Tuesday, March 27, 2012

Songs of Alfred Rose (G-L)

Updated 14th March 2013

1.GA-GE-RE-GO - Alfred Rose


GA-ga ek utor manachem, pai-xapaik vhoddle paik pacharpachem,
GE-ge utor vhoddponnachem, maim-xemaink vhodli maimk voddkipachem,

oh....

Zanttim heam utrank barik kan ditalim,
Ek utor vankddem poddlear bobatt kortalim,
Oxim tim aplea ganvcho standard raktalim,
Anik ghara-darak respet man addtalim.

RE-re utor ekdom olkem, bhurgeank vo kireadank pacharpachem,
GO-go aplea khalteak voddkipachem, dor ek utor kherit valorachem.
Oh..

Barik hem chintat mogall bhav-bhoinnanim,
Koslo standard assa tho amchea gharanim,
Ghovak tor arey mhunntlo zalear bailanimm
Arey papa mhunntlear ojeap nhoim bhurgeanim.

Nanv gheun tor ulo kelear borem, punn nhoim arey mhunn pacharpachem
Khoro mog dennem rochnarachem, eka-mekak mogan oddkipachem

Thoddea daddleank bolsant ghatleat bailanim,
Punn ho guneav tumcho nhoim mogall bhoinnanim,
Tumchi dori dil soddlea ami daddleanim,
Dekun amkam arey mhunn ollkitat tumim.

2.GHORETA GHEUN GHORI - Alfred & Rita Rose

R: Ayeen maka marlem, dadan maka marlem,
Ayeen maka marlem, dadan maka marlem,
A: Marchea marun kiteak tuka magelea daran soddlem,
R: Soddlem kiteak tunven nhoim re kalliz magelem toddlem.

A: Hai kitem korum anv, rakunk tujem nanv, khoimsor marum danv,
R: Hai noxib futkim anv, zata poi tem zanv, soddun ya ho ganv.

R: Bomboi pollon chollya, rokdench login dorya,
Bomboi pollon chollya, rokdench login dorya,
A: Aye dada mageli antam tankam sang kitem korya,
Magelea ayik dadak soddtam toxinch tankam soddmya

A: Na toxem korcho nam, ayik dadak anv dukhan ghalchonam,
R: Poi borem zaumchem nam, mojem aikona, prem tuka nam.

A: Wah re wah uxear re pori, ghoreta gheun ghori,
Pollunk dista sundori, mojea golleak ghalta dhori,
Pollon yea mhun konem tuka budh bai dili paddi,
Oxem korxi adinch sangtam vechi na zoddi

A: Tugelea dadak sangomya..noxib pollumya sothea magumya,
R: Nam mhunnom kitem korumya,
A: Tum antam bhurgem nhoim bai, login dovrum ya
Ah ah ah ah ah

3.GHOVACHI FAMIL - Alfred Rose G & Rita Rose B

B: Dukest tum moje bhoinnim,hea vellar khoim vetai?
G: Kernam bomboi than ailai? B: Etam thoinch assam bai,
B: Kunhad somplo mhunn aikon, kallzak mojea zalem ai
G: He bhaxen uloun bhava, maka vodik dukoinakai.

G: Poti moron, dilem maka hem eksurponn,
Ghovache mainui dhanvddailem, nam maka khonn,
Mainger yeunk bair sorlelim porteam payeani gelim rodon
Kazar maka korun, pai-maimchem ghor zalem mhunn bond.

G:Chintun chintun anv roddtam, kallzan fugar zatam,
Donuch moineanchem sukh, Devan nirmilem maka
B:Roddon moron faido nam, chintun upkaronam,
Ek utor pasun tunvem maka borounk nam.

G:Ghovachi maim kenddta, fondan ghaloi putak,
Tim sogllim ek zaun, bhair ghalem dhorun athak,
B:Rojea nam zaun bomboi urlom, lagon hea vet bhor pottak
Bienakai Dev uzvaddan addtolo khorea sotak.

B:Doth diun tuka panch ozar, horan kel'lem kazar,
Riteam athanim daddlam, chol hea kortam vinchar,
G:Naka irmanv tankam, lojek ghalunk sobemazar,
Ginean tanchem uzvaddonk Devak koria rozar.

B:Itlem korun, torui tuka doya tanchi,
Anv soddchonam dakoitolom, vatt sothachi,
G:Naka maka irmanv naka, izoth kaddinakai tanchea gharachi,
Vaitt bori zanv ti famil mojea somplelea ghovachi.

4.GITAR XINKOI - A=Alfred Rose & P=Bab Peter

P:Irmao Irmao maka tum gitar xinkoi,
Gitar koxem vazoitat maka dakoi,
A:Peter polle azun tum solfam nokoi,
P:Solfam kiteak zai irmao gitar xinkoi,
Magir anv gitar vaztolom ani osso nachtolom
Kantar koxem mhunntolo to poi

A: Gitar gheun makodd koso uddtoloi
Kantar korun bebdo koso loktoloi
Bobat marun tallo pirdear kortoloi
Solfam noko kitem kortoloi

P: Bhurge antanche irmao gitar vazta
Solfam nokot torui vhoddlem nanv zoddta
A:Tankam polloun he dakte potte uddta
Lisanv soddun gitaram vazounk bosta
Punn tankam solfam dilim tor zatat fushfushit fator
Dha zanna modem bhagonk poddta

P: Solfam kiteak zai Iramo gitar puro,
Xinkonk maka di tuzo alaxiro,
A:Zataloi zalear tum gitarist boro,
Solfam xinkta poi tuzo valor khoro,
P:Magir anv gitar vaztolom ani rebek vaztolom,
Solfam borounk sorcho na poro.

A:Tun tun tun tun kelear gitar zaina,
Kunk ru kunk ru kunk kelear rebek zaina,
Dok dok dok dok kelear doll vazona vaz,
Solfam sarkim noko astanam.

P:Utram him aikon tujem gomlem maka,
Haka poi anv gitar xinklolo naka,
A:Voi oxem mhunnonk razanv assa tuka,
Borem sanglelem atam konnak naka,
Tuka zai tor gitar vazoi na tor vhoddlo bonkao vazoi,
Vhodlo zatoch poscho na maka.

A:Solfam xinkxi zalear poddtelim boreak,
Na tor hem gitar marchem poddot sareak,
Voddlo zatoch pavxi tum bhailea terak,
Solfam poddtelim boreak.

P: Khorench irmao khorench tum kitlo boro,
Xinkonk maka di tuzo alaxiro,
A:Zataloi zalear tum gitarist boro,
Solfam xinkta poi tuzo valor khoro

P:Magir anv gitar vaztolom ani rebek vaztolom
Solfam borounk sorcho na poro
Solfam borounk sorcho na poro

5.GODDXEM - Alfred Rose

Aikat ugddass aiz yeta mojea bhurgeaponnacho,
Vavr mozo focot aslolo, mojem lisanv korpacho,
Sanje iskol zatokoch rosto dori gharacho,
Ghara yeun mainche vengen boson, chau pietalom sanjecho.

Maim goddxem kortali maka ditali,
Vonn kortali mezar dovortali,
Goddachem vonn polletoch, jib moji pazottali,
Alem belem korun hem pott bhortali,
Filoz korun thond hem godd kortali,
Nachneamchem tizan korun, kuddik ghottai ditali.

Antam ghara anv yetoch kitem polletam mezar,
Biskitti ani chokletti distat thoim sobemazar,
Goddxem kor mhunnon sanglear bail utor ghenam kanar,
Goddxem zai tor maink Goeam than add, maka kornakai bejar.

Tea sukhea khannanim pottam bhoronam,
Bottateanchea veper, upkaronam,
Sukhim khannam khatokoch kuddik hea fors mevonam,
Dotorachem bhutkam khali disonam,
Bhurgeank galtam batleamchim vitaminam,
Bhurghim bextinch fulltat, bitor ghottai asonam.

Adim socalim sanje maim bakreo kortali,
Gorom gorom teo bakreo korun, amkam ti khaunk ditali,
Donuch bakri teo khelear, pottak hea thau zatali,
Atam bail bekerintle pao addta, pott rokdench zata khali.

Bail bakreo korit tor tea pappde zata,
Pappde keleat mhunntlear gorom zata,
Maim kai boreo bakreo kori, tanchi antam ruch yeta,
Pudding kor mhunnot tor bedding dakoita,
Tizan kor mhunntlear, ghor soddun veta,
Maim kitlim goddxim kori, tea goddxeamcho ugddass yeta
Goddxem, maim kori goddxem, tacho ugddass yeta.

6.GOEMCHI FENIAlfred Rose

Soglleanchea vonttar kheuta tum mhunn Goemchi Ranni,
Goemkarnchea kallzachi ek moladik kanni,
Kitle ganv ti bonvon ailea ubi ravon battleanim,
Konn tor ti sangat maka, tich ti Goemchi fenni.

Fenni subeij zatoch, dolle zatat krink krink,
Anim ginean apxinch zata shrink,
Chintun poilear borem, dista maka khorem,
Fenni Goemchi National Drink,
Goemcho serkar vavurta fenni korunk national drink.

Beirutche ganvan vochot arrak addun ditat,
Russiachea ter'ran vochot vodka pionk laitat,
Dusrea ganvant tanche festank aplea sorean nannoitat,
Amchea Goem konnuch et zalear take fennien buddoitat.

Feni sarki ghetoch, vokot koxi pietoch,
Nattak zata influenza zor,
Adli feni poixi tor, nivoll nivoll dudsagor,
Punn atam ghaltat nausagor,
Koria kitem, kortai kitem, noxiban ghala nangor.

Abu Dhabi assa ek Eropi componim,
Bailo soro addun ti vikta ozaranim,
Goemchi feni battleanim, ek pavtt addleli tannim,
Zass korun ti khopon gheli, poi toddeanch dissanim.

Karbari bielet, chintun mhunnonk laglet,
Ti fenni anink addchenam,
Fenni addit zalear amcho soro pirdear,
Eropi soro khopchonam,
Eropi zanv, to konui zanv, fenni konnank bienam.

7.GOEM SAIBINN DISLI - Sung by Alfred Rose - Music Tony Dias
Album: JIVITACHO PROKASH by Peter Mendes

Canadak Goemkar ostorek Goem Saibinn disli,
Toddim soth mandinam mhunntat khobor zait hi kosli,
Hi khobor fott mhunn kitlim zannam anslim,
Ghott bhavart dovorteleank khorench Saibinn disli.

CH
Saibinnin sanglem eok bhurgo mhojem missanv choloitolo,
Jin bhurgim vaitt borim assat mhojem xim gheun ietolo,
Zo konn pirajit korit to jerul salvar zatolo,
Gharan ters korun bhavart ghott dorat Dev xanti addtolo.

Martin Almeida tea bhurgeachem sobit nanv,
Mapsa Bardesan assa tea bhurgeacho ganv,
Vell lagim pavla ami korum-ia devosanv,
Saibinn bhurgeak kitem sanglam tem sangtam hanv

Devachi khastt favo zaunchi assa Dev nit kortolo,
Segit tim dis rati sonvsarak kallok poddtolo,
Bessavancho vati dovrat gharant uzvadd zatolo,
Khouxeanim udok borun dovrat re, vikhacho paus poddtolo.

Saibinn roddli dukhamcheo zori korun,
Maglem tinnem aple donui hath ugte korun,
Porot porot sangta amkam Jezucho mog korunk,
Jezuk ulo korum-ia pirajit ami korun.

Torui konn aikonam patkam amchim zalent choddam,
Devan duens pidda daddli toxinch zoddam moddam,
Jivit amchem ami boldluia lhanan toxim vhoddam,
Chukleleank bogsunk ugtim korum-ia sovostkaiechim dharam.
Chukleleank bogsunk ugtim korum-ia sovostkaiechim dharam.

8.GORCHEM KESTANVAlfred Rose

Zatam poi zatam poi zatam, xekim anv kazar zatam,
Ankvari jivit sompoitam, gharan ek ranni addtam,
Novea jivitak axetam, khoxechim sopnam sopnetam,
Addtam vhoi addtam vhoi addtam, gharan eok uzvadd addtam.

Punn pai mhunnta polle puta,
Kazar za punn mojexim ravonaka,
Kottri korun ditam tuka,
Paichem sangnnem borem lagonam maka.

Pai mhunnta Maim tuji gharan, ranni assai aiz porian,
Vokol ubi zatoch daran, ranni zaunk sodteli dhiran,
Dogi rannio ekach gharan, uchamboll zait somdiran,
Magir vaittponn nastannam karann, ani pai put chitnachea bharan.

Kazar zatai, tum zaunk khoxi,
Maim sunenchem kestaum zait zaleot donxi,
Magir tokli amchi pixi,
Dekun puta kuxin rav, za dadhoxi.

Pain maka sangonk nam kannim, sarki dilea sozmonnim,
Aik puta tujea kananim, poi chintnachea dolleanim,
Vokol zaunk sodteli rannim, zaunk soeg diunk zai soglleanim,
Tumchem sukh rakonk zai amim, amkam sambaunk zai tumim.

9.GOZALIAlfred Rose

La la la la la la

Janot ami nesot thor, lok korta gozali,
Pinzlelem galun bonvlear toch lok korta gozali,
Bori sirvis korxi zalear, kurnatti kortat gozali
Sirviss nastannam bhonvxi lok kortat gozali

Ek cheddum eka cheddea borim bonvot tor
Gozali korun tachi oronk pavta gontor,
Abru tachi katortat, gheun khobramchi kator,
Fudarui tacho cheptat, gheun nirdukaiecho fator,

Bhurgem tumger nam zait thor lok tumkam anstolo,
Ekuch bhurgem assot tor lok gozali kortolo,
Panch sov bhurgim asot zalear, khebaddam korun anstolo,
Abruchem khobrem korun, ganvant sukot ghaltolo.

Gozali zaun assa jevon kitleam munxeamchem,
Gozali korun padd ghaltat kitleam zannachem,
Tankam matui poddonk nam aplea ghorabeamchem,
Dusreachi abru chorun, pott tim bhortat apnnachem

Cheddum bhurgench kazar zait, diun doth ani dennem,
Gupit gozali korun, lok marunk lagtat annem,
Tis vorsamchem kazar zait, anik sangonk naka konnem,
Suri gheun tassunk lagtat, cheddvachem mol kortat unnem.

Khobro korteleamchi porva korunk favonam,
Bonkta poi tea sunneak kednach kan diunk upkaronam,
Tancher sintid dorxi tor amchim kamam zaumchinam,
Tem mazor imsann soddit punn teo gozaleo soddchinam.

10.GUPIT MOGAlfred Rose

Chitt vachun, ojeap zatam,
Dukhi utram him vachun, dukhan suskartam,
Tujem dukh, anv nialltam,
Kitem korum anv kazar zalom atam.

Tum mhuntai, tuka mog mozo aslo,
Mog aslo tor kiteak sanglenaim,
Tum mhunntai, kallzak doko boslo,
Punn tuvem kalliz ukttem kelenaim,
Mog mozo, zor tor tuka aslo,
Mog asa mhunn khunnam dakoilinaim,
Mogachem fugasanv kallzan dourun,
Tunvem matui borem kelenaim.

Anv gathki, oxem tum boroitai,
Mogachi ass anvem diun, fottoilem mhunntai,
Guneanvkar maka kortai,
Kosleam utranim tum maka xirabtai.

Tum gorib ful mhunn amchea ganvchem,
Dukh poun tumchem, anvem tuka ansoilem,
Tum uxear asleim dekun xikpan,
Ghalun iskolan tuka xikoilem,
Maka bhoinn favo zaunk nam noxiban,
Bhoinninchea rupan tuka kallzan bosoilem,
Mog mozo gupit dovrun kallzan,
Khotta! Khotta! Tunch fottoulem.

Konnakuch anvem fottounk nam,
Soirik zaun anv kazar zalam, mog korun zaunk nam,
Tuzo ghutt, kiteak sanglonam,
Sangloloi zalear anv kazar zatonam.

Gupit mog, tunvem mozo korun,
Kallzan dovrun, tunvench fottoilem tuka,
Pixem zaun hospitalant asai,
Tum axetai pollounk maka,
Chittitntlim utram tujim guntun,
Fugar zatam chintun, koso pollounk yeum tuka,
Gupit mog, bhavanim bhoinnanim oso korun,
Tumim fottounaka.
  1.HA HA HA! KITEM VHO SONVSAR - Alfred Rose

Sonvsarant hea kitlim ojeapam ghoddta,
Dolleam mukar poun soth mandunk kottin lagta,
Kosleo kosleo munis azneri korta,
Hoi cheddo assa tho auchit cheddum zaun bhonvta,

Ha! ha ha kitem ho sonvsar,
Dousar tosso kausar,
Ha! ha ha kitem ho sonvsar
Ojeapancho sonvsar.

Zannar toxech sabar nennar mhunntale,
Scientist Deva poros vhoddle zaunk sodtele,
Chondriman passun munis vochonk kortele.
Apxinch tanche paktte moddon zom'nir poddtele.

Khoim assat him utram?
Polkim zalim letram,
Voi voi munis chondriman pavon,
Sonvsarak daddlim chitram .

Hai Chondrimanchi chitram polloun ojeap dista,
Vhoddle vhoddle dongor thoimsor distti poddta,
Scientist mhunntat team dongramnim bangar pikta,
Toxem zalear sonvsarant hea anik konn ravta.

Ha ha ha kitem ho sonvsar,
Soglloch zala mudar,
Ha ha Munis chodriman gelear,
Lakhache bara ozar.

Thani thani thani thani...do
Thani thani thani thani thani thani do
Thani thani thani thani thani do

Ha! ha ha kitem ho sonvsar,
Dousar tosso kausar,
Munis chodriman gelear,
Jerul Lakhache bara ozar.
Lakhache bara ozar, lakhache bara ozar.

2.HAPPY GO LUCKY MAN - Alfred Rose

I’m a happy-go-lucky-man, everybody is my friend,
I have ever to earn and spend, but to live and meet the end,
I’m a happy-go-lucky-man, I’m always a helping hand,
And people ask me, how I manage to be,
A happy-go-lucky-man.
I cannot tell you how dear,
I cannot tell you why,
Who can tell, how little birds are happy in the sky?
My thoughts are very sly dear,
My worries are too shy?
I thank the Lord, for I am still, a happy-go-lucky-guy...}x2
Repeat...I’m a happy-go-lucky-man

Oh how wonderful is this world, in which happiness I find.
This happiness is not sold in a shop of any kind,
It is valuable than gold, always keep it in mind,
But I was not born, with a happiness on,
A happiness of this kind.
Repeat...I cannot tell you how dear..

Chodd anv dadhoxi sonvsarant, noxibvont ekach utran,
Soglle amig, nam konn dusman, nam usko bhonvtam jetan,
Nam eok khotto poiso bolsan, torui vhoddlo man ganvan,
Voir korun man, boddi gheun atan, fidalg bhonvtam rostean.

Sodanch ukttea monancho,
Vhoi anstea tondacho,
Model mozo sarkoch team, vareaveleam pakrancho,
Nam bhar vhoddleam chintnancho,
Oh khonti uskeacho,
Sodanch khuxeal mhunntat maka munis ojeapancho..

Repeat...I cannot tell you how dear..

1.JANET ANI LINETAlfred Rose

Kitem korchem sozmonam, khuimsor pollon vechem gomonam.,
Dogam cheddvam mojea mogan poddlim saiba forsan
Kitem korchem sozmonam
Eklem mhunnta soddchinam, dusrem mhunnta vochonk divchinam,
Dogainim jiv mozo kelo, bejear maka kelo, sanglear passun aikonam

Eklem mojea offisan assa typist, tachem nanv Janet
Dusream maka offisan vetannam busin mevta Linnet
Janet mini skirt ghalta, Linnet maxi mhunntat ti nesta,
Mini skirt anim ti maxi dolleam mukar poddtoch, jivak katkutleo zata

Eklem mhunnta mudi gal, dusram mhunnta veglim dhor kazar
Eta titleo modi kortat, maka bhulounk sodtat, sangonezo tanche tal,
Tambdde korun donui gal, dogaim polleunk dista Carnaval,
Kamancherui mon lagonam, ratchi nid poddonam, borem vechenam hen fal.

Honeymoonank Eropachea ganvanim vochonk Janet chin'ta,
Chondriman vochpachim chitnam Linnet sopneta
Vhoi offisan Janet naddta, busin Linnet maka gunvlaita
Kalliz hem voir sokol zata, jiv abalar zata dolleancher kalluk yeta

Noven anvem kelelem, ek bhurgem anvem maglelem,
Panch vorsam zalim kazarak uzvadd mojea gharak
Ghal mhunn Maek sanglelem,
Noven somponam fuddem; patt'ean heam dogam cheddvncehem bhirem,
Goeam bailek khobor gomot, daddaiteli gumott korteli mojem moddem,

Eklem sanglear aikonam, atam kitem anv kortolom
Vodik boren atanch anv bori ikmot kaddtolom
Bailek Bomboi addtolom, tankam introduce anv kortolom
Ti mini skirt maka naka, maxi maka naka, saddiekuch veng martolom
La la la la la, la la la la la la la

2.JIMMY ANI JENNYAlfred AR & Rita Rose RR

RR: Jimmy sang tum maka ravtoloi,
Anv vhoddlim zatelim tum zannoi,
Abras ani beij tuka sambautelim,
Tujea mog-ak anv rautelim.

AR: Jenny amche kuxik ravtalem,
Lhan astanam taka deklelem,
Chitt boroun maka gomoilelem,
Oxe porim tem mhunntalem.

RR: Repeat…. Jimmy sang tum maka ravtloloi

AR: Chitt vachtoch anv ojeaplom,
Dekun tachea ghara gelom,
Boream utranim sozmaitalom,
Jenny roddlem, anv dukhovlom.

Jenny Jenny roddonakai,
Mojer visor gal chintinakai,
Tuka focot pondra, maka ponchvis vorsam,
Mojean tuka ravonk zaunchemnam.

Xekim anv bomboim ailom,
Chintlem sonvsar mozo kortolom,
Jennychim sopnam sopnetalom,
Utram tachim nialltalom.

RR: ..Repeat Jimmy sang tum maka ravtoloi

Mojem beg ghetelm ani plane dhorlem,
Jennyik koxeim maka mellonk zai aslem,
Tachea utranim mon pisoulelem,
Azun kazar zaunk raji assa, vincharunk zai aslem.

Goem pautoch anv tanger danvlom,
Sogllem thoim bodol'lam polloun ojeaplom,
Jenny maka umbraruch meulem,
Utram tachim aikon kalliz roddlem.

RR: Jimmy Jimmy roddonakai,
Mojer visor ghal chintinakai,
Panch vorsam pasun anv tuka ravlim,
Tujea ixtta lagim kazar zalim.

3.JULIANAAlfred Rose

Juliana, Juliana, tokli moji tharear nam,
Juliana, Juliana, kednam mevxi Dev Zannam…}x2.

Sopnan sanglem nanv, vonttancho ghetloi umanv,
Sanglonaim tuzo ganv, khuimsor tuka soddum anv…}x2

Juliana…Juliana

Vatter choltat titleam cheddvank, ubo ravon polletam,
Moje nodrek, moje zoukek, poddtelem mhunn axetam…}…x2}

Mogan zalam fugar , sopnan zalam pikar,
Rupnnem korta virar, sodun anv zalom bejear…}x2

Ponnje, Vasku, tossoch Margao, tuka sodunk bhonvlom anv,
Aldona, Britona, atam pavlom Saligao....x2}

Sadhu anv nestolom, urleat te ganv bhonvtolom,
Kuddik trass ditolom, tuka sodun kaddtolom,....X2}
Juliana, Juliana, tokli moji tharear nam, khorench…}
Juliana, Juliana, kednam mevxi Dev Zannam………}..2

Juliana.aaaaaaaaaaaaa.

1.KALCHI KODDIAlfred Rose

Lhan astanam anv ankuddtam mhunn thonddien,
Maim maka guttlaitali aple unttien,
Bhonvonk voro maka ghoddeanche gaddien,
Maim moji pollounk sobit diso saddien,
Pai borim passoiek vetali zoddien,
Sodanch maka vaddtali kalche koddien.

Kalche koddien xitui borem lagtalem,
Kuddneant jeit zalear vodik ruchtalem,
Kunddnea bogor mojean jeunk zai naslem,
Nistem tonddak launk nam zalear choltalem,

Pai mozo hem polloun maca mhunttalo,
Kazarak puta tujea paus poddtolo,
Uttram aikon, jiv mozo murgottalo.

Hea acharamchi porva korun thoddi,
Xitar sodanch getalom kalchi koddi,
Punn chodd korun, tem xitt anv kuddnean kaddi,
Vhoddlo zatoch Bomboi yeunk dhorli ghaddi,
Bomboi eun anv kuddachi choddlom xiddi,
Kuddan pavtoch mevlli nam kalchi koddi.

Paichi moji bomboi ek kotri asli,
Sirvis meutoch maink rokdich bomboi adli,
Yetanam don kuddni add mhunn chitt daddli,
Maim yetoch jibechi moji ruch vadli.

Kalchi koddiechi ruch sabar Goemkarank,
Kunddneank xitt jeunk ruch Goemche ganvkarank,
Kalchi koddi ruch addta pez jeunarank,

Pai maka kazar korunk fuddem sorlo,
Open air hallan vhor bitor kadlo,
Poileach nachak, koslo goddghoddo marlo,
Avoi nachtam nachtam koslo saiba paus poddlo,
Kazarak ailolo lok mhunnonk laglo,
Novro mista, sodanch kuddnean jeutalo.

Lok poita ansonk meuta zalear rosto,
Mayachea moineant tho paus podlo noxtto,
Pausache disani paus jurul poddto,
Punn anv kunddneant jeutalo mhunnon bobau bexto,

Oslea acharanchi porva thoddi,
Ruch kaddi nezo ek pautt lagot tori ghoddi,
Sogleank ruchta, kalchi samarachi koddi,

2.KAMPALA - Alfred Rose

Uzvadd koxem ailem, uzvadd koxem gelem,
Niz ostorechem niallop dakhoilem,
Sobit ful abolem dolleamcher nirodlem,
Zoglaunem marun hem kalliz alloilem.

Kampala, kampala, kampala
Thoim mevlem maka ek cindrella,
Roxroxit dalia, eklench sorga talla,
Mevlem kampala, kampala, kampala….}2

Tondar kellon anso, anjea porim diso,
Tachea uzvaddan anv dipkolo koso,
Mogan mojea lasso, soglloch zalam pixo,
Uttram tachi godd godd, movamcho xinso,

Kampala, kampala, kampala
Thoim mevlem maka ek cindrella
Roxroxit dalia, eklench sorga talla,
Mevlem kampala, kampala, kampala….}2

3.KAN KONNACHE? - Alfred Rose

Eka sobit ghorabeant, Devan bhurgo dilolo,
Pollounk sobit distalo, ghorabo soboitalo,
Mennache bauleche porim, Devanuch kantoilolo,
Focot kan tache vhodle asle, ho eok defet taka aslo.

Iskolan tho boro xinktalo, punn bhurge taka chavoitale,
Sogleach vattani tho uxear aslo, punn kann tache vhodle mhunn kendtale,
Inocent dukham polloun, bapaik balle bhortale,
Pondra vorsani ekuch foll dil'lem Devan, avoik choddfodde bhogtale.

Duddu asleat lakhani, topaslo dotoranim,
Dusre kan ghalche podle, sanglem vhodle voizanim,
Munxeache kan bazarant, mellonam bhav-bhoinnanim,
Torui kagtamcher anus ghalun, avaz kelo tea potranim,

Avchit konn eok fuddem soron, kan aple bhettoileat taka,
Bhurgo vhoddlo zatoch vinchartalo,sang maim he kan konne dileat maka?
Maim putak sozmaitali, hem puta poddonk na tuka,
Tum khendneantlo suntlo itlench puta puro, anik vinchar korinka.

Avchit maim duvent zali, anturnar ti xevtoli,
Nimnim zap kornastanam, hospitalant ti sompli,
Avoi sompli ti polloun, putachea kallzak dukh zali,
Maim mhunn putan avoi veng martoch, ghuttachi battli futli.

Pallou tichea matear aslolo, putan veng martoch tho koddsorlo,
Donui kan tiche katrun kaddleleat, ho ghutt ticho anga ugto zalo,
Putak kheddneantlo soddunk, tinem sacrifis kelolo,
Ho assa bhav-bhoinnani avoicho mog, konnakuch sor nam zatolo..x2}

4.KANTEANCHEM DENNEMAlfred & Rita Rose

RR: Kazar anv zalim punn gharan matui suseg nam,
Ailo dis zogddim ekui diss boro vochonam,
AR: Tujeach tondan magon ghetlaim konnachoch guneav nam,
Kazar zaunchea adim tunven kiteak chintlemnam.

RR: Marr mojean sonxinezo maka maimchea ghara vor,
Hea vellar kalliz tujem kori nakai nibor,
AR: Maimchea ghara velear sang bhoinim koslem tuka vor,
Vaitt zanv borem sottevon tuka ghovachem ghor.

RR: Mogan anv poddon kazar zalim dothi vinem,
Ghov atam kendta dothik lagon marta annem,
AR: Mogui korun doth dinvchem mhunn sang basaila konnem,
Tunven magon ghetlai tuka kantteanchem dennem

RR: Chintun kazari jivit kalzak bhogta fugassanv,
Zalem tem zalem irrmao mozoch zalo guneav,
AR: Sogllem kabar zata igorchechea ghattik zatoch tanv,
Faleam tumi ek zaun vaitt zatolo to anv.

RR: Koslem hem noxib jivitek dukhache tollem
Pai maichea utor kiteak aikolem nam anven
AR: Zannom astanam somdiran udki marli tunvem,
Atam upai nam dovi folir poddlem kaem.

RR: Kai borim sukhi asli anv pai maimchea gharan
Sukh mojea chorun vela tea noxtte denvcharan
AR: Ghovak tujea devchar mhunonk Leena kitem karaan
Voshimbor anv tuka ubem korinam daraan

5.KAZAR ZAINAMAlfred & Rita Rose

Padri: Christopher ani Gloria, tumi aiz Altara mukhar aileant satvo
sakrament zoddche pasot, Ani anv Pr. Agnel, tumchea donui familicho ixtt, tumchem resper
kortam. Lognacho ekvott zoddunk tumchi khoxi dekun, eka mekacho uzvo ath dhorat ani Deva Mukhar ani tache Povitr sobhe mukhar tumchi koblat ucharat.Christopher, tum Gloriak tuji potinn mhunn mandun ghetai?

Chris: Vhoi anv mandun ghetam
Padri : Sukhant toxem dukhant, piddent toxem bolaikent, tika visvaxi rautoloi? Ani tujea sogllea jivitant ticho mog kortoloi? Ani tika manan lekhtoloi mhunn bhass ditai?
Chris: Vhoi anv bhas ditam

Padri : Gloria tum Christopherak tuzo poti mhunn mandun ghetai?
Gloria : Nammm, anv tache lagim kazar zainam..anv tache lagim kazar zainam
Padri : Kitem? Kazar zainaim? Kazar zaumche pasot tum aiz tachea sangatak
Altara mukhar ailaim..Novean chintun tuzo zabab di..
Gloria : Nammm..anv tache lagim kazar zainam...anv tache lagim kazar zainam..zainam

Chris: Kazarak lokak tuvem kovit dadloi,
Altara mukhar tuvem mhaka addloi,
Punn soglleam ujir kazar zainam mhunn, sangon kikont keloi,
Dha zannam modem mhaka lojent ghaloi,
Mojea maim-paichea kallzak dhoko diloi,
Oxem korun sang Gloria koslo inam zoddloi?,

Gloria: Guneanv bogos, guneanv bogos maka,
Novro mozo, assa sangtam tuka,
Tuzo tosoch, mozo fuddar pidear zal'lo maka naka.
Bogxi maka anvem dukhoila zalear tuka...x2}

C: Koslem hem kortub tujea maim-paichem,
Vibaddunk sukh mojea sonvsarachem,
Oxem korunk sang kitem anvem, pirdear kellam zait tumchem,
Ekuch utor sanglelem tor tujem, sert kortonam mojea kazarachem,
Pun padri mukar kazar zainam mhunn sangonk hem kortub zobor nhoim tujem.

G: Jitt kornakai mhunnonk laglim maim-pai,
Jiv diteleanv, magir roddonakai,
Tujea mogiak sodd, ami kazar kortaum thoim tunvem zaunk zai,
Resperadis padrik sangchem poddlem naslo upai..x2}

C: Itlo teomp respedan anv ravlolom,
Khoimcheach cheddva borobor bonvom naslom,
Punn kosloch mozo guneanv nastanam, lojechea chiklan podd'lom,
Loka modem koso atam anv bonvtolom, amigank koxem tondd hem dakoitolom,
Oxem goddlam mhunn konnak xinntolom, vo tujea maim-paik xiraptolom.

Both: Kitlim cheddvam, aiz roddtat dukanim,
Forsan kazar, keleant tanchea maim-painim,
Aplinch fulam, pisddun udoileam kitlea avoi-bapainim,
Bogxi maka /tuka, mojem jivit bhorlem kantteanim...x2}

6.KAZAR ZAUNCHEA ADIM - Alfred Rose Ar & Rita Rose RR
 

RR: Poi tum kazar zaunchea adim, tuka konn vollkonaslo,
Moje lagim kazar zatoch, up-to-date nesonk xinklo,
AR:Hea kazari jivitant, sozmut asonk zai oslo,
Nam tor amcho sonvsar, disto sarkoch devchar,
Kazar zaun faido koslo,

Aiz tum makach lagon, vodik famad zalai,
Punn tuje von famad zaleam anv,
Tuje borm anvem kantar kelem mhunntoch
Maka laon tuka meuta nanv,
Him utram tujim aikotoch,
Moje kallzak bhogta fugasanv,
Hem makach sanglaim tem puro,
Lokak sangxi tor, tuka anstolo ganv.

RR:Amim dogaim rostean choltoch chedde makach polletat,
Mojea jhetak te polletoch, murogtton khoxen anstat,
AR: Tujea jhetak ansonam, tujeam nokreank te anstat,
Tum nestai tem polloun, tum sirkusant jumping
kortai mhunn sozmotat.

RR:Anv famad zaleam mhunn aka nosai zalea
Tuka dista anv zaleam pixim,
Chedde chitti daddtat, te maka anvddetat
Nokom kazar anv zalim koxim,
AR: Him mai paiger astat tednam,
Astat sarkinch santam koxim,
Ghovager pavtoch varem bhoron,
Poiat ghovak nachouncheak sodtat koxim.

RR:Ghovak mojea nosai zata, chedde bultat mhunn maka.
Anv idea ditam dekun, aiz vhodd man meuta tuka,
AR: Eka mekak adar diunk, kazar zal'leanv visronaka,
Anv kazar zaunchea adim, mista tuzo xapai.
Idea ditalo maka.

RR:Tum kiteak chavoutai, mojea xapaik kenddtai
Anvem tuka kitench mhunnonk nam,
Eka xirlea bhaxen, bestoch tambdo zatai,
Anvem tuka okman korunk nam,
AR:Tum tujench trumpet vazoitai,
Hem maka matui mandonk nam,
Tum vaztai tea kumpasar nachonk,
Baile moje anvem kapodd ghalunk nam.

7.KHOBRO - Alfred A & Rita Rose R

R: Hem sogleak gazta, lok gozali korta, anvem sodlo mhunn tuka
To doudiro konn, anv fodin tachem thond, amchem kiteak podlam taka
A: Lokachean amcheo khobro korum yeta, tankam zaitor sorgar amkam pavom yeta
Tankam naka ifernan ulpaum yeta, ami palkailim noketram Rita
R: Konem doudirean lailo zait ho uzo
Sogleak fankarla atam paloum nezo
A:Tem nhuimchem thond anik munxeachem thond konachenuch bond kori nezo
Kitle ghorabe ulpoleat lagon khobrancho uzo

R:Anv ghovak sodun, Londonak ghelim mhunn, mhuntat anv hangach astanam
Anv ghor sambautam, bhurgehank xinkoitam. Dusreamchim ghoram modinam
A: Hench tuvem kellem thodeank naka, Mogan ami bhonvleleim thodeank naka
Bhurgheank mogan vadoilim thodeank naka, tum visor tanchi porva kornaka

R: Tum visor mhunntai, pun mojean visor nezo
Tum melloi mhunnon, gazlo ganv kalkatacho
A: Anv moronk nam bai, azun jivo asam korucheank xinvor kantaramcho
Borem magpeanchea magneanim, Devan jiv raklo mojo

R: Chitti boroitat, voi bhulonk sodtat, tanchi anv porva korinam
Ghova thaim mojem, mon vitaunk sodtat, tosleank anv lagim dourinam
A: Kurnateank chitti borounk vell lagonam,
pozdeo chitti dadtat nanv ghalnastanam
Dusremcheo bailo zai apli astanam, aplem kalsanv khuim paulam pollenam
Dog Khobro korteleank Dev borem korum mhunntanv
Khobro soth mandteleank Dev borem korum mhunntanv
A: Amim famad asleanv, khobro korun odhik famad zaleanv
mhunn upkar mandtanv
Sotmandunk nam tankaim , Dev borem korum mhunntanv x 2

8.KHORIM OJEAPAM - Alfred Rose

Intro: Mogall ixttani sonvsarant sabar ojeapam ghoddtat,
munis chondrimant paulo, hem zaun assa ek vhoddlem ojeap hea sonvsarant.
Teach porim hea mojea kantaran anv tin ojeapam tumchea kanan saddaitam
zaunk distat khorim sopnam, punn zaun assat khorim ojeapam.

Ojeapam, aikotam ojeapam,
Polletam ojeapam, kagtamcher kitlinch xaptat ojeapam,
Ojeapam, kosolim ojeapam,
Sonvsarant hea zatat, ojeapam.

Gulfache ganvan, voi ek ojeap ghoddlem,
Atvench zanvar zolmolem, kagtamcher xapon ailem,
Tokli mazrachi, ang sonxea porim aslem,
Hem ojeapachem zanvar poun, vhoddilamchem mon guspolem.

Goeam ek, auchit ghoddni ghoddli,
Mojea amiger, ek tannem sobit kombi posleli,
Vorsak thi, khub tantiam ghaltali,
Kitem sangom auchit milagr zali.

Kombea porim ti, auchit saad ghalunk lagli,
Tokle vhoir xenkrem futtlem, tantiam ghalpachi bond zali,
Tantiam ghaltali kombi, kombo zaun bosli,
Ixttan kitlea zannak sanglem, porza soth mandina zali.

Europak, ek kazari zoddem,
Dogam bhurgim zatoch, tanchem modem aikat ojeap ghoddlem,
Cheddeachem, soimb mudar zaunk laglem,
Toddeach tempan tho cheddo cheddum zalem

Oslem soth mandunk, amkam chodd kottin lagta,
Punn oslim ojeapam bhavani sonvsarant zaitinch ghoddta,
Cheddo aslolo, auchit cheddum zaun bonvta,
Magir kazar zatoch, tanger bhurgim passun zolmota,
Him ojeapam ghoddta, him ojeapam ghoddtaaaaa.

9.KHORO DOTORAlfred Rose

Dotor assat jinsam torimche, todde duventichea mogache,
Gorib mhunn kovlear duddu na ghevpache,apnachea bollsantle duddu moddpache,
Todde dotor bolteach chintnache, duventik odik duvent korpache,
Udok galun injeksanvam diupache noko aslealeank fottoupache,

Anv bhurgo astana, Dhobitalao dotor Lima aslo,
Konn duvent tache sorxim ailear, to taka mhunntalo,
Tunvem bhairi gheunk naim zalear bairi gheun ie, oxem tho taka sangtalo,
Tich bhairi voktan xiron diunk zatali, punn tho toxem kori naslo.

Ani ek Goeam aslo dotor, muzg rebekist toscoh eok kantor,
Gorib-grestamcho kori naslo ontor, aple bolaikecher tho gali visor,
Ek dis putak tache ailo zor, ekloch put mog tacho kori khor,
Zoran baztalo putachi fodafodd, teach vellar konn sorlo bitor,

Tho munis danvon ailo, ani paiem tachea poddlo,
Mojea putan dolle portillea, dukham goddun roddlo,
Aplea putak thoim soddun, tea munxeachea putak boro korunk dotor danvon gelo,
Tea munxeachea putacho jiv vattoulo, punn ghara dotoracho put somplo.

Dotor Ernest borges voiz Goemcho, kenser specilist tho Indiecho,
Kenser tannem kaddlo kitlea lokacho, jiv tannem vattailo kitlea zannacho,
Samball kelo nam aplea jivitacho, vell taka naslo aplea jevnacho,
Kensar duensan ghat ghetlo tacho, ho dotor pelechem chintpacho.

Assa ani ek dotor, dotor Borgechesacho pattlaudar,
Dotor LG Dsouza mhunntlear lok ollkata sabar,
Porjechi seva koxi korta ti gomta tachea hospitlan gelear,
Toxich konknni bhas ulounk fatti sorona, ho dotor bhav amcho Goemkar

10.KHORO IXTTAlfred Rose

Sobemazar kortam eok vinchar,
Bhavanim barkaien dorat kanar,
Apunn apnnank vho sonvsar, sangtat te zannar,
Somestank khoim Dev nitidar,

Kon kon kon assot kon,
Niall korun, barik chintun dit maka sangon,
Kon, konn oh-oh konn,
Nitoll dhorun uktem mon, dit sarkem sangon,
Konn zait tuzo ixtt khoro, khorea kallzacho,
Konn maka zabab dit acho.

Ixtt para ixtt nhoi sogllech sarke,
Thodde motlobi thodde kuske,
Tujem bolos poitele, tujech zatele,
He ixtt nhoi, punn dusman tuje.

Ixtt, ixtt, ixtt khoro,
Nhoi o-to, tum boro mhunn vengoita tho,
Ixtt, Ixtt, ixtt khoro,
Nhoi o-to galun soro bebdo korta tho
Aik sangtam ixtt khoro, tujea kallzacho,
Tuka bori bud dita poi tho.

Boreak sangta to sodanch khotto,
Punn ixtta zanno za toch ixtt tuzo,
Tuka mosko laita tho, amig fottkiro,
Sintidan ugddass dor acho,

Chint, chint. chint ixtta,
Ginean asson, xinkop xinkon, kuddo zaunaka,
Aik,aik, aik ixtta,
Goroz korta, kopol dampta, akantak pavta,
Vaitt khotteo korneom tujea zo tondar marta,
Voch tuzo ixtt vortouta.

11.KHOTTA KUWAIT - Alfred Rose

Khoxem ghoddlem chintunk zainam, kiteak ghoddlem sangonk zainam,
Sopnan passun sonvsarant konnench hem chintunk nam,
Him munxeachem mottlobponnam, zuzareanchim nennarponnam,
Tem vorixtt zadd umtton poddot mhunn, konnench chintlemnam.

Kuwait ek zadd, bhangarchim follam aslelem,
Khotta khotta, umtton poddlem,
Thoimsor vochon, kitlea zannanim noxib kelelem,
Auchit kalluk, soglem somplem.

Eok Kuwaitkar bomboi ailo, Juneachea moineant kazar zalo,
Julaiche ektisver tho porot kuwait gelo,
Don disanim thoim goddbodd zalo, bailek tache doko boslo,
Ti anturnar, ani tacho pai kallzacho atak zaun melo.

Khotta Kuwait, lok birantin dis sartalo,
Jordan Aman Basra, babdo pollon vetalo,
Jevna khannak, babddo vollvolltalo,
Udkak passun khoim oroneant, pattiser zatalo.

Tantlo eklo vimanan boson, Bomboichea airportar khoim pavlo,
Aplea gorcheank apunn aila mhunn telephon korunk sodtalo,
Bolsant tachea ek poiso naslo, don rupia maglear konnuch dinaslo,
Xekim eka kulean taka adaar ditoch, tho susegad zalo.

Duddu tache lagim, aslelet lakhanim,
Soglem soddun, yeumcho podlo meklea athanim,
Kuwaitche ganvak lagon zuz suru zaun nissonton zalam bhav bhoinanim,
Punn tunvem sovostkai keli Perpet Succor Saibinim.

12.KOCHREACHEA DHOBEAN - Engelbert (Son S) n Alfred Rose F father

S:Daddy khoim than tunmvem addlai maka,
F:Arey kochreachea dhobean ghal'lo tuka,
S:Daddy fotti maka marinaka,
Mummyn sonvsarant addla maka,
F:Kochreacho dhobean tum asloi osso,
Pollounk diso dovo dovo sonso,
S:Daddy sozomonakai anv ek pisso,
Anv zannam anv zolomolo koso.

S:Anj boddveani maka mallhear dhorlo,
Mallhear than maka sokla uddoilo,
Voir than anv mummychea pottar poddlo,
Tor sang kochreacho dhobo khoim pavlo.

S:Daddy kiteak tum mojer chavotai,
F:Lhanuch astanam tum xaneaponnam sangtai
S:Churchure bestoch sintiment kortai
Ani rogot voir voir choddoitai
F:Saiba bogos tum subej uloitai
S:Subej ulounk tum maka xinkoitai
Daddy fotti marinakai mhunntai,
Tor sang tum koso fotti martai

F:Puro kor tim tujim xepaiponnam,
Xepai bhaxen sangtai xanneponnam,
S:Anv sangonam tum mhunn sogot zanaam,
Xapai bhaxen anv kiteak zauchonam.

13.KOMNIDADIN SOBONAM - Alfred Rose

Amche maim-bhaxek aiz passun konnem jivi dovorlea bhavanim,
Voi tea padrinim, toxich potrani, teach porim tiatristanim,
Tika mannkam motiani surngarn dovorlea gorib Goemkaranim,
Thodde xinknar toxech girest sozmotat ti kochro mhunn konkanim.

The mhunntat amchi bhass amkam jeunk dinam, voilean gorje bhailim zatat rinnam,
Itle xinknaranim girest oxem mhunntoch goribank kitem bhogchemnam,
Hea munis amche maim-bhaxek lekinam, torui Goemkar mhunn kortat vhoddponnam,
Amche maim bhaxek kikont kortele, amche komnidadin sobonam.

Nodor marun ami pollen zalear Eropeanacheam bhurgeamcher,
Kitli apurbai dista polloun, ingliz kheuleli tanche vonttacher,
Dusre bhaxechem varem matui lagonam tancheam chintnamcher
Tedna chintanam tanchim bhurgechponnim voddonk pautat tancheach maim-bhaxecher

Thodde maim pai bhurgeank lhanponim vaddoitat inglezin vhodde khoxen,
Konkani mhunntleli matui dakoinam Dev zannam kosole axen,
Magir bhurgim vaddon zatoch vhoddlim, tanchim chintnam zatat dusrech bhaxen,
Goeam pautoch xemai-xepai lagim ulounk zainam tokli bhagoitat lojen.

Amchea bhurgeancher sompleli assa fuddarachi rundai lambai,
Punn tankam chodd kidd lagot fuim urlea eka borea gharachi sobai
Lahnponnich tankam vaddounk zai diun maim bhaxechi apurbai
Tedna bhurgim amchim zaunk pautelim amche komnidadichi boddai.

Itle kauz aiz assa dolleam mukar, thodde avoi-bapui zaun Goemkar,
Mhunntat bhurgeamk amchea konkani sozmonam, kedi vhodd loz hi chintlear,
Anv mhunnonam ingliz xinkounchi nhoim, punn amchea bhaxek ghalchi nhoi kallukar,
Amche maim bhaxek veng marun voir kaddia amchem mankulem Goa xar.

14.KOSLO OKMAN - Alfred Rose

Oh..Bomboi mozo ek ixtt aslo, benkan kam kortalo,
Don vorsanim sirvis korun officer tho zalo,
Kitle zanacho vavr, tho eklo addpitalo,
Uxearki polloun vhodilanim taka Londonak pattoilo.

Ganv ganvche ezamik boslet, punn poilo ailo Goemkar,
Soglle ekdom ojeap zaleat, Goemkar itlo uxear,
Benkan aslelea ixttani, khoxen soddlo suskar,
Tachea manak ek party diunk tache amig sorlet mukhar.

Party choltanam sogleanim kantar korunk chintlem,
Ap-apnache bhaxen kantar, korchem mhunn tharailem,
Kantar korteleani ap-aplea bhassanim kantar kelem,
Amchea Goemakarak force kortoch tanim ek inglez kantar kelem.

Ajir asleleat thottakun vinchar korit taka,
Tuje bhaxen kantar korunk, kiteak zainam tuka,
Tannem sanglem moje bhaxechi, vollok chodd nam maka,
Then you must be bastard mhunn tannim okman kelo taka.

Inglezin bhaxen bastard mhunnchem bapui naslolo,
Okmachem utor aikon Goemkar lojen bhorlo,
Soglem tho xinklolo, vhodd munis zalolo,
Punn apnache maim paiche bhaxen, ulounk toh noko aslo.

Bomboi yetoch avoi-bapaik bobatt marli ragan,
Soglem tumi maka xinkoilo, punn anvem torui boglo okman,
Maim bhass ulounk maka xinkonk nam, sangat kitem karann,
Ho munis azun jivo assa hem sangnem nhoim ek fokandd.

15.KORIT THO BHOGIT - Alfred Rose

Azilan anv gelolom, zantteank mhunntlem anv bhett kortolom,
Tankam thoim polletoch sogloch anv dukhi zalom,
Thoim ek ostori asli, tika polloun soglo thottaklom,
Thi eka unch gharachi, tika anv vollkatlom.

Aikon tichi kanni dolle bhorleat dukhanim,
Kalliz hem churchurlem dukham poun tichea dolleanim,
Tichi istor aikat mogall bhav bhoinnanim,
Sangtam anv thoddeach utranim.

Ghov ticho khoim somplolo, tednam put kusvean aslolo,
Anga thoimsor vavr korun, putak tinnem sambaulolo,
Favo titlem xinkop diun, putak tinnem officer kelo,
Offisan mogan poddon, put ticho kazar zalo.

Donuch mhoine zatoch, tika kuxin keleli,
Sunen tika marli, putachea thondak chavi zali,
Axea tichi sompli, dukhani ti roddli,
Put ani sun asson azilant pauli.

Roddonuch tinnem sanglem, anvem puta oxench kelelem,
Moje sasumaichem kalliz, anvem chodd dukoilolem,
Ti mojea ghovachi maim, koslench sukh tika diunk naslem,
Bhixeannem passun tichem anvem rostear uddoilolem.

Dekun tinnem mhunntlem puta mojea anv konnak xinnonam,
Tornem rogot kuddin astanam, khallteponn anvem ghetlemnam,
Maka tench favo zait, mhunn kedinch anvem chintlemnam,
Hem tumi chintat bhoinnanim ani kitench sangonam...x2

16.KORTUBAM - Alfred Rose

Zaite pautti ami anga aikotam, kantaram cheddvam voir ghoddlelim,
Dakoun tanchim tim vankddim kortubam, tankam khallteponnan ghalelim,
Hem aikotoch thoddeam cheddeachim kallzam, distat khoxalkaien bhorlelim,
Punn cheddeank nakat aplim kortubam, ami dakoll kelelim.

Je porim sobit ful fulta, pormoll sogleak zata, tho addaunk zaina,
Punn ek cheddum chukon poddot, ganvan khobro zatat, lipon urona,
Cheddean kitem kelear cholta, kortub tachem konnak gomona,
Dekun cheddvakuch xiddkaitat, cheddeak konn xiddkaina.

Hem soglem aikotoch amkam disonk zai, cheddvamach mhunnon vhodd guneavkari
Guneavkar konn, ami soglem chintunk zai voi tho dadlo vo thi ostori,
Dogaimchim kortubam tagden zokunk zai, tedna thi nith zaun yeta khori,
Ekleachinch kortubam zokun poitai, punn hi nitt nhoim puri.

Ek cheddum cheddeak buloita, punn taka dukoita, porva korinam,
Haka dor taka sodd korta, zaitich mouza marta, fuddar poddenam,
Tosoch cheddo hakai naddta, takai naddta, punn kazar zainam,
Him kortubam tagdent zokhlear kainch difference dischemnam.

Amchem povitr puran amkam xinkoita, Even khoim Adanv Bapak naddlo,
Ostorek lagon itihas dakoita, Razan passun aplo throne soddlo,
Amchea Goeam aslo famad Kustoba, takai ostore vorvim dhorlo,
Hem soglem vachtoch dadleank dison yeta inocent koso daddlo.

Sonvsarchi sonvi zalea, fokot dakounk kortubam ostoreamchim,
Punn kortubam ekttaim korun, ekech tagden zokun poilear sogleamchim,
Zaum ti dadlea ostorechim vo cheddeachim vo cheddvamchim,
Zatelim ekach voznachim kortubam dogaimchim.

1.LADY FROM GOA - Alfred Rose


She walks like a lady from Africa,
She talks like a lady from America,
She shakes like a lady from Jamaica,
Yeah she's a lady that I love
She's a lady from Goa......She's a lady from Goa
She's a lady from Goa......She's a lady from Goa
She's a lady from Goa......She's a lady from Goa
She's a lady I love
She's a lady from Goa......She's a lady from Goa
She's a lady from Goa......She's a lady from Goa
She's a lady from Goa......She's a lady from Goa
She's a lady I love
She smiles like a lady from Britania,
She is sly like a lady from Romania,
She is sexy like a lady from Espania,
Yeah she is a lady that I love,
She’s a lady from Goa.....she is a lady from Goa
She's a lady from Goa......She's a lady from Goa
She's a lady from Goa......She's a lady from Goa
She's a lady I love
She’s a lady from Goa.....she is lady from Goa
She's a lady from Goa......She's a lady from Goa
She's a lady from Goa......She's a lady from Goa
She's a lady I love

Thi choltana dista Afrikachi,
Uloitana dista Amerikachi
Thi nachtana dista Jamaikchi,
Voi thich choili mojea mogachi,

Voi thi choli Goemchi, voi thi choli Goemchi
Voi thi choli Goemchi, voi thi choli goemchi
Voi thi choli Goemchi, voi thi choli goemchi
Tich mojea mogachi
Voi thi choli Goemchi, voi thi choli goemchi
Voi thi choli Goemchi, voi thi choli goemchi
Voi thi choli Goemchi, voi thi choli goemchi
Tich mojea mogachi

2.LAKHPOTI-PONVOTI - Alred Rose

Hai Khuxeal anv jietalom,
Uskea mekllo bonvtalom,
Socalim anv sirvisek vetalom, moinean pag ghetalom,
Konti vinnem dis sartalom,
Bail-bhurgeank sambautalom,
Deva-Bapaik anv aragam ditalom,jevun kaun sust nindtalom.

Rautalom korun ek borixi kotri,
Pausachea tempar gheun bonvonaslom sontri,
Bail mhunno bienaka, dasti tum kaddi naka, ghor choloitam ditam khatri
Soro pionk nam brandy zanv ti contri,
Devak bion anv kori moji chakri,
Chintinastanam maka lagli nhoim ga saiba ti panch lakhamchi lottri.

Lottri lagonam fuddem,
Hai fatlean ixtttamchem birem,
Rinnem kaddunk yetat ghara koddem, mhunntat tujem noxib borem
Hamm panch lakhamchem voddem
Kuddichem korta mista moddem
Khontinim toklecher kelam pennem, sukh mojem zalem unnem

Bail hem add tem add tem add korta bejar,
Addinam zalear bestich zata ragar
Dekonk naslelem galunkui saibaga toulen ghalunk osso zala amcho vepar
Nid passun poddonam anv nidonk gelear
Dis ani rat toklecher chintnamcho bar
Hemvui zalear borem dista, temvui zalear borem dista,
Duddvamcher tea boslo denvchar.

3.LIGHTHOUSE - Alfred Rose

Lighthousee ...I want a light house,
To show me the way to the ocean,

I want to have a light house,
To lead me to the ocean,
But if I want a lighthouse,
I've got to go sea,
Sailing in the darkness, full of aspirations,
Could I ask you darling, to be a lighthouse for me.

I want to have a lighthouse, full of inspirations,
Leading me to heaven, heaven up above,
Lights all around you, if I only found you,
I'd make you like lighthouse,
Flowing rays of love.

Could you only guide me,
To the shores that are afar,
Oh please dont misguide me,
Then you stay where you are,
I want you for a life time, not for just a past time,
Together in the spring time, even in the falls,
If you had a dimple, to find you would be simple, I' m praying in the temple,
For just a light house thats all.

I listen to no story, the stories of the fairy,
The fairies in the ocean, tryin to be wise,
All I want is lighthouse, to lead me to the worries,
Gliding all my life stars with lovely angelic eyes.

Now I am feelling lonely,
I'm one and only,
Sailing in my dream boat,
Feeling so sublized,
Oh how I stumble, but I never grumble,
I want a light in my house, shining all the time.

Could you only guide me, to the shores that afar,
Oh please dont misguide me, then you stay where you are,
I want you for a life time, not for just past time,
Togather in the spring time, even in the falls,
If you had a dimple, to find you would be simple, I' m praying in the temple,
For just a lighthouse that’s all

Voi zai maka ek foler,
Uzvadd dakhounk somdiran,
Zor zai maka eok foler,
Anvem vochonk zaiem dorean,
Poitam anv kallokank, Ontregachea painian,
Zaxi mojea manka, uzvadd mozo jivitan.

Voi zai maka ek foler, bhorlolo ginanean,
Vhoronk maka sukhan, teach sorga rajean,
Bhorlaim tor uzvaddan, ye tum mojea gopan,
Xitoll tho tuzo uzvadd, zai mojea gharan.

Sang maka dakoixi, Hi thi toll poixili,
Sanddunk maka sodxi, Voss moje sorxili,
Divti uzvaddachi, doulot fuddarachi,
Adar mojea rukhachi, ek dalli sukhachi
Kedna maka mevxi, vatt polloun assa tuji,
Yetai tedna manka, gheun yeo vath uzvaddachi.
Light house I want a light house to show me the way through the ocean.

4.LOGN ZATAM - Alfred & Rita Rose

A. Okol koxi dista ayee
R: Chan baba Chan
A: Dollean nakan koxi ayee
R: Nivli mageli tan
A: Login koxem korchem ayee
R: Tan korchem tan
A: Lognak konnak sangchem ayee
R: Soglea lokak sang

A: oh Okol tujeach sarki gori gori
Pollounk dista ayee pattollantli pori
Angak ghaltoch tinnem tambdi tambdi saddi
Nodor ghalteleamchem ayee zata tadi midi

R: Noxib noxib noxib porachem
Samball samball baba dar ghorachem....2

A: Sun gharan addtoch ayee kitem korteli
R: Khattir boson soglo vavr anv korun ghetli
A: Ghat zalo korina tor kitem sangteli
R: Pett mathyar diun anv tica ghara daddtoli

A: Oh sodd tem ayee na tem titlem na tem titlem
Adim maimyeo sunak ghalun dori koblem
Antam ayee polle mudar zalem soglem
Pett mathyar gheun tunvem vechem podlem zalear podlem

R:Hai Hai Hai Deva Rama Rama,
Cholo diun pirdear kelim magelim kamam...2

A: Gabrunaka sonvsaran hea novlam zatat chodd
Cholleo thoddeo chole zatat,vokod gheit tor
Voizak sangon maka mhunnta choli korun sodd
R: Bogos saiba naka baba, choloch maka vhodd

A: Antanch roddtali mhunn deva rama rama
Cholo diun pirder kelim mhunnon tugelim kamama
Choli anv zain zalear kabar magir tema
Saddi ghalun sodunk bonvtam novro raja rama

R: Puro puro baba Puro puro
Tunch baba magelo fulamcho turo...3

5.LONDONCHE GOEMKARAlfred Rose

Londonak gelea bogor, Londonchem xhar pollelea bogor,
London kitem poi tem, bhavani gomona,
Goemkar thoim khoxe jietat, khorea mogak khoxe axetat,
Tanche modem bonvlea, bogor kollona.

Jivit tanchem, eka machine porim,
Vell mellona, ullounk dusre borim,
Zantim thoimsor, gharan astat eksurim,
Ullounk konn nam, vegimch zatat matarim.

Gho bail sirvisek vetat, sanje yetoch randunk lagtat,
Sirvidoram nam, soglem kam tim addpitat,
Sonvar aitar ghara astat, gharachi nitt vattai sambautat,
Konnakuch thoim vell na, apleach vavran guspotat.

Duddu assat pun, khoro mog mellona,
Jevnam khanak, thoim matui dukholl na,
Sakor aslear, anga gaslet mellona,
Peleacho mog math, Indiek unno disona.

Thoimsor roste nittol assat, bazar passun nittol assat,
Xinkop kortoleank, jinsamchim xinkpam assat,
Thoimsor borim filma assat, toxinch pozdim filma assat,
Bhurgim pirdar zata, tosleo vostu Londonak assat.

London ek sorg, he porim chintchem nhoim,
Amcho ho ganv, infern mhunn sozmochem nhoim,
Tankaim thoim trass, assat visorchem nhoim,
Khoimsorui voch, Goemkar mhunn sangunk lozchem nhoim,
Oh khoimsorui voch, Goemkar mhunn sangunk lozchem nhoim.

6.LOVELY ESTAAlfred Rose

I was dreamingggggggggggggggg,in Divarrrrrrrrrrrr,
Sitting loneleyyyyyyyyyyyyy, in a country barrrrrrrrrrrrrrr,
I was dazzzzzzzzeled, from afarrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,
I saw a tiny girl, lovely little star, cha-cha-cha

She was Esta, lovely Esta,
I met her at the igorjechea festa,
Kaim borem dista, choltana nachta,
Mogan mojea lasta, kuxik Yeun bosta.

Kitem korchem sozmonam,
For I'm in love with Diana,
Punn Diana, porva korinam,
So I'll take Esta from Divar to Aldona,

I love Esta, lovely Esta,
Choltanam sarki rannim koxi dista,
Pian vazta, amurkench ansta,
Anv ogich bosson tor, makach gheun nachta.

She's a fairy, walking light,
Kaim sozmonam, kitem zait,
Kallzan bitor, zalea fight,
Dianak soddun, I'll catch Esta very tight.

I love Esta, lovely Esta,
I met her at the igorjechea festa,
Kaim borem dista, amurkench ansta,
Mogan mojea lasta, utor diunk lozta...}x2

7.LUZIANAAlfred Rose

Kainch sozomona,
Mon lagona, polloun tuka Luziana.
Chintnamk thar na, kallzak sukh na,
Meulea bogor, Luziana.

Polloun rupkar, dolleam mukar,
Zatam pikar, soddtam suskar.....}2

Kainch sozomona,
Mon lagona, polloun tuka, Luziana,
Chintnak thar na, kallzak sukh na,
Meulea bogor luziana.

Polloun rupkar, dolleam mukar,
Zatam pikar, soddtam suskar...}...2

Kainch sozomona,
Mon lagona, polloun tuka, Luziana.
Chintnak thar na, kallzak sukh na
Meulea bogor Luziana.

8.LUIZA THE BOMBSHELL - Alfred Rose

Luiza the bombshell, the bombshell from Mapusa,
She is not a seashell, seashell on the shore.
Oh! Luiza the bombshell, the bombshell from Mapusa,
She is not a seashell, seashell on the shore.

Ah… Everytime she goes shopping, shopping in the bazaar,
All the shop keepers ask her “Kednam Zatai Kazar”,
What a cute little lady looking just like a star,
Still waiting for Prince charming to come down from far.

Luiza the bombshell, the bombshell from Mapusa,
She is not a seashell, seashell on the shore.
Oh! Luiza the bombshell, the bombshell from Mapusa,
She is not a seashell, seashell on the shore.

When she does the Samba, when she does the Rumba,
All people say Ha! Ha! what a lovely girl.
Ah!... When she does the Samba, When she does the Rumba,
All people say Ha! Ha! what a lovely girl.

Ah… Everytime she goes shopping, shopping in the bazaar,
All the shop keepers ask her “Kednam Zatai Kazar”,
What a cute little lady looking just like a star,
Still waiting for Prince charming to come down from far.

Luiza the bombshell, the bombshell from Mapusa,
She is not a seashell, seashell on the shore.
Oh! Luiza the bombshell, the bombshell from Mapusa,
She is not a seashell, seashell on the shore.
Luiza…. Luiza……. Luiza
Lyrics courtesy; Alberto Cardoso.

Updated 14th March 2013

Monday, March 26, 2012

Songs of Luis Martins

01. MOGACHEM MARI - Luis Martins (LM) & Lourdes Colaco (LC)

LC:Kitlo sobit pollounk dista ho sonvsar zaka nettoila sabar ronganim,
Suria chondrim kupam neketram ontrollar tanche sangtan jietat ami,
LM:Tanche von vhodd moladik vost asa mojea kallzan ani ti tunch sangatin moji
Diamantik ani bhangar kitlem porean dilear tunch maka zai mojea mogachem mari.

Both: Devan rochleleo heo rochneo ami,
Survatak sonvsarant doxim aslim,
Estolan bandun padrin ekttaim kelim,
Antam ami sasnachea sasnak ek zalim.

LC:Pormollit fullam ful'lelim assat baginim kai borim mog kortat ekamekacho,
Ani ti vareavoili mozath sukh bogtat ontrollar, tosoch varean sogott ekvott tancho
LM:Tankam kuxin dovrun mari matxe yeo aro, tum pormoll vortouta mojea jivacho,
Sukhan dukhan astolom tujea sangatan choll pettonvya divo jivitacho.

Sodanch sangtan bonvtelim ami,
Kuxin sorchimnam eka porvota porim,
Goddiek denvchar gallunk ailear tallnim
Dusream porim zanvchim nhoim ami pixim.

LC:Kaiborim zaddam ani follam ditam amkam sukh toxech tea porvotamcher aslole rukh
Dongran zonvaram ani nusteam somdirant bhagoita amchea pottachi tan buk
LM:Kitlim dadoxim astolim ami sonvsarant Mari zori korinam zalear kosli chukh
Ekvottak mhunntele amche sukhacho ghorabo, bhurgim zatelim mukutt

Rochnara kurpechem di amkam boll,
Ekvott amcho zaunk diunka poll,
Tumch favo kor amkam koxtamchem foll,
Sonvsarant aschem nam dukhachem moll.
02. KUPANTLO CHONDRIM - Luis Martins &; Agnes Artunes AA

AA: Rat vortouta modianichi, ontroll petla neketranim
LM; Kallzam assat amchim dukhim, zatat dekun doxim

AA:Kitem mojem zatelem moga
Tuje vinnem sonvsar naka,
Sukh mojem tujer assa, tujea sangatan vor maka

AA: Koxim poddlim dogaim,iskol xinktanana sangatan
LM: Fatlean bonvon amcho dusman doxim kelim nettan

LM: Soput diun tukam sangtam moro porian kedinch soddchonam
Fuddar amcho surgar kortam
Sukhan tuzo sangath zoddtam

AA: Ath zoddun assa tujim, dolle bhorleat dukhanim
LM: Dogaim ektaim zatelim, dhonia aik amchim magnim

LM: Adeus sorgimchea neketra, ani mojea fuddarachea sukha
AA: Chondrim kupantlo bhair sorta, toch khobor ditolo tuka

Both: Adeus sorgimchea neketra ani mojea fuddarachea sukha
Chondrim kupantlo bhair sorta, toch khobor ditolo tuka

la la la la la la, la la la la

03. ANVDDE - Luis Martins (LM) & Lourdes Colaco (LC)


LM: Rathchi rath nid poddonam chintun tujem,
Dolleam mukhar disson yeta tujem rupnnem
AF:Ontrolla chondrim xivraita sobit chandnem
Utram aikon uchamboll zalam kallizmojem

Kiteak mhunnon sonvsar korta amkam doxi
Devak naka chintnam purim korunk amchim,
AF:Mogar amchea dusman zalim soglim gorchim
Punn goddchemnam kallzam korunk veglim amchim

LM:Dukhi ho sogllo sonvsar tum nastanam
Mogar amchea ghorchim uprastat hi tufanam,
AF:Neketram tim bikbiktat punn bienam,
Nirmoll mog kor Dev amkam kedinch visorchonam

LM:Kallim kupam koddsortelim amche velim,
Tujea xivai kalllzak mojea konn na anik
AF:Moro porian tujeach kuxik anv astelim
Dhonia veginch ektaim kallzam axelelim
Dhonia veginch ektaim kallzam axelelim
Dhonia veginch ektaim kallzam axelelim
updated 26/3/2012

Friday, March 23, 2012

Remmie ColacoRemmie Colaco, senior tiatrist passed away today in hospital in Goa.
Here are the lyrics of the song 'GOEMKAR' a song which has message for
all Goemkars!

GOEMKAR - Remmie Colaco
This song was sung for the tiatr "Gharachem Sukh"

Ami Goemkar uxear mhunn amkam sonvsar vakanddta,
We Goans are smart and that is why the world envys us
Amchem ganvchem nanv ghetoch bhailo lok chodd sontosta,
When they take the name of our state, people outside are happy
Ami Goemkar fidalg mhunn amchi voddvik uloita,
We Goans are FIDALG,
Amchem fidalgponn polloun amkam bailo lok fottoita,
Seeing our fidagponn outsiders cheat us

Margao Ponnje Mhapsa Vasku ganvani,
In cities of Margao Panjim Mapuca Vasco
Biznessachem markit assat bhavani,
Brothers there is a business market
Tachi podh gheunk chintlam keralkarani,
Keralites have tried to take charge of this
Aiz Vasku cho markit sampddailo tanni.
Today Vasco Market is captured by them
Amchem kitem zait konn zanam, ami fuddar chintinam,
We dont know what will happen of us, we dont think of future
Duddu amche lagim ason ami business korinam,
We have money but we dont go for business
Amkam serkar loan dita thovui ami kaddinam,
Our Govt. gives us loan but that also we dont make use,
Ami biznessak vavronam dekun voir ami soronam,
We dont work for business and hence we dont come up
Ami BA Bcom xinkon zale vhoddle,
We grew up learning BA Bcom
Punn technikal kors korunk visorle,
But we forgot to do technical courses
Dekun bhaile enginer antam Goeam pavle,
Thats why the Engineers from other states reached Goa
Ani nizache Goemkar bekar urle/poddle.
And real Goans were left jobless
Ami Goemkar mhunnonk nanv punn ganvchem chintinanv,
We have pride in our name but we dont think of our state
Focot politics kortanv jednam asta tednam elissanv,
We only take part in politics when there are elections
Nodor marun poinam kosso cholta tho amcho ganv,
We do not see how our state is moving on
Hindu tori xanni punn nhoim ami Christanv
Hinuds are smart but not we Christians.
Ek dis marekar temp tho yetolo,
A day will come when things will be terrible
Niz Goemkarancho pavor denvtolo,
True Goans will have no power
Bhailo lok Goa ganv aplo mhunntolo,
People from other states will say Goa is ours
Goemcho chif ministr keralite zatolo,
Goa's chief Minster will be a Keralite
Tedna mojea utramcho ugddass yetolo,
That time you will remember my words.


Born on 19th September 1925, Remmie Colaco enriched the tiatr stage not only by script writing, directing, acting, singing in tiatrs but he has also designed and executed stage setting in the tiatrs produced by him.

Remmie Colaco hails from Bepquegal, Curchorem Goa. He did his primary education in Konkani at the local church school where he also studied music under the guidance of Maestro Diago Rodrigues. This 87 years old versatile actor first started acting when he joined the Jolly Boys Groupe of Sewree who staged their drama ‘Bhagintlo Mog’ where he played the role of a female. He was spotted by Edward Almeida from Dobitalao, a famous tiatrist then. His career began when he was picked up by C.Alvares, J.P.Souzalin, Minguel Rod, Jacinto Vaz, Dioginho D’Melo, John Claro, M.Boyer and others.

As there were no female artistes then, Remmie Colaco used to play the lead roles of a female. Later on he himself started writing and directing his own plays. He has written and directed many tiatrs which have been well appreciated by the tiatr lovers. Some of the popular tiatrs written and directed by him are ‘Satvo Sacrament’, ‘Sukh Tarvotteanchem’, ‘Bhavponnacho Kaido’, ‘Chouto Mandament’, ‘Atam Konn Sukhi’, ‘Don Kallzam’, ‘Kiteak Upkarlem’, ‘Ghorachem Sukh’, ‘Mhozo Kunhead’ and ‘Ostoreancho Mog’.

Some of the tiatrs in which Remmie Colaco has excelled in various roles are ‘Bhagintlo Mog’, ‘Chintna Zalim Sopna’, ‘Kedna Udetolo to Dis’, ‘Saibinicheo Sat Dukhi’, ‘Ekuch Rosto’, ‘Utt Goenkara’ etc.

He was a good singer on the tiatr stage having sung songs in all above mentioned tiatrs besides showcasing his acting talent. He was better known for his songs on moral values. His most famous song ‘Ankvar Moriechem Dukh’ was selected as the best Konkani song at the All India Radio during the Portuguese era.

Remmie Colaco also sung on gramophone records (HMV) some of which are ‘Ankvar Moriechem Dukh’, ‘Maisun’, ‘Borim Follam’, ‘Bhav-Bhav’ and ‘Mog Utor Apurbaiechem’. He also produced an audio cassette namely ‘Ghorachem Sukh’.

He staged his tiatrs in East Africa and in the Gulf countries too. He won many awards for his contribution towards the upliftment of the Konkani language. The Goa Konkani Academy has published two of his plays ‘Ghorachem Sukh’ and ‘Atancho Temp’.

Remmie Colaco was conferred with the following awards:-
·He was felicitated by the Konkani Weekly Cine Times and Konkani Monthly Gulab.
· He was conferred with Goa State Cultural Award in 1991.
· He was also the recipient of the prestigious Dalgado Puroskar by Dalgado Konknni Akademi.
·He was conferred with Lifetime Contribution to Tiatr Stage Award in the year 2010 by Tiatr Academy of Goa.

Our condolences to the family and May his soul rest in Peace