Wednesday, March 27, 2013

Songs of Alexinho de Candolim
Real Name: Alexinho Fernandes Stage Name Alexinho De Candolim
Born 15-12 1913  died 1956

BAILEK BIETAI – Alexinho de Candolim

Kallzan mojea fugar zata eok ghutt, gheun bonvtam mathear sintimentacho mukutt,
Sath vorsam zalim kazar zaun Bombaim gelear mozo put,
Kiteak re puta korinaim tum moji sudh, konnem mhunnon dili tuka tosli budh,
Ganvan bonvon bhik magtam puta pai tuzo anv khud.

Kitlo puta tum khuxeal Bombaim terran jietai,
Sath vorsam zalim gelear, dolleamcher mojea niettai,
Punn hea tujea bikari paik ek panch rupia dhaddunk bailek bietai,
Anv vollvoltam nisak tum puta thoim Brandy Rum pietai.

Chintun puta zomnik lagonam paim, tuje xivai adar naslo ani kaim,
Kitli tuji apurbai kori, boddoloi amche thaim,
Aikon puta soglem tum zannaim, rinnkaranim pinneor kelem ghora ani baim,
Hea sintimentanin khotta tuji moron gheli puta maim,

Maimchem puta dukh chintun dottorek paiem lagonam,
Dis bhor anvem bhik maglear potachi kaim bhuk bhagonam,
Ani hem tujem chintun bodmasponn kitem zait mojea jivak bhogonam,
Punn borem tujem zanv puta tuka anv vaitt magonam.

Ugddas tuzo korin puta anv tor, kallzak mojea dukhiche zaum ieta khor,
Sozmotalom tunch mhunnon mojea dhir adharachi zor,
Noko zalom boldot mhunn rogtacho kor, mattarponnar dukhi tunvem dili heo khor,
Tuzoi estad osoch zatolo puta motin math ugddas dhor.

Sonvsaran puta soglleankuch toddeo polkeo asta sorti,
Kaim nezo tuvem toxem kelear Dev ghetolo tuji zoddti,
Tum puta bombaimchea terran ozaranim moddtai hindustani notti,
Maka favo kelear puro Devan hi moji bhikechich kotti.

KAZARI BHOINNI – Alexinho De Candolim

Aik mhoje Kazari bhoini, sangtam tuka thoddeach utramnim
Sonvsar tuzo surngaila diamont fatramnim
Govai ravon noketramnim, sangat tuka dilo voddilamnim
Tor sang dusreanchi axea tuka kiteak ani ?

Chorus
Vaitt zanv boro, tuzo sakrament khoro bhoinni, dusro ani kiteak zai ?
Dolleam add sonvsar padd umttun visvaxi zhadd, hanga thuim kiteak uddnnam martai ?
Tonddar laye poye ghovache dankun doye, bhoinni lokak fottoi nakai,
Ghov Bombaim, tum Goem, tuzo resped khuim paulo gai ?
Hem sonsar zanno, punn noko tuzo mai ani pai.

Hem hanv tukach mhunnonam, asat oxim zaitim zannam
Bavarthi govachea dolleank bandhtat panam
Hanga thuim marun uddnnam, dadoxi zaixi kednam?
Gomtelem kuddintlem rogot sukhot tednam.

Chorus:
Khar nhoi oinni, tum aik mhoje bhoinni, vetai sakramentacher add
Dennem ani ghennem, ghetlem zait konnem? Umttinakat fuddarachem zhadd,
Gharacho divo, uzvadd tuka zavo, bhoinni ghor-dar korinakai padd,
Don bhitorlem ek add borem tem ghovak dhadd, punn sakrament korinakai vibadd.

Mai pai tuka zaitem korit, dothin bhangaran tuka bhorit
Punn sang bhoinni, noxib tuka konn diit?
Godd mhunn khainakai mitt, sambhall kazari jivit.
Mon tujem borem mhunnon sounsarak xit.

Chorus :
Hanga thuim bhovon, choriam lipon ravon, bhoinni kortai chintinastanam,
Kortub tinchem, udok don bainchem, pietai sakrament astanam,
Tum tor chintun poi, hem kortub zobor nhoi, Devak bilkuluch manounam,
Korun dusreachi as, tum nagoitai visvas, hem Dev tuka kednich bogxichonam.

Updated 27/10/2913

Thursday, March 7, 2013

Songs of Joe Rose1.KAXINTLO PAIM - Joe Rose 

Aikat mogall bhavanim, sangtam tumkam anv hi khobor khori,
Eke maink aslo ek cheddo, gharacho mhunnon divo, apurbai kori,
Pottak miriyeo ghalun, bhuk apli marun, ti taka vaddi,
Put kednam vhoddlo zatolo ani apleak postolo, chintun dis sari,

Deva lagim magon, konnaicheim rinn kaddun, iskolak ghatlo
Bogor eun poixe magi, vaitt amigank asle bagi, tankam khavoitalo
Main poixe nam mhuttlear, to khontt mari kullnnear, maincher chavotalo
Maim dukan dis sari, korun dukancheo zori, koxtt mainche put chintinaslo

Iskolachi guttli marun, xekim iskol soddun, zalo movali
Rat zatoch maim kaddi khonti, boso umrear gheun pontti, vatt ti poitali
Vaitt mhunno nasli putak, xinnonasli Devak, fugasanv bhogtali
Put lokot ghara iei, maink sonvo ghaii, marun bhattli

Ek dis pion ghara eun, maink khontt marunk, paim ukol’lo
Tednanch vogot tacho pavon, kallzacho atak zavn, thuimsoruch somplo
Ak’kea ganvank perganv poddlo, tachea moddear lok bhorlolo ojeaplo
Ganvche aile xapai, zaite getle upai, tacho ek paim kaxin vochonaslo

Thoddeanim paim damun dhorlo, dor ghevn bandlo, ekdom taktin
Punn bandlolo dor tunttlo, paim voiruch sorlo, bhitor uronk kottin
Mainchea kallzak toplo bhalo, kortubancho ailo ugddas motin
Roddon mhuttlem “mojea puta,anv bhogxitam tuka”tednanch panvom denvlo kaxin

Main zolom tuka dila, dudhan tuka ximpla, hem visronaka
Podvecho tuka mevot dhog punn mevchonam maincho mog, tika dukoinaka
Pion monan ailear dhar, hath tuzo vonttir mar, maincher uklinaka
Tednanch Dev ghaltolo bessanv, hea moddeachem lisanv, mogall bhavanim
tuka-mhaka
Tednanch Dev ghaltolo bessanv, hea moddeachem lisanv, mogall bhavanim

tuka toxench mhaka.

SOGLLEM ZALAM DAKHTULEM - Joe Rose


Adlea tempar kazarank sontri vhoddli astali,
Novro fuddem okol fatlean lojen choltali,
Atam adinch fuddem Polychea khakek handbag Lily,
Dekunch hi sontri atam zalea daktuli,

Adim lancer kontra dans nachon sokauchim vaztalim sath,
Oklek novreak chavon chavon pasar kori akhi rath,
Antam nimnno dans kednam zatolo okol-novro poita vatt,
Don kroket ani tin dans kazar kobar sata-sat.

Hea modern sonvsaran sogllem dakhtem zait veta,
Adle dadle xembor vorsam sukhan sari puta,
Antam ek bhurgem zata mhunnsor te kens dove zata,
Dusrea bautizamank paicho carrom board toyar khotta

Adim kekicho kuddke kedde asle antam khoim re meupache,
Ani Cold drinksache glass vhoddle sopnant poupache,
Antam kekiche vanttat particulam jiberuch re kheupache,
Cold drinksache glass distat ventoz kaddpache,

Inocent adlo lok novro oklek loztalo,
Kazar zatoch don tin mhoineani mog tho zatlo,
Antancheo zoddeo adinch fuddem kortat ghottalo
Sogllem dakhtem zalam honey moon zainam daktulo

Adim lok kazarak duddu ani bhangaracho ghalit ayor,
Te adle present antamchem presentank zainam sor,
Antam dusre disa present magir ugtte korun poit tor,
Bailean box vhoddlem bitor ghaltat dudacho mameor.

SUN ANI MAIM - Joe Rose

Aikat kannim xemain sangleli, ghorkarn maim ani sun asleli,
Apurbaichi sun dekun apli maim sunek uklun dovortali,
Maimcho mog ti sun kortali, borem utor tika ditali,
Maim-suneacho mogak poddonk ver, ghott tozvit kortalo Lucifer.

Xittacho buddkolo vautanam suneacho athantlo sutto,
Maim sapsup kortanam, sunen addlolo arxoch futto,
Eka-mekak tim xinno naslim sukhan dukhan gheit vantto,
Tankam naddunk zainam mhunn luciferak topo kantto.

Teach ganvan ek matari ravo, aplea kamank ticho adar zavo,
Dekun lucifer kott ghalun dhovo, ratcho vochon tea matarek mevo,
Koslea kamani ti tak pavo, uzo lainastnam kortalo ghavo,
Maim-sunechea mogak ghatlear ver mhunnta tapot ditolo lucifer

Maimchea mathean sun poita,ganvchi matari passar zata,
Kuxin suneak apoita kanan thond galun luan sangta,
Kitem sanglem bai gho tuka, maim sunek vincharta,
Sun soth sangta matari vinchari bath kandlear tandu zata.

Bath kandlear tandu zata,konnui sangatolo gho puta,
Oslo vinchar kela mhunn tuka, fott maka marinaka,
Maim sunek kestanv lagun hika, lucifer tapot dita taka,
Mhunnta matare tum infern euxi zalear makai naddunk pauxi.

Poiat bhavani kitem ghoddta, boreak ghorabeak kidd poddta,
Maim-sunachem kestanv vaddta, bhavam modem vegllezar vozta.
Lokachea sangneank kan dampta toch ghorabo sukh bhogta.
Vaitt zaunk ugot naka borem zauncheak vell lagta,
Vaitt zaunk ugot naka borem zauncheak vell lagta.