Tuesday, September 23, 2008

Mando Ani Dulpod - Alfred N Rita Rose Special


1. MOGACHO EDU – Rita Rose

Nidlelea moga, tunvem utoiloi, motorani bonvdailoi,
Muscatche gorment, kallzan lipoiloi, Goeam addun fankrailoi

Chorus: Kallzak hea kellai jadu, gheun bonvtam tujo fottu }
Edward tujem nanv, punn mogan tuka mhunntam Edu…..}..2

Kongottche praier, Colvache praier, skooterani bonvdailem,
Ponnje Miramar, festank ani dansank vengent maka gunvdailem

Repeat Chorus...Kallzak

Anv rautam tuka, tum rautai maka, kitlo temp oxench ranvchem
Ankvarponn hem sonsunk zaina, veginch dista kazar zanvchem

Repeat chorus...Kallzak

Nanvuch tujem kadlear, fottu athin ghetlear, kalliz mojem boddouta,
Prayer danvtanam, renven loutanam, dovantlo ugddas yeta,

Repeat chorus....Kallzak

2. TIN VORSANCHO SANGAT – Alfred Rose

Tini vorsamcho mozo sangat,
Derefent zata dista separad,
Ugddas tuzo yetolo moga mojea, dis ani rath,..}
Nodrek tuje distti poddchonam gho math......... }..2

Moga ami, zaitench bhoglem, Devan amkam bhogxilea puro soglem...2

Tuka lagon zaite anvem bogle dizgras,
Chintlem nam gumteak galit mhunn fas
Kazar zaunk moga anvem tuji keli na gho ass...}
Punn tunvem forsan maka dili bhass.................}...2

Moga ami, zaitench bhoglem, Devan amkam bhogxilea puro soglem...2

Gharantulo bhair anv sorlam to dis pasun,
Rautolom chittiche tuje dis mezun,
Tokli moji virar zaunk pauli tujem chintun chintun..}
Tunvem maka daddlai teo chitti vachun...............}...2

Moga ami, zaitench bhoglem, Devan amkam bhogxilea puro soglem...2

3. DOVRINAKAI ANKVARAlfred & Rita

F: Tuka rautelim anv ankvar, moga kedna zatai kazar,
Kazar zainai tum zalear, soddtelim sonvsar, mogan zaleam virar....2

Poilo deklo tedna tuka, mojea kallzan riglea axea,
Mhunnon nakai tum pixea, di naka doxea, mogache tum buxea...2

M: Tuka rautalom anv ankvar, moga kedna zatai kazar
Kazar zainai tum zalear, soddtolom sonvsar, mogan zalam virar....2

F: Tuka disacho nialltam, ratcho sopnant tuka dektam,
Kallzan fugasanv bhogtam, rozaran magtam, vattek dolle laitam...2

Bostoch bolkanvantle sopear, dollear yeta tujo rupkar
Mozo mog tuka aslear, yea mojea uskear, dourinkai ankvar...2

M: Tuka rautalom anv ankvar, moga kedna zatai kazar
Kazar zainai tum zalear, soddtolom sonvsar, mogan zalam virar....2

F: Anik dourinkai kontin, sodanch niall tuje motin
Soglo sonvsar tuje vinn, lagta re kotinn, veginch kor re potin...2

M: Tuka rautalom anv ankvar, moga kedna zatai kazar
Kazar zainai tum zalear, soddtolom sonvsar, mogan zalam virar....2
F: Mozo mog tuka aslear yea mojea uskear, dourinkai ankvar...2


4. RAUTAM TUKA Rita Rose

Anvem sodeleli axea tuji,
Tunvem pissudli khoxi moji,
Pai don bhurgeamcho, bapui tum tancho, dhorli ass ostoreamchi.. 2

Ye anv rautam tuka, so-danch rautam tuka...
Duddu tuje kabar zatoch tim bhair ghaltelim visronaka .....}...2

Tum geloi mhunn anv kainch mhunnonam,
Tuka vaitt pasun anv magonam
Noxiban assa, tench anv bhogtelim, tujer xirap soddchinam...2

Ye anv rautam tuka, so-danch rautam tuka...
Duddu tuje kabar zatoch tim bhair ghaltelim visronaka .....}...2

Tornem rogot tujem denvtelem,
Tujem natok ek dis somptelem,
Ath motve zatoch, sogleani soddtoch, darr mojem uktench astelem....2

Ye anv rautam tuka, sodanch rautam tuka...
Duddu tuje kabar zatoch tim bhair ghaltelim visronaka .....}...2

5. ANV TUJEM TUM MOZO – Rita Rose

Altara mukhar ubim rauleanv,
Estolan hath bandun sontosleanv,
Somdirant guspotaleanv, uske pass zaleanv, xekim aiz ektaim zaleanv...2

Anv tujem, tum mozo, kallzak petla mogacho uzo....2

Mudi ghalun gulfak geloloi,
Thoimsoir pavon maka visorloi,
Sant Antoni lagim magtoch, novena kortoch, porot tum amger ailoi...2

Anv tujem, tum mozo, kallzak petla mogacho uzo....2

Mudi tujea aiz zalea bottak,
Mozo hath dorlai tujea attak,
Tum vetai thoim vetelim, sodanch rautelim, saullek toxench tea vottak.

Anv tujem, tum mozo, kallzak petla mogacho uzo....2

6. MOGAN PIXE ZALEAlfred & Rita Rose

C: Tambdde tambdde tuje polle, polloun pixe ami zale
Kallzant martat gho balle, martat gho balle,mogan pixe zale.}2

CH: Amkam naka tumcho mogu, Papa mama korit fogu
Ami marinam lagu, marinam lagu dourinakat ragu ..}2

C: Ami bhurge ekdom uxear, ponje xinkop kelam passar
Tumi zaxeat tor kazar, zaxeat tor kazar, dotik naka ozar...}2

CH: Tumchi utram lagtat goddu, tumi chedde ekdom naddu,
Ragan zainaka koddu, zainaka koddu, nakat tumche duddu..}2

C: Tumkam bhorteleanv bhangaran, bonvdaitele motoran
Amche osole noure, osole noure, meuchenant sonvsaran..}2

CH; Tumche tondan assa sakor, kallzan dukicho assa vakor
Poddtoch rateran bitor, rateran bitor nakar poddot fator..}2

7. NOXIBAK RODTAM – Alfred Rose

Sorgavelo anj maka mhunntalem
Ghodd ghodd utramnim lettoitalem
Bheij maka ditalem, vengent gheun khelloitalem
Kednach sodchinam mhunn sangtalem

Noxibak roddtam, tuka xinnona
Soddun maka gelim mhunn tuka vaitt magona....}2

Devan mojer areychem dunems dhaddlem
Hatt paiem cholona, kattir rauchem podlem
Tujea mogachem dennem atam maka zai aslem
Punn maka soddun tum ankvar cheddeank gheun poulem..}2

Noxibak roddtam, tuka xinnona
Soddun maka gelem mhunn tuka vaitt magona....}2

Sezareani ajilant maka ghalla,
Sonvsark upkarona toso bheos zala
Kazara dis jurament altarar mukhar tunvem dila
Punn tho jurament tunvem bajun kheila..}2

Noxibak roddtam, tuka xinnona
Soddun maka gelem mhunn tuka vaitt magona....}2

8. KEDNA KORTAI KAZAR? – DUPOLD – Rita Rose

Ch: Kazarachim anv zalim moje maim, kedna kortai kazar
Rostean choltanam, sezarcho santan korta muge bejar..}2

Mai: Bhienakai tum papa tugelo gela mugo tarvar
Kazar koruncheak zoddun addtolo ozaranche ozar..}2

Ch: Pondra vorsachim zalim moje maim kazar yeta dolleant,
Niden sopnetam, kallzant anvdetam naka dista sonvsar..}2

M: Oh ede sokalim kazar nhoim tuka, tujea bhurgeponnar
Kazar zaxi tor roddtolem mukar tujea matarponnar..}2

CH: Sezarchim cheddvam kazar zalim maim, anv rauchinam ankvar
Pondra vorsamchi okol zalim maim, jivit zata pikar..}2

M: Oh ede sokalim kazar nhoim tuka, tujea bhurgeponnar
Kazar zaxi tor roddtolem mukhar tujea matarponnar..}2

9. MUDI PORTUN DILI – Rita Rose

Soirik zali maka, tednach deklo tuka,
Kitlea loka modem amchea gharant, mudi ghali maka
Anv loztalim tuka, tum loztaloi maka,
Janerant kazar zanvya mhunntaloi, hem tum visronaka

Anv barik assa mhunn, main tuje soiriki moddunk laili,.. }
Mojea abruchi beporva keli na, mudi addun portun dili.. }2

Sogott maka kendta, nourean soddlem mhunnta,
Oklek kosolem punn nott assa, mhunn gozali korta
Noure zaite yeta, khobor kodtoch veta,
Mudi galun soirik poilich modlea, kiteak te vincharta

Tuji maimchem aikon, tumven maka sonvsarant lojek ghatlem..}
Mojea jivitacher khot naslem, tumven mojer khot ghatlem }2

Zaunk zai tem zatelem, ghoddonk zai ghoddtelem,
Noxiban dukh bhogunk assa zalear, tench bhogchem poddtelem,
Tukai ek bhoinn assa, tem vodlem zatolem,
Maka tunvem kelam toxem taka goddot, tednach tuka gomtelem

Anv hath zoddun magtam, magnnem kortam,sodanch tum sukan bonvonk,
Tuji maim sodta tosli motti-motti okol beginuch tuka mevonk

10. EKSUREM JIVIT- Alfred Rose

Aslem tedna mojea dolleam mukar,
Sorga porim diso maka sonvsar
Khorem tem moga zatam anv kumsar..}
Tuzo mog sodanch urlo kallzar....}2

Eksurem hem kalliz mojem,
Roddta tuka dis ratrichem,
Sodanch dollear yeta rupnem tujem...2

Thoddoch temp tum mojea gopan aslem
Atam sandun dolleam bhair tum gelem
Mojem kalliz tumven chorun velem...}
Tuzo ugddas dovrun koddsorlem.....}...2

Eksurem hem kalliz mojem,
Roddta tuka dis ratrichem,
Sodanch dollear yeta rupnem tujem... repeat

Sundor sobau tuzo neketracho
Modur tallo tuzo sanvorecho,
Tuzo anso maka bhangaracho....}
Sopnan yeun dakoi rupkar tuzo..}....2

Eksurem hem kalliz mojem,
Roddta tuka dis ratrichem,
Sodanch dollear yeta rupnem tujem

Konkani Film Songs

ANG MOJEM CHOI - Singer: LR Ishwari -
Film: Jivit Amchem Oxem


Ang mojem choi punn hatlai-naka!
Vontt moje poi punn kiss korinaka!
Ang mojem choi punn hatlai-naka!
Vontt moje poi punn kiss korinaka!

Yeo ghara, Yeo ghara,Yeo ghara, Yeo ghara,
Ghor mhojem choi punn dar foddinaka.

Ang mojem choi punn hat lai-naka!
Vontt moje poi punn kiss korinaka!
Yeo ghara, Yeo ghara,Yeo ghara, Yeo ghara,
Ghor mhojem choi punn dar foddinaka.

Pi pi pi pi kiteak pitai re soro,
so so so so sobit bail ekuch puro,
Pi pi pi pi kiteak pitai re soro,
so so so so sobit bail ekuch puro,

Tuzo sangat di, mhojea vengent yeo,
Mozant gayata 'boom ba ka boom'

Ang mojem choi punn hatlai-naka!
Vontt moje poi punn kiss korinaka!
Yeo ghara, Yeo ghara,Yeo ghara, Yeo ghara,
Ghor mhojem choi punn dar foddinaka.

Chint chint chint chint kiteak meztai re duddu,
Mataro zatoch tuka povncho nam cheddo,
Chint chint chint chint kiteak meztai re duddu,
Mataro zatoch tuka povncho nam cheddo,

Aizchem aiz mod, faleanchem faleam sodd
Mogache sukhachem jivit tum kor.

Ang mojem choi punn hat lai-naka!
Vontt moje poi punn kiss korinaka!
Yeo ghara, Yeo ghara,Yeo ghara, Yeo ghara,
Ghor mhojem choi punn dar foddinaka. 


BENKDAITA PAI - Singer A= Antonette, AM = Anthony Mendes
Film: Amchem Noxib - Lyrics: C.Alvares - Music : Frank Fernand


A: Tum nasloi pun tuka sweater kori,
Tujench chintit aslim eklinch khorim,
Ugddas ietoch sweater ordhear dhori,
Fugasamvan moje dis anv sari,
Ani roddtalim daktulea bhurgea porim.

AM: Anvui pisso assa tujea rupan,
Maria chondrim tum distai kupan,
Kazar zaunk lisens diit zalear papan,
Dhorchonam anv sarko volen supan,
Magir astelem tum sodanch mojea gopan,

A: Valees tujich maka axea,
Mog tuzo kortam anv khaxea,
AM: Vhodlean sango nakai pixea,
Makai mog tuzo buxea,

A: Veguinch ami kazar zaunk zai,
Kosloi valees tum kor upai,
AM: Kazar zaunk koxi yeta bai,
Punn Benkdaita tuzo pai,

A: Biepachem valees kor tum toddem,
Poi kai borem amchem sobta zoddem,
Kazar zatelim anv tuje koddem,
AM: Varem nastana amchem cholta vodem,
Punn papa tuzo korit mojem modem,

A: Tem tujea monantlem visor valees,
Papak mojea tosoli nam malis,
AM: Vollkotam papa tuzo vodlo talis,
Tondanui ullounk to motto falis,
Maka mocheank korta toso korit palis.

A: Kazar zaunk valees zau raji,
Khoxi modi nakai moji,
Anv sangatin zatam tuji,
AM: Khaunk kazarachi soji,

A: Mogan dolleamcher ailea sai,
AM: Kazar zaunk khoxi yeta bai,
Khoxen bonvtolom bandun tie,
Zatoch chogam bhurgeamcho pai.


BIZLECHO PAVOR - Singers: Alfred & Rita Rose
Film: Boglant - Music & Lyrics: Alfred Rose


A:Bavli dista mennachi, nodor tujea dolleanchi, bizlecho pavor
Sobai tujea poleamchi, sobitai aboleanchi
R:Tunch Mozo kunvor
Nodor tujea dolleanchi, bizli mojea kallzachi mogacho dunvor
A: Dongor bhorla dolleanim, mog rigoila kallzanim, tunch moji sanvor

R: Tuje vinnem ravom nezo, eksurponnui sonxi nezo
A: Tum bai mojem hanvui tuzo
Both: Gopan dhorun paloi mogacho uzo!
Bavli dista mennachi, nodor tujea dolleanchi, bizlecho pavor
Sobai tujea poleamchi, sobitai aboleanchi
Tunch Mozo kunvor

A: Sukhnim uddta zomeanim, bhagi bhorlea fullanim
R: Ful tum mogachem
A: Xegunnachi tum ranni
R: Tum hea kallzacho dhoni, neketr sorginchem
A: Ah! Sorgar maka pavoitai, gopant dorun khevoitai, mannik kallzachem
R: Kalliz tukach bhettoilam, mogan neketr pettoilam
A: Sukh fuddarachem

R: Tuje vinnem ravom nezo, eksurponnui sonxi nezo
A: Tum bai mojem hanvui tuzo
Both: Gopan dhorun paloi mogacho uzo!
Bavli dista mennachi, nodor tujea dolleanchi, bizlecho pavor
Sobai tujea poleamchi, sobitai aboleanchi
Tunch Mozo kunvor

R: Sambav maka fottoixi, dukhan maka buddoixi
A: Nam buddovcho nam
R: Rupem maka dakhoixi, bhangar mhunnon fottoixi
A: Toxem korcho nam
A: Ah Mog kallzan rigla bitor, yet pasun khoimcho dotor,
kallunk zanvcho nam, bandlear passun dhoranim
marlear pasun taranim
Both: Tuka soddcho/soddchim nam

R: Tuje vinnem ravom nezo, eksurponnui sonsi nezo
A: Tu bai mojem hanvui tuzo
Both: Gopan dhorun paloi mogacho uzo!

A:Bavli dista mennachi, nodor tujea dolleanchi, bizlecho pavor
Sobai tujea poleamchi, sobitai aboleanchi
R:Tunch Mozo kunvor. 


CLAUDIA - Singers: Antonette/Romeo/Martha
Film: Nirmon - Lyrics: C.Alvares - Music: Frank Fernand

Claudia Mogachea, urbeborit jiv assa mozo,
Claudia niz mojea, dolleamcher xapla rupkar tuzo
Claudia kallzant yea, mogacho petton assa uzo, 

Claudia poi anjea, mog amcho mataro zai nezo, 

Moipassan, nivta tan, jivit amchem nhoim ek sopon
Bhurgim tan, sangatan, balo don kallzant assa topon 

Onodan, noxiban, ghutt amcho uro nezo lipon,
Vhodlo man, sonvsarant, boreponn dovrit zalear vompon, 


Claudia, Dev Bapan, rochleant ektaim jieunk ami,
Kitem zanv, dhor tensanv, fokot moron ghalit dukani, 

Claudia tujem nanv, sodanch kheuta mojea vontanim,
Gorib anv, zannam ganv, mogan girest sorvoi vattanim 


DOL MOJEA BAI - Singer: Shalini Mardolkar

Film: Nirmon - Lyrics: C.Alvares Music: Frank Fernand
mmmmm....mmmmm....mmmm
mmmmm....mmmmm....mmmm
Dol mojea bai, nind mojea bai, pipit addtolo pai,
Kanvlo roddon, gharacher ghai, vinchari kitem zai,

Kanvlea baba, rekad dita, baiek usko zala,
Baiechea pain, fottu vela, biskut addunk gela,

Bai mogachem, bai mojem dol, tuka ditelim bol,
Sopnant utton, pai sorxim chol, dakoi mogachem mol,

Chandni mama, kemkem dita, baien keli tata,
Disui soron, ratui yeta, paicho ugddas ieta.

DON KALLZAM - SingerMolly

Film: Amchem Noxib - Lyrics: C.Alvares - Music: Frank Fernand 

Don kalzam astoch ekech baxen,
Sontos bhogta dusrech baxen,
Kalliz konnak rauta zait axen,
Murgotta umedin vhoi khuxen,

Mogache korinezo vantte,
Parkunk zainam kitle fantte,
Mog kuddo noko toplear kantte,
Poi nam tho konn kudde konn tonte,

Sukh bhogta voi mogan, kedna astai ragan,
Mog uloita lagan, dhorunk gopan,
Kallzan kalliz doddta, hordeant bitor uddta,
Hem fokot mog kornaram modem ghoddta,

Repeat don kallzam...... 


DUKHAM SANVRONAM - Singer : Alfred Rose Film: Boglant -
Music & LyricsAlfred Rose


Dukham sanvronam,
Nirmoll kallzak ghavo zala to pekonam,
Tuje osoli devi dusri mevchinam,
Rochnnaran kazar kiteak favo kelenam, vhoi kelenam

Anstem rup tujem,
Nialltoch kallzak pet'ta akttem ujeachem,
Tunch mozo fuddar dissoi neketr Sorginchem,
Sozmotalom tunch mhunn amrut jivitachem,

Khuimsor geleim, khuimsor geleim
Kazarachea dissa, aksident zaun, choddfoddeanim meleim
Kallzak balo topun geleim, kalliz toddun veleim
Zogllaunnem koxem jivitan aileim
Ekach minutan, tum nattak zalaim, fottoun geleim

Pisso zalam anv, chintunk naslelea mornan giraslem tuka
Kazarachea dissa, tunvem fottoilo maka
Makai vor, sonvsaran anink dovrinaka, tunch vor maka.


IEO MOGA - RL: Rita Lobo CA: C.Alvares

RL:Yeo moga tum mojea sukha,
Tuje vinn konn maka naka,
CA: Anvuim tench sangonk sodi tuka,
Kitlech dis zale sodtam xekim tum mevlem maka.

Lal lal lal la la, Lal lal lal la la,
lal lal lal la la, Lal lal lal la la,

RL:Fuddara mojea visvass mojer dovor, (papam papam)
Kazarachem utor diun dadoxi kor (papam papam )
CA: Kalliz tujem mojea mogan lasta,
RL: Voi tor, tum vortoutai mojea kallzacho kunvor.

RL::Tum meulear kitle dis zale,
CA:Sodun tuka voule dolle,
Mogak tujea axeta chole,
RL: Maka naka dusre konn, moskoreo korxi polle.

RL:Mogak tujea lagon zaleam pixim,
Chintunk nam anvem ek zait mhunn oxim,
Sodanch mogan bonvchim atam bonvtat toxim,
Moro passun ami zanvchim nhoim doxim.

RL:Kazar zaunk tum assai kobul,
Ho mog mozo korxi tum nul,
CA:Sobit tuje dolle te azul,
Poilech nodren zalom gul,pounk(tum) distai bagintlem ful.

lal lal lal la la, Lal lal lal la la,
lal lal lal la la, Lal lal lal la la,

RL:Sang moga kitem assa tuje motin,(papam papam)
Kiteak ogich assa ath dovrun athin, (papam papam)
Mog mozo visron, ghali nakai kontin,
CA:Kortolom tuka fuddarachi potinn.

Lal lal lal la la, la la la la,
lal lal lal la la, la la la la,

GODDACHO PANV - Singer: Anthony Mendes

Film: Amchem Noxib - Lyrics: M.Boyer - Music: Frank Fernand
Bestench ragan chavon, kiteak vetai dhanvon,
Tujea mogan poi voitam, anv bhavon,
Mogan zaitem baie ghoddta, kedna ansta, kednai roddta,
Punn tem tunvem,anvem sozmochem poddta.

Moga tum mojem sukh, moddtam mogacho rukh,
Gopant astoch tum lagona maka bhuk
Hacho mog kelolo porum, danvta koxem haka dorum
Dorian loton voita, mogachem tarum.

Painneant dolloitam mhunnon bestench mhonntlem,
Mog sozmonam poiat hem rangan ful'lem
Dubav lagta hem konnakui punn bul'lem
Hem maka fottoun fottoun kalliz tuntoun, ath dakoun chol'lem...x2

Moga zalem tem zanv, mozo goddacho panv,
Maka soddxi tor jiv ditolo anv,
Maka buloilolo forsan, mog zalolo gelea marsan
Azun pollunk nam mogachi goddsan.

Mog tuzo assa mhunnon danvon yetam,
Zalem tem zalem soglem visor antam,
Tuji khoxi ko, soglem sonsun ghetam,
Punn tuka fudarachi ranni korun, raza anv zatam....x2 


GOENCHO MANDO - Singers: Julie-Juliet-Molly
Film: Amchem Noxib

Kalliz khoxen bhorlem amchem, itlem borem fest hea ganvchem,
Kalliz khoxen bhorlem amchem, itlem borem fest hea ganvchem,

Amchem monan hem dovorchem,
Ugddasan fuddlea vorsak yeumchem.
Amchea monan hem dovorchem,
Ugddasan fuddlea vorsak yeumchem.

Ganvchem fest kortat Goenchi xaram,
Kaiborem nesun aplim ghoram,
Ganvchem fest kortat Goenchi xaram,
Kaiborem nesun aplim ghoram.

Zantim toxim, nentim poram,
Urben sartat festachim oram,
Zantim toxim, nentim poram,
Urben sartat festachim oram.

Ho mando Goencho khoro, nachonk kitlo boro
Hurba addta haro, vazlearuch puro,
Ho mando Goencho khoro, nachonk kitlo boro
Hurba addta haro, vazlearuch puro.

Soglli rat, nidh nam math
San'nam vodde korunk ukddonk dovorlam bhat.

Ratche ranant amche roddtat kole,
Disache ganvant fiunni ghaltat chole...}x2

Festa dis, ferient mis, happy feast
Mhunn chedde cheddvank dita kiss....}x2

Bagint amche sobit fulleant fullam
Thoimsor muss bhonvtat, sangucheak tallam....}x2

Ya Ya Ya Ya....Ya Ya Ya Ya.....Ya Ya Ya Ya
Ya Ya Ya Ya....Ya Ya Ya Ya.....Ya Ya Ya Ya 


JURAMENT NEKETRAMCHER - Singers: Al Jerry Braganza & Cecila Machado
Film: Sukhachem Sopon - Lyrics: Alfred Rose - Music: M. Alphonso

Jurament tuka ditam neketramcher,
Pation tum rau, hea mojea utramcher
Kai borim sobit fulam, vell fulloilea tea kallzacher
Koxem visor anv ghaltolo tancher

Chondrim polle lipla kupani,
Dolle kiteak bhortai dukhani,
Polle anjea mojea dolleani,
Biyenakai ghalchona kontini.

Dilelem utor anv vechona negar,
Molladik hi bhett dovortolom angar,
Tujea xivai kainch mhun naka sounsarant oslo sungar
Kiteak anjea kallzan zatai fugar,

Kai bori rath thondaiechi,
Ghott aiz koria bunhead mogachi,
Anson dakoi, khoxi kallzachi,
Tunch vortoutai, divti fudarachi.

Somdirachem udok saiyem zaumchemnam
Gulabache zaddak xinvtem fulchemnam,
Toxench hea mojea kallzacher ingratponn zolmochemnam,
Kallzan fulloilelea fullak pisdonk ghalchonam 


MOLLBAILO DOU - Singer: Molly
Film: Amchem Noxib - Lyrics: C.Alvares - Music: Frank Fernand

Mogan assonk borem, jivit sukhi khorem,
Xitollkaiechem varem, kallzan asta purem,


Borea mogacho fou, amkam ditolo Deu,
Fullam zatat mou, poddon mollbailo dou,

Nodor amcher poddon, sukhnim gelim uddon,
Nistem poita buddon, nirmon ailem ghoddon,

Udkache marun lhar, ugoddlem mogachem dhar,
Mogacho goleant arr, pois chintnamcho bhar,

Fulam soboita bhag, mogan nivoita rag,
Mogacho kallzak dhag, osoch uronk tho mag

Mogan budlam kalliz, lagon dolleamchem viz ,
Mog tuzo kela niz, zalear puro feliz., 


MOTIAMCHO SURNGAR - Singer: Jerry Al Braganza, Cecila Machado
Film: Sukhachem Sopon - Lyrics: Alfred Rose - MusicM.Alphonso

Sakrament zoddlo, ekvott aiz ghoddlo,
Kallzam guntlim, dogaimchim
Adharak adlo, sukh sontos voddlo
Sodanch mogan jieunchim

Eka mekak loztaleanv, pois ravon anstaleanv,
Vegim ami ektaim zaunk axetaleanv,
Eka mekak loztaleanv, pois ravon anstaleanv,
Vegim ami ektaim zaunk axetaleanv.

Voddem hem tannia, todikui vhoria,
Ekvottan vole marun,
Visvasan cholia, zoll-moll sonsia
Devacher bhavarth dhorun.

Eka mekak loztaleanv, pois ravon anstaleanv,
Vegim ami ektaim zaunk axetaleanv,
Eka mekak loztaleanv, pois ravon anstaleanv,
Vegim ami ektaim zaunk axetaleanv.

Anj boddve sorgar,neketram mollbar,
Vattoitat aichi sobai,
Motiamcho surngar, dogaimchea kallzar
Moro sor porzollum rupkar.

Eka mekak loztaleanv, pois ravon anstaleanv,
Vegim ami ektaim zaunk axetaleanv,
Eka mekak loztaleanv, pois ravon anstaleanv,
Vegim ami ektaim zaunk axetaleanv. 


NOVEM VOROS - Singer: Delfine
Film: Boglant - Lyrics & Music: Alfred Rose


La La La,La La La. La La La La La.
Novem voros yeta danvon, pornem voros veta povon
Sobai tachi geli denvon, khotta khotta veta povon.

Kallok zalo konnacho konn bej gheta,
Kitle chedde oslea vellakuch ravta
Mog kornaram chedde cheddvank vengoita,
Ho matro poiat cheddum mhunn sozmon, kodelik bej dita.

Novem voros yeta danvon, pornem voros veta povon
Sobai tachi geli denvon, khotta khotta veta povon.

Happy New Year ah! Happy New year
Cheddum mhonnta: 'You are my dear'
Cheddo sangta: 'Darling come here'
Konn piyeta rum, konn piyeta beer.

Happy New year soglleank tumkam mhonntam anv
Cheddvam konnak assat tenger chedde zanv
Ankvarancher Rochnaran ghalchem besanv
Somestanchea gharanim sovostkaien marchi danv

Happy New year (Happy New year) Happy New Year
Cheddum mhonnta: 'You are my dear'
Cheddo sangta: 'Darling come here'
Konn piyeta rum, konn piyeta beer.

Novem voros yeta danvon, pornem voros veta povon
Sobai tachi geli denvon, khotta khotta veta povon.

La La La. Happy New year Everybody
La la la la la la la la Happy new year to you
La la la (Soglleank tumkam Khoxalbhorit novem vors magtam
La la la (enjoy yourslef everybody)
La la la (Enjoy yourself
La la la la la la la la la la la. 


SITARAM GADDIWALA - Robin Vaz 

Gaddi gheunu zatreku voitam, arey gaddi gheunu zatreku voitam,
Yetat zalearu sangat maka moje bara vortam...x2
Gaddi gheunu zatreku voitam, agho gaddi gheunu zatreku voitam,

Ohhh aimori zali, Sitaram upkar kori, boglek tuji addun gaddi, zatrek
amkam vhor...x2
Gaddi gheunu zatreku voitam, arey gaddi gheunu zatreku voitam,...2

Kai borim pollunk tumi dista...hammmm }
Kai borim allon dollon nachta....haha }....x2
Sogleank poitokuch tumkam, moja dista maka,
Sangat pyar mazo kortat vo na.

Sitaram bienaka tea pasot, tujea payran amchem kaliz veta lasot,
Amkam gaddient bosoi ani zatrek pavoi, uprant bonvchem hansot nachot,..}x2

yeo yeo yeo yeo yeo agho yeo yeo yeo yeo yeo

Tumkam gaddienk bosoitam, anik zatrek pavoitam,
uprant tuj bara anv bhi yetam

Vhor vhor vhor gha saiba tujea bara vor,

Vhor vor vor gha saiba tujea bara vor

Repeat oh Aimori zali....

SUKNNEM SUKNNEM - Singer Delfine Lyrics: Alfred Rose
Film Boglant

Suknnem Suknnem Suknnem zaun anv uddtam,
Mogan ghontteor korunk axetam,
Ratchim mogachim sopnam sopnetam,
Tum mhunn sozmon uxim poxetam,

He mojea moga, axetam tuka,
Vengen dhor maka, bienaka,
Anv ravtam tuka, tunch mojea sukha,
Danvon he vegim, lozonaka,
Oh...suknnem suknnem zaun anv uddtam......

Pixim pixim sogllinch zaleam pixim,
Mogak lagon zaleam anv oxim,
Mogachech bhuken asam upaxim
Vell lainakai yeo tum mojexim.

Tum kiteak anstai, mijeaxin bostai
Maka poun loztai, lozonakai,
Up-to-date nestai, pounk boro distai,
Mogan tor bhaztai, kiteak ravtai,
He tor....pixim pixim sogllinch zaleam pixim...

(AR: tum Goemkarn nhoi gho - voi
kednam meutelem faleam - voi
veginch meu ham - borem )

Mogan tujea poddtelim setembran,
Kazar amim zaunchem Outumbran,
Honey moonak amim vechem Novembran,
Tegam zateleaum fuddlea Dezembran.

Ha ha ha anstai, tum kiteak anstai,
Amurkoch anstai, ansonakai,
Tum kunvor distai, bitorlean siztai,
Mog mozo kortai, kiteak ravtai,

Ha...mogan tujea poddtelim setembran.

TUJEM SOPON - Singer: Alfred & Rita Rose
Film: Boglant - Lyrics & Music: Alfred Rose

O Ho Ho Ho...Ha ha ha ha...Hai
A: Kapddam tujim vengen dhortam,
Gopan assai mhunn sozmotam,
Rat dis tukach, anv axetam,
Dimbi galun, rozar kortam.

R: Dolle voir kaddun poi, vengen maka apoi,
Anvdde tuje sompoi, marun zompoi,
Atam khoxi zaloi, gopan tujea khelloi,
Kallzak-kalliz melloi, vengent dolloi,

A: Oh moje vengent ailem anjea,
Lipoi maka kallzan tujea.

Both: La la la la la, la la la la la
La la la la la, la la la la la }x2

A: Tuzo rupkar, dolleam mukar
Kalliz mogan bhorlam chikar
Boroun dhortam, mogachea bookar
Kazar zatoch, jieunchim sukar ha ha

R: Sukh tuka meutelem (A: va va )
Kalliz ek zatelem (A: oh my girl)
Eksurponn vetelem (A: oh gelear puro vegin)
Dukh urtelem

Both: La la la la la, la la la la la
La la la la la, la la la la la

A: Utram aikon, khoxi zalom ha ha
Sonvsarant tan, sorgar paulom
Ha ha ha ha, O ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho, Ha ha ha ha
Ha ha ha ha, O ho ho ho ho ho
Ho ho ho ho, Ha ha ha ha

TUM ANI ANV - BP:Bab Peter, BF:Betty Ferns 
Film: Mogachi Faxi

BF: Nodor ek zatoch, kalliz zata thond,
Hem koxem ghoddta tem sangtolo na konn,
BP: Loz tum visortai, ginean zata bond,
Poitele mhunntat hem koslem pixeaponn.

BF: Tum ani hanv, fuddem kitem-i zanv
BP: Tujem mojem nanv, ugddas kortolo ganv...x2}

BF: Dollean disonam, rokddoch to pouta,
Address konn noko, khoimsor to rauta,
BP: Vogot taka nam,kednaim to yeun meuta,
Khoincho niz mog to rokdoch ugtto kouta.

BF: Tum ani hanv, fuddem kitem-i zanv
BP: Tujem mojem nanv, ugddas kortolo ganv...x2}

BP: Konnacheanuch mogachem korunk zainam moll
Vareachea painnean zai toso tuka doll
Kanteantlean, ujeantlean dolle dampun choll
BOth: Mog amcho ami zaunk dincho noi poll.

BF: Tum ani hanv, fuddem kitem-i zanv
BP: Tujem mojem nanv, ugddas kortolo ganv...x2} 


TUM MOJEM SUKH – A=Alfred & R=Rita Rose

A: Tum mojem, sukh diunakai dukh,
Tum mozo rukh lagonam bukh,
Tuje vinnem sonvsar soglloch dista kalluk,
Tum mojem ful tum ek bulbul,
Tujea mogan anv zalam gul,
Tuje mukar mannka mojea anv zomnichi dul.

R: Sant pounk distai jivo sant,
A: Tum kirlainakai dant, kuddik suttlo akant
R. Moddd mogachea somdirant
A: Modd zalam tor, maka ghott dhor, jieonchim sukhant

R: Tum mojem, sukh  diunakai dukh,
Tum mozo rukh lagonam bukh,
Tuje vinnem sonvsar soglloch dista kalluk,
Tum mojem ful, tum ek bulbul, tujea mogan anv zaleam gul,
Tuje mukar mannka mojea anv zomnichi dul.

Music
R: Sant pounk distai jivo sant,
A: Tum kirlainakai dant, kuddik suttlo akant
R. Moddd mogachea somdirant
A: Modd zalam tor maka ghott dhor, jieonchim sukhant

Both: Tum mojem, sukh diunakai dukh
Tum mozo rukh lagonam bukh
Tuje vinnem sonvsar soglloch dista kalluk
Tum mojem ful tum ek bulbul, tujea mogan anv zalam gul
Tuje mukar mannka mojea anv zomnichi dul

NACH ANTAMCHE - Singer Carmo Rod Lyrics: C.Alvares
Film Nirmonn

Bhurge zanv zantte soglleanche tontte nach atamche yam ma ma ya ma ma
Kazari ankvar soglle sankvar paade zotache yam ma ma yam ma ma
Vaztoch kaim borim altat sogleamchim bendan
Khauncho jeuncho ugdass konnak yenam
Konn nachonk noko tanchim kaiem tondam
Punn bendwalleank matui suseog dinnam
Kossli re goddi soddtat vhoddi nach zainam bond yam ma ma yam ma ma
Kosslem zanv zoddem tanntat voddem amott korun tondd yam ma ma yam ma ma

Avoi matrim passun nachtat oxim allon
Kednai kalluk zattat diye palloun
Nachache barra moche vetta zorron
Magir beshtea paiannim ghara chollon
Nacahea sallan chingamam gallan kitem cherracho vass yam ma ma yam ma ma
Are gamache lot torui nachtat fot va poi tum nach achi ass yam ma ma yam ma ma

Muzganim vaztoch soggleanchim louam fullta
Cheddo hiumsor cheddum thuimsor dolta
Gomot kosli madd koxim tim allta
Nachonk noko zallearui cholta
Adle kaim borim nach polloun niumtali ass atam marta goddgoddo yam ma ma yam ma ma

Atam kosslim dongam konn ghalta pongam konn kaddta kodkoddo yam ma ma yam ma ma

UPKAR KORAT - Singer: JacintoVaz
FilmNirmon - LyricsC.Alvares - Music: Frank Fernand


Kazar zaunk assa boro cholo,
Ankvar cholieank tho korta ulo,
Toklen tho uxer sarkoch kollo,
Ghor zanvuim mhunnxi rokdoch zalo.

Doth mhunchem gheina, kaiem gorem poinam,
Ragarui zainam, koddi kai nam,
Okol khuimchi zanv, Novreacho Rai ganv,
Sangtam tachem nanv., Baltu tho anv.

Barik zanv mottem, utor ditam
Lamb noko mottvem, mandun ghetam
Anv ekdom nitov, sodanch nahtam
Sumanak ek pautt kumsar zatam

Bonvdaitam thali, anv mozoch mali
Soirik thor zali, bolsam khali
Tupachim fon'nam, sangonk hem tond na
Nid maka podna, ekloch konn na

Cheddvani moji, gheiat khobor
Sogleani kalliz kelam nibor
Chintun hem soglem zata zobor
Noxibar mojea boslam mazor.

Monem zaum bherem, meuta tem khorem
Dista tor borem, dhortam verem
Ghalinakat riskar, sodtam ho suskar
Polloun mojo rupkar, korat upkar.

Repeat Kazar zaunk... 


(updated 1/12/2015)

Songs of Robin Vaz

Born: October 20, 1929 Died : November 16, 2002

Pic Courtesy : JoeGoaUK01.BACKBAYCHEM VAREM – Robin Vaz

Goeam than poilech pautt Bombaim anv ailom,
Evun dhobitalo kotri korun ravlom,
Ixttam barim ek dis Backbay pollounk gelom,
Sabar toreche lokak polloun khoxi zalom

Sangtam khorem, kai borem, marta tem thond-thond varem,
Backbaychem khaunk varem, sabar lokachem birem
Anvui khatam, varem purem, hey kai borem backbaychem varem

Bombaychea xarant pavna fuddem anv,
Rani bhag meusem pollounk gelom marun dhanv,
Ha ha kitlo sobit bomboimcho ganv
Angor sogott khuxeal borit kitem zanv

Offisache sunttokoch, backbay voson bostokoch,
Jivak amchea, khuxi bogta, backbaychem varem khatokoch,
Ghara ami, vosonk vetam, aimorechi ghantt vaztokoch.

Bombaycher sarki nodor marxi ixtta,
Bombay pollounk sarkem hollywood dista,
Lok sanjeacho varek backbay veta,
Eka-mekache athak ath ghalun cholta

Aaha very good bombay, lok sanjecho veta backbay
Chedde cheddvam daddle bailo, sogott angor happy and gay
Korench ixtta, hench bombaichem happiness night and day

02.DARLING LUCYBy Robin Vaz (RV) & Partner (PR)

RV: Jose Souza, ganvanu xastticho
Chodd ani chodd maka mog Lucy-cho
PR: Tumvum cheddo bakra familicho
Mojea fatlean kutea baba zala re pisso ?

RV: Tuje esoli mellonk kustar beauty
Tujea mogan kaliz zata pitti pitti
PR: Ekoch sangtam mojer manaka mitti
Anv cheddum nhuim texo fitti fitti

RV: Tum Norsa cholli, maka sobtoli bori
Kitli tum sobit baie, gori gori
PR: Insuld korto subej uloit tori
Borean anv sangot tuka vochonk kori

RV: Darling Lucy, mojer taponaka
Tuko kazar zatam, khorench sangtam tuka
PR: Aban toiar nouro kela maka
Kozar kozar zata mhunn bexto lalenaka

RV: Xastti ganvan anvum, girest vhoddlo
Tujeruch Lucy baie, mozo dollo
PR: Kozar zata mhunn fotoupacho kollo
Tapot marnu tujo foddin pollo


RV Cheddum tum ekdomuch pikoro
Muko kazar zalear tuka kedem horo
PR Maka zai texo nouro mella pero
Tum bakra cheddo, sangot I don’t care-o

Uloup:
RV Kitem you don’t care-o ?
PR Vasimbhor hingacho, kut sozmola, anv tuka meto mhunnu
RV Zau go, maka sodnaka go, tum mughe kalza ranim mugho, Lucy oh Lucy
PR ha ha ha ha ha

03.VARE VA (Babuchea Zolmancho Dis) - Robin Vaz & his Folklore Group
Legend: A = Acacio; M&FS = Male & Female Singers; MS = Male Singers;
FS = Female Singers, includes Lourdes Lobo; R = Robin Vaz


A: Aikat re, aikat re, aikat re,
M&FS: Aiktanv re, aiktanv re, aiktanv re,
A: Aiz babucho zolmancho dis mur’re,
M&FS: Zannanv re, ietanv re, ietanv re

A: Aiz baba babucho dis zolmancho,
Aiz poiat sogllo hanga lok ganvcho,
MS: Aiz baba babucho dis zolmancho,
Aiz poiat sogllo hanga lok ganvcho,

FS: Vare-va, vare-va Vare-va, xev paprika,
Vare-va, vare-va Vare-va, xev paprika.

A: Babu atam ievpacho zalo re,
M&FS: Nomoskar korunk taka ravtanv re,
A: Babu atam ievpacho zalo re,
M&FS: Nomoskar korunk taka ravtanv re
A: Aiz baba babucho dis zolmancho
Aiz poiat sogllo hanga lok ganvcho
MS: Aiz baba babucho dis zolmancho
Aiz poiat sogllo hanga lok ganvcho

FS: Vare-va, vare-va Vare-va, xev paprika
Vare-va, vare-va Vare-va, xev paprika....}x2

R: Ailom re, ailom re, ailom re,
M&FS: Pollovn tuka khoxi ami zalim re,
R: Khaiat re, pieat re, pieat re,
M&FS: Khatanv re, pitanv re, pitanv re
A: Aiz baba babucho dis zolmancho
Aiz poiat sogllo hanga lok ganvcho,
MS: Aiz baba babucho dis zolmancho,
Aiz poiat sogllo hanga lok ganvcho.

FS: Vare-va, vare-va Vare-va, xev paprika
Vare-va, vare-va Vare-va, xev paprika

Lyrics courtesy: Domnic Fernandes


04.MOGACHEM TUFAN - Robin Vaz


Chondrim liptalo kupan
Halonaslem zaddachem pan
Kallzan zatalem mogachem tufan
Tea vellar tuka getlelem gopan

Chorus
Neketram dipkaitalim movbar
Sumarachea, bara horar
Hath dorun eka-mekachea kallzar
Jurar zalelim sobemazar

Sodanch sanjechem tum mevo
Mevtukuch tum gopant khevo
Mhunno mhaka uzvaddacho divo
Sodanch kallzant urtolo jivo

Chorus
Ontrollar mog kortat suknnim
Eka-mekak, ghalun fivnnim
Teach porim mog kelolo dogainim
Atam visorlem tum mogachi kannim

Tonddar sango lae-poe
Hem sogllem visorlem bae
Atam poitokuch gunvddaitai doe
Innocent kallzak ghatle gae

Chorus
Sodanch mhaka mhunno darling Viky
Atam sanddun, gelem Ricky
Ekdom tuvem kelai mhaka duki
Devan tuka dovrum suki

Lyrics Courtesy: Domnic Fernandes

05.PINKICHEM LOGN - Lyrics by: Late Robin Vaz
Sung by: Late Robin Vaz, Selsa, Lourdes & Chorus

Introduction: Hem zavn asa Pinkichem logn.

Emcee: Atam vokol-novro ailo (lok tallieo pettoitat).
Bhott mama ailo.
Bhott mama vokle-novreak fulanche har bhettoita (lok tallieo pettoitat).

Bhott: Bhottu hanv vortovtam, Devllantum ietam
Vokle-novreachem login kortam – ham-am-am-am
Vokle-novreachem login kortam
Hatant hem tatt ghevn, tatt hem gunvddaitam
Vokle-novreachem login kortam – ham-am-am-am
Vokle-novreachem login kortam

Sogott: Ekttaim ami zanvumiea
Pinkichea lognanku vochoiea
Xinvtim-abolim, hoi xinvtim abolim
Hoi vokle-novreacher xinvraviea
Ekttaim ami zanvumiea
Pinkichea lognanku vochoiea
Xinvtim-abolim, hoi xinvtim abolim
Hoi vokle-novreacher xinvraviea

Bhott: Oh Pormesvara! Oh Pormesvara!
Bhesanv tum ghal hancher, Pormesvara
Oh Pormesvara-a-a-a

Bhott: Oh Pormesvara-a-a-a-a

Bhott: Devi Saibinnim
Sogott: Devi Saibinnim
Bhott: Man tuka dhitam
Sogott: Hoi-i-i-i
Bhott: Vokle-novreacher
Sogott: Hoi-i-i-i
Bhott: Bhesanv ghal ghe Saibinnim
Sogott: Hoi ghe Saibinnim

Bhott: Sorbonvtem boson-boson
Murgotton hanson-hanson
Tandull ami vanttiea
Sorbonvtem boson-boson
Murgotton hanson-hanson
Tandull ami khaviea

Sogott: Sorbonvtem boson-boson
Murgotton hanson-hanson
Tandull ami vanttiea
Sorbonvtem boson-boson
Murgotton hanson-hanson
Tandull ami khaviea

Bhott: Ietat tankam man diat
Sogott: Hoi re bhotta

Sogott: Pinkichea lognanku, lognanku, aile baba
Pinkichea lognanku, lognanku, aile baba
Pinkichea lognanku, lognanku, aile baba
Pinkichea lognanku, lognanku, aile baba

Sogott: Pinkichem login zalem, login zalem, zalem baba
Pinkichem login zalem, login zalem, zalem baba
Pinkichem login zalem, login zalem, zalem baba
Pinkichem login zalem, login zalem, zalem baba

Sogott: Fugddi ghalun nach baba, fugddi ghalun nach baba
Pinkichem login zalem
Loginu zalem baba
Fugddi ghalun nach baba, fugddi ghalun nach baba
Pinkichem login zalem
Loginu zalem baba

Bhott: Ietat tankam man diat
Sogott: Hoi re bhotta

Sogott: Pinki amgelem, cheddum Dotaramalem
Mapxenchea Rogu koddem kazar zalem
Pinki amgelem, cheddum Dotaramalem
Mapxenchea Rogu koddem kazar zalem

Pinki amgelem xiklelem
Hey! Pinki amgelem xiklelem

Pinki amgelem, cheddum Dotaramalem
Mapxenchea Rogu koddem kazar zalem
Pinki amgelem, cheddum Dotaramalem
Mapxenchea Rogu koddem kazar zalem

Pinki amgelem xiklelem
Hey! Pinki amgelem xiklelem
Hey! Pinki amgelem xiklelem
Hey! Pinki amgelem xiklelem
Hey! Pinki amgelem xiklelem

Lyrics Courtesy: Domnic Fernandes

Song of Young Menezes01. HOTEL DE JAKIN - Young Menezes
Heka xitt koddi vadd, teka temprad ghal,
Heka tantim zata mal, teka dudyachi chal,
Hennem duddu diunk nam kal, teka merrak add,
Fattim aila poi taka portun dadd.

Tumi susegad jeiat, ani zayem zalear gheya,
Biryani moji bori sogllem meuta sodanch jeunk yeya,
Soro zavo titlo piya, punn duddu poile diya,
Hotelar hea amchea jeunchea von funkott pollunk meuta tiatr.

Ao kaka ao, tum torkari khao,
Ho goemkar bhav, teka xitt ani dau,
Isko biryani lao, tuzo kiteak bobau
Temkam jeun vosondi mure tum matxe fattim rau.

Arey koslo re ho mosko, sanglear aikona noixtto,
Hemkam sogleank bitor voron jeunk di re bukeleat kiteak vell ho besto,
Rupkar tuzo ansto, vincharunk bietam re matso,
Arey zata poi tem zanv, agho tum amgeruch rav tuka funkott ditam nasto.

Gabruk kaddtam ani Goem dhaddtam,
Bakri latt'tam giraikak khub vaddtam,
Dusro mest addtamam mojem dis sartam,
Hotel de jakin mhunn board martam.

Hem ghe pag tujem rupya satt, ani nodrek disonakaim math,
Antanche atam tum tujem bixeneam bandun dovor ghara vospachi vath,
Chol voch vegim zali rath, nam tor marun kaddin kath,
Arey hotel de jakinachem randop ruchichem, amkam konnuch ditolo nam ath.


2. PARKI - Young Menezes (P) n (1-Daddlo, 2-Cheddum, 3-Daddlo, 4-Musolman)

1-Agha parkea
P: Oh
1-Maka konnem sanglam tum noxib parkitai mhunn
P: Voi
1-Tea passot anv tujexim ailam maka matxe parkun sang poiya
kitea passun anv osso zalam tho
P:Ath dakoi pollya

P:Noxib sangon tum roddtoloi, fuddarak vaitt tum kortoloi,
Ani toddeach disani meunechea tum mogan poddtoloi,
Bailechem bhangar chortoloi, lojek lagon ghor soddtoloi,
Tujem noxib pissodlam ga ujean koddon mortoloi.

2-Agha parkea
P:Kitem
2-Maka sang saiba anv borem nam, maka ek tori soirik zainam
P:Janeranache poiler 1948 vorsan tuje mathear ek konvlo boslolo
2-Voi saiba ani don pakkam uddoilelim
P-Dekunuch 1949 vorsant tujeo sogle sorik moddlea

P:Tuzo bhav soirik tuka kortolo, pai kazar korunk sodtalo,
Tea novrea lagim tum kazar zaxi tho rokdoch mortolo,
Tuzo fuddar boro choddtolo, sortekar mogan poddtolo,
Tacho bore bhaxen sambau kor, Dev tuka sorgar vortolo.

3-Aga parkea
P:Kitem
3-sang maka anv noko kitem zatam tem
Anv noko anv zomnir choltam, kupani choltam, doryan bonvta vo ganvan bonvta tho
hemhench kitem moji tokli gunvlelea bhaxen zata.
P:dakoi poiya tuzo ath

P:Tum noxib kantteanim purtai ani khotteam gunnanim vaddtai,
Naka zalelem sangon lokachem bailank tum naddtai,
Paiche tum duddu kaddtai, ani cheddvank tum dansank addtai
Hem kumsaran tum sangonaim padrink fotti martai

4-Arey parkea
P:Oh
4-Dekho apna kismat mein kya hai vo, meriko kuch patta nahim lagta
P:Patta nahim lagta?
4-Ah ham
P:Acha jera batau tumara ath
4-Dekho

P:Dekho ham bolta sacha, takdeer tumara bahoot acha,
Sath baras hogay shadi ko tumko ghera ho gaya bacha,
Aurat ka jaban pata lekin Bhurgeanchem takdeer kacha,
Bhurgeank haji moola bej do, khuda banayega acha.


3.DIS ANI RATYoung Menezes
Chintlear ojeap, punn nhoi milagr, chintlear chintnam pavonam,
Disacho eta, ratcho veta, konnager to ravonam,
Soglleam thaim to mogall, konnacher chavonam,
Purvoz chintun zalet kabar, azun sumar mevonam.

Ch:

Adlea zannarachim chintnam chintun zaleam datt,
Antam Scientist chintat vochun diunk taka hat,
Vhoddlea xiknnaramni sodhun kaddlem tachem chart,
Punn azun konnakuch vochunk mellonam vatt,
Podven bhoron poiat vhotta tachem tatt,
Zolmola to aicho dis poriam bhavonam tachi khat,
Poiat Devachi artt, kednach korinam ghat,
Konn sangot khuim to lipta, etokuch rat?

Savronam ikmot, tokleant dongor bhor ras zalea chintnanchi,
Ratchi ieta, disachi veta, poiat milagr ojeapanchi,
Dongramni nidhon, kabar zali ikmot profetanchi,
Nodrek dista, vatt nam vochunk, podvi rochnarachi.

Ch.:

Ojeap zatoloi tum, tujeach bhitor chintoch,
Zolom ticho zantto, punn bhurgi dista poitoch,
Hem mhojem humannem meutolem tuka sodhtoch,
Ghor tichem lokhlokhta, uzvadd soglleak pett’toch
Khonti kabar zatat, nodor tichear martoch,
Uske piglonn veta ti sangatan astoch
Dukh aslear nam zata, tichem chintunk bostoch
Konn sangot khuim ti lipta, dis to vhoir sortoch?


04. GOOD NIGHT - Sung By: Young Menezes & Cruz Noronha
Lyrics: Young Menezes  Music: Cruz Noronha

Girl:  Hello my dear today you look so very fine
         Why are not talking simply changing your mind
Boy: Ago osli let fet Inglez maka xikonk nam mojea pain
        Hanv ration addunk voitam gho thuim voddli zateli line.
          Chorus.
Girl: What are you talking like a mad, today you look so very sad,
Boy: Yes aiz anvem bhairi ghetlea my stomach feeling bad
Girl: Kens tuje pingle beauty set, dolle tuje azun pole red,
        Whats your name?  (Boy) U W alkhuns XYZ.
                  2nd. Verse
Girl: I love you dear because you very good nice looking,
        But next one tell me Bombay where are you working?
Boy: Bhatien dukor loitanvam baking chourisam fort ruchic making,
         Inglez tuji  Bomboi eunk kottin,  de Portuguse very best cooking.
                     Chorus;
Girl: Come darling come catch my hand, feeling very hot take this fan,
Boy: O que esta  corrasaum abalar tenkoi nakai bend,
Girl: Tell me married getting when, everybody laughing man,
Boy: Peticoat vhoir kadlo khala disti podtta ren.
                 3rd. Verse
Girl: Come darling come my heart running,
        I love you mog tuzo kortam mhun sangonakai Johnynk,
Boy: Ok keep quiet next time don’t  talk hem tuka nimanem warning,
         Sokauchem vatter meulear eka mekak fokot mhunnchem Good Morning.
                Chorus:
Girl: You are my sweetheart don’t make fight,
        Come darling come catch me tight
Boy: Loz bextti lok lok polleta atam pallounk lauia light,
Girl: Kallok zalo kon atam maka pait
Boy: Samball gho vattek ghotalo zait,
         Vogot zalo ghara voitam tuje amizadik good night.

Lyrics courtesy: Peter Mendes

Updated 4/11/2014

Formonn Marlem - Anthony De Sa

FORMONN MARLEM - Anthony De Sa

Kitleo bailo huxar vortout tor aple artin
Torui dadle huxar vortoutat aple hikmotin
Vakandtam mhunn dadleank, rag dhorinakai motin,
Bailamnim ghutt sambhallunk chodd kottin.

Chorus
Khorench bailo dadleam un teo chodd huxear
Sabar xaramnim bailo choloitat raj karbar
Zaun teo vhoddleo advogad, xiknar, madri huxear
Punn hukum nam aikonk tem kumsar

Zorui bailo kumsorin bosot, choudavi milagr ghoddot
Dadle sumanak att pavtti kumsarak vochot
Te aplem patok roddot, zaum borem vo vaitt ghoddot
Kumsarak vochon odhik patkan poddot.

Aikolelim zalear kumsaram team bailamnim,
Akkem ifern chikar bhortem aslem dadleamnim.
Misam sangon madrimnim, Convent ugddun padrimnim.
Aiz sogllo sorg bhorto aslo team bailamnim.

Oxem Romak ghoddlam team fattleam vorsamnim.
Pap Saibak magnnim kelim sabar madrimnim.
Hukum zai mhunn tankam, bosonk kumsorimnim.
Pap Saiban euyon kaddli ek mandnnim.

Aplem kumsar aikonk lailem, uprant pirajit formai mhunntlem
Hem kumsar madrin dusre madrink sanglem.
Pap Saibak gomon hem ailem, tem kumsar public yalem,
Poileach kumsaran bailank formonn marlem.

Saturday, September 13, 2008

Songs of Bab Peter n OpheliaReal Name: Francis Peter Thomas D'Souza
Stage Name : Bab Peter
Born : 1953 Died : 19-02-2005

Audio cassettes released: 
1. Konknni Motiam 2. Goan 3. Myrose  4. Tourist Center 5. Ophelia

Late Bab Peter started his singing career as a child artiste, initially he used to sing songs composed by his father and others. As time passed on he started composing his own songs. Besides his own albums, Bab Peter has also rendered his voice to songs composed by Alfred Rose, C.Alvares, Roseferns, and others albums. 

After his death Manfa Music has released two albums:
1. Bab Peters All Time Favourites Vol 1 & Vol 2
Songs in both these albums are selected songs of Bab Peter & Family from all the 5 audio cassettes. Vol 1 released in cassette format as well as CD while Vol 2 was in CD format. The CD albums of Bab Peter currently available with Manfa Music. 


The audio cassette BAB PETER FOREVER was given free to all those who attended the months mind for Bab Peter by his family.01. ASHRAMANT GHAL - Bab Peter (P) Ophelia (O)

O:Chukh moji bogos bhava kelelea kortubamchi,
Portun maka gharan ghe bhoinn anv tujeach rogtachi,
P:Tum pollon gelem tedna tuka goroz nasli gorcheamchi,
Moji bhoinn zalea tednanch melea, axea maka nam bhoinnichi

P:Koslem thond gheun mojexim adhar magonk ailam,
Hea tegam tujeam bhurgeank mojea gomtear ghalunk chintlaim,
O:Hea bhurgeank tori ravonk suat di magtam tujea thaim,
P:Tuka bhav assa mhunnon kovlem mista zatoch tegam bhurgeamchi maim.

O:Ugddas maka ieta tuzo bhurgeank gheun rostear nindtanam,
P:Amcho ugddas kadchi goroz nam, ghovachem ghor astanam
O:Ghovachi famil bhava gharant maka dovrunk kobul nam,
P:Tem favo tuka kazar zalaim maim-paichem bessanv nastanam.

O:Ghorkar somplo mhunn adar maka nam duddvamcho,
Hea bhurgeank tori dudhak poixe di tum mama tancho,
P:Hea sonvsarant maka bhoinn nam mhunntoch anv mama nhoim konnacho,
Ani pollon gel'le bhoinnink adar diupacho kaido nhoim bhavacho.

O:Tegam bhurgim zatoch mojea kortubancho ailo maka niall,
Bhurgeank gharant dovrinai tor tanche zatelet alavall
P:Hea margaiek lagon munxeak munis nakat zaleat aizkal
Possunk ghoddonam tor bhurgeank voron khoimchea ashramant ghal

P:Moji bail bhurgim assat vosonk kor mozo adar meuchonam,
O:Chodd Dev borem korum tujim anvem parkilim chintnam,
Zannam zau bhava moxichim xingam moxik vhodd zainam,
Bhik magon bhurgeank postelim punn tankam ashramant ghalchimnam.

02.ACE DIRECTOR-ART DIRECTOR-MELODY KING - Bab Peter
Konkani palkacho khoddegant Director, Ace director mhunn nanv assa ekleak
Setting ghalun tiatr aple soboita, Art director mhunn nanv assa dusreak,
Koslem kantar soboita aplea tallean, Melody King mhunn nanv assa tisreak
Hea tegaimkui hem title favo zaunk karann, tannem Novidade kelea konkani palkar

Jivitant tache tannem, tiatr boroileat title azun passun konnech borounk nam,
Ace Director mhunn zo title assa,taka tho title azun konnak mellonk nam,
Tho ace director zaun assa C.Alvares, Evergreen hero amchea tiatramcho,
Mhunnta taka Raza duetancho, tannem cheddvank rosto dakoila konknni Palkacho.

Adim tiatr zatalet vhodlea hallani, gharam passun dakoitalet pordeamcher
Sogllench mudar korun udoilem tannem, bitor soron he amche stegicher
Khoddegant art director Prem Kumar mhunn xapon ieta sogleam potramcher
Tho korta tosli art he tempar konnech korunk nam, hea amchea konkani palkacher

Setting, Lighting nastanam tiatr tacho azun passun khoimsor zaunk nam
Art director mhunn zo title assa taka, tho title azun konnak mevonk nam
Tho art director zaun assa Prem Kumar tiatr boroita khoddegant dailogue galun
Artiche kaman palk tannem unch dovorla, hi art tachi konnachean zainam chorunk

Tisro vortouta Goa Melody King, director aizchea musical showacho,
Tho melody king zaun assa Alfred Rose, tacho suadik tallo sogleanchech ollkicho,
Non-stop show poiloch dakoilo tannem, tvcherui poilo programme zalo tacho,
Poilem cassette kaddpi tho Alfred Rose, tannech rosto dakoila konkani casseticho.

Musician ghalun don show dakoilet, tannem ugddas tacho azun vochonk nam
Aiz musican nastanam show poitat tumi oslo show konnech dakounk nam
Heo tin vostu tegaimnim dileat palkar upkar attounk zainam galun fulamcho turo
Tiatristamchea nanvan anv magnnem kortam Devan zatinch vorsam tankam dovorlear puro

03.GANPATIBab Peter

Aikonk hi fott disot, punn hanv sangtam tem soth, pollelam dolleanim
Ganpatik haddun ghoran, fest tachem kortat honran, Hinduacheam ghoranim
Tachi tim puja kortat, bara dis upas dortat, ghor bhorun soireanim
Bhoron khoxechea bharan, nistem haddinant ghoran, Ganpatichea disanim

Tanchea dhorman ek kaido asa, Ganpatik haddunk zai ek pavtt haddit tor
Vorsachea vorsa tannem haddcho poddta, Daktto tori gorib to zalo tor
Ordea disak tori tannim haddunk zai, purvozanim adim haddlolo tor
Ghoracher khuim tea odruxtt denvon ieta, ek pavtt haddun bond korit tor

Bhurgo ek aslolo, maim-paik sotaitalo, Ganpatik hadd mhunn ghoran
Nistem khanvchem nhoi mhunn, upas ami korcho mhunn, roddo dukachea bharan
Konnench tachem aikolem nam, sangnnem kanar dorlem nam, podvi dakoili Devan
Soglleank uddovn ghuspavn, apleak zai tea rupan, Ganpati ailo daran

Bombay Mahim hanv ravtam thuimsor, gorib ghorabean ek ojeap ghoddlem
Tea cheddeache main bazaran vochon, vis rupianchem ek pamplit haddlem
Pamplittachi koddi korunk tinnem, pamplitt katrun mitt lavn dovorlem
Ordea horan Ganpatichem rupnnem, pamplittacher disti poddlem

Koslea-koslea rupan, Dev ghoran bhitor sorta, hem amkam kovonam
Velim kombea bhattan, Saibinn-Maim disti poddli, punn soglleank disonk nam
Devan ghoddla ho sonvsar, tache podve mukar, munxeachem cholonam
Hanvui Velim gelam, dolleanim pollovn ailam, fott mhunnonk puttvonam

Sangnneam pormonnem nolleank uzo petton,
nolleancher khuim Saibinn-Maim disti poddli
Vailankani Saibinn-Maim disti poddli mhunn,
vaddeantli sogllich porza ekttovli
Ghoddiek ti takach disti poddli mista, mhaka disonk nam hi milagr kosli
Kopel bandun aplim novenam korat mhunn, Saibinn-Maim magta asteli.

04. GHANTT – Bab Peter lyrics: RosefernsDis zalo mhunn gomoita, kannant avaz sokallimcho,
Devacho ugddass korunk xinkoita, avaz donparamcho,
Rath zali mhunn gomoita, vell zatoch aimorecho,
Christanvank ho vhodde gorjecho, toch avaz te ghanttecho

Ghantt akho sonvsar gazoita, amchim festam porbo zatanam,
Ghantt khuxealkai rigoita, amchim bhurgim komoineanv ghetanam,
Ghantt amkam sogleank ansoita, munis zolmon taka Christanv kortanam
Ghant amkam sogleank roddoita, ami moron fondan vetanam...


Bhurgim vaddon zatoch vodlim, mai paiche girestkaiek zogoddta,
Tanchi doulot apnnak meuchea pasot, tamkam veginch moronk magta,
Aikotoch avaz tea ghanttecho, tim apleach bitor guspota
Aiz maka ani faleam tuka, hacho ghantt amkam ugddass kaddta

Ghantt dhormachi nixeanim, sukh dukh gomta ti vaztanam
Mornam, festam, porbo sobo nam, ghanttecho avaz nastanam
Thodde gorban ticho sangat visorta, tim yetat ugddass kadinastanam
Punn ghantt tancho sangat soddinam, vazta zolman tosoch tim mortanam
.

05.KALLZACHO UZO - Ophelia N Bab Peter (Parents singing)

Kallzant khoxechem ailem tufan,
Dhuvek amche poun aiz tichea ghovachea gopan,
Kazar zalim aiz tumi poddon mogan,
Ekvottar bessanv ghatlear puro Sorgimchea Bapan.

Kallzacho uzo, eok zalo tumcho dogaimcho,
Konnachean doxim antam tumkam kori nezo...x2}

Mhunntat cheddum mhunnche ghorachi sobai,
Cheddo koso zaun gharak amchem sukh addlem bai,
Eklich dhuv mhunn itlim vorsam keli apurbai,
Maim-paichi veng riti korun ghovager vetai.

Kallzacho uzo, eok zalo tumcho dogaimcho,
Konnachean doxim antam tumkam kori nezo...x2}

Noxiban kitlo mogall ghov meulo tuka,
Sodanch tuka khoxi dhortalo khatri assa maka,
Maim-pacho ekloch mogacho put visronaka,
Ghovak ani maim-paik tache kednanch dusman korinaka.

Kallzacho uzo, eok zalo tumcho dogaimcho,
Konnachean doxim antam tumkam kori nezo...x2}

Sangnnem mojem hem dovor motin,
Ghovachea maim-paik kednanch ghali nakai kontin,
Fuddar tuzo boro korunk assa tujeach athin,
Gharacho samball korun dakoi mhunn bori potin.

Kallzacho uzo, eok zalo tumcho dogaimcho,
Konnachean doxim antam tumkam kori nezo...x2}

Kazarak amig soire marun ailet danv,
Eklich mogachi dhuv mhunn vollkota ganv,
Ghovache maim-paik respet diun samball amchem nanv,
Saude kobar kortam magon tumcher Devachem bessanv

Kallzacho uzo, eok zalo tumcho dogaimcho,
Konnachean doxim antam tumkam kori nezo...x2}
Konnachean doxim antam tumkam kori nezo.


06. MOG BOOM BOOM Bab Peter

Eka cheddvacho mog hanvem kela
Hanvem jurament taka dila
Aikat sobit nanv tachem Bela
Tacho eok novro mela

Zosso fulacho kollo fulta
Tosso re baba amcho mog cholta
Zo konn eok cheddo cheddvak bulta
Magir to mogachea zaddar halta

Korun kantar tara Boom-Boom-Boom
Tara-ra-ra Boom, Boom-Boom-Boom
Kitem re to mog, tara Boom-Boom-Boom
Tara-ra-ra Boom, Boom-Boom-Boom

Khorench mogak tea nam xim-mer
Mog to konnamchench korinam ker
Tea mogak lagon sodanch fer-fer
Kitle melet korun tem ger

Mogan poddtuch poilem borem dista
Thoddoch teomp to kallzan rigon asta
Magir baba dusman ievun ghusta
Mog korun kitle babdde fosta

Khorench to mog tara Boom-Boom-Boom
Tara-ra-ra Boom, Boom-Boom-Boom
Mhaka saiba korinakai Boom-Boom-boom
Tara-ra-ra Boom, Boom-Boom-Boom

Avchit mog kallzan bhitor sorta
Ani fultem jivit katorta
Mog zaitea zannank borem korta
Thoddeank vegim sovnsarantle vorta

Kitem re mog tuka fuloita
Sukachea painnear doloita
Uzo laita ani paloita
Raza-Patxeiank pasun haloita

Khorench to mog tara Boom-Boom-Boom
Tara-ra-ra Boom, Boom-Boom-Boom
Hanvui bhietam zait mhunn Boom-Boom
Khorench to mog tara Boom-Boom-Boom


07.MOG Bab Peter = BP; Ophelia = O; Babli = B

BP: Mogan poddon ami kel’lo sangat
O: To mog amcho azun unno zavnk nam mat
BP: Sodanch bonvchim hathak dhorun hath
B: Hanv zavn asa tumchea dolleanchi vatt

B: Tumchea dolleank hanv uzvadd ditelim
Moromsor tumcho sangat kortelim
Bhienakat hanv vhoddlim zatelim
Tumi matharim zatoch hathak dhorun bonvtelim

BP: Nokoi bai pai-mainchea mogachem mol
O: Vhoddlem zaisor soglleam thaim mogan chol
B: Mog tumcho kednanch zavnk divchinam pol
Hanv zavn asa tumchea ekvottachem foll

B: Vaddoilam mhaka tumi mog divn khoro
Ho mog tumcho zavn asa fulancho turo
Magtam ekvott tumcho uronk boro
Hanv vhoddlim zai sor Devan tumkam dorlea puro
BP&O:Tum kazar zai sor Devan amkam dorlea puro
Tum kazar zai sor Devan amkam dorlea puro
B: Tumi matharim zaisor Devan tumkam dorlea puro
Tumi matharim zaisor Devan tumkam dorlea puro

08.MYROSE - Bab Peter =BP, Ophelia OP, Babli=BB

BP: Kallzachem sukh Myrose mojea, buddlam anv mogan tujea,
OP: Kortelim tuji anv puja,mogak diu nakai rojea,
Disonaim tor kalliz zata bond
BP:hacho gutt maka sangtolo konn
   Tujer nodor poddtoch mojem jivit zata thond
OP:Lokak korun divxi thond
BP:Kednach dinvcho nam tuka eksurponn
Doxim korit fokot morn...

 BB:Zainam tumche vinnem ravoncheak math,soddunk zainam tumcho ath,
Kalliz dhodddta zatoch rath,geth mhunn tuzo konnui ghath,
Kaim kovonam mogacho thau, toklen hea yeta dubav,
Mogak sodanch tum visvaxi rav, soglleank adharak tum pav
Kallzak tujea poddonk di nakai ghav,mogachi vechi nam mav

BB:Tin letrancho dhaktulo mog, jivit bhor dadosponn bhog,
Ujeacho lagonk di nakai dog, pois kor ragacho fog,
Anv ek dis vhoddlim zatelim, ekleachoch mog kortelim, 
kazar zaun ghor mojem sukhan bhortelim, mogachi savlli addtelim,
Mama daddacho ugddas kortelim, ani kantar oxem mhunntelim.

BB:Kallzachem sukh Myrose mojea, buddlam anv mogan tujea,
Kortelim tuji anv puja,mogak diu nakai rojea,
Disonaim tor kalliz zata bond
Hacho gutt maka sangtolo konn
Tujer nodor poddtoch mojem jivit zata thond
Lokak korun divxi thond
Kednach dinvcho nam tuka eksurponn

Doxim korit fokot morn...

09. POPAI ZAI Bab Peter Lyrics: Alfred Rose

Mari Jakin moje sezaranin popayeo laileleo tin,
Achem tachem tinnem kaddun rin,
Sambauleot bhore jinnxin,

Don moron noxibant ek urli jivi,
Bombaim than goeam vetoch nodrek moje poddli,
Thoimsor than pollelem anvem popai lambta thi,
Ani sezarnichea kanant anvem oxi xempdi lotli.

Age zai ghe maka xemai zai zai zai, popai zai maka zai,
Ravchonam anv tika kelea xivai, chodd maka tichi apurbai.

Popaiechi khobor maink sangli,
Maim moji pinnouli,
Dantt vontt killaun angar aili,
Ani ferem ferem korunk lagli

Ek dis anvem manni kaddli maink moje fottoumchi,
Upaxim bonnus kamrun bajer gutli marchi,
Maim baba puta mhunnon uttouncheak lagli,
Anik anvem bobo marli damun dhorun hi moji tokli.

Age zai ghe maka maim zai zai zai, popai zai maka zai,
Ravchonam anv tika kelea xivai, chodd maka tichi apurbai.

Maka polloun maink kulkullo suttlo,
Danvon danvon dotorak addlo,
Dotoran yeun mojea athak dorlo,
Ani kuch korun ansonk laglo.

Dotoran mojem fokand sarkench parkilem,
Vogot launk nam, rokdench tannem injectsanv kaddlem,
Injectsanv polloun saiba, rogot mojem suklem,
Zap korun ubo ravon anvem dotorachea kanan ghatlem.

Agha zai ga maka dotor, zai zai zai, popai zai maka zai
Rauchonam anv tika kelea xivai, chodd maka tichi apurbai.

10. PWD - Singer; Bab Peter - lyrics Bab Peter
Kalliz mojem khoxen bhorlem, Indiechea airport-ar denvon
Kallzachi as puri zali, sogllea Goenkarank mevon
Soglleank Dev borem korum mhunnttam, kantar hem aikotat mhunnon
Xekim Indiek pavlom hanv, panch vorsam Bahrain ravon

Bombaim pavonam fuddem don disanim, hanv rokddoch Goeam gelom
Margao lokachi godd’ddi pollovn, Dhobitalao asa mhunn sozmolom
Itlo lok Goeam koso zalo kai mhunnon, hanv motinuch chintunk urlom
Uprant tea PWD-chea munxeachi khobor aikon hanv sarkoch thondd zalom

Amigan mojea Bahrain astannam, novea ghoracho benziment kelo
Hanv Goeam pavchea adim, amig mozo Goeam gelo
Bhaimchem udok kaddunk tras poddta mhunn, bailen tachea ghorak noll ghalo
Amigan udkachem bill dakoitoch, khorench mhaka shock zalo

Hanv tumkam khobor sangonk sodtam, Goenche PWD-chi
Serkari munis offisanim boson, salary ghetat apnnanchi
Lokager nollachem udok soddun, sudh geinant team paipanchi
Sat muineank vis ozarachem bill dhaddun, dandoll keli mojea amigachi

Dusre dis dogui geleanv offisan, officer thuimsor kodelir nam
Anga-thoim amkam bonvddailet, officer-achi khobor nam
Uprant ek officer mevlo, mhunno offisan ulovn faido nam
Sokla barrar boson uloviea, bhienakat tumi hanv astannam

Barracher boson ami tegainim, taka zai tem drink order kelem
Uprant tea amigan mojea, udkachem bill taka dakoilem
Sat muineank vis ozar koxe aile ghai mhunn, ami dogainim taka vincharlem
Apnnakui diat kitem, bill tem apunn adjust kortam mhunn, bill bolsan ghalem

Bhaim kaddunk upai nam te munis, paipam ghevn ghoran udok ghetat
Vaddeanim bonvon tumi poixeat tor, paipam futton zori vanvtat
Ani he PWD-che munis, dolle bond korun bilam dhaddtat
Poiat te serkaran dovorlele munis, barranim boson bilam check kortat

Ghorib lok udkachim bilam bhortat, paipam tim futtlelim astannam
Goeam khoim atam ekui kam zainam, bhitorlean duddu dhi nastannam
Goencho serkar kudd’ddo zavn bonvta, dolleanim disti poddtta astannam
PWD-che munis kednam toxem korchenant, minister bhagak tanchea nastannam


11.SANGONK ZATA ZOBOR - Bab Peter
Sangonk zata zobor, hi mojeach gorchi khobor,
Pai piyetoch gomoth ponvchi, jiv diunk veta gheun dor,
Maim mhunnta mor, maim mhunnta mor, maim mhunnta mor.

Pai mhunnta aplim kapddam kadd,
Goddiek mhunnta darling vegim jeunk vadd,
Poilo soro addunk dhadd,
Maim bhirantin soroi dita poddo mhunn achem paddd,
Ho koslo nadd, koslo nadd, koslo nadd.

Pai pion lagta fatti, nindna sogle rati
Maim babddi pai sudrom mhunon Devak laita vati
Saddi sati, saddi sati, saddi sati.

Soro na tor zainam ekai disak
Pai sampoddla zait koslea vissak
Soro mhunnche sor korta nissak
Pion zata tight, konnak korna vaitt, sokalim veta missak
Voi missak, voi missak, voi missak

Pai piyetoch zata sonso, gharan eta tosso
Voilean mhunnta panvom zomnir doro na koso
Cholta osso, cholta osso, cholta osso.

Maim mhunta pion ailo ghov,
Pai piyomcho na mhunn kannak ghalta vov,
Gharant yeun poddta korum dov,
Hem polloun ami fuxeal zaun anseachem ghaltam fog
Tallio ho, tallio ho, tallio ho

Moje paichem nanv jaki, pionk batli zai akhi
Kitloi piyelear pavonam ti burmashell tanki
Voi tanki, voi tanki, voi tanki

Pai mhunnta aplim kapddam kadd,
Goddiek mhunnta darling vegim jeunk vadd
Poilo soro addunk dhadd
Maim bhirantin soroi dita poddo mhunn achem paddd
Ho koslo nadd, koslo nadd, koslo nadd


12.SOPUT - Bab Peter
Mogan poddonk dilonaim thar,
Koulem nam kitem voinni khar,
Tokler moje diloi bhar,
Geleim ugtem dovrun kallzachem dar.

Soput tuzo ani mozo,
Thau konnak mello nezo,
Mogak kiteak lailoi uzo....}x2

Utrar tujea hanv pation,
Thoddoch temp mogan bonvon,
Maim-paichim tema khevon,
Antam dis kaddtam lojek bion.

Soput tuzo ani mozo,
Thau konnak mello nezo,
Mogak kiteak lailoi uzo....}x2

Don voddeamcher dorle paim,
Moipas dakoun moje thaim,
Jivit kelem dukhachi baim,
Oxem ghoddot mhunn anvem chintlem nam kaim.

Soput tuzo ani mozo,
Thau konnak mello nezo,
Mogak kiteak lailoi uzo....}x2

Pollkea mogan marle lag,
Kallzak mojea diloi dag,
Tujer anv korinam rag,
Hanv melear puro mhunn Deva lagim mag.

Soput tuzo ani mozo,
Thau konnak mello nezo,
Mogak kiteak lailoi uzo....}x2


updated 28/04/2014