Friday, October 25, 2019

Chris Perrys Songs (New)

SOTTVE RATIK – Lyrics Chris Perry (Lulu Fortes/Mac/ Irineu)

Sonvsarant zaitim chedde-cheddvam astelim,
Amigam koxim, borobor bonvtelim,
Noxibant favo tim, eka-mekak meutelim,
Devachem ubeube pormonnem kazar zaum pavtelim
                                   
Chorus...
Devan mista Sottve ratrik,  bukar boroilelem,
Kazar ami zaunk amkam formailelem,
Konnachean voronk zainam, noxibant nirmilelem,
Mogan ami sarchem, jivit urlelem.

Altara mukhar, dimber ami astanam,
Kallzam urmotalim padri manual vachtanam,
Khoxen dukham goulim, mudi ti ghaltanam,
Ekvott zalo mhunn soglleank gomlem, teo gantto vaztanam.

Repeat Chorus.....Devan mista sottve ratrik 
 
Mai-Paichem ghor soddun aiz anv tumger ietam,
Urlelem jivit tukach anv bhettoitam,
Kallzachem dhar ugddun mog tuzo bitor ghetam
Morosor sanddchim nam, mhun tuka, jurament ditam.

Repeat Chorus
Devan mista Sottve ratrik,  bukar boroilelem,
Kazar ami zaunk amkam formailelem,
Konnachean voronk zainam, noxibant nirmilelem,
Mogan ami sarchem, jivit urlelem.

SOPNAN FOTTOILO - Cyril Ferrao

Pakte tor asle mhaka, udon tujexim eupacho,
Sodun kaddunk tuka, mojea gopant gheupacho,
Rannant passun aslem tor, tujexim anv ravpacho,
Jevunk  passun naslear, pallo Khav-pacho.

Kitlo sintir zalom, noxibantlem chuklem,
Nirmoll kalliz mhojem, kitlem zaith dukhlem,
Sounsarant anik na konn, tunch sobit ekelem,
Kednach tuka dekonknam, fokot sopnant anvem dekhlem.

Nidhlolo anv astanam, ojeap hem goddlem oslem,
Zolmank  dekhonknam, sobit cheddum toslem,
Molbar than devon ieun, kuxik tem mojea boslem,
Ekech goddiek  mhojem, Kalliz mogan laslem.

Kalzant mojea mogacho, uzo tanem petoilo,
Sogli rath ulovun, aploi mog betoilo,
Kiss gheunk anv vetalo, maim mhojea mhaka uttoilo,
Utton poilar konnuch na, mhaka sopnan  fotoilo.

SOPNAN FOTTOILEM -  Hema Sardessai

Pakte tor asle mhaka, udon tujexim eupachim,
Sodun kaddunk tuka, khuxeal anv zaupachim,
Rannant passun aslo tor, tujexinch anv ravpachim
Jevunk  passun naslear, follam Khav-pachim

Kitlim sintir zalim, noxibantlo chuklo,
Kallzcho mhozo gonddo,  kitlo zait dukhlo
Sounsarant sundor na konn, tunch niz to eklo,
Kednach anvem dekonknam, fokot sopnant taka dekhlo,

Nidhlelim anv astanam, soeg ho ghoddlo oslo,
Ghoddot mhunn hi ghoddni  monant dubav naslo,
Mollbar than devon eun, kuxik tum mojea boslo,
Ekech goddiek  mhojo, jivit mogan laslo

Kallzant mojea mogachem, aktem tannem pettoilem,
Soglli rath ulovun, kalliz maka bhettoilem,
Kiss tacho gheunk vetalim, main mhoje mhaka uttoilem,
Utton poilear konnuch na, mhaka sopnan fottoilem.

Jivitan mojea anvem,  konnachoch mog korunk nam,
Nhui mhunnon konnak, utor anvem diunk nam,
Tuzoi mog korunk maka, noxibant favo zaunk nam,
Ekuch pautti dislo tum, porot disonk nam,

Ugddas tacho urtolo, sodanch mhojea motin,
Chintlelem anvem monan, zaunk tachi potin,
Ugddassak taka diunk, kainch naslem athin,
Istor mhoji kabar zali fokot ekech ratin.

MOGACHO AMRUT - Seby Ferns

Mog Korunk, xikoilolo, noko aslo koso korcho to tuvench gho dakoilolo,
Vontak vont tenkoilolo, Mogacho amrut tunvem mojea kallzak rokoilolo,
Kallzant mog, pikoilolo, Konn atam vorot gho to, tunven sukoilolo,
Konakuch segred to meuchonam, dotora lagim kurar zauchonam,
Konn antam pekoit ghav to kallzak dukoilolo.

Noxibant nam tor,  tuka  kaim ek  meuchemnam,
Chintlelem kamui  tujem, zauchemnam,
Nirmonn Devachem, fokot to devuch zannam,
Thachem vinnem kain amchem cholchenam.

Mog Korunk, xikoilolo, noko aslo koso korcho to tuvench gho dakoilolo,
Vontak vont tenkoilolo, Mogacho amrut tunvem mojea kallzak rokoilolo,
Kallzant mog, pikoilolo, Konn atam vorot gho to, tunven sukoilolo,
Konakuch segred to meuchonam, dotora lagim kurar zauchonam,
Konn antam pekoit ghav to kallzak dukoilolo.

GHEUN NACHOTAM 
Lyrics: Chris Perry,
Singers: Mendes Bros ( Felix-Xavier-Derrick-Theresa )

Legend: Pai=P,  Dhuv= Dn Nouro= N, Dusro Nouro=DN

D: Kiteak aikonam, begin maka kazar zai,
   Kanar dorinam, kiteak pattim sort ga pai,
P: Ago bextench fugar tum, kiteak zat go mujea bai,
   Kazar korunk tuka, vis vorsam pun zaunk zai.

CH
D: Kazarachi maka ailea muga tanu,
   Kiteacheruch mojem, lagonam ga monu,
   Voduvea korachem, hem zaunk zai pannu,
   Kazar korunk tuka bai, azun asa tum lhanu.
Uloup:
D: Pai, oh pai – ho mughe nouro
P: Kitem ! ho nouro tugelo ? Boro asa mure baba ?
N: Oiiii
D: Mughe offisant asot pai to.
P: Tum teghe offisant asot musta ?
N: Oiiii

D: Pai ho mozo nouro, offisant kamank asota,
   Antamche nachui to, ekdom boro nachota,
P: Ago poi go to lok soglo, polloun taka ansota
   Khuimcho re ho nouro, mickey mouse polleunk disota

CH
D; Kiteim kortai tem kor, pun to maka zaieo,
   To naka go tuka, bai tum moje borim yeo,
N: Hayeo (hello) oklechea pai, tum ass mhunnga boyo,
   Avoi ghe moje maim, ho khuimcho chonchoro.

Uloup:
D: Pai pai ho mughe dusro nouro
P: Kitem ! ho tughe dusro nouro ?
D: Oi, boro paklo disota nhu ?
P: Boro asa mure baba ?
DN:Kitem ? amim kitlim zanam ? Amim teg zann bhau anik dog zan bhoinneo,
   ek asa tarvar ek asa offisant, tik tok tik tok longhand typing korta
P: Ago teko anvem kitem vincharlam anik to kitem sangota,
D: Pai, to amghe bhas bori nenno.
P: Ham, tum amghe bhas bori nenno musta ?
DN: Kitem anv konnacho cheddo ? anv Piedadicho, Marequinacho, Abolinacho, Terezinacho, Poskinacho, Potinecho, Clementinacho cheddo


P: Sang re noure maka, khuimsor re tujem ghoro ?
DN: Kosso asai kaim mhunntai, oi oi ekdom asa boro,
D: Inglezuch to uloita, konkanim korinam care-o
P; Eklo chonchoro anik dusro mure bhero.

CH
DN: Hello mojea Dolly, tuk anv moje borim vortam,
N: Tum ie mojea boyim, tuka anv bhangyean bhortam
P: Konuch naka tuka, tuka anv jitench katortam
N:Katorchea adim sasupai, teka anv gheun nachotam

25/10/2019

Friday, August 2, 2019

Songs of Alfred Rose - X Y Z

1.XAPAICHE KENS - Engelbert Rose=ER, Rita Rose=RR, Alfred Rose=AR

RR: Kal sungtam bazlelim, tim konnem velim? aiz bangdde reshad korun dovorlele,
    te kalintle nanch zale...Konnem velet kai?
ER: Mummy kitem zalem?
RR: Ahammm atam gomlem.....


RR: Aaha, humhum, tum kuznan nistem chortaloi,
    Aaha, humhum, tum pattlean bonche moddtaloi,
ER: Nam Mummy anvem nistem chorunk nam,
    Bonche anvem Mummy moddunk nam,
RR: Fotti Sangtai ER:Fotti sangonam,
RR: Tor kailint nistem koxem nam,
ER: Aaha, humhum, tem mazor soukas ailelem
    Aaha, humhum, tem nistem chorun danvtalem,
RR: Tem tunch don paiemchem mazor maka koulem,

ER: Mazor maka poun ekdom bielem,
    Xempddi tuttosor tem danvonk laglem,
    Anvem danvon taka ghott dhorlem, 
    Ani zonelantlean bhair marlem,
    Porot mhunnlem tem choruk ietelem,
    Mummyn nistem addlaim tem chortolem,
    Amchem nistem tem kiteak khatelem,
    Nistem kaddun mojea tondant ghalem.

AR: Aaha, humhum, tum mummyik xapotam sangtai,
ER: Kiteak daddy tum bestoch maka dubavtai,
AR: Aik jitle pautti tum fotti marta,
    Eok Eok kens mozo dhovo zata,
    Dekun sintidan tum aik puta, fotti tum marinaka,
RR: Daddy ietoch tujea tonddak zata talem,
ER: Mummy, Mummy, RR; Ogo rav tapott poddtelem,
ER: Kens dove koxe zatat tem atam chintchem poddlem.

ER: Fotti marin tor, AR: Kens dove zatele,
    Mosti korin tor, AR: Kens dove zatele,
    Lisanv korinam tor, Daddyche kens dove zatele,
RR: Put kitlo uxear, kiteak damptai dolle,
ER: Mummy xapaicher nodor marun polle,
    Daddy boro zalear, xapaiche kens, 
    Sogllech koxe dove zale.

AR: Aaha, humhum, xapai bhaxen zaunk chintai,
    Aaha, humhum, tum maka fottounk sodtai,
    Aaha, humhum, tum mojea kanant ghalunk sodtai....

2.XIDDKAUNNI - Alfred Rose

Uzvea hathan aiz, davea hathak patieonk zainam,
Khorea ixttak pasun, hea tempar patieonk zainam,
Sirvidorank pasun, hea tempar patieonk zainam,
Bhavak ani bhoinnink pasun, aiz patieonk zainam.

Eka sunneank poxit zalear, tem tuji rakonn korta,
Sirvidorank ghor samballunk dilear, to zaite pavtt ghor chorta,
Ghorcheam munxeank jivexim marun, avchit to nattak zata,
Dekun tacho fottu kaddun dovrat, serkar xiddkavnni dita.

Indira Gandhi, porjechea ti mogachi,
Ikmotin sambavtali, sovostkai Indiechi,
Kosli noxtti korni, tichi rakonn korteleanchi,
Ticher far soddun, tika nidoili, ti nid sasnnanchi.

Khobor aikon, gorib-girest roddonk laglint dukhanin,
Indira Gandhi zavn asli, sovostkaiechi rannim,
Vagak martat, toxi tika, marli kitleach faranim,
Fodfoddun ti, kabar zali, ang xirxirta bhavanim.

Indiecho pai mhunnttat, Mahatma Gandhi,
Indiechi maim zali, Indira Gandhi,
Indiecho Prodan Montri, atam Rajiv Gandhi,
Dhoniam ho zago, boreponnim cholovnk, taka kurpa dhi.

Indian xerkaran amkam kitem kelam’ oxem mhunnonk favonam,
‘Ami Indie pasot kitem kelam’ oxem ami kiteak chintinam,
Indiek sonvsari vhodd nasanvam modem, hem voir ubarlear dubav nam,
Tichea mornant rito zal’lo zago,kednanch bhorunk zanvcho nam.

Vaitt korta poi titleim, dolleank disti poddta,
Borem korta tacher, rokddich visor poddta,
‘Tinnem kitem borem kelam’ zaite zann mhunntta,
Orissa, Assam, Punjabak gelear, apxinch disti poddta.

CHOGM-chea membrank visov ghevnk, Goa tinnem vinchun kaddlem,
Novo airport, lamb rund roste korun, Goa tinnem porzollailem
Goa oslem neketr Indiek nam mhunn, tinnem sonvsarak dakoilem,
Indira sovostkaiechem neketr, kotta itlean palovlem,
Indira sovostkaiechem neketr, kotta itlean palovlem.

1.YE JOHNNY YERita Rose

Mogan poddon anv zalim kazar,
Ghorkar mozo kopit assa tarvar,
Apurbaen bej diun hea pollear,
Gelo mhunn, suskarun, zatam bejar

Ye Johnny ye ani gopan maka ghe,
Ye Johnny ye ani gopan maka ghe,
Kopit tum assai tarvacher, nodor ghaltai somdiracher,
Ye Johny ye, begin nodor ghal mojer.

Kazarachem amrut chaklemnam,
Kazar kitem tenvuim gomlemnam,
Begin vexi mhunnonn chintlem nam,
Roddtam anv, ut'tana, bostanam,

Ye Johny ye ani gopant maka ghe,
Ye Johny ye ani gopant maka ghe,
Kopit tum vhoddlea tarvacho,
Kopit tum mojea kallzacho,
Ye Johny ye, uzo paloi mogacho,

Fugar zatam, anv mogan tujea,
Gopant dhorunk, axetam anjea,
Hea kallzahco, tum zaloi rajea,
Begin ye, begin ye, gheun rojea,

Ye johny ye, ani gopan maka ghe,
Ye Johny ye, ani gopan maka ghe
Bail tuji sakramentachi,
Rani anv tuje kallzachi.
Ye Johny ye, vatt polloun assa tuji.


1.ZALET VHODD GORENKAR - Alfred Rose=AR,Jeanette Jones=JJ, Rico Rod =RR

JJ: Anv fulwali, dista mhunn beuti.
    Amizad assa maka, mottea-motteam munxeamchi,
    Aiz babanim, amchi Diwali,
    Dekun nesleam anv hi tambddeli sadi,
    Baba lok gheai, cholienk voron diai,
    Fulam viktam anv ekdom sovai.
AR: Oh konn hi devi assa mojea samkar,
    sodanch hea vellar bosta amchea arkar 
JJ: Tum chollo xetticho,
AR: Voi royal katicho, hai hai Sundori ghetam beij athicho.

2nd Vers
RR: Are-re-pora, horam zalim bara,
    Chol dada-ayi tuka rautelim ghara.
    Laddu mera, sovaiyen vora
    Kai gho nari,  
JJ: Kai re
AR: Ara-ra-ra-ra

RR: Xettik lavyea pattik, nari ieo go kuxik,
    Laddu he khavun polloi kitle ruchik,
AR: Oh polle nari, sorpoli ghe mhaji,
    funkott ditam poi deddki naka tuji
RR: Sambav Narann xetti, kaddin tujeo kati,
JJ: Zogoddnakat babanim loz hi moti.

3rd Vers
RR: Polle Nari, khobor hi khori,
    Sorpolli addlea tannem adarun chori,
AR: Khobor bori, marin ek sori,
    Borborit voddin bandun edi motti dhori,
JJ: Borem to babanim anv vetam ghori,
    Poti maka ravtolo, anv kazari,
RR: Kazari? ago rav mugo AR: Aii mageli sorpoli..both crying (dialogue)
AR: OH xenkor atam zalet vhodd gorenkar,
RR: Hai koslo mhunn vo diss ailo marekar,
RR: Mar martolo, mamam, sarkim zalim kamam
AR&RR" Noxib hem amchem Deva Rama Rama
RR: Rama Rama
AR; Rama Rama
RR: Rama Rama, ha ha ha (fade)

2.ZOLMANCHEA DISACHEM KANTAR - Alfred Rose

Dis tujea zolmancho, dis vhodde khoxecho,
Happy Birthday mhunnon ugddas kortanv tuzo,

Sorgar kor Anjeancho, sad ghaltat gaenacho,
Sonvsar chear disancho, anson khellon sarcho,

Fuddar tuzo choddom, ontreg tuje vaddom,
Pest pidda pois poddom, tujem sukh urom.

Rup tujem anjeachem, kalliz chodd mogachem,
Deva Bapan aplem besanv tujer ghalchem,

Zolmancho dis tuzo, Zolmacho dis tuzo,
Anson khellon sodanch sarcho,
Zolmancho dis tuzo.

3.ZONVLLEO BHOINNIM - Alfred Rose

Anv kazar zalom porum, kitem atam korum,
Ghor zanvuim kelo maka, zalom khoxen,
Koxe diss he sarum, buddta mojem tarum,
Jivit sartam lojen.

Bailek dusri bhoinn asli ti xiktali Eropak,
Ti mudans korunk Bomboi aileli thoddea tempak,
Maka koddkoddi suttli Saiba poitoch tichea rupak.
Ti zonvlli bhoinn moje bailechi,Very fast mog korpak,

Pollounk ekuch dista, dogaim ekuch nesta,
Konn bail konn meunnim sangonk agodd lagta,
Choltannam ek dista, anstannam ek dista,
Anv ujean poddlom mista.

Ek diss nesson jhetan, gelom anv offisan,
Thuim than picture-ak geleanv amim sangatan,
Picture zalea uprant, jeunk geleanv hotelan,
Pott bhorteleanv mhunn nettan.

Jevonn zatoch dogaim ghara aileanv anson anson,
Meunnim athan zaddu gheun darar asleli boson,
Zaddu moje tokler marlo, neketram laglim disonk,
Mhunnonk lagli, 'Are meunnim zai, tuji bail ghara asson"

Bobau zalo vhoddlo, sasupai thuim ailo,
Dogaim Zogddonk lagim, anv mhunn ghov tancho,
Sasupai ghuspolo ani maka ghuspailo,
Anv ghov koso zatolom dogancho.

Rooman ekloch vetam, darak khilli ghaltam,
Khattir nidon, unxim gheun anv poxetam,
Pai zaunk anv axetam, punn mojea bhurgeachi maim.
Boltench zai mhunn bietam.

Sasupai mhunnta, lhan astannam oxench ghoddtalem,
Eklean mosti kelear, dusreacher chabuk poddtalem,
Khuimchem Lina, Khuimchem Tina, sangonk agodd lagtalem,
Hem umannem bhavanim mojea noxibak ghuspolem.

Konnem sanglam maka, gomonk zai tor tuka,
Bailecher nixeannim kor bienaka,
Nixeannim khuim korchi hench sozmonam maka,
Hem kazar bhuzlem maka.

Updated 2nd August 2019