv dovortat,
Thodde Goem eun bondollom foddtat, kitem re mhunnta Bomboi zoddtat
Punn anga ieun poixi zalear kitle zann futtparir nindtat

Bomboi ani naka re puta, kacha kacha kamam zata,
Ilem goemchem rogot addlelem bikunn khata,
Melele sogle kuddan yeta petter boson betting gheta,
Sotto lailo toi gelo mhunn konn vhodlean sopneta.

MANDOS OF C.ALVARES...

ULHAS SODDTAM - C.Alvares & Mohana

Ulhas ho soddtam sobhemazar,
Visron maka tum zatai Kazar,
Dekhtoch mojea sangatar, jurament gelo negar,
Mog tuzo anvem kel'lo niz,
Dukhoilem tunvem mojem kalliz,
Devan Korum tuka feliz...}x2

Sonvsarant moje kaim nam baki
Dukhamacho  zatm dukhi
Magtam tum assonk sukhi, kai nezo anv urlear dukhi.

Mog tuzo anvem kel'lo niz,
Dukhoilem tunvem mojem kalliz,
Devan Korum tuka feliz...}x2

Akanta diloi kallzak konti,
Uttlo naim ek punn maka ek mitti,
Igorjen vachtoch chitti, kontin mojeo vocho chinti

Mog tuzo anvem kel'lo niz,
Dukhoilem tunvem mojem kalliz,
Devan Korum tuka feliz...}x2

DURDOXEA - C.Alvares & Ophelia...from the Tiatr...Durdoxea..

Kazarcho kovit polloun,
Moga roddlim anv dukham golloun,
Bhurgea porim maka anson khelloun,
Kazar zaloi fuddar mozo palloun....x2

Mhunntalo buxea, dileli axea,
Fuddarachi moji keli durdoxea...}x2

Tum mojea vidan eklo cheddo,
Maim tuzo mog kor mhunnon roddo,
Mojea jivtak ghaloi poro,
Antam poi ansta sogllo vaddo...x2

Mhunntalo buxea, dileli axea
Fuddarachi moji keli  durdoxea..}x2

Lokak sanglem anv mhunn kaiem,
Mog korunk porva kelonam anvem
Ganvan bonvonk uklonam paiem
Lojechem gomteak ghatlem daiem...x2

Mhunntalo buxea, dileli axea
Fuddarachi moji keli  durdoxea..}x2Sunday, October 27, 2013

Don Panam - Carmo Rod

CARMO ROD
The original song on Opinion Poll was sung by the late Tiatrist, Carmo Rod titled ' DON PANNAM' immediately after the Opinion Poll, and for which he was given a gold leaf for singing the song beautifully.. The song was composed by the famous footballer player of Salgoankar, hailing from Chinchinim, by the nane of Philip along with Carmo. 

DON PANAM
Dis Somar tarik 16 muino Janeracho,
Jea disak opinion poll zalo Goemcho,
Goemchea chearui konxeanim bobau Goemkarancho
Don Pananim sambaulem Goa Maim Des amcho.

Hindu Christanv Musolman ekttaim zale khorench te 
Sotiek zogoddlet samballunk Goa amcho ganv
Zantte nentte toxech  kudde tontte moi-mogan vavurlet magir tem pattleam kitem zanv
Bharatachea bauttea khala ravumya, separate state magumya
Tednam kim astelem amkam nanv
Heach porim tor moi mogan bonvlear ami toxench mojea bhoinnanim Devachem astlem bessanv.

2ND VERSE
Mandrem anik Tivimkaranim dakhoilem kallim kupam
Xivolkar khorench zogoddle anstim rupan
Calangute Aldonkaranim mhunntlem tumchea borim ami etanv
Mhapxekaranim dilim don panak votan

Chorus                                               
Poilench tem ful Bicholchea ganvant ful’lem
Palikaranim vinktem ghetlem Satarichea Bailanim maulem
Ponje paunk khorench matxe baulem
Santa Cruz kosle te koulem, St. Andren sarkench parkilem
St. Estevam pautoch dudan taka ximplem
Markaem mhunnonk laglem aplem foddem tem anik porzol’lem
Shirvoddea Canacona pautoch konn mhunnonk laglo ful  jiklem
Thoim tan Maharashtrant vochonk kori Sanvordea Stationar addailem

iii
Sanguem anik Quepemkar bagak ravun vavurle
Kunkolkar diule gheun Goem bonvle
Khorench tankam abru fav Goa Samballunk Vavurle
Sogllea lokan tankam uxear mhunn pacharle.
                                                CHORUS
Benaulim pautoch fulacho vas zalo kobarr
Navelim Panachi ras 10 ozar rexik poile aile Curtorkar
Moddgonvkaranim favo tea porim dilo adar, 
Cortalim apunn mhunno uxear,Murgonvam votam mezun zalim kobar, 
31021 votank jikle sogllo lok zalo fuxeal Akea Goeam fogacho bobau
Bardez Ilhas Nova Konistanv zale pirdear 
Goa Samballunk konn vavurle focot te amche or’rad Xastikar

Lyrics courtesy: Junifer Rodrigues (brother of Late Carmo Rod)