Friday, August 2, 2019

Songs of Alfred Rose - X Y Z

1.XAPAICHE KENS - Engelbert Rose=ER, Rita Rose=RR, Alfred Rose=AR

RR: Kal sungtam bazlelim, tim konnem velim? aiz bangdde reshad korun dovorlele,
    te kalintle nanch zale...Konnem velet kai?
ER: Mummy kitem zalem?
RR: Ahammm atam gomlem.....


RR: Aaha, humhum, tum kuznan nistem chortaloi,
    Aaha, humhum, tum pattlean bonche moddtaloi,
ER: Nam Mummy anvem nistem chorunk nam,
    Bonche anvem Mummy moddunk nam,
RR: Fotti Sangtai ER:Fotti sangonam,
RR: Tor kailint nistem koxem nam,
ER: Aaha, humhum, tem mazor soukas ailelem
    Aaha, humhum, tem nistem chorun danvtalem,
RR: Tem tunch don paiemchem mazor maka koulem,

ER: Mazor maka poun ekdom bielem,
    Xempddi tuttosor tem danvonk laglem,
    Anvem danvon taka ghott dhorlem, 
    Ani zonelantlean bhair marlem,
    Porot mhunnlem tem choruk ietelem,
    Mummyn nistem addlaim tem chortolem,
    Amchem nistem tem kiteak khatelem,
    Nistem kaddun mojea tondant ghalem.

AR: Aaha, humhum, tum mummyik xapotam sangtai,
ER: Kiteak daddy tum bestoch maka dubavtai,
AR: Aik jitle pautti tum fotti marta,
    Eok Eok kens mozo dhovo zata,
    Dekun sintidan tum aik puta, fotti tum marinaka,
RR: Daddy ietoch tujea tonddak zata talem,
ER: Mummy, Mummy, RR; Ogo rav tapott poddtelem,
ER: Kens dove koxe zatat tem atam chintchem poddlem.

ER: Fotti marin tor, AR: Kens dove zatele,
    Mosti korin tor, AR: Kens dove zatele,
    Lisanv korinam tor, Daddyche kens dove zatele,
RR: Put kitlo uxear, kiteak damptai dolle,
ER: Mummy xapaicher nodor marun polle,
    Daddy boro zalear, xapaiche kens, 
    Sogllech koxe dove zale.

AR: Aaha, humhum, xapai bhaxen zaunk chintai,
    Aaha, humhum, tum maka fottounk sodtai,
    Aaha, humhum, tum mojea kanant ghalunk sodtai....

2.XIDDKAUNNI - Alfred Rose

Uzvea hathan aiz, davea hathak patieonk zainam,
Khorea ixttak pasun, hea tempar patieonk zainam,
Sirvidorank pasun, hea tempar patieonk zainam,
Bhavak ani bhoinnink pasun, aiz patieonk zainam.

Eka sunneank poxit zalear, tem tuji rakonn korta,
Sirvidorank ghor samballunk dilear, to zaite pavtt ghor chorta,
Ghorcheam munxeank jivexim marun, avchit to nattak zata,
Dekun tacho fottu kaddun dovrat, serkar xiddkavnni dita.

Indira Gandhi, porjechea ti mogachi,
Ikmotin sambavtali, sovostkai Indiechi,
Kosli noxtti korni, tichi rakonn korteleanchi,
Ticher far soddun, tika nidoili, ti nid sasnnanchi.

Khobor aikon, gorib-girest roddonk laglint dukhanin,
Indira Gandhi zavn asli, sovostkaiechi rannim,
Vagak martat, toxi tika, marli kitleach faranim,
Fodfoddun ti, kabar zali, ang xirxirta bhavanim.

Indiecho pai mhunnttat, Mahatma Gandhi,
Indiechi maim zali, Indira Gandhi,
Indiecho Prodan Montri, atam Rajiv Gandhi,
Dhoniam ho zago, boreponnim cholovnk, taka kurpa dhi.

Indian xerkaran amkam kitem kelam’ oxem mhunnonk favonam,
‘Ami Indie pasot kitem kelam’ oxem ami kiteak chintinam,
Indiek sonvsari vhodd nasanvam modem, hem voir ubarlear dubav nam,
Tichea mornant rito zal’lo zago,kednanch bhorunk zanvcho nam.

Vaitt korta poi titleim, dolleank disti poddta,
Borem korta tacher, rokddich visor poddta,
‘Tinnem kitem borem kelam’ zaite zann mhunntta,
Orissa, Assam, Punjabak gelear, apxinch disti poddta.

CHOGM-chea membrank visov ghevnk, Goa tinnem vinchun kaddlem,
Novo airport, lamb rund roste korun, Goa tinnem porzollailem
Goa oslem neketr Indiek nam mhunn, tinnem sonvsarak dakoilem,
Indira sovostkaiechem neketr, kotta itlean palovlem,
Indira sovostkaiechem neketr, kotta itlean palovlem.

1.YE JOHNNY YERita Rose

Mogan poddon anv zalim kazar,
Ghorkar mozo kopit assa tarvar,
Apurbaen bej diun hea pollear,
Gelo mhunn, suskarun, zatam bejar

Ye Johnny ye ani gopan maka ghe,
Ye Johnny ye ani gopan maka ghe,
Kopit tum assai tarvacher, nodor ghaltai somdiracher,
Ye Johny ye, begin nodor ghal mojer.

Kazarachem amrut chaklemnam,
Kazar kitem tenvuim gomlemnam,
Begin vexi mhunnonn chintlem nam,
Roddtam anv, ut'tana, bostanam,

Ye Johny ye ani gopant maka ghe,
Ye Johny ye ani gopant maka ghe,
Kopit tum vhoddlea tarvacho,
Kopit tum mojea kallzacho,
Ye Johny ye, uzo paloi mogacho,

Fugar zatam, anv mogan tujea,
Gopant dhorunk, axetam anjea,
Hea kallzahco, tum zaloi rajea,
Begin ye, begin ye, gheun rojea,

Ye johny ye, ani gopan maka ghe,
Ye Johny ye, ani gopan maka ghe
Bail tuji sakramentachi,
Rani anv tuje kallzachi.
Ye Johny ye, vatt polloun assa tuji.


1.ZALET VHODD GORENKAR - Alfred Rose=AR,Jeanette Jones=JJ, Rico Rod =RR

JJ: Anv fulwali, dista mhunn beuti.
    Amizad assa maka, mottea-motteam munxeamchi,
    Aiz babanim, amchi Diwali,
    Dekun nesleam anv hi tambddeli sadi,
    Baba lok gheai, cholienk voron diai,
    Fulam viktam anv ekdom sovai.
AR: Oh konn hi devi assa mojea samkar,
    sodanch hea vellar bosta amchea arkar 
JJ: Tum chollo xetticho,
AR: Voi royal katicho, hai hai Sundori ghetam beij athicho.

2nd Vers
RR: Are-re-pora, horam zalim bara,
    Chol dada-ayi tuka rautelim ghara.
    Laddu mera, sovaiyen vora
    Kai gho nari,  
JJ: Kai re
AR: Ara-ra-ra-ra

RR: Xettik lavyea pattik, nari ieo go kuxik,
    Laddu he khavun polloi kitle ruchik,
AR: Oh polle nari, sorpoli ghe mhaji,
    funkott ditam poi deddki naka tuji
RR: Sambav Narann xetti, kaddin tujeo kati,
JJ: Zogoddnakat babanim loz hi moti.

3rd Vers
RR: Polle Nari, khobor hi khori,
    Sorpolli addlea tannem adarun chori,
AR: Khobor bori, marin ek sori,
    Borborit voddin bandun edi motti dhori,
JJ: Borem to babanim anv vetam ghori,
    Poti maka ravtolo, anv kazari,
RR: Kazari? ago rav mugo AR: Aii mageli sorpoli..both crying (dialogue)
AR: OH xenkor atam zalet vhodd gorenkar,
RR: Hai koslo mhunn vo diss ailo marekar,
RR: Mar martolo, mamam, sarkim zalim kamam
AR&RR" Noxib hem amchem Deva Rama Rama
RR: Rama Rama
AR; Rama Rama
RR: Rama Rama, ha ha ha (fade)

2.ZOLMANCHEA DISACHEM KANTAR - Alfred Rose

Dis tujea zolmancho, dis vhodde khoxecho,
Happy Birthday mhunnon ugddas kortanv tuzo,

Sorgar kor Anjeancho, sad ghaltat gaenacho,
Sonvsar chear disancho, anson khellon sarcho,

Fuddar tuzo choddom, ontreg tuje vaddom,
Pest pidda pois poddom, tujem sukh urom.

Rup tujem anjeachem, kalliz chodd mogachem,
Deva Bapan aplem besanv tujer ghalchem,

Zolmancho dis tuzo, Zolmacho dis tuzo,
Anson khellon sodanch sarcho,
Zolmancho dis tuzo.

3.ZONVLLEO BHOINNIM - Alfred Rose

Anv kazar zalom porum, kitem atam korum,
Ghor zanvuim kelo maka, zalom khoxen,
Koxe diss he sarum, buddta mojem tarum,
Jivit sartam lojen.

Bailek dusri bhoinn asli ti xiktali Eropak,
Ti mudans korunk Bomboi aileli thoddea tempak,
Maka koddkoddi suttli Saiba poitoch tichea rupak.
Ti zonvlli bhoinn moje bailechi,Very fast mog korpak,

Pollounk ekuch dista, dogaim ekuch nesta,
Konn bail konn meunnim sangonk agodd lagta,
Choltannam ek dista, anstannam ek dista,
Anv ujean poddlom mista.

Ek diss nesson jhetan, gelom anv offisan,
Thuim than picture-ak geleanv amim sangatan,
Picture zalea uprant, jeunk geleanv hotelan,
Pott bhorteleanv mhunn nettan.

Jevonn zatoch dogaim ghara aileanv anson anson,
Meunnim athan zaddu gheun darar asleli boson,
Zaddu moje tokler marlo, neketram laglim disonk,
Mhunnonk lagli, 'Are meunnim zai, tuji bail ghara asson"

Bobau zalo vhoddlo, sasupai thuim ailo,
Dogaim Zogddonk lagim, anv mhunn ghov tancho,
Sasupai ghuspolo ani maka ghuspailo,
Anv ghov koso zatolom dogancho.

Rooman ekloch vetam, darak khilli ghaltam,
Khattir nidon, unxim gheun anv poxetam,
Pai zaunk anv axetam, punn mojea bhurgeachi maim.
Boltench zai mhunn bietam.

Sasupai mhunnta, lhan astannam oxench ghoddtalem,
Eklean mosti kelear, dusreacher chabuk poddtalem,
Khuimchem Lina, Khuimchem Tina, sangonk agodd lagtalem,
Hem umannem bhavanim mojea noxibak ghuspolem.

Konnem sanglam maka, gomonk zai tor tuka,
Bailecher nixeannim kor bienaka,
Nixeannim khuim korchi hench sozmonam maka,
Hem kazar bhuzlem maka.

Updated 2nd August 2019

Songs of Alfred Rose - U V

1.UKOL ZAUNCHONAM - Alfred Rose

Anv rati boroch thoklolom, nindtolo mhunn khatir poddlom,
Boltench anv sopon sopnelom, Mahatma Gandhik polloun ojeaplom,
Taka polloun khoxi zalom, anv danvon tachexim gelom,
Tacheach tondak pollounk urlom, vichar taka anv korunk laglom.

Saiba zor tuka meulolo, atam zago Prodan montricho,
Sang tum kosso choloitolo, tho karbar Bharat matacho,
To hasonuch mhunnok laglo, karbar zala vankdea rosteacho,
Porje passun konn vavronam munis zala aplinch bolsam borpacho.

Tannem mhunntlem Inglezacher, anvem ek zogddem kelolem,
Toxench lokak chortat tancher, ek khor zogddem korchem poddlem,
Honest munis kon disonam, karbar zala pissudlelem,
Corruption antam chodd zalam, tem nupoit korchem poddtelem.

To mhunnta munxak chornakat, Devan dilelea zomnik chorat,
Zomnichi girestkai chorun, gorib lokachim pottam bhorat,
Be-visvassponn aiz chodd zalam, tachim pallam tumi toddun kaddat,
Kodeli besteoch gorom korinakat, tem ausaiponn dongrar soddat.

Tachim molladik utram, aikon mhaka khorem dislem,
Visvassponn aiz khoimch dissonam, lucheponn aiz soglleak pavlem,
Prisanvant vossonk chodd sompem, oxem tannem mhaka mhunntlem,
Pun visvassponnan vavr korunk, hem sompem nhoi tannem sanglem.

Honestpon zor korpon vochot, sovostkai kedinch aschinam,
Apleponn zor vaddon vochot, lucheponn unnem zaunchenam,
Ausaiponn zor uddon vosot, corruption kednanch zaunchenam,
Mahatma Gandhin sanglam tem zainam tor Indiecho ukol zaunchonam.

2.UPKAR NASLOLO ZALO FOTTKIRO - Alfred Rose

Fottkiro, Fottkiro,
Upkar naslolo poi zalo fottkiro,
Fottkiro, Fottkiro,
Fantear daraxim rinn magonk etalo,
Rinn kaddun, rinn kaddun,
Loka khustar janot neson bhonvtalo,
Sirvis kaim korinaslo,
Xekim konnem teka Abu Dhabi velo.

Don Vorsanim porot ailo Bomboi,
Taxinim bhonvtalo olo-lo-loi,
Hero koso nestalo, cheddvam martalim zompoi,
Inglez uloitalo sangpachi nhoi,
Duddu magot zalear olo-lo-loi,
Duddu anvem ghetleat tor, mhunno axinad kel'lem kagot dakoi.

Talanim, falanim,
Goeam kazar zalo vogot lailo nam,
Cheddvacho maim pai,
Jhetak bul'lim tachi khobor kaddli nam,
Xiklelem cheddum tem,
Taka fottkireacho dubau poddonk nam,
Abu Dhabi tem pautoch,
Taka gomlem novreak ravonk suat nam.

Thuimsorui toh sirvris korinaslo,
Offis begam math gheun bhonvtalo
Rinnanim jietalo, osoch Bomboi ailolo,
Filmstaram porim suttam xiumtalo,
Dorjeank duddu farir korinaslo,
Xiklelea cheddvacho jiv, poieat sukantlo dukhan ghalo.

Kuwaitchea ganvanim,
Kitlim Goemchim cheddvam assat xiklelim,
Pounk distat kai borim,
Tambddim tambddim bhirond peram piklelim
Novre te manager mhunn,
Somzon babddim honran kazar zalelim,
Manager khuimche te waiter,
Thodde bekar mhunn tim chinunk poddlelim.

Arabiak than etat tankam bhulchem nhoim,
Tim tanchim pil'lam akinch giuchim nhoim,
Hero koxe nestat mhunn, te xiknnar mhunn sozmonchem nhoim,
Sogllech officer mhunn chintchem nhoim,
Khobor kaddinastanam ravchem nhoim,
Bhoinnanim chotur ravat, upkar naslelea fottkireank patieunchem nhoim.

V

1.VAITT NODREN POLLENAKA - Alfred Rose

Tum ailaim, konxeak boson maka poitai,
Kazar tum zainam sangonk, kiteak loztai
Maka soiriko ietat teo sang tum kiteak moddtai,
Dolleanim tel ghalun tum maka poitai.

Hanv tuka naka tor sodd mhoji vatt,
Kiteak bexttench bhonvtai fattafatt,
Pai tuzo doth dita ozar satt,
Tea bhair bhessam ani bhatt,
Tuji doth ani bhatt bhens maka naka,
Maka zanvoi za mhunn sangtai maka naka
Mojem ghor ani mai-pai asat tim tuka naka
Tim tuka naka tor kiteak tum zai maka.

Tum mhunntai kazar zatoch bhurgim naka,
Mozo figer piddear zatolo bhurgim naka,
Oxem tuje main chintlelem tor sang tum maka,
Tum ho sonvsar polleunk ienaslem visronaka.

Kitle ghorabe bhurgeank axetat,
Hea ani tea dotorank meutat
Sogllea Santank angovnneo kortat,
Familik uzar kortat,
Kazar zaunche adim poile ghale kaide,
Dekun anvem kaddche poddlet mhoje kaide,
Maka tum pois kor noure bhoinni tuka mellot zaite,
Te tuje kaide pallunk assot aite.

Tum mhunntai mhojem kazar addaitelem,
Igorjent resperadis, Padrik sangtelem,
Oxem korxi tor adinch sangtam lojek poddtelem,
Tujem nanv urlam tem paim khala mostitelem.

Tuje bhaxen asat kitlim zannam,
Ghovache familik lekhinam,
Ghovache ghorcheankui ollkonam,
Aplim ghorchim astanam,
Dekhun aiz mhoje bhoinni sangtam tuka,
Ghovachi famil sodanch vhoddli tuka,
Tum ek bhailem ful tanche bhagent vetai visronaka,
Tankam kednanch vaitt nodren tum pollenaka.

2.VAKANDDNNIMAlfred Rose

Aslo ek cheddo artinim uxear, fatrachim baulim kori jinsamvar,
Donui ath aplea kori uzar, taka ojeaptalo lok sabar,
Pai bob mari donui ath gheun mathear, "aik puta sangtam zaunakai udar,
Oslim baulim tum korxi zalear, nidchem poddtelem ritea potar.

Pai anvddetalo, sodanch chintalo, putak koruncheak dotor,
Put vavurtalo, baulim kortalo. kantoun jinsache fator,
Lok ojeaptalo, dipkoun urtalo marlelea porim montor,
Taka lok vakanddtalo, punn pai kenddtalo, putak dukh zatali bitor.

Bapain putak kainch unnem kelem nam, zaitem xikop diunk pattim sorlonam,
Punn putak kednach vakanddlonam, tachea vavrak valor dilonam,
Putache artik urba mevlinam, punn putan matui porva kelinam,
Vavr korinastanam ravlonam, baulim korpachim bond kelimnam.

Ek dis tea putan, tapon tea votan, Saibinnichi imaj keli,
Sobit pintarun imaji pondak apli nixeannim ghali,
Imaji gheun athan, to gelo xetan, matien ti imaji purli,
Teach xetan vavr kortanam, nangor ghaltanam, paik tachea imaj meuli.

Imaj polloun pai ekdom ojeaplo, ti ghara addun vakanddunk laglo,
Poi puta hi imaj kortolo, khoroch zaunk zai eok artist vhodlo,
Tujeo imaji paiemcho dul'lo, pai mhunnon putan bapaik vengoilo,
Imaji pondak nixanNim polloun, pain putache vengen jiv soddlo.

Avoi-bapainim apnnacheam bhurgeank diunk zai appreciassanv,
Dusreank vakanddtat apnnacheank kenddtat, bhurgim bhogtat fugassanv,
Zor tor vakanddnim nam, urba kirlonam, chepon veta vokassanv,
Hich istor pai putachi, istor vakanddnnechi, maim-paik ek borem lissanv.

3.VIDEO ANI FOTTU - Alfred Rose

Ixttagher mojea bhurgem zolmolem,
Tanchea jivitant neketr udelem,
Itlim Vorsam angounneo korun,
Santachim Novenam korun bhurgem maglelem Devan dilem.
Padrixim vochon Baltim tharailem,
Baltim vhodd sacrament Padrin sanglem,
Eok novo otmo amche modem, dadosponn amkam hem kedem,
Devosanv sarkench korunk zaiem.

Baltimachi ceromen vhodd Devosponnachi,
Padrin duty korta fottu kaddpachi,
Hem polleun modon poili sarki korta saddi appnnachi,
Podon Chinta sanjechea funsanvachi.

Sezariak amchea kazar aslelem,
Igorjent koddok resper dovorlolem,
Dog zann fottu kaddpi tea bhair video ani kitleoch lighti
Filmachem shooting cholta distalem,
Thuim misacher sintind vochonaslem,
Padrichem mon misar lagonaslem,
Fottu kaddpi soglloch bobau,video kaddpi soglloch nachta,
Padrin resper korunk addailem.

Video kaddp nisorlo, noureacher poddlo,
Nouro oklek gheun padricher xevtollo,
Padrin sankistanvank dhorlo,sankistanvuim gaborlo,
Tovui hal'lo ani mhoje bailecher poddlo.

Video film kaddlear borem dubav nam,
Ugddas semprak urta sogott zannam,
Buniad aplea kazarachi, goroz kor devosanvachi,
Igorjent osle nach sobonam.
Thodde Padri video kaddunk dinam,
Amkam rag ieta, ami chintinam,
Thodde Padri omke shooting kor mhunn amkam sangtat,
Misachem devosanv piddear korunk zainam.

Baltimak vo Kazarak toxench poilea Komuneanv
Video kaddit semprak ugddas urtolo,
Punn Igorjentlem devosanv chint diun korunk zai
Dev aplem kurpechem bessanv ghaltolo.

4.VILMA - Alfred Rose 

Vilma, Vilma, Vilma tujem nanv,
Vilma, Vilma, Vilma tujem nanv,

Vilma, cheddeanim tujim kaddlim filma,
Oxem mhunn, sangtalem maka Thelma,
Vilma, ghott asat tujim alma,
Mhunnxi 'Hai koslea, mojea zolma,
Tum zolman, bore familichem Vilma,
Bietai! Anv astannam ghott rav Vilma.

Daddyk anvem sanglelem, kainch bienakai,
Gunnanim tum bhorlelem, porva kornakai,
Oh Kannim, sangonam mogachi kannim,
Dolleanim, pollunk nam mojea dolleanim,
Zaitench, aikolam hea kannamim.

Daddyk, tujea anvem dilelem utor,
Punn tujer, tujeoch ixttinim martat fator,
Anjuna, bonvtai khuim tum Vagator,
Dotor, tuka meuleat khuim te dotor,
Gheun motor, bonvtat khuim tuka gheun motor,
Torui anv, mandinam hem tanchem utor.

Dolleanim poilea bogor soth anv mandchonam,
Soth kosak lailea bogor, utor moddchonam,
Oh Mudi, anvem ghaleli tuka mudi,
Punn uprant, vaddleo tujeo amizadi
Sozmonam, gheunk teo konnacheo budi.

Gathki, tujexim anv zanvchonam gathki,
Patki, kainch nezo zalem tor patki,
Parki, anv nhoim tujem noxib parki,
Adim, moje lagim nasli ek deddki,
Punn atam, duddvanim borlea moddki,
Goeam, etam khobor kaddunk sarki.

Muscat than anv ietolom, soth tem poitolom,
Anv tuka naka zalear, kuxin sortolom,
Oh Vilma, cheddeanim tujim kaddlim  filma,
Oxem mhunn, chitt boroita maka Thelma,
Anv etam soth kosak launk etam Vilma.

Vilma, Vilma, Vilma tujem nanv,
Vilma, Vilma, Vilma tujem nanv,
Vilma, Vilma, Vilma tujem nanv

5.VIVA LA GOA - Alfred Rose

I'm an Espanhol come to see your Goa,
Oh yes your Goa is very very good,
I saw Panjim, I saw Margao, I saw Vasco
And at Mapuca, I tasted real Goan food,
Your ladies are so pretty and so witty,
And fenni has now brought me in the mood.

Chorus
La la la la la la la la la la,
Oh Viva la Goa,
La la la la la la la la la la,
Oh Viva la Goa,
La la la la la la la la la la,
Oh Viva la Goa,
La la la la la la la la la la,
Your Goa's really good

Senhor Caitan Silva took me to see Colva,
He says in Colva theres not a single thief,
Then he took me to see beautiful Calangute,
Where all the hippies, are like Adam and Eve,
People think I'm bullfighting torero,
They are teaching me to drink Goemcho Soro.

Repeat Chorus ...La la la la la la la la la la,
Oh Viva la Goa....

All your people in Goa speak konkani,
Oh your konkani is very very nice,
And your folk dances are many many many,
And your mando-dulpod are really full of spice,
Two good konkani words now I do know
When I'll get angry I'll say 'Tuje maimcho Ghov',....

Repeat Chorus
La la la la la la la la la la,
Oh Viva la Goa.....

Updated 2nd August 2019