Monday, February 5, 2018

Oh Juana

Oh Juana - Singer Ranu Mukherji, Lyrics Luis Martins
Music: M.Alphonso.

Poitoch mhojem rupnnem chole mhunntat aplem Juanaaaaaaaaa
Chorus:La la la la, la la la la
oh Juana,
Chorus: Oh Juana
Rostean anv choltanam kortat te fokannam Juanaaaaaaaa
Chorus:La la la la, la la la la
oh Juana,
Chorus: Oh Juana

Meutanam, Nidtanam gupit mhunntat him utram
Ghe hem kalliz, Tuka ditam tunch amkam zai Juana
Ratchim nidant sopnetam, Choleanchim rupnim poitam
Sogott mhunntat Juana, tujeach mogak axelam
Chole mhunntat maka soddchenam tunch maka zai Juana
Chole mhunntat maka soddchenam tunch maka zai Juana

Poitoch mhojem rupnnem chole mhunntat aplem Juanaaaaaaaaaaa
Chorus:La la la la, la la la la
Oh Juana,
Chorus: oh Juana

Rupan pollounk sundor, mhunntat apli kunvor Juanaaaaaaaa
Chorus:La la la la, la la la la
Oh Juana
Meuta voichea thoimsor rat zau vo akho dis bhor Juanaaaaaaa
Chorus:La la la la, la la la la
Oh Juana
Chorus: Oh Juana

Morchonam soddchonam, sangatinn zau Juana,
Tujea bogor sukh maka nam, tunch maka zai Juana,
Ratchim nidant sopnetam, Choleanchim rupnimm poitam,
Sogott mhunntat Juana, tujeach mogak axelam,
Chole mhunntat maka soddchenam tunch amkam zai Juana,
Chole mhunntat maka soddchenam tunch amkam zai Juana.

Poitoch mhojem rupnnem chole mhunntat aplem Juanaaaaaa
Chorus:La la la la, la la la la
oh Juana,
Chorus: Oh Juana
Rostean anv choltanam kortat te fokannam Juanaaaaaaaaaaa
Chorus:La la la la, la la la la
oh Juana,
Chorus: Oh Juana
Oh Juana,
Chorus: Oh Juana
Oh Juana ....(fade)