Thursday, August 6, 2009

Songs of Alfred Rose -G

1.GA-GE-RE-GO - Alfred Rose

GA-ga ek utor manachem, pai-xapaik vhoddle paik pacharpachem,
GE-ge utor vhoddponnachem, maim-xemaink vhodli maimk voddkipachem,..}x2
oh.

Zanttim heam utrank barik kan ditalim,
Ek utor vankddem poddlear bobatt kortalim,
Oxim tim aplea ganvcho standard raktalim,
Anik ghara-darak respet man addtalim.

RE-re utor ekdom olkem, bhurgeank vo kireadank pacharpachem,
GO-go aplea khalteak voddkipachem, dor ek utor kherit valorachem..}x2
Oh..

Barik hem chintat mogall bhav-bhoinnanim,
Koslo standard assa to amchea gharanim,
Ghovak tor arey mhunntlo zalear bailanimm
Arey papa mhunntlear ojeap nhoi bhurgeanim.

Nanv gheun tor ulo kelear borem, punn nhoi arey mhunn pacharpachem
Khoro mog dennem rochnarachem, eka-mekak mogan oddkipachem....]2x

Thoddea dadleank bolsant ghatleat bailani,
Punn ho guneav tumcho nhoi mogall bhoinnani,
Tumchi dori dil soddlea ami dadleani,
Dekun amkam arey mhunn ollkitat tumi.

2.GAGREACHEM MANA - Rita Rose

Sokalim anv ut'tam matear pantli dhortam, Mhapxeam vetam bazaran,
Vepar rokdoch vinktam, chear poixe anv zoddtam, ghara etam motoran.

Ete Mhapxemche motorkar mottech uxear, maka mhunntat gagreachem manam,
Maka apoitat ansoitat bulonk sodtat,dolleank bandunk sodtat te panam,
Tankam konnakuch anv patienam, sogleank ek-ekleak vollkon zanam,
Antamchea temparui anv gagro-polk nestam mhunnon kortai mojim fokannam

Chorus
Gagreachem Manam, Gagreachem Manam
Gagreachem Manam, Gagreachem Manam.

Xetan anv vetanam, bazarant ietana, gagro ani polk nestam,
Passoik vetanam, soireamgher astanam, modiche vistid galtam.

Anv tem tight dress nestoch ani rostean choltoch,
chedde fiunim ghalta, fium fium fium
Teo fiuneom aikotoch odik jetan choltam sanvrona voir sokol zata jiv,
Thodde mhunntat darling I love you, chol iea bonvonk Damao ani Diu,
Punn te lagim eunk bietat Police officer assa dekun mozo titiu.

Mottorkar posorkar gaddekar voddekar zanvoim zaunk soddtat amgher,
Dis rath kortat bejar, anv zaun zalear kazar zatelim xetkaragher.

Anv tem gagreachem mana voi sogle zanam, amche gharant poi kitlem sizta,
Thoddeamger duddu assat punn jevon khaunk nam, duddu asson kiteak upkarta,
Maka duddvamkar saiba naka, tanger fokot te dudduch assta,
Dekun xettkareagher anv kazar zatelim, tanchea gharanu soglem dista.

Gagreachem Manam, Gagreachem Manam
Gagreachem Manam, Gagreachem Manam.

3.GELEM BABA GELEM - Alfred Rose

Gelem baba gelem khoincheanuch gelem,
Tornem aslem pornem zaun gelem,
Amche modem ravon, zaitench tannem kelem,
vaitt-borem hangach soddun gelem,

hai hai hai hai,
chintun kallzak hea poddtat zau,
Vetelem mhunnon, pattim sogleak zal'lo bobau,
Gopan dovrun ami tacho kel'lo sambau,
Aple khoxen tem gelem re, borench zalem re, konnak poddchonam dubau.

Eklem gelem utton dusrem ailem lotton,
Ghott bandun doria, vochot sutton,
Hemvui baba vhoddlem zatelem re mhunnon,
Poddon vetelem doram tutton.

Gelam tannem sonvsark addlo kampero,
Ailam tanem borem, noxib addlear puro,
Soglle vavrom-ia taka diunk boro tallo,
Taka bhangaran bhorum-ia re, fulanim nettoumia re, foll meutolo boro.

Sirviso nam taka sirvisso magomia,
Sonvsarak sovostkai add sangia,
Dusmankai assa tor, lassun gobor koria,
Kelam poi taka borem mag-ia

Ailam taka atanch marunk laglea khoroz,
Votak ravonam, savlek gheunk sodta addos,
Dista saiba forrrrr, adlem aslem tache poros,
Adlem fattim ghalumia re, ailam tem bhogia re
Hench tem novem voros.

4.GHORETA GHEUN GHORI - Alfred Rose=AR & Rita Rose=RR

RR: Aieen maka marlem, dadan maka marlem,
Ayeen maka marlem, dadan maka marlem,
AR: Marchea marun kiteak tuka magelea daran soddlem,
RR: Soddlem kiteak tunven nhuim re magele kalliz toddlem.

AR: Hai kitem korum anv, rakonk tujem nanv, khuimsor marum danv,
RR: Hai noxib futtkim anv, zata poi tem zanv, soddun ya ho ganv.

RR: Bomboi pollon chollIia, rokdench login doria,
Bomboi pollon chollia, rokdench login doria
AR: Aye dada mageli antam tankam sang kitem koria
Magelea ayik dadak soddtam toxinch tankam soddumia

AR: Nam toxem korcho nam, ayik dadak anv dukhan ghalcho nam,
RR: Poi borem zaumchem nam, mojem aikonam, prem tuka nam.

AR: Wah re wah uxear re pori, ghoreta gheun ghori,
Pollunk dista sundori, mojea golleak ghalta dhori,
Pollon ea mhun konem tuka budh bai dili paddi
Oxem korxi adinch sangtam bori vechi nam zoddi

AR: Tugelea dadak sangomia..noxib pollumia sothea magomia
RR: Nam mhunnom kitem korumia,
AR: Tum antam bhurgem nhuim bai, login dovrumia
Ah ah ah ah ah

5.GHORKAR - Alfred Rose

Ostorechem sukh fokot daddlo,
Toch moladik divo soglleam modlo,
Dilear pasun tika sonvsar sogllo,
Ghorkaracho porzoll tika ogllo,

Ghorkar, Ghorkar, Ghorkarnicho to sodanch dir ani adar,
Ghorkar, Ghorkar, mhunni assa Sorgar Dev, Sonvsarant Ghorkar.

Chintun poi kazari jivitant,
Sogllem asa sukh-dukh, bhuk ani tan,
Ghorkarn astoch Ghorkarachea gopant,
Dista ti asaxi Sorgar-rajeant

Ghorkar, Ghorkar,sodanch ghorkar bailechem dukh korta kabar,
Ghorkar, Ghorkar,fuddeant astoch, bailek sonvsar fulancho arr.

Asat Ghorkar vhodd xegunnache,
Thoddeank lagleat te vis ogunnache,
Ogunnanim dolle dampleat tanche,
Pallinant kaide Sacramentache.

Ghorkar, Ghorkar,Ghorkarnicho to surngar, to vaitt pasun zalear
Ghorkar, Ghorkar,Ghorkarnichi boddai - Ek xegunni Ghorkar.
Ghorkar, Ghorkar, Ghorkar.....

6.GHOVACHI FAMIL  - Sung by Tony Carr=TC, Rita Rose=RR

TC:Dukest tum moje bhoinnim, hea vellar khuim vetai?
RR:Kednam Bomboi than ailai? TC: Etam thuinch assa bai,
TC:Kunhead somplo mhunn aikon, kallzak mojea zalem 'Ai'
RR:He bhaxen uloun bhava,maka vodik dukoinakai.

BOTH:Poti moron, dilem maka hem eksurponn,
Govache mainui dhanvddailem nam maka konn,
Mainger eunk bhair sorlelim, porteam payeamni gelim roddon,
Kazar maka korun, pai-maimchem gor zalem mhunn bond.

RR:Chintun chintun anv roddtam, kallzan fugar zatam,
Donuch moineachem sukh, Devan nirmilelem makam,
TC:Roddon moron faido nam, chintun upkaronam,
Ek utor pasun tunvem maka boroilem nam.

RR:Govachi maim kenddta, fonddan ghaloi putak,
Tim sogllim ek, zaun bhair ghalem dhorun atak,
TC: Rojea nam zaun Bomboi urlom, lagon hea vet bor potak,
Bienakai Dev uzvaddan addtolo khorea sotak.

TC: Doth diun tuka panch ozar, horran kel'lem kazar,
Ritea athanim daddlam chol hea kortam vinchar,
RR:Naka irmanv tankam lojek ghalunk sobhemazar,
Ginean tanchem uzvaddonk Devak koria rozar.

TC:Itlem korun, torui tuka doea tanchi,
Anv soddchonam dakoitolom vatt sothachi,
RR:Naka naka iramanv maka, izot kaddinakai tanchea gharachi,
Vaitt bori zaum ti famil mojea somplelea ghovachi.

7.GITAR XIKOI - A=Alfred Rose & P=Bab Peter

P:Irmao Irmao maka tum gitar xikoi,
Gitar koxem vazoitat maka dakoi,
A:Peter polle azun tum solfam nokoi,
P:Solfam kiteak zai irmao gitar xikoi,
Magir anv gitar vaztolom ani osso nachtolom
Kantar khoxem mhunntolo to poi

A: Gitar gheun makodd koso uddtoloi,
Kantar korun bebdo koso loktoloi,
Bobatt marun tallo pirdear kortoloi,
Solfam noko kitem kortoloi.

P: Bhurge antanche irmao gitar vazta,
Solfam nokot torui vhoddlem nanv zoddta,
A:Tankam polloun he dakte potte uddta,
Lisanv soddun gitaram vazounk bosta,
Punn tankam solfam dilim tor zatat fushfushit fator,
Dha zanna modem bhavonk poddta.

P: Solfam kiteak zai Iramo gitar puro,
Xikonk maka di tuzo alaxiro,
A:Zataloi zalear tum gitarist boro,
Solfam xikta poi tuzo valor khoro,
P:Magir anv gitar vaztolom ani rebek vaztolom,
Solfam borounk sorcho nam poro.

A:Tun tun tun tun kelear gitar zainam,
Kunk ru kunk ru kunk kelear rebek zainam,
Dok dok dok dok kelear doll vazonam,
Solfam sarkim noko astanam.

P:Utram him aikon tujem gomlem maka,
Haka poi anv gitar xiklolo naka,
A:Voi oxem mhunnonk razanv assa tuka,
Borem sanglelem atam konnak naka,
Tuka zai tor gitar vazoi na tor vhoddlo bonkao vazoi,
Vhodlo zatoch poscho naim maka.

A:Solfam xikxi zalear poddtelim boreak,
Na tor hem gitar marchem poddot sareak,
Voddlo zatoch pavxi tum bhailea terak,
Solfam poddtelim boreak.

P: Khorench irmao khorench tum kitlo boro,
Xikonk maka di tuzo alaxiro,
A:Zataloi zalear tum gitarist boro,
Solfam xikta poi tuzo valor khoro
P:Magir anv gitar vaztolom ani rebek vaztolom,
Solfam borounk sorcho nam poro,
Solfam borounk sorcho nam poro.

8.GODDXEM - Alfred Rose

Aikat ugdass aiz eta mojea bhurgeaponnacho,
Vavr mozo fokot aslolo, mojem lisanv korpacho,
Sanje iskol zatokoch rosto dori gharacho,
Ghara eun mainche vengen boson, chau pietalom sanjecho.

Maim goddxem kortali maka ditali,
Vonn kortali mezar dovortali,
Goddachem vonn polletoch, jib moji pazortali,
Ale-bele korun hem pott bhortali,
Filos korun tondd hem godd kortali,
Nachneamchem tizan korun, kuddik ghottai ditali.

Antam ghara anv etoch kitem polletam mezar,
Biskitti ani chokletti distat thuim sobemazar,
Goddxem kor mhunnon sanglear, bail utor ghenam kanar,
Goddxem zai tor maink Goeam than add, maka kornakai bejar.

Tea sukhea khannani pottam bhoronam,
Bottateanchea wafer, upkaronam,
Sukhim khanna khatokoch kuddik hea fors mevonam,
Dotorachem bhutkam khali disonam,
Bhurgeank galtaum batleamchim vitaminam,
Bhurghim bextinch fulltat, bitor ghottai asonam.

Adim sokalim sanje maim bakreo kortali,
Gorom gorom teo bakreo korun, amkam ti khaunk ditali,
Donuch bakri teo khelear, pottak hea thau zatali,
Atam bail bekerintle pao addta, pott rokdench zata khali.

Bail bakreo korit tor, tea pappde zata,
Pappde keleai mhunnlear gorom zata,
Maim kai boreo bakreo kori, tanchi antam ruch eta,
Pudding kor mhunnot tor bedding dakoita,
Tizan kor mhunntlear, ghor soddun veta,
Maim kitlinch goddxim kori, tea goddxeamcho ugddass eta
Goddxem, maim kori goddxem, tacho ugddass eta.

9.GOEM SAIBINN DISLI - Sung by Alfred Rose - Music Tony Dias
Album: JIVITACHO PROKASH by Peter Mendes

Canadak Goemkar ostorek Goem Saibinn disli,
Toddim soth mandinam mhunntat khobor zait hi kosli,
Hi khobor fott mhunn kitlim zannam anslim,
Ghott bhavart dovorteleank khorench Saibinn disli.
CH
Saibinnin sanglem eok bhurgo mhojem missanv choloitolo,
Jim bhurgim vaitt borim assat mhojem xim gheun ietolo,
Zo konn pirajit korit to jerul salvar zatolo,
Gharan ters korun bhavart ghott dorat Dev xanti addtolo.

Martin Almeida tea bhurgeachem sobit nanv,
Mhapsa Bardesan assa tea bhurgeacho ganv,
Vell lagim pavla ami korum-ia devosanv,
Saibinn bhurgeak kitem sanglam tem sangtam hanv
CH
Devachi khastt favo zaunchi assa Dev nit kortolo,
Segit tim dis rati sonvsarak kallok poddtolo,
Bessavamcho vati dovrat gharant uzvadd zatolo,
Khouxeanim udok borun dovrat re, vikhacho paus poddtolo.

Saibinn roddli dukhamcheo zori korun,
Maglem tinnem aple donui hath ugte korun,
Porot porot sangta amkam Jezucho mog korunk,
Jezuk ulo korum-ia pirajit ami korun.
CH
Torui konn aikonam patkam amchim zalent choddam,
Devan duens-pidda daddli toxinch zoddam moddam,
Jivit amchem ami boldlumia lhanan toxim vhoddam,
Chukleleank bogsunk ugtim korum-ia sovostkaiechim dharam.
Chukleleank bogsunk ugtim korum-ia sovostkaiechim dharam.

10.GOEMCHO VEPAR - Alfred Rose 

Goa, Goa mhunnon soglleanim marli dhanv
Khuxeal zalet polloun aplea zolmancho ganv,
Porton ailet gheun Goemche Saibacho umanv,
Vatter zaite trass kaddle pun  bhoglem satisfasanv,

Thodde sontoslet, thodde khontovlet,
Moddonk pavlim mhunn purvozanim bandlelim gharam,
Khontin ulaslet, dukan suslarlet,
Margai choddun alounchim poddlim mhunn duddvanchim zaddam,
Kitle zann roddlet , kitle zann anslet,
Khoxen vengen dhorlim aplim bhurgim ballam,
Hi khuxealkai osli zaito teomp mellonk nasli,   
Dipkovlet polloun nazuk modichim motoram.

Goeam zaito cholta to minancho vepar,
Thuimsor  sirvis korun pott bhortalet sabar,
Pattim maknam addun bond zalo kitlo vavr,
Akach lagon aiz kitle zann babdde zalet bekar,

Zaitem min kaddlem bhoron  bhair chol'lem
Goeanch  koddoil'lem tor kitlem borem  zatem aslem,
Jin'sancho  vepar, cholto  hea tempar,
Goemchem nanv chearui kon'xeanim fankartelem aslem,
Chodd khoxen bhoron , maim-dhessan vavron,
Pott  bhortem asleanv , anink suk zaem am'kam koslem,
Oxem zal'lem zalear , jivit am'chem zatem mudar,
Goemkaranchem mon passun bodoltelem aslem,

Goeam antam bandunk sodtat eok vhodlo pul,
Vho vavr  korunk  Governador zala kobul,
Khoxem fulta poi Goa, tin pakleanchem ful,
Punn pattlim vorsam sudarop thuim dislenam bilkul,

Sun'dor tum Goa, Dourado Goa,
Sogott mhunntat bangar assa dongranim liplelem,
Girestkai asson, diss kaddtanv bosson,
Ghor bhorlam torui pordhesant amim eunchem poddlem,
Chondrimam bhaxen, fankartai khoxen,
Astte aste Goa dista sudorlem,
Anink thoddeach tempan, voi khorea vazananchea mapan,
Goa sonvsarachea mapar porzolltelem.

11.GOEMKAR - Alfred Rose (Musical Show 2)

Goemkar,sodanch ami uxear,
Konkani uloitat Londonche Goemkar,
Goemkar gazoitat sonvsar,
vhoddleo Vhoddleo zutti choloitat Goemkar.

Portugal vo Germanank,
Parisak vo Londonank,
Goemkar uxear koslei kamank,
Goemkar,Goemkar,Goemkar,Goemkar,
Goemkar,sodanch ami uxear,
Konkani uloitat Londonche Goemkar,

Bombaim than, Londonak ami aileanv,
Goemkaranim apoileant mhunn sontosleanv,
Airportar tumkam polloun dadasleanv,
Goemkarancho mog tumkam ami gheun aileanv.

Portugal vo Germanank,
Parisak vo Londonank,
Goemkar uxear koslei kamank,
Goemkar,Goemkar,Goemkar,Goemkar,
Goemkar,sodanch ami uxear,
Konkani uloitat Londonche Goemkar,
Konkani uloitat Londonche Goemkar.

12.GOENCHI FENNI Alfred Rose

Soglleanchea vonttar kheuta tum mhunn Goenchi Ranni,
GoeNkarnchea kallzachi ek moladik kanni,
Kitle ganv ti bonvon ailea ubi ravon battleanim,
Konn tor ti sangat maka, tich ti Goenchi fenni.

Fenni subeij zatoch, dolle zatat krink krink,
Anim ginean apxinch zata shrink,
Chintun poilear borem, dista maka khorem,
Fenni Goenchi National Drink,
Goencho serkar vavurta fenni korunk national drink.

Beirutche ganvan vochot arrak addun ditat,
Russiachea ter'ran vochot vodka pieonk ditat,
Dusrea ganvant tanche festank aplea sorean nannoitat,
Amchea Goeam konnuch et zalear take fennien buddoitat.

Fenni sarki ghetoch, vokot koxi pietoch,
Nattak zata influenza zor,
Adli fenni poixi tor, nivoll nivoll dudsagor,
Punn atam ghaltat nousagor,
Koria kitem, kortai kitem, noxiban ghala nangor,

Arabachea ganvan assa ek Eropi componim,
Bailo soro addun ti vikta ozaranim,
Goenchi fenni battleanim, ek pavtt addleli tannim,
Arey zass korun ti khopon gheli, poi toddeanch dissanim

Karbari bielet, chintun mhunnonk laglet,
Ti fenni anink addchenam,
Fenni addit zalear amcho soro pirdear
Eropi soro khopchonam
Eropi zanv, to konui zanv, fenni konnank bienam.
Eh Fenni, la la la la, Fenni.

13.GOENCHIM XETAM - Alfred Rose

Adim ekuch bhatt zalear mhunnot bhattkaragher,
Ani ekuch xet aslear passun mhunnot xetkareagher,
Xetam-bhattam aslear rokdich soirik addit tangher
Kitlim vavreadeam, kitlim mundkaram team duddvamkaragher.

Dekhu hanvem Goem xet ghetlelem,
Don-tin vorsam borem bhat piklelem,
Atam mojem noxib zalam sukhlelem,
Xetan vavr korunk konn nam bhar koxem piktelem,

Atam xetant zot ghaltolo zalear munis mellonam,
Ani xet passun vomptolo zalear munis mellonam,
Adim kitlo lok kamank mello, atam konnuch mellonam,
Tandu korun viklear xetacho despez mellonam.

Adim ghorant 12 bhurgim astalim,
Sogllim ekvottan tim xetant vetalim,
Despez chodd mhunn gulfak zoddunk ghelim,
Xetam koxim vostolim tim thuimsor suktlim.

14.GORCHEM KESTANV Alfred Rose

Zatam poi zatam poi zatam, xekim anv kazar zatam,
Ankvari jivit sompoitam, gharan ek ranni addtam,
Novea jivitak axetam, khoxechim sopnam sopnetam,
Addtam vhoi addtam vhoi addtam, gharan eok uzvadd addtam.

Punn pai mhunnta polle puta,
Kazar za punn mojexim ravonaka,
Kottri korun ditam tuka,
Paichem sangnem borem lagonam maka.

Pai mhunnta Maim tuji gharan, ranni assa aiz porian,
Vokol ubi zatoch dharan, ranni zaunk sodteli dhiran,
Avoi dogi ranniom ekach gharan, uchamboll zait somdiran,
Magir vaittponn nastannam karann, ani pai put chitnachea bharan.

Kazar zatai, tum zaunk khoxi,
Maim sunenchem kestaum zait zaleot doxi,
Magir tokli amchi pixi,
Dekun puta kuxin rav, za dadhoxi.

Pain maka sangonk nam kannim, sarki dilea sozmonnim,
Aik puta tujea kananim, poi chintnachea dolleanim,
Vokol zaunk sodteli rannim, rani zaunk soeg diunk zai soglleanim,
Tumchem sukh rakonk zai amim, amkam sambaunk zai tumim.

Pai sangta tem aikotolom,
Kazar zaun anv ghoracho raza zatolom,
Voklek moje rannim kortolom,
Ghorchem kestanv zaunchea adinch sompoitolom.

15.GOSSIP - Rita Rose

Gossip, Gossip, Gossip

Why do people gossip?...
Cant they do anything better?
Just gossip!.....

My grandmother used to say, if you dont have any work today,
You tear up your skirt and stitch it again,You will be happy and gay,
You are not come here to stay, so why should we gossip away,
You talk about her, and talk about him, and gossip gossip everyday.

Gossip, gossip gossip gossip about everyone,
Gossip even about the moon and sun,
Ye ye ye gossip, gossip, gossip gossip about everyone,
Gossip even about the moon and sun.

Timmy and the boney girl, Clefty and the lefty boy,
They go hand in hand, we talk about them, for why I dont understand,
My grandmother used to say, you clean up your house today,
To see someone else when you are in a mess, and gossip your life away,

Gossip, gossip gossip gossip about everyone,
Gossip, even about the moon and sun,
Ye ye ye gossip, gossip, gossip gossip about everyone,
Gossip even about the moon and sun.

Xemaim maka sangtali, aiz kam nam zalear mhunntali,
Tuji skirt tum pinz ani porot ti xinv, oxi xikonn maka ditali,
Sonvsarant konn ravonk eunk nam, faidonam korun gozali,
Acheo khobro taka, tacheo khobro haka oxem korchem nhoim mhunntali.

Gozali, gozali gozali sogleancheo,
Gozali, koslea faideacho,
Ye Ye Ye Gozali, gozali, gozali soglleancho,
Gozali infernan vorpacheo.

Ye Ye Gossip, gossip gossip gossip about everyone,
Gossip, even about the moon and sun,
Ye ye ye gossip, gossip, gossip gossip about everyone,
Gossip even about the moon and sun.

16.GOZALIAlfred Rose

La la la la la la
Janot ami nesot tor, lok korta gozali,
Pinzlelem ghalun bonvlear toch lok korta gozali,
Bori sirvis korxi zalear, kurnattim kortat gozali,
Sirviss nastanam bhonvxi lok korta gozali.

Ek cheddum eka cheddea borim bonvot tor,
Gozali korun tachi oronk pavtat ontor,
Abru tachi katortat, gheun khobramchi kator,
Fuddarui tacho cheptat, gheun nirdukaiecho fator.

Bhurgem tumger nam zait tor, lok tumkam anstolo,
Ekuch bhurgem asot tor, lok gozali kortolo,
Panch sov bhurgim asot zalear, khebaddam korun anstolo,
Abruchem khobrem korun, ganvant sukot ghaltolo.

Gozali zaun assa jevonn kitleam munxeanchem,
Gozali korun padd ghaltat kitlea zannanchem,
Tankam matui poddonknam aplea ghorabeanchem,
Dusreachi abru chorun pott tim bhortat apnnachem

Cheddum bhurgench kazar zait, diun doth ani dennem,
Gupit gozali korun lok marunk lagtat annem,
Tis vorsamchem kazar zait anik sangonk naka konnem,
Suri gheun tassunk lagtat, cheddvachem mol kortat unnem.

Khobro korteleamchi porva korunk favonam,
Bonkta poi tea sunneak kednach kan diunk upkaronam,
Tancher sintid dorxi tor amchi kamam zaumchinam,
Tem mazor imsann soddit punn teo gozaleo sodchinam.

17.GUPIT MOG – Alfred Rose

Chitt vachun, ojeap zatam,
Dukhi utram him vachun, dukhan suskartam,
Tujem dukh, anv nialltam,
Kitem korum anv kazar zalom atam.

Tum mhuntai, tuka mog mozo aslo,mog aslo tor kiteak sanglem naim,
Tum mhunntai, kallzak doko boslo,punn tuvem kalliz ukttem kelenaim,
Mog mozo, zor tuka aslo,mog asa mhunn khunnam dakoilinaim,
Mogachem fugasanv kallzan dourun,tunvem matui borem kelenaim.

Anv gathki, oxem tum boroitai,
Mogachi ass anvem diun, fottoilem mhunntai,
Guneanvkar maka kortai,
Kosleam utranim tum maka xirabtai.

Tum gorib ful mhunn amchea ganvchem,dukh polloun tumchem, anvem tuka ansoilem,
Tum uxear asleim dekun xikpan,ghalun iskolan tuka xikoilem.
Maka bhoinn favo zaunk nam noxiban,bBhoinninchea rupan tuka kallzan bosoilem,
Mog mozo gupit dovrun kallzan, Khotta! Khotta! Tunch fottoulem.

Konnakuch anvem fottounk nam,
Soirik zaun anv kazar zalam, mog korun zaunk nam,
Tuzo ghutt, kiteak sanglonam,
Sangloloi zalear anv kazar zatonam,

Gupit mog, tunvem mozo korun, kallzan dovrun, tunvench fottoilem tuka,
Pixem zaun hospitalant asai,tum axetai pollounk maka.
Chittilim utram tujim guntun,fugar zatam chintun, koso pollounk eum tuka,
Gupit mog, bhavanim bhoinnanim oso korun,Tumim fottounaka.1.MALDISANV PODDTELEMAlfred Rose

Kochreachea dhobean tho aslolo, sunneanim kelolo,
Muyeo chabon tambdo zalolo, maim pain moronk soddlolo,
Pulisek meutoch pulisen orfanagean ghatlolo,
Social vavraddeancho adharan, jiv tacho sambaulolo.

Avoi ankwar vo kazari hem konn sangtolo,
Hindu kristanv Musloman konn zabab ditolo,
Thoddinch voram zalim sonvsaracho uzvadd deklolo,
Konnak naka mhunn kochreachea dhobean ghalolo.

Avoin rostear udoilim bhurgim aiz orfanage sambauta,
Tantlim toddim vanchon pauta toddim moron veta,
Hea sonvsarant tancho konnuch nam, khorea mogak axeta
Zanvaram bhurgeank sambauta, punn munis kochreant ghalta

Tem bhurgem kochrean udoilem noxibvont zalem,
Orfanagin sambaulelem Europak paulelem,
Europa ek famil asli punn bhurgem naslelem,
Tanim taka Europak voron aplem ghor bhorlem.

Ahhh kitle zann the social vavradeank bottam aplim dakoita,
Bhurgeank forsan converter korta mhunn kagtamcher boroita,
Apunnui bhurgenk samballina rosteamcher morok soddta,
Je kon poi bhurghem sambauta the tanakim condenar korta.

Bhurgem tem vatter morta dhorm kitem tho zanv,
Jiv tacho veta, maim-pai konn khota na taka ganv,
Amche orphanages tankam mogan ghetat kitlem istimosanv,
Tankam konn kondenar korit podtelem maldisanv.

2.MALTECHO GHUTTAlfred Rose

Thi roddtali, dukham ghoddun roddtali,
Bik magtali, malti gheun bik magtali,
Thi bonvtali, ganv-ganvani bonvtali
Thi nindtali, malti kuxik gheun nindtali

Vincharlear tika sango nasli ti kaim,
Gosgoxitt roddo jivi dukhamchi baim,
Tichem tem dukh polletoch, kalliz voddo tiche thaim,
Dubau nastana ti zaunk zai, konnachi punn maim.

Ek kotti gheun, kedinch bikek bonvli nam
Malti apli, tinnem kedinch soddli nam,
Ti roddtali, malten jevonn ghetanam,
Te maltecho ghutt konnak tinnem sanglonam.

Ek dis ti bikek goribanger geli,
Tannem tiche maltin bhaji addun ghali,
Bhaji malten ghaltokoch malti ti viron geli,
Hem polloun ti ostori imtteani roddonk lagli.

Lok ekttoulo, tichem tem roddnem aikon,
Gabronakat, tinnem takam sanglem roddon
Anv roddonk na, malti moji geli mhunn viron
The maltecho ghutt tinnem antam dilo sangon

Devan tanger anjea porim ek cheddun dil'lem
Ghov ticho somplo jivit kalluki zalem,
Cheddvachea potan tumbor zalo, operassanv korchem poddlem,
Otra vorsamchem cheddum operasanv kortanam melem.

To tumor gheun tinnem tachi malti keli
Dhuvecho ugddas malti gheun bikek bonvli
Ti bhaji tor tiche dhuven kheleli
To tumor jirorn tich dhuv aiz vanchli asteli

Chintat ixttani valor bhaje torkarecho,
Amkam sonvoim vapor korunk nusteam masamcho
Devan soglem munxeank rochlam samball korunk munxeancho,
Bhaji khait zalear meuta adhar zaitench oktamcho

3.MANDOVIAlfred Rose

Mandovi, Mandovi, I was strolling down Mandovi,
There I met a country girl, crying crying in a misery,
She was such a lovely maid, but she had no dowry,
That is how, I made a vow, and found my gal in Mandovi.

Chorus
Gloria, Oh Gloria, I love you,
Gloria, oh Gloria, I want you,
Gloria, its glory to be with you,
Mandovi on a sunny day,there I brushed your tears away,
Now I know you are feeling gay, Gloria, Gloria.
haha ha ha ha repeat Chorus..Gloria, oh Gloria

Pretty one, pretty one, she's not like that city one,
Country girl, full of pearls, angel underneath the sun,
Pure in words, pure in deeds, purity my heart has won,
Oh so lovely, one and only, first and last my only one.

Gloria, Oh Gloria, I love you,
Gloria, ha Gloria, I want you,
Gloria, its glory to be with you,
Mandovi on a sunny day,there I brushed your tears away,
Now I know you are feeling gay, Gloria, Gloria.

MANDOVI (KONKANI) - Alfred Rose & Cornell Brothers

Mandovi, Mandovi, thond varem Mandovichem,
Thoim sobit cheddum deklem,
Perturbar zaun roddtalem
Ankvar babdem urlelem
Tea dothik vilaptalem
Kalliz mojem churchurlem
Kazarachem utor dilem.

Chorus:
Gloria, Oh Gloria tum mojem,
Gloria, hai Gloria mogachem,
Gloria, amrut mojea kallzachem
Xitoll vortoulo tho suria
Tosoch Mandovicho doria
Sukhi amchem jivit koria
Gloria..Gloria ah ha ha Gloria……repeat Chorus..Gloria oh Gloria

Sobit ful, sobit ful, polloun taka zalom gul
Kaddun he zomnichi dull
Devan rochlem munxeakull
Pollounk diso ek bull bull
Dolle math tache azul
Chintlam motin, moji pottin korunk anv assa kobul

Repeat Chorus...Gloria…aha.

4.MAREKAR OBSOEG - Alfred Rose

Kurla maka ek urgent, khobor asli,
Porot Bomboi yetanam, gaddi chukli,
Gaddi chukli dekun, boreak poddli,
Nam tor hi kudd moji ulpon veti asli.

Aiz anv tumchea fuddean, ubo aschonam,
Avaz mozo tumchea, kanar poddtonam,
Ujean ulpoleleank, kitem zait bhoglemnam,
Thodde dusre ghaddie pondak melet jiv salvar kortanam.

Eklo khoim poilech pavtt kamank vetalo,
Eklo aple bhoinniche mudiek vetalo,
Eklo paik hospitalan, topasunk vortalo,
Kotta churchureancho tancho xevott zalo.

Ekleak kamank vochonk uxir zaleli,
Aiz vochonakai mhunn bail, tachi porat'tali,
Pag katrit mhunn bhirantin, tannem gaddi dhorli,
Ujean ulpon kudd tachi vollkonk mellonasli.

Chouvis mornam zalim, donuch minutanim,
Kitem bhoglemnam zait, nirbhagi munxeanim,
Ifernan ulpolet dolle bhortat dukhanim,
Maka tunvem salvar keloi, Perpet Sucur Saibinim.

Ugddass tancho etoch, kallzak zata ai,
Konnache melet ghov ani bhav, konnache melet pai,
Soglli gaddi ulpol'li zalear kitem zatem gai,
Dhoniam oslem morn anik konnakuch nirminakai...2

5.MAVODDEA VETOLOM - Alfred Rose & Bab Tony
D: Dhaktto Bhav V:Vhoddlo Bhav

D: Irmaum, Irmaum, Irmaum, puro tuzo sermaum,
V: Thapott marun tujem tondduch foddtolom anv,
D: Kiteak taptai Irmaum, sangtam tem aik Irmaum,
V: Rag maka yeunchea adim tum ghara mar dhanv.
Anv Sirvis korun, poi re xinkoitam tuka
Tum him xanneponnam sangonk sodtai maka
D:Sangtolom, sangtolom, sangosor sangtolom
Aikonam zaxii tor anv mavoddea vetolom.
v: Xi,Xi xi kitem pora chin'tai?
Him Chintnam monan kiteak addtai?
D:Maim amchi zanntti zalea, tika konn punn adar zai,
Dekun anv kazar zatam, nam dusro upai.

D:Vokol maka mandli, doth gheunchi sang kitli,
V:Hai Deva, poran hea pirdear keli tokli,
D:Mainkui khobor sangli,tikai khoxi bhogli,
V:Arey ogi rav tuji azun pekonk nam bombli.
Anv ed'dom zalom, chintinam kazarachem,
Vho ed'doso chin'ta mavoddea vochpachem,
D: Ed'doso mhunn nakai, bhurgo sozmonakai
Kuddin lhan punn ginenan uxear visronakai
V:Koslem tum uloitai pixeponn,
Vhoddlo tum za poilem iskol xinkon,
D:Tum itlem xinkop korun, koslem kelaim xanneponn
Sun addun anv maink moje kortam boreponn

D:Kitem irmaum chin'tai konnak dolle moddtai,
V; ogi rav, kiteak bestinch fokanddam kortai,
D;Konnak vinchun kaddtai, khuimcho zamvuim zatai,
v:Vincharun vincharun kireak bestoch anstai,
Boro mure tum uloitaloi falanim,
Budi tuka xinkoileat khuimchea koleanim
D;Kolo anv nhoi kolo, punn gharacho cholo,
Uzo nastanam poiat anvem dunvor kelo
V:Tujeam utrank anv man ditolom
Kazar zaun maink adar ditolom,
D:Rath ani dis chin'talom idea anv kaddtolom
Anv re khuim kazar zatam, anv itlench sodtalom.

6.MODDLOLO KHURIS - Alfred Rose

Kalliz hem roddta, dukham golloita,
Famil ason na, kalliz ruddaita
Arren anv dhorlam vanchon kiteak upkarta?
Jivitan hea aiz sukti ailea aik mojea puta.

Mogan poddon kazar zalolom,
Tegam bhurgeamcho bapui zalolom,
Tanche pasot anv ratiche dis kortalom,
Aiz konnuch nam, anv eksuro zalom.

Eklo put mozo, Londonak gelo,
Thoimch xinkop zaun, thoimch kazar zalo,
Dusro Germanak Engineer zaunk gelo,
Thoi thoimsorch kazar zaun bapui zaunk paulo.

Cheddum kazar zaun Canadak gelem,
Thoimsor osson aksident zaun melem,
Tegam bhurgim asson eklem gopant nam zalem
Kallzak shock zaun Arreychem sinal zalem

Khattir anv assam, paim alonk zaina,
Kainch kori nezo, ghorkarn nastana,
Londoncho put auchit, ailo chintinastana,
Avoik gheun Londonk gelo, gomoi nastana.

Puta anv kainch mhunnonam tumven oxem kelem,
Rosita moje ghorkarni tum koxem gelem?
Dukhan toxem sukhan sodanch rautelem mhunn bhassailelem,
Modlolea khursacho churo korun gelem.

7.MOG DAKHOI - Alfred Rose

Eok tiatr zatolo zalear, tacho eok anus ghalta,
Anus tho distti poddtoch, lok tiatrak yeta,
Toxich ek vost khopteli zalear, ticho advertise korta,
Oxem korina tor vostu khopo nam, vepari luskon zata.

Tosoch bhavani tin letramcho mog, kallzani gupit dovrun faidonam,
Tho mog korneani dakounk zai, tedna distat tachim kirnam
Teach porim kazari jivitantlo mog, sov moineanuch jemenk favonam,
Tho mog jivo dovrunk zai, gupit mog upkaronam.

Bapui bhurgeamcho mog korta, tankam zai titlem addun dita,
Bhurgim tachim borea gunnachim zatoch, kallzan gupit murgotta,
Aplea bhurgeank math vakandina, sezarcheam bhurgeank vakandta,
Bhurgim tachim ghara yetoch tanchim kundnam kaddta.

Sciensin full marks tunvem addunk naim, Georgraphy first prize kiteak jikonk naim,
Hea pauttim lissaum cher mon tujem tunvem dovrunk naim,
Atamche examin tum tisro ailai, sang maka kiteak poilo yeunk naim,
Lokachim bhassnam pasunk gansunk, tum atam upkarchonaim.

Bapui sanjecho ghara yeta, sunneam mazrank poxeta,
Rogtachim bhurgim konxek bosleant, bapaiche mogak axeta,
Ghov aplea bailecho mog korta, punn mog tika dakoina khotta,
Moji bail anv mog korta mhunn zano, oxem tho ghov sozmota.

Ugdass dhorat ek vost khopo nezo, ticho anus porgott korninastanam,
Toxench ghantik ghantt mhunnonk nezo, thi ghantt vazoi nastanam,
Toxench ek kantar kantar mhunno nezo, kantoristan tem kantar korinastanam,
Toxoch mogak mog mhunnonk nezo dusreak dakoinastanam,
Toxoch mogak mog mhunnonk nezo dusreak dakoinastanam,

8.MOG KAZARI BAILECHO - Engelbert Rose

Aikat sangtam mog maka mazrancho,
Tosoch maka mog dakte sunneacho,
Mog maka daktule cheddvamcho,
Tosoch mog maka kazari bailecho.

Kazari bail maka ghott dhorta,
Vengent aple chiddita murdita,
You are my darling sweet heart mhunnta,
Ani vontache kitle moje kiss gheta.

Tumi maka mhunntelet what is this,
Kazari bailecho tum ghetai kiss,
Kazari bailek bullai shi shi,
I know she is not M I S S miss.

Poixe tiche lagim assat plenty,
Tika poitoch vazonk lagta ghanty,
Tumi mhunntele give me your aunty,
I like aunty but not four twenty,

Borem borem jevon khavoita,
Borem borem nesop nesoita,
Kapdam mojim kaddun nanoita,
Ani aplea kuxik limboita,

Payem poddta dont tell my father,
But if you tell him I dont bother,
Tumi mhunntale give me your mother,
She is not my mother but ......

Payem poddta dont tell my father
But if you tell him I dont bother
Tumi mhunntale give me your mother
She is not my mother but ..
She is not my mother but ...
She is not my mother but....grandmother

9.MOG TUZO - Alfred Rose

Mog maka tuzo, mog maka, mog maka tuzo maka
Mog maka tuzo, mog maka, mog maka tuzo.

Tuzo mog maka dissak xembor pautt mhunnonk zai,
Tujea mogan kalliz lasta mhunnonk zai,
Tunch maka zai, sodanch tum maka zai,
Tuji goroz maka tujich goroz,
Tuzo mog maka, dissak xembor pautt mhunnonk zai.
Mog maka tuzo, mog maka, mog maka tuzo

Tum ek diamont, nazuk diamont voi tum,
Tum pollunk distai sorgailea anjea porim,
Him mojim utram valorachim, kallzan mogachim fulam fultelim,
Tuzo mog maka, dissak xembor pautt mhunnonk zai,

Ho mog dhorn ghetolo, kallzant rigtolo,
Amchea jivitan uzvadd ditolo,
Ghov-bailek, bhav-bhoinnik maink ani paik,
Bhurgeam ballank, soglleank mog tho zai,
Moga vinnem amchean jieonk zainam,
Sukhneank zanvarank passun jieonk zainam,
Tuzo mog maka, dissak xembor pautt mhunnonk zai,

Moga vinnem konnem jioenk zainam,
Ek punn goddi amchean sarunk zainam,
Tuzo mog maka disak xembor pautt mhunnonk zai.
Tuzo mog maka,(mog maka) tuzo mog maka, (mog maka)
Tuzo mog maka dissak xembor pautt mhunnonk zai,

Mog maka tuzo, mog maka, mog maka tuzo maka
Mog maka tuzo, mog maka, mog maka tuzo.
Tuzo Mog maka!

10.MOG MOZO KORTAI? Singer:Delhine lyrics :Alfred Rose

Mog mozo kortai, mog mozo kortai,
Mog mozo kortai, kor.

Tum sodanch mojea pattlean yetai kiteak?
Tum fiunnim ghaltai, fiunnim ghaltai kiteak?
Dolle moddtai, dolle moddtai, dolle moddtai kiteak?
Tum nokre, nokre, nokre kortai kiteak?

Anv tuka zai, tor sang maka,
Mog kallzannuch dovrinaka,
Papa soirik korunk sodta maka,
Magir Santam bhoktank bestench xinnonaka.

Tum mog mozo kortai, mog mozo kortai kor tor,
Maka vengen dhorunk sodtai, vengen dhorunk sodtai dhor tor,
Chirddun murhddun jiv dadhoxi kor,
Punn sang kazar zaun toyar assai tor?

Chodd vell korxi, fottoutoli,
Avxi zaxi, tum fostoloi,
Tonddan bottam ghalunkuch urtoloi,
Mogan piso zaun magir roste meztoloi.

Mog mozo kortai, mog mozo kortai,
Mog mozo kortai korrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.

11.MOGACHE VANTTE - Alfred Rose & Carmen Rose

AR:Kitem tum sang maim, kitem tum sang maim tujem anv aikonam,
Pai assa tarvar choloita monvar, kazar anv zanvchonam,
CR:Aik puta ek utor,fuddarar mar nodor
Kazar tum zaunk fuddem sor, tem sambautelem tujem ghor

CR:Kiteak puta kallzak ghaltai kantte,
Axealeam pollounk tujea sukhache fantte,
AR:Jivitak maim assat zaite darvontte,
Kazar zatoch mojea mogache zatele vantte.

AR:Jose Anton poi kai boro aslo avoichea mogacho,
Kazar zatoch maimk konxeak marun akhoch zalo bailecho
CR:Put mozo nhoim toso, bodoltolo koso,
Assa maka borvonso AR:Punn maim makai toch lagot vosso.

CR:Nam nam put mozo oxem korcho nam,
Rogtak anv mojea boro ollkon zannam,
AR:Putamcher maim chodd ass dovrunk favonam,
Kitleo dhuvo maim-paik poitat put zoddkar astanam.

AR:Tisrem munis maim gharan yetoch suru zatat kestanvam,
Odik borem ankvaruch raulear kitem tim fuganvsanv,
CR:Gottean astoch puta, xingak xing addovta,
Vaitt borem soglem yeta, voi Devuch tem daddun dita.

CR:Puta fattim ghal tim tujim chintnam,
Maim-pai sodanch sonvsarant aschimnam,
AR:Toxem zalear utor tujem moddinam,
Borem bhurgem mellonk Deva lagim kor pratonam.

12.MOGACHEM FULAlfred & Rita Rose

R: Monant anv kitem chintalim ani kitem goddlem,
Utram him talleak xirkolim, thondank poddlem tallem,
Khoxechim sopnam poitalim, auchituch maka zagem kelem,
Mogachem ful ek mavtalim, varean ubon gelem.

A: Noxibachem neketr mhunntelem, hem koxem goddlem,
Mollbailem toddun kaddunk na, tench yeun podlem,
Sukhan kalliz jietalem, auchitch tantun dukh bhorlem,
Ek suknem khoddpar boslelem, temvuim udon ghelem.

R: Visvas ghat kelo mhunn tuka, maka tum xinnonaka,
Nokoi kallzant bitor mojea, kitem bhogta tem maka,
A: Khoxechea lharak tum udtelem toddoch vell mojea sukha,
Moll yeun tea uchamboll dorian, giraslem tuka.

R: Monant anv kitem chintalim ani kitem ghodlem,
B: Utram him talleak xirkolim, thondank poddlem tallem,
R: Khoxechim sopnam poitalim, auchituch maka zagem kelem,
B:: Mogachem ful ek mavtalim, varean ubon gelem...2

13.MOGACHEM LINAAlfred Rose

Mogan anv poddon, kazar zalolom,
Ghor sonvsar mozo korunk chin'talom,
Tin vorsam pasun, khuxeal aslolom
Dogam cheddvancho bapui anv zalom,

Auchit mojear ek zogllaunnem ailem,
Kazari jivit tufanank sampoddlem,
Pilank soddun suknnem uddon gelem,
Kazar dhoniam hem koslem.

Bhurgim tim roddtat, mojean pounezo,
Maim khoim vinchartat, kainch sango nezo,
Maimponnacho mog, mojean dium nezo,
Tunvem soddleaim mhunn mojean soddinezo.

Kombi pasun apleam pilank soddinam,
Zanvaram pasun apleam pilank soddinam,
Punn tunvem Lina bhurgeanchi porva kelinam,
Geleim chintinastanam,

Tim cheddvam vaddlelim, kazarachim zatelim,
Soiriko etoch, kitem kortelim?
Tanche main ghovak soddla kendnneank poddtelim,
Dukham golloitelim Lina, tuka xirabtelim.

Punn anv lina tujer xirap soddinam,
Vati pettoitam, tuka vaitt magonam,
Ghuneaum vho ghoddiek mozo zait,
Hem fokot Dev Zannam,
Khuxeal Jie Mogachea Lina

14.MOHAMMED RAFI SOMPLO - Alfred Rose

Maria, hem kantar gaztalem, sodamkal vaztalem Maria,
Maria, goemkaran goddlelem musolmanan mhunntlelem Maria
Tho suria, tho suria ontrollar goemkaram modem udelo eok suri
Suria amchea konkni kantaramcho, avaz hindi kantar korteleamcho
Maria, khota aiz somplem Maria

la la la la la la la la, la la la la la la la la,
la la la la la la la la, la la la la la la la la,

Bom Jesu chea re konventan, utor dilem juramentan..
Bom Jesu chea re konventan, utor dilem juramentan
Mohd Rafin kantar kelelem gostan, khotta somplo kallzachea vaittan

Mohmed Rafi somplo, khotto babdo somplo, avaz tacho goemche mattien vomplo
Mohmed Rafi somplo, khotta babdo somplo, avaz tacho goemche mattien vomplo

Konkni bhaxen kantar korun, Konkni bhaxek man tanem dilo addun
Konkni bhaxen kantar korun, Konkni bhaxek man tanem dilo addun
Konkni utram nittol kaddun, avaz aplo sonvsarant gelo soddun

Mohmed Rafi somplo, khotta babdo somplo, avaz tacho goemche matien vomplo
Mohmed Rafi somplo, khotta babdo somplo, avaz tacho goemche matien vomplo

Film industry aiz suskarta, muzg-kantorist somplo mhunn dukh bhogta
Film industry aiz suskarta, muzg-kantorist somplo mhunn dukh bhogta
Konkni palkar ravon ixtta ek goemcar kantorist tuca man korta

Mohmed Rafi somplo, khotta babdo somplo, avaz tacho goemche matien vomplo
Mohmed Rafi somplo, khotta babdo somplo, avaz tacho goemche matien vomplo

15.MOJE MAIM - Alfred Rose

Ek avoi kuznan boson kam kortali,
Ticho put auchit thoimsor bitor sorlo,
SSC korun antam collejik tho vetalo,
Tea fuddem xinkop korunk tho sodtalo.

Putan tichea athin ek kagot dilem
Tem vachun tika xello gham suttlo
Aikat kagdar tea oxem boroilolem,
Aiktoch tumcho jiv thottaktolo.

Dotorager vochonk, baby vokodd addunk dha rupya,
Tuka adar diunk, nitollkai samballunk panch rupya,
Mojim kapddam duvunk, ani posrear vochonk att rupya,
Mojem lissanv korunk, report boro addunk vis rupya,
Chulir udok taponk, daktte bhavak xinkounk tin rupya,
Sofa nitoll korunk, kodeli saf korunk panch rupya,
Tum bazarant vetoch, daktte bhoinnik khellounk nov rupya,
Antam tunvem maka diunk zai soglle mellon satt rupya.

Hem vachun tache avoik kitem boglemnam,
Dolleani dukham suklim tim vanvlimnam,
Puta pasot tinnem kitem zait kelemnam
Tichea mogachem moll putak kovlem nam.
Dekun tannem tika hem reced dilem fatt fuddo poinastanam,

Kagdacher dusre vatten tinnem boroilem,
Punn puttak tinnem ek utor mhunntlem nam,
Nov moine hea pottan, tuka sambaulo tachem kainch naka,
Duent aslo tedna, rati foddoileo tachem kainch naka,
Tuka iskolak daddunk, antam collej xinkounk tachem kaim naka,
Tuka rith-dekh xinkounk, boro rosto dakhounk tachem kaim naka,
Tum lahn aslolo tho, edo vhoddlo korunk kainch naka,
Ghara eunk vell zait tor, jeunastana rautali kainch naka,
Daddy chavot zalear tuji fatt getali, tachem kainch naka,
Ixeob korun polle, mojea mogachem pag puta kainch naka.

Oxem boroun tache athan tem kagot dilem,
Ani jevonn taka addunk bitor geli,
Jevon vaddoun tinnem mezar tem dovorlem,
Putachi tokli asli bagoileli,
Ek ek utor tho tichem vachtalo chotraen ti poitali
Punn tannem boroilim utram chintun chintun
Tich avoi bitorlea bitor roddtali

Putan veng tika marli, anvem chuk adarli, moje maim,
Tunvem boroilam tem, anvem chintunk naslem, moje maim,
Oslem chintop anvem, chintunk favo naslem, moje maim
Tujea mogan soglem, tunvem farik kelem moje maim

Teach borabor avoin taka vengen dhorlo dukani roddli,
Taka tinem bhogxilo, mogan ani apurbaien taka axelo ani poxelo
Ani mhunntlem mojea puta mojea bhangarache puta, mojea puta

16.MOJEM MAGNNEM - Alfred Rose

Chintop bonvadde marta rath dissui bhor,
Matui suseg nam chintop tem zatoch khor,
He khorayen ginean mon vaddonam tor
Faidonam asson ti chintnanchi zor.

Chintnam khorim zatoch bhogta khuxealkai
Khuxealkaiche ubek zai sovostkai,
Sovostkai vossonk nupoit kor dusmankai,
zonn ekleak Maim-Bhass apli vhoddvikai.

Zaite pavttim anv chin'tam moje montin,
Hem chintop ghalta maka vhodde kontin,
Ladainh kantar kortanv ami ritin,
Tor kiteak uzar kortanv zait Latin?

Hem ghoddoeta korar Igorzani
Jedna thoim lok asta jin'sam bhassani
Punn konkani kantar korunk zaunk zai gharani
Bhurgeam-Ballank melloxi somzonnim

Poi tem Devossanv jem bhurgeank somzona
Tem Devosanv bhurgea kallzan rombona,
Punn aiz amche lagim ghoddta astana
Ami zaun fattim soronk favona

Dekun hem magnnem mojem dhorat kanar,
Xinkop na zaun hem ghoddo adea tempar
Jedna xinkop aiz pavlam uncha paundear
Maim-Bhaxen Ladainh korunk zai kantar.

17.MOJEM KUMSARAlfred Rose

Sobemazar anvem tuka, gorje bhair vhodd insult kelo,
Kosoleam kosolea utramnim tuka anvem thoim imxilo,
Ixttam modem lojek ghalo, lojecho krow mathear dilo,
Maka tuzo rag aslolo, tho rag zoitivont kelo.

Dha zanam modem tujem nanv ogdailem, khallteponn tuka dilem,
Ailem poilem sogllem tujem voir kadlem, tumvem hem sogllem sonslem,
Thondar tujea kausann poitoch, kalliz hem mojem duklem,
Lok ap-aplea ghara vetoch, anvem bhogsonnem maglem.

Tannem mhunnlem "okman kortai, respet mozo tum ogddaitai,
Anim atam ghupit etai, mojem tum bhogsonnem magtai,
Sogllea loka modem maka, eok kochro korun uddoitai",
Anvem mhunnlem, "zalem tem zanv, kadiecho dongor kortai".

Tho mhunnonk laglo zor tor anvem tujem, sangnnem kanar dovrunk zai,
Tujem aikochea adim tunvem poilem, mojem magnnem aikonk zai,
Loka modem mozo man uboilai, teach lokak tunvem addunk zai,
Tanchem modem ubo ravon tunvem bhogsonnem magonk zai.

Tea lokak khoimsor sodtolom, lokak anv koso addtolom,
Tanche modem ubo ravon, koso bhogsonnem magtolom,
Hem kam anv koxem kortolom, odik anv lojek poddtolom,
Maka thoddo man assa tho, anv luskonn zatolom.

Dekun bhavani anvem nicheu kela, kednanch okman korchonam,
Dha zannam modem dusreacho abru man kednanch anv ubouchonam,
Tujem tor vaitt dislam zalear, ganvant pergaum ghalchonam,
Gupit tukach anv eun sangtolom, sobhe mazar sangchonam,
Man uboil'lo porot meuchonam, hem kednanch anv visorchonam.

18.MORIADICHI KHUNN- Alfred Rose

Nesop dadlea-ostorechem kossak aiz lavn poilear
Dadleachem nesop kaiborem,ang dampta coat-kolsanv ghalear
Xikop vaddon sonvsarachem, gineanar bosladevchar
Nesop ostorechem ugttem-ugttem zata hea atanchea tempar

Cheddvamtor saddieo nesot, lok kortat kexttaieo
Saddieo mhunnttat fokot kazareank,ankvarank kiteak teo khospaieo
Punjabi dressam nesot, kopolak ghaltatmirieo
Ankvarank mhunttat tem vistid nesop, poiat kosleo amcheazannvaieo

Saddi nestoch ek ostori, povnk dista kaibori
Zanv ti ankvar zanvkazari, dolleank dista ghor-sonvsari
Kudd tichi nettoilea bori, moriadichikhunn khori
Saddie osli sonvsarant vost dusri, sodlear mevchinam ektori

Toxench tem Punjabi dress, kudd soglli nettoita
Goenkar cheddvamnestoch atvench dista, poiat tem kudd koxi soboita
Tight-fit mat zavnkfavonam, sobai kaddun uddoita
Torui astannam hem Punjabi dress saddie thaim apli man bagoita

Vistid ghaltoch ek ostori, pollovnk dista jetar
Khonttanche moche ghalun choltoch, dista choltaxi varear
Bemoriadik vistidanim, bhorla ho sogllo sonvsar
Indiek torui ami bore asanv, punn nhoi Eropachea mapar

Saddie osli sob nam, punn vistid neslar kaim nam
Noveo modi ietat bulganvk monam, hea fuddem kitem iet tem Dev zannam
Konnank anv kaim mhunnonam, kitem nes tem sangonam
Ekuch sangtam saddie oslem moriadichem nesop dusrem mevchenam

19.MORNACHO MUKUTT - Alfred Rose

Sonvsarant borem korto konnak naka,
Goribank konnuch, vengoit tor patok taka,
Hea patkachem farikponnn mellonk vell naka,
Hem Itihasuch dakoita chodd pois vochonk naka.

Kustoba ani tho kistulo, goribank passot vavurtalo,
Kistuleak bailen vinkun dilo, far marun taka abhgat kelo,
Kustobachoi estad toch zalo, tho Rauji Ranno oscho melo,
Poiat goribam pasot vavurtat tankam koslo mukutt favo zalo.

Mahatma, Gandhi mhunntat pai Indiecho,
Khoreponninch tho niz bapui goribancho,
Pachartalet mhunnon fokir bharatacho,
Punn takai favo zalo mukutt abgathcho

Abraham Lincoln Amerikak president aslo thoddea tempak
Vavurtalo porjechea sukhak, Boreponn kori kampri lokak
Poi John kennedy jivitak, tovui vavurtalo tosleach rosteak
Tankam dogaimkui farun marun udoileat te zuztalet dekun sotak

Amerikak assat kampri lakhani,
Te kampri dekun, kikont keleat zaiteani
Heram porim sothea mellonk dhesani
Rogtacho gham varoilo tanchea leaderani

Martin Luther king leader tancho,vavr kortalo gorib porjecho
Gandhi porim aslo vavr tacho,jikonk ath zolmanche sothecho
Zanv to kunvor sovostkaiecho konnem faran jiv kaddlo tacho
Poiat goribank passot vavurtat tachea mather mukutt abgathacho
Goribam pasot zaitech rogot varoitele, torui punn gorib sodanch jive urtele

20.MOTHER TERSAAlfred Rose

Mother teresa, hem nanv soglleak ghazta,
Mother Teresa, potrancher tem vazta,
Sonvsar tika vakanddta, ojeap zata, dublleam pasot ti vavurta,
Mother Teresa, ojeapam korta.

Vatter poddleleank, konnuch nasleleank, ti voron sambauta,
Gaye tanche duvun, xeva tanchi korun, mog tankam dakoita,
Vatter konn toumot zalear, maka telephone kor mhunn sangta
Kidde passun poddleleank ukolta, ani vengen aple dhorta,
Mother Teresa, dublleanchea anjea, Mother Tersa.

Bailea ganvchi ti, punn Indiek ti aili,
Durbollkai polloun, ti ekdom dukhouli,
Eok punn poiso nastanam, kainch nastanam, dublleam pasot vavurtali,
Vell nirfoll zaunknam mhunn, aiz ti sontosli,

Vatter poddleleam, konnuch nasleleam bhurgeank ti sambauta,
Sonvsarak bonvon, bhik passun magon, duddu ektaim korta,
zolmonk asa team bhurgank, marinakai it porat'ta
Tumkam naka, tor maka diat, ti sobemazar sangta
Mother Teresa, dublleanchea anjea, Mother Teresa.

Tinnem vochon sanglam, thoddean pulis khateanim,
Toxench tinnem sanglam, thoddeam hospitalanim,
Bhurgeank rostea uddoilean kazareanim, toxenche ankvar avoianim
Tankam soglleank addat, mojea ashramanim,

Punn hea sonvsaran zoddunk voddlo man, nasli tika axea
Torui sonvsaran dila vhodd inam, heav vhodd vavrak tichea,
Dublleamchi xeva korun, ti Jezuchi korta puja,
Dublleamcheam vonttancher sodanch urlem nanv Mother Teresa

Mother Teresa, dublleanch anjea, Mother Teresa

21.MOTLOBI AUNTY - Alfred Rose AR, Rita Rose RR, Antonette Mendes AM

RR: Konna lagim tum kazar zauncheak sorlai fuddem,
Dusrea disa buddonk pavot kazarachem vhoddem,
Adinch tuka xiddkaitam zaunvcheak tujem borem,
Sangnnem mhojem aik tum purem...

AR: Aikotam, sangnnem aikotam,
Utram mandun ghetam atanch vochon soirik moddttam,
Devak argam ditam, upkar tuzo mandtam,
Anj bhoddvo mhunn somzotam.

RR: Tache lagim tum kazar, zaxi melloi gollar,
Mhoji dhuv tuka sobhteli sangatam khuinchea-i vellar,
AR: Jurament taka diun, mog kelolo sellar,
RR: jurament tor itlean kabar,
AR:nam, nam, nam......
Julin ghat kela mhunn hanv ghatki zanvchonam,
Jurament hanv visorchonam,
Ankvar hanv ravtolom, kazaraui zanvchonam, dhuvek tuje hat diunchonam..

RR:Hanvem kitem sanglam tem, sanglam tujea boreak,
Ankvar ravon kalluk addttai tum tujea fuddarak,
AR:Urba mhojea kallzachi, aiz than martam thareak,
Jivit hem bhettoitam soreak, hai, hai hai
dialouge
AM:Hai Alfred, Alfred tum maka sodanche zaguer kiteak mevonk yeunk nam darling?
AR: Darling noxtea, doudira,ghatkea, kuxin sor
AM: Kitem kitem aiz tuka oxem kitem zalem tor
AM:Ham ho denvchar tuje toklek bosla mista
RR: Anvem kitem sanglam re, anv kitem sangta tem tumchea boreak
AR: Kitem kitem zalem
AM: Kitem Kitem zalem? Zannai darling hi kal maka meulea ani sangta
aplea cheddea lagim kazar za mhunnta tum khoim bebdo, ani
soglea cheddvank gheun mouza marta
AR: Oxem mhunnta, oxem mhunta
AM: Oi
RR: anvem oxem mhunnonk nam
AR: Ani maka kitem sangtai zannam tuka khoim xembor noureani soddlam
tum khoim sath baimchem udok piyelam tea pasot tuka sodd ani aplea
cheddva lagim kazar za mhunnta
AM: oxem sangta? Aghe budde,
AR: Aghe zodde
RR: Marnaka re baba anv moronk sodi
maka konnem sanglam tumchea modem zogddim zaleantmhunn
AR: Ham
RR:Tea pasot anv tujeo kexi taka sangon
AR: ham
RR:Tacheo kexi tuka sangon anv tumcho ekvott korunk sodtalim re babu

AR: Babu boro lailo maka tunvem ganvti sabu

AR:Kitem mhunntai aunty, petton antam pontti
Dhuvek tujea kor nomoskar,
Kitem kortai poitam aik misses leitanv
dogaim ami zatanv kazar

22.MUMMY VENGENT MAKA DHOR - Schubert n Rita Rose
Legend: S= Schubert (son) R=Rita Rose (Mother)

S:Mummy maka vengen tuje dhor,
Ghopan dhorun jiv dadhoxi kor,
Bangaracho dongor diloi tor,
Tujea mogak zauchonam sor.

R: Baba mojea zatokuch tum vhodd,
Sonvsar ho lagtolo tuka ghodd,
Kazar zaun bail mellot tor khor,
Tuje mummycher ghalxi visor.

S: Nam mummy anv toxem korchonam,
Tujea mogar visor ghalchonam,
Vengen dhorun dudh maka dilaim,
Mummy kednach anv visorcho nam.

R: Utram aikon dukham sanvronam,
Daddy kitlo khoxi zatonam,
Tuzo daddy Devager gelo,
Tum eka moinecho astanam.

Both: Mummy/Baba maka vengen tuje dhor,
Ghopan dhorun jiv dadoxi kor,
Bangaracho dongor diloi tor,
Tujea mogak zaumchonam sor.

R:Mummy atam iskolak vetam,
Khorea mogan anv lissanv kortam,
Examink sodanch poilo yetam,
Mojea daddchem nanv sambautam.

R:Utram aikon dadhoxi zatam
Fuddar boro zaunk anv anvdetam
Tujea daddich bhaxen tum zalai,
Mhunn Devak anv argam ditam

S:Kiteak mummy dukham golloitai,
Tum roddtai ani makai roddoitai,
Devaxim vochon daddy addtam,
Anv astanam tum bienakai.

R:Naka baba toxem mhunnnakai,
Daddyxim vochonk chintinakai,
Tunvuim daddyxim vexi zalear,
Maka sonvsar ani kiteak zai.

Both: Mummy/Baba maka vengen tuje dhor,
Gopan dhorun jiv dadoxi kor,
Bhangaracho dongor diloi tor,
Tujea mogak zauchonam sor.

23.MUNGLURKAR VO GOEMKARAlfred Rose

Maim moji Goemkar, pai mozo Munglurkar,
Kitem sangom gharan amchea, bhasabhass zata marekar,
Maim mhunnta put "Goemkar", pai mhunnta "put Munglurkar",
Hem umannem parkun sangat maka, anv Munglurkar vo Goemkar?

Pai Goemcho ghor-zanvoim mhunntoch anv, Goemkar zalom,
Paicho ganv Manglore mhunntoch anv, Munglurcho zalom,
Bhass moji Goemkaranchi, tor anv Goemkar zalom,
Avoi pai-maimchi zogddim polloun anv ordo pisso zalom.

Maka lagon khotta, gharan guspott zata,
Goeam anv vochot zalear mhunntat, "ho poi munglurkar yeta",
Munglurant anv gelear sogott makach poita,
Tondar borem, pun fatt kortoch mhunntat "tho goemkar re puta"

Maim moji adlea tempali ekui aikonam,
Pai mozo aplench gheun assa sanglear sozmonam,
"Goemkaram modem bonvxi" mhunnta 'dombddi meuchinam",
Maim mhunnta "Munglur kazar zaxi gharan gheuchinam.

Soglloch zalom bejar, ekdom zalom ragar,
Ek dis maimk ani paik anvem, ubim kelim moje mukar,
Anv nhoim mhunntlem Goemkar, nhoim mhunntlem Munglurkar,
Goemkar nhoim, Munglurkar nhoim punn nizacho Konkannkar.

Utram mojim aikon maim-paicheo sompleo uzoti,
Goemkar-Munglurkar, karwarkar konkonchi mati,
Tea bhair Mallvonkar Vengurlekar mandche nhoim ganvcheo zati
Ekvottan pettoumia konknnim bhaxecheo vati.

24.MUSIC VOKOT - Alfred Rose

Music Nastanam, sonvsar sobonam,
Music Nastanam, kantar sobonam,
Music nastanam, jivitak foll mellonam,
Music nastanam kitench ghoddonam.

Sukhnim sukhnim ontrollar kantar kortat,
Nistim nistim doryant kantar kortat,
Muskam ganjil sogllim kantar kortat,
Tor ami munis kiteak fattim sortat.

Sangatan ami kantar korya ...korya korya
Soglleank ami khuxeal dorya....dorya dorya
Sintiment amche pois korya....korya korya
Sangatan ami kantar korya....korya korya

Music Nastanam, sonvsar sobonam,
Music Nastanam, kantar sobonam,
Music nastanam, jivitak foll mellonam,
Music nastanam kitench ghoddonam.

Sonvsaran veglleo-veglleo bhasso assat,
Jinsavar okxarani teo boroitat
Music soglea sonvsaran ekech bhaxen boroitat,
Music international bhass mhunn dakoitat

Music vokod sintimentachem
Music jivit munxeakullachem
Music munxeak sodanch gorjechem
Music vhoddponn sogllea sonvsarachem

Sangatan ami kantar korya ...korya korya
Soglleank ami khuxeal dorya....dorya dorya
Sintiment amche pois korya....korya korya
Sangatan ami kantar korya....korya korya

Music Nastanam, sonvsar sobonam,
Music Nastanam, kantar sobonam,
Music nastanam, jivitak foll mellonam,
Music nastanam kitench ghoddonam.

1.NATALAMCHI BHETT - Alfred Rose

Natalam yetat, Natalam vetat, natalam khoxechim,
Fulamnim ghalun dennim pattoitanv khorea mogachim,
Uzvadd ailo mhunn neketram pettoitaum uzvaddachim,
Khunnam dakoitanv khorea moipassachim.

Natalam Natalam, vaddoita khuxealkai,
Natalam natalam kherit daddoskai,
Kalliz mojem khoxen bhorlem hai, polloun tumchi vorti lhanvikai,
Natalamchea natalam oxinch cholonk zai.

Veludache kens, naka vhoddlem bens, assai titlem puro,
Osleam sobdanim Christmas cardanim xinvor kortanv boro,
Boreponn tujem boreponn mojem eok fulamcho turo,
Eka mekak moisspass dakhoumya khoro.

Natalam Natalam anson khellon sarya
Natalam Natalam borem magomya,
Pattlem pattim ghalunk vavromya, fuddlem borem noxib magomya,
Natalamche natalam khoxen ansoya

Cheddea-cheddvanim oslea disanim magnnim keleam borim,
Tea kazareani aplea gharani dennim magleam borim,
Okle-novreanim mog kornaranim chintnam korunk purim,
Ballka Jezuk kallzam bhettoileam khorim.

Natalam natalam ek-mekak korumya bhett,
Natalam natalam mogan konui gheit,
Naka maka duddvanchi Bhett, naka maka kunsvarachi bhett,
Kallzak kalliz korya natalanchi Bhett.

2.NADDPONNAM SODD - Alfred Rose

Mutt bhor utram, sup bhor letram,
Tumche mukar ximptam,
Vozon korunk nam, nam mhunn mezunknam,
Bhor gheun tim guntlean suii sut nastanam.

Manadik Goemkar bhavanim anv uloinam perguntamnim,
Doyall kallzachea bhoinnanim, Ballkam Devachim amim,
Fullam sarkim utram mhojim, Nitoll xitoll chintnachim,
Aikotoch tim, Ontoskornachim daram ugodttelim, tim utram aikoteleachim.

Devan amkam ek maap dilam,
Hea sonvsarant ami yetanam,
Tench map bhor sanglam sukh bhogxii sodam,
Korxi nadponnam rodxii golloun dukham.

Dusreak dukhoun duddu korxi, xirapamnim kottexii,
Thoddoch temp sukhan jiexi, nanv nasleli pidden morxi,
Mortanam girestuch morxi, bend laun kaxavan nidxi,
Angach sanddun girestkai vexii pun birmot te luttichi,innocent bhurgeancher ghalxi.

Grestkai tum kor, za monis vhodd,
Sonvsarant nanv tujem dovor,
Bhoro tum vavr kor, ikmotin duddu kor,
Peleachoi mog kor, fuddarak vat ugtti dhor,

Duddu yetanam te bhitor, khoxen nachxi tum pott bhor,
Punn duddu portonk lagot tor, sang magir senhor, niall kor,
Duddvamcher devchar bosla vhodd, gopchup bhitor sorta chor,
Man zoddxi vhodd ubot ghoddie bhitor dekun NADDPONNAM SODD,
Sodanch sukh bhogtoloi tor.

3.NARIEL PANNI - H.Britton & Rita Rose

RR: Irmao mozo ghutt sanglear raag tuka yetolo,
Sozmotam tum bhau mozo mandun ghetolo,
HB: Tum apurbaiechi bhoinn moji ani anv tuzo bhav eklo
Vaitt borem tarear ghalia ani sang ghutt tujea monatlo

RR: Jivitan anven poilech pavtt mog kela eka choleacho
Benkan accountant assa non catholic Keralacho
HB: Kitem bhoini anv aikotam respet rakh tujea pai-maimcho
Itle Goenkar asson ekloi tuka mevlonam Goencho

RR: Goenkar soro pieon bailank ghaltat mar,
Kazar zaun toddeach tempan, bond sukhachem daar
HB: Lojechem daar ugoddtolem, gomtoch ghov mun tujo keralkar
Dekhun kunyad maka zavo to nizacho Goenkar

RR: Swomi lagim kazar zalear sukhan jietelim hanv,
Kazar zaunche adim taka, korum yeta Christanv,
HB Christanv taka korxi tum, bodli korun tachem nanv,
Pun bodli korunk zaunchonam, zolmancho tacho ganv.

RR: Vochot team offisanim, Keralkar bore zoddtat,
Dekhunuch Goenchim cheddvam, tancho sangat korta,
HB: Duddvank bullon kazar zata bhurgeancho fuddar konn chinta
Daddy keralite mhunn dusri bhurgim tankam chavoita

RR: Ginneanar uzvadd ailo, irmao tujea uttranim,
Goenkar asat ozaranim, naka maka dusro anim,
HB: Goenchi dhuv Goenchi rani, Goencho put Goencho dhoni,
Goenchi feni astana, kiteak zai Keralachi nariel panni.

4.NIRDUKAI - Alfred Rose

Apunn tosoch aplo pelo mhunn sonvsarant chintunk zai,
Kiteak bestich uttponn kortai ti noxtti nirdhukai,
Eklo voir sorot zalear dusreak rokdich zata nosai
Ami zath paim tenkta dekun kirlaitat dusmankai.

Hem tiatristanche modem nhoi punn sogleanch modem ghoddta,
Tiatristam modem goddtoch lokak distti poddta,
Zo konn peleak chepun apunn voir soronk sodta,
Khotta to apnnachea fondar apunn mati voddta,

Devan amkam rochleam diun soglleank veglle-vegllem dennem,
Thoddeank ogddem dilam tannem thoddeank dilam unnem,
Torui munis aple ikmotim vavron zatat xannem,
Thodde dusreank cheptat aplem dil zatoch sukhannem.

Tuka Devan dilam tem dusreachean voro nezo,
Tujem tuka mojem maka niall kor utramcho,
Ghoddta zalear vaddoi fuddar uzar korun bezo,
Sorpa bhaxen konnacherui rag kaddnamkai tuzo.

Assat thodd munis apunn pollunk sant distat bhailean,
Bhailean te tuje amig punn nirduki bitorlean,
Aplim kamam zaisor tuka te fulam mautat voilean,
Tujeach dolleani mati uddoun gupit poutat fatlean.

Kednanch konnak sukhi korinam noixtti nirdukai,
Kor dusreak je porim tuka dusrean kel'lem zai,
Tuje lagim sudarop korunk nam zalear upai,
Dusreak tori korum di tum taka addainakai.

5.NIRMONN DEVACHEM - Alfred Rose

Tuje oslem gunest cheddum, mellonk maka ek bhag,
Santa Rita sabinnim lagim bessanvam amcher mag,
Nodor moji ti tujer poddon kallzan bitor zali zag,
Bienakai tum mojea sukha tujea jivitar ghalchonam dag.

Tuji moji moji hi bhett zaunk nirmonn Devachem,
Munxea kulla tannem dilam amrut mogachem,
Tacheach adaharn tannya tarum sukhachem,
Boreponnim toddik pavonk dhonia dakhoi sukh jivitachem.

Mannkam motiam diamant passun vhoddponn aplem dakoita,
Tea surya porim kirnam tujim, he dolle moje dipkaita,
Bhagin assat jinsamvar fulam, bhou thoddeancho pormoll yeta,
Tanche modlem tum pormollit ful mojea kallzak daddoskai dita.

Devan tuka nettoilam kherit denneanim,
Bore nokxen kantoilam unch shegunnanim
Suropai chitraunk zainam chaltea utranim,
Ekvottar amchea bessanvam ghal Perpet Succor Saibinimm

6.NIRMONN DEVACHEM - Alfred & Rita Rose

A: Khuimsor tum vetai, khuimsor tum vetai Annie,
Dolle tum bhortai, dolle bhortai dukhanim,
Kallzak ghe ghottai, gusponakai chintnamnim.
R: Dukh mojem vaddta, dukh mojem vaddta Johnny,
Sukh mojem velem, sukh velem dusmananim,
Lok maka kenddta nourean sanddlelem Annie.

A: Khorench heam chintananim bhoinnim aiz abalar zalam kalliz mojem,
Hem noxib bai amchem, hem nirmonn zaun assa rochtelea bapachem,
R: Konn fuddar mozo, ganvan tondd dakoum koxem,
Resperak vochon portounchem poddlem oxem,
A: Fugar zaunakai, ghoddlam Devak zai toxem.

R: Rath dis magtalim Deva lagim ath zoddun,
Kiteakuch mhunnon Dev zalo itlo dharun,
Kalluk denvoilo, dukh amcher dilem daddun
A: Dukh yeta boreak, sukak uzvaddan addun,
Munxeanim soddlear, Dev kedinch dinam soddun,
Satvo sacrament Devanuch dila ghoddun.

A: Argam ditam Devak kazar zaun tannem soddlenam mhunnon tuka,
Uprant fuddar tuzo kitem zato Annie Devak xinnonaka,
R: Kal passun tannem mogan kheloil'lem maka,
Konnem mhunn Deva, konnem buloilo taka,
Amche oslem dukh dusmanak nirminaka.

R: Raulim respedan, aiz passun nastanam noth,
Chintinastanam kallzar mojea ghalem koth,
Kernam mhunnon Dev uzvaddan addit tem soth,
A: Sothak tea tempar sogllech vatten lagta voth,
Punn chondrim yetoch, soth tem porzollta gheun roth,
Roth mhunnchem tem sukh, voddunk jivitachem zoth.
A: Dhavui nakxeo zoroun pai amcho vavurlo fokot amkanch lagon,
Heam tujeam chintnamnim pai ani maim amchim dogaim gelim bagon,
R: Novro mhunn boro, lokan dilelem sangon,
Ghathkeponn tachem kitlo teomp vochot togon,
A: Chol Annie chol ghara, chol taka borem magon.

7.NIZ KONKNNI BHAS - Alfred Rose

Goenkar ami soglle baba Goenche Goenkar,
Bhattkar, munddkar toxech vhoddle savkar,
Goyem soddun Bomboi yevn thodde zalet Bomboikar,
Torui astannam soglle ami Goenche ganvkar.

Ch: Thoddeank assat te zonn, tankam mhunttat zonnkar,
Thoddeank assat xetam, tankam mhunttat xetkar,
Thoddea zannank assat bhattam, tankam mhunttat bhattkar,
Bhattkar, xetkar, zonnkar punn soglle Goenche Goenkar.

Hindu, Kristanv soglle uloitanv amchi bhas Konkani,
Nhoi ek sarki punn vegllea ritinim,
Hindu uloitat bhas nettoilea Marati utranim,
Amche bhaxen Portugez utram assat ozaranim.

Ch: Punn puri Konknni bhas, uloitat zait khuimsor,
Nhoi padri, nhoi potram, nhoi tiatristam bhitor,
Nizachi Goenchi Konknni bhas tumkam aikonk zai tor,
Team Kunnbi ani Gavddeanche bhaxecher kan dovor.

Oh! Kunnbi ani Gavddeanchim utram ekdom gostachim,
Punn amkam matxim guspavun ghalpachim,
Utram tim nhoi Marati vo Portugez kastachim,
Zannar mhunnttat tim utram mhunn niz Konknne bhaxechim.

Ch: Aikonk nam tim utram, tanche lagim mevta,
Ami tim visorleanv, te azun uloita,
Goenchem nizachem nesop, tanchea angar dista,
Kunnbi ani Gavddi amchi sanskrutai sambavta.

8.NORSICHEM FUGASANV - Antonette (lyrics - Alfred Rose)

Hanv sirvis kortam norsichi,hi sirviss vhodde gorjechi,
Maka polletoch unnim zata pidda duentichi,
Zanv choleam toxi cholianchi mansuggi anv kortam tanchi,
Dekun vhodd xabaski meuta maka head sisterichi.

Sokalim than tem sanj passun anvem vavr korunk zai,
Konnak thermoter ghal injeksion mar koslem pacins kaddunk zai,
Kosle kosle saiba munis yetat tankam tratar korunk zai,
Bhirantin kalliz ukoddlem zalear tondar anso khellonk zai.

Hospitalan zalo bobau, ghott korunk lagle gozal,
Ki duenticho motte zalele halaval,
Sisterich magnneak diun pall patienticho korunk samball,
Polloun kalliz churchurlem rogtache zaleleat vall.

Injeksanv marun bandage bandun tache kuxik boslim hanv,
Deva lagim magtalim, fugar zatalim, Kortalim orrasanv,
Don/tin moineani teka boro kelo maka tachem istimossanv,
Utor uloinastanam tho gelo mhunnon bhogtam fugasanv.

Soddunk gelear tho mellonam, nodrek passun to disonam,
Amchea hospitalan koso pavlo Devuch zanannam,
Kalliz hem mojem ravonam, koso mellot to sozmonam,
Noxiban mojea assot tor meutolo anv zannam.

Ho tho konn eklo, janot nesla tho tacheach bhaxen dista,
He tho dusro zaunk zai, kosli hi pissai anv sopnetam mista,
Poiat gha saiba maka polloun tho amurkoch ansta,
Dhorat taka to poi pollonk sodta matso rav senhor Costa/mesta.

9.NOVEA VORSACHE NICHEV - Alfred Rose

Novea vorsa anv forin soro pioumchonam,
Forin blade-inim khadd hem mojem kaddchonam,
Forin lugttanchem nesop anik neschonam,
Forin ghoddialam athak ghalchonam.

Blak-antlem ghevchonam,
Governank anv kenddchonam,
Smuggler-ank mat soddchonam,
Pulisen dilea bogor anv ravchonam.

Sogllea rosteamchim nanvam atam xinktolom,
Disak ek zadd khoimsor torui anv ghaltolom,
Mojem asa titleim goribak vanttolom,
Dev ditolo mhunn patieon ravtolom.

Social worker zanvcheak anvem kela nichev,
Jugar khevchonam naka to kartancho khev,
Nitoll zatolom sap korun monantlo mev,
Oxem kelear besanv ghaltolo Dev.

Zanvarank marchonam,
Peleak anv okman korchonam,
Vhoddponnam sangchonam,
Soro bond zait tor vas pasun ghevchonam.

Gaddien goddi mhunn anv dakonvchonam mutti,
Roste sarke nam mhunn anv korchonam jiti,
Vostu marog zatat mhunn marchonam xitti,
Desa pasot pettoitolom vathi.

Ministranchim magnnim anv dortolom kanar,
Ragak kednanch sothea divchonam mojea tonddar,
Doganch bhurgim puro, tisrem naka khandar,
Nennarak xikovn kortolom zannar.

He nichev, hea vorsak,
Ghott mojea monant asa,
Adle nichev, adlea vorsak,
Kel'let punn vanvon gelet fasa-fasa,

Vorsachea vorsa anv osle nichev kortam,
Pondra dis zata mhunnosor te visortam,
Hea vorsa nichev kel'le samballunk sodtam,
Mojea pasot magat hanv ath zoddtam,
Mojea pasot Deva lagim magat, magtam.

10.NOXIB ANI GINEAN - Alfred Rose

Noxib ani gineannam modem zalam ek kestanv,
Noxib mhuntta, vhoddlim mhunnon anv,
Ginean noxibak sangta, tuka nam koslench razanv,
Tuje poros maka vhoddlem nanv.

Ginean noxiba vinnem zaun assa bestoch dunvor,
Noxibacho gineanna verit cholonam pavor,
Punn kitem noxib vo ginean korinakat valor,
Dogaimchi goroz tuka zaunk vhoddlo kunvor.

Ginean tuka zaitem assot kiteak upkaronam,
Zor tor tuka, borem noxib nam,
Ginean vaprun zaitench kortai, pun torui faidonam,
Gineanacho foll mellonam.

Toxich tumger noxiban gireastkai assot zaiti,
Ti uzar korounk ginean mottich goroz vorti,
Ginean nam zait girestkaiechi boddai ti bexti,
Dogaim assot vaddot sonvsaracheo arti

Ginean ani noxib zaun assat Devalim dennim,
Munxeak dil’lean, vegl’lea voznannim,
Ginean vapddun noxib korounk zai, soglea munxeannim,
Hea uttranchi, kitem sozmonnim.

Sonvsar vaddtolo tor goroz ghou ani bailechi,
Pontti pet’teli tor goroz tel ani suttachi,
Toxich munxeak goroz ginean ani noxibachi,
Dogaimchi goroz zata ekach voznachi.

11.NIRDUKAI - Alfred Rose

Apunn tosoch aplo pelo mhunn sonvsarant chintunk zai,
Kiteak bestich uttponn kortai ti noxtti nirdhukai,
Eklo voir sorot zalear dusreak rokdich zata nosai
Ami zath paim tenkta dekun kirlaitat dusmankai.

Hem tiatristanch modem nhoi punn sogleanch modem ghoddta,
Tiatristam modem goddtoch lokak dista poddta,
Zo konn peleak chepun apunn voir soronk sodta,
Khotta to apnnachea fondar apunn mati voddta,

Devan amkam rochleam diun sogleank vegle-veglem dennem,
Thoddeank ogddem dilam tannem thoddeank dilam unnem,
Torui munis aple ikmotim vavron zatat xannem,
Thodde dusreank cheptat aplem dil zatoch sukhannem.

Tuka Devan dilam tem dusreachean voro nezo,
Tujem tuka mojem maka niall kor utramcho,
Ghoddta zalear vaddoi fuddar uzar korun bezo,
Sorpa bhaxen konnacherui rag kaddnamkai tuzo.

Assat thodd munis apunn pollunk sant distat bhailean,
Bhailean te tuje amig punn nirduki bitorlean,
Aplim kamam zaisor tuka te fulam mautat voilean,
Tujeach dolleant mati uddoun gupit poutat fatlean.

Kednanch konach sukhi korinah noixtti nirdukai,
Kor dusreak je porim tuka dusrean kel'lem zai,
Tuje lagim sudarop korunk nam zalear upai,
Dusreak tori korum di tum taka addainakai.

Sodanch Sangatak - Together Forever

TOGETHER FOREVER - SODANCH SANGATAK
Singer: Lulu & Acacio
Lyrics: Ivor D'Cunha
Abum : Doria Dheger Nach

(Konkani, Portugese n English, translations in portugese fm web. Legend B=Boy G=Girl)


B:Ugdass yeta maka bhurgeaponna vello, sangatan bhonvo
Hatak hath dhorun, dogaim vengent ami ravo
Bhurgeaponna vello mog, vho mog amcho, aiz ek zaunk pavlo
Altara mukhar zurar zatam, sodanch zatolo tuzo

G.Ansiosa fiqueia espera, que pelo menhos hoje,
No dia do casamento, seria so tua
Juramos perante Deus que ate a morte seremos fieis,
e dissemos isto deante do altar
(Anxious I stayed the wait, that atleast today,
on the day of Marriage, it would be only yours.
We swear before God, up to the death we will one
And we said this infront of the altar
)


B: Sodanch visvaxi rauleam, toxinch sodanch ami rauchim
G: Juramos perante O Altar, que como marido e mulher
(We swear before the altar, like husband and woman )

B.: Here I take your hand as I dance with you in my arms
G. O Coracao encheu de Alegria, tu ja es so meu
(My heart filled with Joy, you are already mine )

B: I will dance with you darling till the stars and the moon retire,
and I will keep on loving you, forever and ever.
G: Sempre te serei fiel, jurei perante O Altar
(Even I will always be loyal, I swear before the altar)


Songs of Jose Rod01. MADR - Lyrics and sung by Jose Rod

Devan sogleank zonn ekleak amkam, dilam zait ek ek dennem
Rogtant bitor riggon asta tem, chorun voronk zaumchem nam konnem
Devachi seva kortat tankam, zait tem tachem appovnnem
Chukleleank bhogxichem mhunnon, Devachem asa amkam sangnem.

Maim paichem eklench cheddum tem, Devachea sevek jivit bhettunk chintalem
Sodanch sokalchem misak vetalem, Madr zaunchi apleak koxi mhunntalem
Ghorabeachem ekuch ful mhunn, Main paik mat zallem naka aslem
Torui dhuvechi khoxi korunk zai mhunn, main pain dhuvek konventat pattoilem.

Dhu konventan vechea adim than pai tea cheddvacho soro pietalo,
Vaitt soreache axek lobddon gharantleo vostu vinkun khatalo
Bhail taka duddu dinam zalear, bhivonk tika suri kaddtalo
Sonvsarant anik apleak kaim naka, soro apleachoch Dev mhunntalo.

Bhailechem bhangar gharant aslelem, soreak lagun udoilem vinkun
Gharantlem bhangar chorun velem, bhail vinchari kitem kelem kai mhunn
Bhitorli suri ghovan adli, soreache nadar bhaileacho rag monant addun
Bhaileache pottan suri topun, khaxea bhailek udoili marun.

Dhuvek tanchea konventan khobor sangli, aikotoch tika kitem bhoglem nam,
Pai ticho jailint bhitor aslo, dharun kortub paichem poun bhettonk gheli nam
Konventachea vhoddilani cheddvak sanglem, ghara voch madr zaunk meuchi nam
Krimidor tuzo pai Devachi seva, tujea paikuch lagun tujean korunk

zaunchi nam

Jezu-n passun Maria Magdalem bhogxilem, sangon chukichem prachit kor go bai
Tea cheddvachi koslich chukh nasli, krimidor vortolo ticho pai
Apleach khoxen madr zaunk sodtalem, pun konventantlea kaide kosle kai
Konventan than cheddum ghara ailem, tanchea kaideanchi nitt
Devan korunk zai
Tanchea kaideanchi nitt Devan korunk zai.

02.MAIM-PAI - Judy Mendes n Jose Rod

JM:Mogache maim-pai, ekvottan ravon, dogam bhurgeank tumchea tumi zolm dilo,
JR:Kallukan ravon, dogaimkui amkam, tumi sonvsaracho uzvadd dakhoilo,
JM:Bhurgeak munis korunk, kam tunvem korun pai, rath asololo tunvem dis kelo
JR:Sukhak-dukhak fuddo korun, maim tunven amcho gorabo samaulo

JM:Tufanak fuddo korun
JR:Kazari jivitantlem sangtan tumi
JM:Maim ani pai tandlem tarum
JR:Mog amkam dila,
JM:Magtam devan sodanch tumkam,tachea denneanim borum,
JM:Hea tumchea bhurgeamcheam,
JR:Boreponn pollunk Devan tumkam sonvsarant dovrum,
Both: Kallzan than mogachea maim-pai mhunntam tumkam ami Dev Borem Korum.

JR: Mojea dukhant sodanch, mogachea maim-pai, tumi dogaim zaun aslim mozo adar,
Tumchea koxttank lagon, aiz zaunk paulo, tumchea putacho porzollit fuddar,
Tumkanch lagon, anv nachonk paulom, Goemchea konkani palkar,
Sodanch boro rosto dakoilo, kednach visronk zainam tumche upkar,

JM:Tufank fuddo korun,
JR:Kazari jivitantlem sangtan tumi,
JM:Maim ani pai tandlem tarum,
JR:Mog amkam dila,
JM:Magtam devan sodanch tumkam,tachea denneanim borum,
JM:Hea tumchea bhurgeamcheam,
JR:Boreponn pollunk Devan tumkam sonvsarant dovrum,
Both: Kallzan than mogachea maim-pai mhunntam tumkam ami Dev Borem Korum.

JM:Apurbai korun, bore riti-dekhin, koslench dukh dinastanam dhuvek vaddoili,
Kitem borem vaitt, sangon maka, gineanachi moji divli pettoili,
Sonvsar korunk mozo, borea gorabean, dhuveak tumchea tumi kazar keli,
Tumkanch lagon, khuxeal jietam, dhuv tumchea sodanch upkaran asteli.

JM:Tufank fuddo korun,
JR:Kazari jivitantlem sangtan tumi,
JM:Maim ani pai tandlem tarum,
JR:Mog amkam dila,
JM:Magtam Devan sodanch tumkam,tachea denneanim borum,
JM:Hea tumchea bhurgeamcheam,
JR:Boreponn pollunk devan tumkam sonvsarant dovrum,
Both: Kallzan than mogachea maim-pai mhunntam tumkam ami Dev Borem Korum...x2
03.JACINT VAZ -  Jose Rod

Konkani palkacho Charlie Chaplin, mhunntlear sogott tuka vollkotalo,

Veg-veglle toreche soungam korun, lokak ansoitalo,
Bhurgechponnim khorea mogan, konkani palkak tunvem vengoilolo,
Azunui palkar tuji goroz amkam, sodlear khoim mevtolo.

Jacint vaz, tujem nanv aikot tor, tiatr pollounk lok ietalo danv marun,
Tiatr pollenarank divirtir kele, bori comedy korun,
Abrilache 30 tarker somplo, boro comedian ithisan dovrun,
Tunvem ansoilolo lok tuka aiz roddta, dolle dukhamanim bhorun.

Ekonxim voixim (1980) vorsa state awards ghetlo tujea athan,
Kala Academyn , CineTimes, Gulab awards jikloi kedo tuka maan
Khorench hem ek Devachem dennem, komedy rigon asli tujea rogtan
Sodlear amkam anik meuchonam, giraslo darun mornan.

Composor, comedian, tiatr boroupi, chearui konxeacheani tuje tiatr zalele,
Abi tum log bombay deko, kantaran pixe kelele,
Dont worry be happy ho cant tuzo, sang Goemcar koxe visortole,
Once more talleo marun palkar tuka, koxe apoitole.

Tiatrachim xembor vorsam zalim, thoddeank pollounk tem noxib asonk nam
Kala Academin inamam dilelem, gheunk tum ieunk nam
Ghorkarnin tuzo inam ghetlo, bolake pasot tujean ieunk zaunk nam
Toslim xembor vorsam rochtelea Bapan tuka kiteak favo keli nam

Konkani palkak jivit bhettoilem, lokak ansoile pott futtomsor
Konnachean tuka visronk zaumchem nam, Goeamkar zannat tuzo valor
Goemkarache navan magtam, Saiba Jacint Vazak gopant dhor
Charlie Chaplin nimnno adeus tuka, Saiba taka sorg favo kor.


Updated 29/04/2014

Songs of M Dod de Verna

1.AVOICHEO CHUKI - M.Dod de Verna

Adlea avoiani aplea dhuvam thaim sonvsarnt dis kaddle sukhi,
Kiteak tannim kaide the, sambaule mukhi,
Hea tempar konnaiger cheddum zolmot tor avoi ti zata dukhi
Dekun aikat antamchea, avoianchea chuki.

Dhuvo zolmotoch avoink suseg nam ek goddi,
Kedna kai kazar korunk gharant kaddtat voddi,
Vegim iskol sut-shivonn xinkounk korta moddi,
Punn visorta xinkounk amche gorjechi xittkoddi.

Soirik zatoch maimo chitteo ghalunk dhuvek gheun igorjek ieta,
Padri vincharta dotorn dhuvechi khoim zata
Dev kitle kai mhunn vincharlear noko teg mhunn sangonk veta,
Itlench nhoi respera dis, poilo komonianv gheta.

Dhuvek kazar keleli rinnachem gomteak bandun daiem,
Uprant dhuv ghovak sangta randunk kiryad zaiem,
Tachea lagim goddonam jeunk diunk allon paiem,
Atam maim taka kiradui dinvchem poddlem tunvem.

Adim kazar korche fuddem cheddvache khoim iddachi kori sudh,
Tea assat mukhi kaide, tanchi bori budh,
Eke avoik dha passun bhurgim zolmolear dudh aplem ditali khud,
Antam tem eklem zatoch, ghaltat latantlem dudh.

Adleanche kaide amche dolleamchern niyeta,
Zai te iddadir kazar zaun tim bolaiken jieta,
Antamchim nenntim tanchexim vavrak bieta,
Ek dis xetan gelear, ghottsanik frutt addun pieta.