Tuesday, December 18, 2012

Songs of Alfred Rose O-Z

1.OJEAPANCHEM ROGOT - Alfred Rose
To martir choutea xekddeantlo, Naples mhunntat tea ganvantlo,
Devache kurpen bhagivontponnan jietalo,
Jesuk sodanch vakanddtalo, Sumurt tachi porkonddtalo,
Dekun tacho gomtto katrun jivexim marlolo.

Gomto tacho katortoch tannim,
Rogot vhanvonk laglem gosgoxeanim,
Khoxi keli tacheam dusmananim
Dukham golloilim bhavarteanim,
Tachem vhaumlelem rogot ekttaun
Samballun dovorlam ghorcheanim,
Aiz tench rogot bhavam bhoinnanim, bhorlam vizmitanim.

Sant Janarius nanv tachem, To Naples ganv thikann tachem,
Marla teach ganvcho to patron, thuim nanv ghazta tachem,
Tem rogot itleam vorsanchem, rogot tea bhagivontachem,
Samballun dovorlam tem rogot aiz milagrimchem.

Rogtacho pitto voir dovorta, ozaranim lok ekttaim zata,
Sorgar than tacher kurpa denvta, rogot tem porot jivem zata,
Setembr-Dezembr-Maiachea moinean, vorsak tin pavttim oxem ghoddta
Oxem zainam tor lok sozmota, kitem punn vaitt yeta.

Scientistanim topaslam, dolleanim pasun pollelam,
Hem ek sonvsarachem vizmit mhunn boroun dovorlam,
Itleam vorsanchem tem rogot, jivem ani subej zalam,
Hem Koxem zata tem sangonk tanchem mon ghuspolam.

St. Francis Xavier Goeam asa, Santa Rita Espanak assa,
Tancheo rogta masacheo kuddi, azunui hea sonvsaran assa,
St. Anton amcho milagrincho, tachi ojeapanchi jib assa,
St. Janariusachem rogot, Naples ganvan jivem assa.

2.OSOCH FOTTOITAIAlfred & Rita Rose

R: Mog tuzo korun, bhagon gelim anv,
Kazar zatam mhunn sodanch sangtai sermanv,
Poi tuka lagon, bhogtam fugasanv,
Jiv mozo ditam somdiran marun danv.

A: Naka naka somdirant jiv dinakai,ath zoddun magtam,
Ami mogan jieonchea pasot poili practice anv kortam,
Kazar zatoch tuka sogllem sukh dinvchea pasot vavurtam,
Ani fuddlea vorsa tuje lagim anv sakrament zoddtam,

R: Osoch fottoitai (A: emm)
R: Dukhan roddoitai (A: emm)
R: Anv nam zatoch dusrea cheddvank apoitai,
A: Kiteak dubavtai kalliz dukhoitai,
Dusrim cheddvam naka punn tunch maka zai.

R: Padrixim vortam, kumsarui kortam (A:emm)
Fottoi fottoi makach fottoi dakhoitam,
A: Sangtai tem kortam, kanank anv dortam,
R: Pedeak sangon antanch fondd kaddun purtam.

A: Tokler ath dovrun jurar zatam, anvem fottunk nam tuka,
Dusrim cheddvam lagim yetat, funkot pasun dilear naka,
Fuddlea vorsak horan kazar zaunchim, tum kainch bhienaka,
R: Fuddlea vorsak??
A: Nam bai heach vorsak, kannak dorinaka.

A: Anv kazar zatolom, zaitem kortolom,
Tuka zai tor masaloi anv vanttolom,
Gharant rautolom, bhurgeank poitolom,
Tum susegad bos, anvuch jevonn randtolom.
 
1.PADRIPONN SACRIFISAlfred Rose

Aikat bhava-bhoinanim pollelam anvem dolleanim Andheri kherit ghodni ghodleli,
Ixtt to mojea ghuttacho auchit attak zaun kalzacho tachea mogachi avoi sompleli
Jivi astana tinenm oi zata poi tea pormone pellachi zaitich seva keleli
Avoi mojea ixtachi toiyari tichea mornachi anven bhavani korchi podleli

Padrik sangonk ami igorjen geleanv danvon,
Thoim zantto padri duent aslo, tache lagim zai naslem cholonk,
Anv duent asa puta maka kiteak ailai voronk,
Dekhun dusrea padrixim ami geleanv upkar magonk.

Padri to bhurgoch aslo amkam poun amurkoch anslo, interachi khobor taka sangli,
Mis mhunntlem tunvem mhunnonk zai uprant moddem tunvem purunk zai tanem tondar kali savli adli,
Sov dis poi anv vavr kortam aitaracho suseg getam, heach dissa ti kiteak moronk zai asli
Aiz vhoddli party asa thoim maka apounnem assa hem sangon tannem thoimchi kush marli

Dukhi zaleanv dukh utranim chitraunk zainam,
Tisrea padri sorxim geleanv matui vell lai nastanam
Mis mhunnonk to padri ailo, pun ximiterin ailo nam
Rozar korun ximiterin kudd ami purlea padri nastanam

Padriponn ek sakrifis, nhoim fokot templan sangonk mis,
hem modern padrini poilem chitunk zai,
Meleleak matiek laumcho, ho kaido sangat konnacho,
ho kaido tanim sarkoch pallunk zai,
Fr agnel padr, juze vaz teach porim ti mother thereza kossi vavurta tea pollonk zai
Padriponn khor apounem, nhoi moujen khellonchem painem,
hem padri zaunchea adim chitunk zai

Assat kitle modern padri je chovis voram vaurtat,
Jevnnacho vell passun tankam gomonam porjechi tea sheva korta
Tosech assat thode modern padri jea osli kortubam adartat
Ani amchem Kristanvponn tufanak sampdaitat
Padriponn ek sacrifis hea tumi visronakat.

2.PAICHE BHIRANTIK LAGON -Alfred &Rita Rose

AR: Gaddiye pondak jiv diunk sodtalem, itlem tum jivar ubgoulem,
Moje nodrek tum sampodlem, dekhun aiz vatoulem,
Stationar than sokol denvlem, montorlelea porim choltalem,
Itle torne idadir kiteak, mornnank axelem.

RR: Papa mozo jiv kaddtolo, hem aiz anv khatren zanam,
Ezamin anv fail zain zalear, mhunno gharant gheuchonam,
Noxib futkim anv fail zalim kitem korchem sozmonam,
Kiteak mozo jiv vatailoi, antam maka sutka nam.

AR: Main pain tuka kitench mhunntlear, tumven tem sozmon voronk zai,
Avoi bapui boreak sangta, oxem niallunk zai,
Maim pai tuji ixttam mhunnon, tumven hem monan dovrunk zai,
Mog asa pun ti tukach xiddkaitat, oxem chintunk zai.

RR: Papa mozo vonkta uzo, tuka tachi vollok nam,
Soro pieta dis raat bhonkta, bhurgeank ulounkuch dinam,
Amchea lagin kednach tanem, mogan ulop korunk nam,
Bhavak ek dis muttomsor marlolo, ugddass tacho vochonk nam.

AR: Oxench amchea ghara kuxik ghoddlelem, eka pain putak sanglelem,
SSC ezam tum fail zaxi tor, ghor tuka bond zalem,
Tea putachem noxib futlelem, fail zatoch tache sukh ublem,
Paiche bhirantin aangar petrol voton, jivit sompoilem.

Both: Antam to pai naak zoroita, put babddo gelo moron,
Avoi babddi khatik laglea, buzvonn ditolo nam konn,
Moje sovem aiz hem ghoddtem, salvar zalim tum pavonn,
Fulltim fullam pisdunk poddlim, paiche bhirantik lagon
Paiche bhirantik lagon, paiche bhirantik lagon.

3.PAIN DIL'LEM SORTAAlfred Rose

Vhodilani zaiteo mhunneo dovorleat goddun
Mhunntale te anturn polloun paim diunk zai soddun
Eke eke mhunnecho thav pollen tor kaddun
Zannvai tanchi toklen ami gheunk zai oddun

Pai dita tem sorta, maim dita tem urta
Oslea opareni zante uloup korta
Kitem zait tem sorta, kitem zait tem urta
Hem barik chintlear sarkench distti poddta

Avoi Bapui dhuvek aple vaddoit aplea mogan
Bapui zoddta avoi moddta, jieuncheak sukhan
Apnnak unnem korun duddu sambauta benkan
Dhuv vhodli zatoch tika diunk novreache gopan

Bapui dita ozar, dhuvek korta kazar
Bapain dil'le ozar, apxinch zata kabar
Avoin dileli dekh, dhuv kortokoch uzar
Vaitt zaum bori rith dekh, dista sobhe mazar

Bapui kitle duddu dit the sodanch urona
Avoichi dekh pakam futton uddon vochona
Vaitt zaun bori, dekh ti khori, lipon urona
Ozar dile sompta, punn ti rith dekh sompona

Bapui duddu zoddta, avoi dekhin laita
Avoiche rith dekhin sounsar soglo cholta
Dekun amche zantte oslem uloup korta
Pain dilam tem sorta, main dilam tem urta

4.PAIN KORUNK NAM POI TEMAlfred Rose

Xapai xamaim khuim mozo,
Pai lhan astannam melo
Polloun eksuro bheos tacho Maman samball kelo

Hai Kotta! Paik mojea mevlinam ub avoichea mogachi
Eksuro vaddlo kakut mellon dubllea mamachi
Panch classi xiklo, ghottai mellon taka padr Vigarachi,
Xetkamti zalo, zomin mellon komnidadichi

Pai mozo zalo xetkar,
Mhaka kelo vhodd xinknnar,
Pain korunk nam poi tem anvem dakounk sobhemazar

Pai mozo xetam khonddtalo kudou gheun apleam athanim
Tech porim bhaimchem udok to kaddtalo lattinim
Punn anvem tractor ghalun xetam aiz khonddlim sompeponnim
Tech porim pump ghalun udok denvoilem xettanim

Jem kortalo mozo pai,
Tench putanui korunk zai
Oslim chintnam chintinakai, Vaddoncheak ghe upai

Pai fitter, amim putanim Engineer zaunk vavroya
Pai dorji, tench dorjeponn vaddounk fuddem soroya
Pai bebdo, tache von voddle bebde zanvchenhoi sudroya,
Pain amchea korunk nam tem ami korun dakhouya

5.PAI-PAI - Alfred Rose

Ekuch utor tin letranchem,
Sulestar korunk chodd sompem,
Khorench tem ortea valorachem,
P A I utor tem....}2

Pai pai tum mojea mogacho pai,
Pai pai sogllo dis tum abzoutai,
Pai pai maka voir kaddunk tum ghametai,
Boreponn mojem pounk axetai,

Kitlo mogall tum pai....}2

Zaitea amchea kantoristanim,
Palkacher than maink vakandlea,
Punn babdea paicho kont-ixeop nam,
Kiteak taka visorlea...}2

Bhurgeam ballamcho toch adar
Pottak lagon tho bonvta sonvsar,
Aplo jiv passun ghalta babdo riskar,
Bonvta tho sonvsarachea pottar,

Moronk zata toyar..}2

Maim khorich gharachi rannim,
Abzouta ghorcheam rattinim,
Rat dis suseg nam, chintnam tichem,
Ghor dar khoxer dovorchim.....}2

Pai-maim kitle darun koxtt tumche,
Pai-maim kallzak poddtat khol ghaye
Pai-maim hem chinta zait tumche put ye-te,
Thodde put tumche zatoch vhodle,

Visortat koxtt tumche......}2
 
6.PATXEA MANDO ANI DULPODANCHO - Alfred Rose

Patxeai mando ani dulpodamcho...konn zait tho?
Raupi dhobitalao, zaun aslo eok okond muzg eka tempar,
zachim kantaram aiz saddoutat soglleanchea gharanim
Aikat mojem kantar ithiasichem, ugdassachem
Patxeai Mando ani Dulpodancho

Kantoristam moddlo tho kantor,
Muzgam moddlo uxear band leader,
Sabar tiatramcho to author,
Tosoch ek uxear actor.

Tho melear, chodd vorsam zaunk nam,
Punn palkar, konnech ugdass korunk nam....,
Muzgaponn tannem, kitleam zannak zait xinkounk nam....
Punn tacho aiz, ugddass amkam nam,
Aiz nodor marit tor gharanim, xaranim, vaddeanim, kuddanim,
Gayena, tachim keleam sogleanim.

Angounn ami kelele re dogainim,
Gopan dhorun roddlelim dukhanim,
Kallzam amchim ghantailelim chintnanim,
Duspot amchi keli khotta amchea gorcheanim.

Khoxi kazarachi, nirddukai ghorcheanchi.
Moga bhirmot futtom amchea dukhamchi.}...2

Mando ani dulpodam tachim,
Khorinch zaun assat chodd gostachim,
Khuxeal kori kallzam sogleamchim,
Aiz zaleam ithiasichim

Tiatran, tho vazop kortalo, Tiatrui zaite pautte dakoitalo
Kantarank, to music ghaltalo, recordam, passun kaddtalo
Trumpet vazoun hall gazoitalo, Drum pasun, vaztalo,
Rebekui, vaztalo, khoroch uxear aslolo

Mhunneo assa zaun gueleot phinnka
Juramentak kedinch nam go sutka,
Anj bokth jagrut kortokuch bai tuka
Guneav bogos magonk tum eunaka,

Kalliz doxim kelem innocent,
Negar koxem gelem derepent,
Maka dilolo jurament…..repeat kalliz doxim kelem...

Cruz Noronha mhunntlear tea tempar,
Nanv gaztalem Goemchea mapar,
Cruzchea jazzwala mhunntalet sabar
Khoroch ek artist uxear

Kantaram, chedde-cheddvam mhunntelim,
Baltimak, festank gazoitelim,
Dulpodam tachim, sodanch jivim urtelim
Folk songs mhunn, ithiasin rigtelim
Aiz tumche mukhar ubo ubo ravtam, tacho anv ugdass kortam
Dulpod hem, mhunnat mhunn, tumche lagim anv magtam

Mozo poti bommai gela, tacho usko maka zala....2
Ani nimmanea vellar, sopheacher boson, beiz maka dila...2
Poti ye, poti ye, ani gopan maka ghe. poti ye, poti ye ani gopan maka ghe..2

7.POPAI ZAIAlfred Rose

Zai ghe maka xemai zai zai, popai zai, maka zai
Rauchonam aum tika kelea xivai, chodd maka tichi apurbai…2

Marijakinan mojea sezaranin popayeo laileleo tin
Achem tachen tinnem kaddun rin
Sambauleot bhore jinnxin

Don moron noxibant mojea ek urli jivi,
Bomboi than goeam etoch nodrek moje poddli,
Porsan than polleli anvem popai ek lamta thi,
Ani sezarnichi kanant anvem moji xempdi lotli.

Mhunnon Zai ghe maka xemai zai zai, popai zai maka zai
Ravchonam anv tika kelea xivai, chodd maka tichi apurbai....2

Popaiechi khobor mainak sangli,
Maim moji finnouli,
Dantt vontt killaun angar aili
Ani ferem ferem korunk lagli

Ek dis anvem manni kaddli maink moje fottoumchi,
Bond kuddan kamboll kamrun ghutli anvem marli,
Main baba puta mhunnon apouncheak lagli,
Anvem bob marli sanglem damun moji tokli.

Zai ghe maka mai zai zai, popai zai maka zai
Ravchonam anv tika kelea xivai, chodd maka tichi apurbai....2

Maka polloun maink guddguddo suttlo,
Danvon danvon tinnem dotorak addlo,
Dotoran yeun mojea athak dorlo,
Ani kuch korun ansonk laglo.

Dotoran mojem fokand sarkench parkilem,
Ogot kaim ek launk na, rokdench injectsanv kaddlem,
Injectsanv polloun saiba, rogot mojem suklem,
Zak korun ubo ravon anvem dotorachea kanan ghatlem.

Mhunnon zai gha maka dotor, zai zai, popai zai maka zai
Rauchonam aum tika kelea xivai, chodd maka tichi apurbai...2

8.PORNEM VOLTER - Alfred Rose

Xemaim moji bori, mog mozo kori, bhavank zali nossai,
Tuzo mog ti korta, amcho korinam uloitalet pissai,
Punn anv kitem korum, tika focot moji asli tor apurbai,
Devan tika veli, ghor zalem khali, kallzak zalem ai.

Punn morchea adim tinnem oxem kelem, ghor aplem mojea bhavank dilem,
Bhatt bhens dusreachea nanvar kelem, xeth aslem tem boinnin velem,
Bhavamchem-Bhoinnichem kalliz khoxi zalem, mojea tonddantuch poddlem allem,
Konxeak ek pornem volter aslem, tem addlem ani mojea khoddear ghatlem.

Oh kitem kortolom, khoimsor vetolom, bhav laglet assonk,
Bhoinn moji ekli, vhoir kaddun tokli, khoxen lagli nachonk,
Te khendtalet maka poiat re haka khoimch dinaslet vossonk,
Nanv mojem santu apurbaicho natu, volter meulam bosonk.

Tem volter mhunn saiba koslem, alta dollta poi tosolem,
Xemaichem kortub kosolem, volter diunk maka osolem,
Barik pollet zalear tem dissot mottem tin paiyani ekdom thontem,
Xemain chikann kelem mottem, koslem mojem noxib khottem.

Rag maka ailo xemain maka oxem kelem cat,
Dakto mhunnon anv chavoitat maka, zal'lea porim ek rat,
Punn sonxi tor sonslem, chodd zatoch tanchem, uttlom korun hat,
Volter ukoddlem, zomnir marlem, mhunnon that is that.

Tea volteracho ek zalo far, dolleamcher mojea ailo bar,
Tea volteran mista aslem bhangar, libram ani molladik tikam chear,
Tea bhair duddu ozaranche ozar, bhav-bhoinnichea tondak zali arr,
Korunk laglim maka nomoskar, xemaim ikmotin bhorich uxear.

9.PRINCESS DIANAAlfred Rose

Diana, Diana pollunk disso pattovantli pori,
Rochtelea Deva Bapan, tika kantoileli ek sundori,
Khoimsorui, disti poddlear, tichea patlean fotvamkaramcheo ari,
Thi sundor Princess of Wales, bhangarachea kallzachei ostori.

Thichem kazar Prince charles lagim, uchamboll somdiran buddlelem,
Torui tinnem aplem urlelem jivit, gorjevontam pasot bhettoilelem.

Diana, Diana, Aids duens asleleank buzonn ditali,
Koddkarank porixm mellon, tanchea athan aplea athan melloitali,
Diana, Diana, Pangleam kurdeank bhurgeank ti sambautali,
Tancho sonvsar rosroxit korunk, ti apunn porxim vaurtali.

Fottvamkarmachea, chopkeantli, khoxi korun suttonk ti sodtali,
Teach fottvamkarank lagon mhunntat ti, nistur motorache abhgatak sampodli.

Dian diana, gorjevontacho thi borvanso,
Amurkench, tem mukhamoll, diso sorgailo anj bodvo koso,
Diana Diana soglleank mog ditali apnnacho,
She is Queen of hearts lok mhunntat, paloulo divo gorjevontacho.

Mother Theresak, jivi santinn, tikai Devan aple vontin veli,
Amchi grestkai Dhonia tunvem veli, ani gorib porjek dubli keli.

Mother Theresan kitem kelem, konnech korunk nam tem tinnem kelem,
Noble prize, Bharat Ratna, toxench sonvsaran vhodd vhodd nanv tika dilem,
Ti somptoch amchea serkaran tika state funeral favo kelem,
Mother Theresan ani Princes Dianan gorjevontam pasot ojeap kelem.

Mother Thersan ani Princess Dianan tannem kelam tem
kednach visronk zauchem nam...

10.PUNN TUM MOZO DADDY - Alfred & Engelbert Rose

Father: Tum iskolak vetai, teacherik bejar kortai
Son: Punn tum mozo Daddy
F: Tum ghara yetai kapddam soglleak ghaltai
S: Punn tum mozo Daddy
F: Tum bhavak martai, taka chimtte kaddtai
S: Punn tum mozo Daddy
F: Tum kuznan vetai ani nistem chortai
S: Punn tum mozo Daddy

F: Tum khellonk vetoch bhurgeamchi kestamvam addtai
Ani Sant koso zaun ogoch konxeak bostai
Tum konnam bhaxen zalai, poi dis rath sotatai
S: Anv tujea bhaxen zalam daddy

F: Tum ghara astoch jiv khatai mummycho,
S: Punn tum mozo Daddy
F: Anv khadd kaddtana vakor voddtai mozo
S: Punn tum mozo Daddy
F: Nanak chavoitai vankddo korun boncho
S: Punn tum mozo Daddy
F: Tum ostad zalai amchea bildingancho
S: Punn tum mozo Daddy
F: Tum tonddak lepdaitai mummycho powder
Ani lipstikui laun, pollunk distai vanzor
Tuka anga konnem addla,tum ekdom aramkor
S: Tunvem maka addlai Daddy

11.PURSANVAlfred Rose

Kazaracho zalom dekun anv kazar za mhunn fors kori irmanv,
Soirik korunk fuddem sorlo ximanv,
Oklechem nanv Mari Concessanv,okol sodanch astali damanv,
Damaum than ti bomboi aili gheunk mozo umanv.

Okol disso, dovo dovo sonso,
Mini ani maxie ani hot pant passun neso,
Amurkench anso, matxe matxe lozo,
Kitem tumkam sangom sonxea pattlean zalom pisso.

Noxibant sangat meulo boro,gopan gheun oklek addli aro,
Pag mhunnlem anv ozar zoddtam magir mhunnxi fotkiro,
Kazar zaunk sorchea adim aro,aik sangtam kaido mozo khoro,
Panch-sou-sat-att bhurgim nakat focot tegamch puro.

Kazar zaun voros zalem pasar,bail asli familichea bhessar,
Boro uzvadd mellonk kortalom rozar,
Kalliz khoxen nachlem kumpasar,pai zata mhunnon, moddlet ozar,
Novea moinean bail pauli operassanvachea mezar.

Dotor khoxen ailo, ath maka diun anslo,
Porbem mojem tuka mhunnon alvis magonk laglo,
Anvem vinchar kelo, zalam cheddum vo cheddo,
Bailexim pautoch atham-donkeant koddkoddo suttlo.

Ant-pint aslem tem soklak denvlem, rogot aslem tem toklek choddlem,
Kitem korchem, khoimsor vechem kainch sozmonam zalem,
Family planning anvem kelelem, teganch bhurgim puro mhunnlelem,
Ekech pautti saiba tegam zait mhunn chintunk naslem.

Bailexim vochon kelo vinchar, sang baile ho koslo tho vepar,
Khoimchea santa lagim kortali rozar,
Bail khoim angounneom kortali sabar, sodanch Santizm Trinidadi mukhar,
Trinidad mhunntoch teg zonn ube zale darar.

Zanv Saiba zanv, bailen addlem nanv,
Santizm Trindadin teg zonn daddlet mhunn bhorlo ganv,
Bara apostlam lagim bailen kelelem tor orassanv,
Gharant amche mista yetem aslem bara zanachem pursanv.

Kitem korchem poi tem sozmonam, konnacher xinn korcho gomonam,
Zoddta titleim moddtam Saiba pagui mojem pavonam,
Rinn kaddunk paiem fuddem soronam,duddu subej zoddunk ghoddonam,
Bhogos Saiba patok mojem anv kitench mhunnonam.

1.QATAR CHRISTANV - Alfred Rose

Qatarchea ganvan pavon ek khobor amkam gomli,
Goemchi ek ostori khoim Qatar auchituch sompli,
Anik tin moineanim, ti avoi zanvchi asli
Punn tea noixtea mornan tika khotta girasli.

Felicia hem nanv tichem , khoim anstea thondachi,
Apleam ixttam modem khoim ti lahnam utramchi
Indiek vochonk tikett passun kaddun tinnim dhorli apnnachi
Indieche vatt soddun tinnem tankli vatt mornachi

Ghorkar khoim guspolo, chintnamchea baint poddlo,
Goeam gorchim kitem mhunntelim tem chintunk laglo,
Ghorkarnichem moddem Goeam voronk toyar zalo
Ath mottve zaun babdo soglloch dukhak sampodlo.

Tedna Qatarchea Christanvanim fulloli xati,
Ekvott korun, ektaim keleo duddvamcheo noti,
Te nirbhagi ostore passot pettoileo tannim mogacheo vati,
Ani tika favo keli maim dhesachi mati.

Aiz anv sobemazar tumkam xabaski ditam,
Qatarchea Christanvanim ekvott kelo mhunn khoxi zatam,
Eka-mekak sodanch, pavteleat mhunn sozmotam,
Ekvottacher bessanv ghalunk Deva lagim anv magtam.

Goemkar zanv, Munglurkar zanv, ami konkanche,
Ekvottan ravon ami pigllaitanv dongor Indieche,
Pordhesantui ghott ekvott korun piglaiat oronnem gulfachem,
Ani dakoiat tumi mhunn put Konknni Avoiche,

1.RAILWAY GATEAlfred Rose

Dogam niz mog kornaram tim Navelim ganvchim,
Thoddeam dissani dogaim kazar aslelim zaunchim,
Mhunno dusman upraslear moronk toyar ravchim,
Morosor ami dogaim sodonch mogan bhonvchim.

Recival ti korunk vetana Navelim aksident ghoddta,
Scooter busicher marun rostear tim toumoutat,
Eke taxin ghalun tankam Margao hospisi voron addta,
Pun khotta pavcha adim Margao railway gete poddta.

Xekim tim Margao pavtoch getichea bhairuch urlim
Kuddintlem rogot vochon mornache toddiek pavlim,
Get ti ukolteili mhunn getik tim khup vell ti ravlim,
Khotta noxib futki tim getichea bhairuch somplim.

Ti getiche bhair moronk ho guneav konnacho,
Antun gunneakari konn guneav serkaracho,
Amchea goencha serkaran overbridge thuimsor bandpacho,
He railway getik lagon jiv kabar kitlea zannacho.

Roste tea kosddon geleat khobor konn zait gheta,
Road tax borunk vell kelear amkam talanv dita,
Road tax ami bortat tea sang tea khuimsor veta,
Dissan dis tea rosteamchi doxea vaitt zait veta.

Dekhun amchea serkaran sangnem hea monan dovorchem,
Overbridge bandun rosteacher traffic sompem korchem,
Motora scooter aslolea lokanche magnem mandun tannim gheunchem,
Sompepon rosteamchear cholonk lokank korun dinvchem (twice)

1.SANDRAAlfred Rose

Moje khuxik tum eun bostai,
Matxe matxe lagim sortai, kira bhaxen maka chonchtai, kiteakkkkk
Chimtte maka kaddun anstai,
Vengen maka dhorunk sodtai,
Phatlean san ghott maka dhortai, kiteakkkkk

Oh Sandra hai Sandra, rautai tum pali hill Bandra,
Sandra vhoi sandra, tedna vorsam aslim pondra,
Sandra ho sandra, montchea festa meulem Bandra,
Nodrek sampodlem, mogan tum poddlem sat vorsam zalim Sandra,

Sandra ek cheddum Chinachem, gulgulit tambdea polleamchem,
Dhaktulea dhakteam dolleamche..aha,
Amurkench anstea thondachem,
Sobitaichea vontamchem,
Dhaktulea cheptea nakachem...aha.

Oh podlom voi podlom, chinachea mogan anv poddlom,
Ravlom voi ravlom,sath vorsam passun anv ravlom,
Zalom voi zalom chinacho mogi anv zalom,
Kantte Kulleran adim jeutalom, boddiamanim jeunk atam xinklom.

Chavoit zalear tem chavoita, ching chong ching chong ching chong korta,
Nakxeanim fafsuncheak yeta haha,
Ragan tambdem birond zata, bonchudd'de bhaxen polleta,
Beij gheutoch rokdench pigouta aha.

Sandra oh sandra mhunnta anv kazar zatelilm,
Honeymoon-ak mhunnta anv Chinak vetelim,
Porot yetoch konkani bhasui xinktelim,
Sonvsar poitelim, Goeam yetelim, kalche koddien anv jeutelim,
Voi Sandra sandra, sandra oh sandra

2.SAT OSTOREOAlfred Rose

Sat ostoreo ekttaim zaleo,
Aplea attanin vavronk lagleo,
Oixim rupya gheun fuddem sorleo,
Pun zoitivont aiz zaunk pavleo.

Gharacho despez chodd zata dekhun,
Duddu zoddunk vepar tanim kelo,
Terrescher vochon vaur suru korun,
Poiloch tancho maal vikrek bhair sorlo,
Poilea vorsa so hozar rupya yetat,
Dusrea vorsak sath hozar rupya zoddtat,
1959 vorsa than tim vavurtat,
Atam vorsak sotor millianv rupya yetat.

Vepar tancho nhoim chodd voddlo,
Punn soglle sonvsarak bhoinnanin sorlo
Indiek porko duddu zoddlo,
Team ostoreank aiz mann voddlo.

Ti sath zanam aiz zalean sath hozar,
Poilem kortat sogllem ghorche karbaar,
Urlolo vell korunk bostat vepaar,
Chintlear heo ostoreo kitleo ushyaar,
Sokalim tim thoddem pitt ghara addtat,
Ghocho vavr zatokocht tem pitt lattunk bostat,
Vhoddli matna korinan fokott papde kortat,
Tea papde voron tannin aplea offican ditat.

Lijjad papad mhunntlear aiz gazta sonvsar,
Bomboichea ostoreanche hea vhodd karbar,
Tumchea athanin bhoinani arti asat sabar,
Pun azun pasun korunk nam uzar.

Lonche miscuit balchanv korunk zata,
Toxich ti ruchik mole korunk zata,
Para korun battleanin borunk zata,
Gharant boson ho vavr korunk zata,
Ambechea tempar ambeachea lonchem korunk zai,
Limbeachea tepar limechea lonchem korunk zai,
Tannin papde keleat tumi hem korunk zai,
Ani goencheo ostoreo uxear mhunn dakhounk zai

3.SOGLLEANCHI IZOT KADDCHI NHOIAlfred Rose

Anv kuwait astannam, ek bail maka meuli,
Ti fugar zatali, dukhanim roddtali,
Sath vorsam zalim, ti sirvis kortali
Kednaim guneanv nastanam, tancho marui khatali.

Panch bhurgeamchi khoim ti maim,
Ghovak tichea poddonk naslem kaim,
Tanem soro pion sonvsar kelolo dukachi baim,
Munxeaponn mhunntat tem matui naslem tache thaim,
Bhurgim roddot bhuk laglea maim,
Konnenunch adar dilolonam kaim,
Kuwait vetoch feliz zatoch lok mhunnonk laglo,
Kuwait mouza marta panch bhurgeamchi maim.

Kuwait igorje lagim ek cheddum aslelem,
Sogleak ghuspotalem, chitt borounk sodtalem,
Maka polletoch danvon lagim ailem,
Maink chitt moje boroi adar magonk laglem.

Pain tachea dolle danklelet,
Dhakte dhakte bhav tache aslet,
Pain zoddlole poixe mainche duensak kobar zalet,
Attve vitte kaddit konnuch adar dinasalet,
Kuwait vochon bhavank xinkoilet,
Maimche alaval unnem zalet,
Torui kurnatti munis taka mhuunonk laglet,
Poi cheddvan mouza marun duddu kelet.

Gulf vetokoch, soglleank disti podta,
Punn kiteak vetat zait, hem sodun konn kadta,
Nirbhagi ghorabeank, sang konn adar dita,
Punn hi add nasleli jib, zai toxi katorta.

Gulfak vochon kitleam bailanim,
Uzvadd adla apleam gharanim,
Barkaien aikoxeat zalear zonn ekleachi dukest kannim,
Kalliz futton dolle bhoronk pavot dukanim,
Punn gulfak vochon zaiteam bailanim,
Nanv apleam ogddailam bhoinnanim
Punn thoddeank lagon sogleank ekech tagden zokchinhoi,
Sogleamchi izot kaddchi nhoi bhavanim

4.SOPNAN DISTOLOMAlfred Rose & Rita Rose

Ch: Roddon roddon goilloitam dukham,
Eksurponn dileim makam,
Gathki mornan giraslo tukam
Randdponn aiz dileim makam

C: Sorgar anv assam Anjea
Ankantak pavtam anv tujea,
Sasnnanchi ghetlea rojea
Bhurgeank tum samball mojea

Chedum: Koslem kazar mojem novlanchem
Sukh fokot panch vorsanchem
Eksurponn pounk zainam bhurgeanchem
Moddlem verem tarvachem

Chedum: Eksurponnan koxe diss sarum,
Konnank anve ulo marum,
Bhurgim roddtat anv kitem korum
Sang mozo jiv diun morum

Cheddo: Kupav magon daddtolom
Sodanch sopnan anv distolom
Deva lagim magtolom
Jivit tujem sukhi kortolom

Chedum: Bhurgeank polloun bhogtam fugasanv,
Jiv naslelim zaleam anv,
Dimbler ravon kortam orasanv
Dhonim tuji khoxi zanv

5.SOROP GARSULEAM DOLLEAMCHOAlfred Rose

Ek famil mudansak geleli,
Gharachi chavi sezareanger dhorleli,
Att disanim yeta mhunn khobor sangleli,
Punn sorpan tanchi kat kaddli.

Ek dis auchit, ek khobott gheun dog kuli aile,
Familin tem viktem ghetlam mhunn te sangonk lagle,
Chavi gheun khobott te gharan dovrun gele,
Punn dusrea disa chukh zali mhunn sangon,
Tench khobott voronk aileat.

Ti famil mudans korun aili,
Gharan bitor sortoch soglich thottakli,
Gharan kainch naslem ghor zalelem khali,
Hi chori konnem adarli.

Tea kobottan ek sorop aslo garsuleam dolleamcho,
Kobott gharan bitor dovortoch bhair sorlo ratcho,
Vostu chorun kobottan galun apunn riglo porto,
Te kuli yetoch tem khobott vortoch,
Dubau poddlonam tancho.

Tho sorop auchit Goeam pavlo,
Ratricheo thoim choreo korunk laglo,
Darar marun konnachea gharan guslo,
Pistol dakhoun bailek benkddaunk laglo.

Gharan konnuch naslo mhunntoch bail bieli,
Chol soro add, chol nistem bhaz tika formaili,
Nistem bazun tel galun kail chulir dovorli,
Tem tel taptoch kail dolleamcher martoch,
Garsuleanchi vixtt ulpaili.

Samballat bhoinnanim tumchim gharam,
Konnakui ugttim korinakat dharam,
Sorpanim bhorleat vadde toxinch xaram,
Te mass khavun dovortat addam.

Zanv vaddeanim zanv xaramanim sorop chodd zaleat,
Flatanim eun chorieo korun jiv gheun geleat,
Garsule te tankam ratchem dista chotrai dhorat,
Tumche dadle gharan nam zatoch bhoinnani,
Tumim samballun ravat.

6.SANT ANTON ANI SANT JUDEAlfred & Rita Rose

RR: Kaluch chitt maka ailea
AR: Chittir kitem bhoroilam
RR: Sant Antonichem noven soddanch kor mhunn formoilam
Osleo vis chitti boroin ixttinik patoi sanglem
Dadinam tor ghov mortolo bhoroilam

AR: Baile maka poi chitt aila tosoli
RR: Tuje chittir khobor asa kosoli
AR: Sant Judache noven kor, ani vis chitti boroi
Tujea ixttank teo pattoi, nam tor ghorkarn morteli
RR: Kitem
AR: Hoi boroilam
RR: Hanv mortelim
AR: Oxem boroilam mhaka (twice)

AR: Baile maka poi chitt aila tosoli
RR: Tuje chittir khobor asa kosoli
AR: St. Judache noven kor Ani vis chitti boroi
Tujea ixttank teo pattoi nam tor bail tuji morteli
RR: Kitem
AR: Oxea boroila
RR: Hanv mortelim
AR: Hoi - Poi (5 times)
Saiba bhogos
AR: Poi kitem boroilam tem

RR: Chittir boroilam toxem, konnem kelam poi taka
Pondra dissam modemkat, ponas lakh favo zaleat
AR: Boroilam tem korunk nam, tachem sang kitem zalam
RR: Tache soglle vatten nissonton zalam

AR: Atam tum kitem kortai
RR: Anv viss chitti patoitam
Aiz san st. atoniche sodanch novena korta
AR: Dogaim santamchim novena tumch kor mhunn anv sangtam
Khoimcho sant 50 lakh dita tem anv polletam

RR: Poi poi
AR: Anv polletam anv poleita anv polieta
RR: Boss bhitor ani poi

AR: Atam tum kitea kortai
RR: Anv viss chitti patoitam
Aiz san st.Antoniche sodanch novena korta
AR: Dogaim santanchim novena tunch eklich kor anv sangta m
Khuincho sant 50 lakh dita tem anv polletam
Poi anv polletam anv polletam
RR: Poi poi poi
AR: Anv poietam

RR: Atam kitem tum chintai
AR: Tujem pissemponn chintam
RR: Antam postan anv vochon 40 postcardam adtam
AR: 40
RR: Tantlim 2o tuka ditam ani 20 anv pattoitam
AR: Saiba bhogos
RR: St.Anton milagr kortolo mhunn ravtam

DAILOGUE
AR: Age baie 40 postcardam addtai bap re
Hi chitt poilai kitea hai poi ti poi poi poi
He ani tea post cardachi zaun pachi ha
Hea fullscape paper ata kiten
Inland letter ha tatun zalear zait
Pun tacho rate kitlo tu zanoi
RR: Kitlo
AR: Ded rupya,Ekak ded rupya
40 ani one fifty mutlear, 60 rupya zale
Age mujea avoi 60 rupya anv luskon zatolo mojea baile
RR: Luskon zatolo AR: Hoi
RR: Kiteak biyetai mojea ghova, hea chittir vachunk nai tunven
AR: Kitem
RR: 15 dissam modenkat amkam 50lakh favo zatele mhunn
AR: Avoi
RR: Tum kiteak biyetai tor
AR: Yede vhoddlem tond korun asai tum, 50 lakh meutele mhunn
Borem poiya
RR: Fokot 15 diss rav tum
AR: 15 diss ravonk
RR: Hoi 50 lakh meutele amkam
AR: Borem tor rav

AR: Osle zaiteo chitti yea adim mhaka ailat
Teo soglleo chitti pinzun anven kochrean uddoileat
Baile anvui moronk nam ani tumvum moronk nam
RR: Itleo chitti aileat mhunn tunven mhaka sangonk nam
AR: Tuka sangtolo ani kitea, sangpache urlam
AR: Osle zaiteo chitti adim mhaka ailat
Teo soglleo chitti pizun anven kochrean udeylyat
Baile tumvuim moronk nai ani anvui moronk nam
RR: Itleo chitti aileat munn tunven mhaka sangonk nam
AR: Tuka sangonk zaim aslem mista Age bai

AR: B.A. M.A, tu xinklaim tori kosli hi pissai
Oslea chittichear bhorvaso tum dorinakai bai
Rochtolo Dev amcho baap, tache lagin magonk zai
Osleo chitti pinzun bhair udonk zai
RR: Bhair udonk zai
AR: Rochtolo Dev amcho baap, tache lagin magonk zai
Osleo chitti pizun dobean udonk zai
RR: Dobean udonk zai

7.SONVSAR OSTOREANCHO - Alfred Rose

Sonvsar ostoreancho, sonvsar ostoreancho,
Teomp to yetolo sonvsar zatolo sonvsar ostoreancho.

Eropachea ganvanim dekhlam anvem dolleanim
Veta titlea dondeanim, khand marla bailanim
Bus conductor ostori, bus choloita ostori,
Kosloi vavr to zaum korunk toyar assa ostori.

Oh Sonvsar ostoreancho, sonvsar ostoreancho,
Teomp to yetolo sonvsar zatolo sonvsar ostoreancho.

Vhoddleo lorry choloitat, cinema tiketti vinktat,
City passun dakhoitat, pagui borem ghetat
Kanteenanim ostoreo, hotelanim ostoreo,
Waiter ani barmaid passun assat ostoreo.

Sonvsar ostoreancho, sonvsar ostoreancho,
Teomp to yetolo sonvsar zatolo sonvsar ostoreancho.

Indiek tosolem zaunk nam, zatelem math dubhav nam,
Aikat him mojim utram, nhoim fottkirim chintnam,
Bomboi poi offisani, cheddvank sirvisek dovortat
Daddle xinknar punn bekar gharam sambautat

Oh Sonvsar ostoreancho, sonvsar ostoreancho,
Teomp to yetolo sonvsar zatolo sonvsar ostoreancho.

Cheddo eok kazar zait tor, vokol koxi assa vinchartat,
Bhurgem konnager zait tor, maim koxi assa vinchartat
Eok ghov zor morot zalear, sounsaran kitem kortat
Tannem bailek kitem dovorlam gai mhunn vinchartat....

Oh Sonvsar ostoreancho, sonvsar ostoreancho,
Teomp to yetolo sonvsar zatolo sonvsar ostoreancho.
Teomp yetolo sonvsar zatolo sonvsar ostoreancho.

8.SUI, SUTH ANI KATOR - Alfred Rose

Adanv Even ti kudd dampli zaddachea pananim,
Tech porim adleanim tea zanvarachi chamdeanim,
Ami zoddtam xemboranim, vorak moddtat ozaranim,
He kuddik surngaitam jinsam torimcheam luggtanim.

Punn sangat chinta zait konn, munxean uzar kelem mon,
Tin athyaram voi ghoddleant sogleank mellonk sompepon,
Aiz nesop amchem sudorlam him athyaram asson,
Niallit tanchem vhoddponn, dolleank yetelem dison,
Kitle zan man bhogtat tea athyarank lagon,
Heam athyaramcher vomplam dorjeponn.

Him bolladik uzar kortat aiz sogllea ganvanim,
Tanchea udexim man zoddla zaitea Goemkaranim,
Him athyaram uzar korun vhodd nanv dovorlam thoddeanim,
Bandun passun dovorlea Bomboi Goemkaranchi colonim.

Ti sui suth ani kator, ekvottan dakoita pavor,
Kator katorta, sui xinvta suth galun bitor,
Eok eok dorji dakoita aple arthicho valor,
Ti sui suth ani kator nesoita amkam angbor,
Punn teo noixtteo modi sonvsarache bitor,
Xinvta toch tho dorji gheun sui suth kator.

Parxeanim Hindwanim ekvottachi guinad galun,
Aple commnidadik bildingam dovrleant bandun,
Adle girest mhunntat tannim ti girestai ektaim korun,
Focot vavurleat apleak tim pollkim voram zoddunk.

Grant road Bombaim poixi tor, dadosta pounk dolle bhor,
Somplelea AR Diasak Goemkaracnho mog chodd,
Poili Goemkaranchi colony tannem bandli Grant Road,
Dublo punn zaunk paulo vhodd, nennar xinkop naslem tor,
Ugddas tacho urlo ho sonvsar sompo sor,
Vavurlo gheun focot thi sui suth ani kator.

9.SUKH SUKH SUKH AILEM LOTTONAlfred Rose

Ah!Sukh, sukh sukh ailem lotton,
Dukh, dukh dukh gelem uddon,
Poddlear passun dukhonam, marlear pasun lagonam,
Odhruxtt aiz than gelem sutton.

Oh! Pas zalom anv pas zalom,
Xekim BA pas zalom,
Sirvis atam kortolom,
vhodlo officer zatolom
La la

Sukh, sukh sukh ailem lotton,
Dukh, dukh dukh gelem uddon,
Poddlear passun dukhonam, marlear pasun lagonam,
Odhruxtt aiz tan gelem sutton.

Hoi! Maim khoxenuch bhorteli,
Vengen maka dhorteli,
Xezareank apoiteli, Devak argam diteli,
Khoxechim dukham roddteli.

Khoxenuch anv hanstam,
Uddon uddon nachtam,
Gumot toblem vaztam,
Dadosponnan xiztam
la la la

Sukh, sukh sukh ailem lotton,
Dukh, dukh dukh gelem uddon,
Poddlear passun dukhonam, marlear pasun lagonam,
Odhruxtt aiz tan gelem sutton.

Ah! Khoxechim vanvtat dukham,
Kallza-kui funttlim pakam,
Sukhnnem koxem uddtam, dadosponnam buddtam,
Noxiban zok-zokhlim thikam.

Oh! Pas zalom anv pas zalom,
xekim BA pas zalom,
Sirvis atam kortolom,
vhodlo officer zatolom
La la

Ah!Sukh, sukh sukh ailem lotton
Dukh, dukh dukh gelem uddon
Poddlear passun dukhona, marlear pasun lagona
Odhruxtt aiz tan gelem sutton

1.TELEPHONE KORUN FOTTOITAIAlfred Rose & Rita Rose

RR: Hello Hello
AR: Hello
RR: Hello Darling
AR: Koxem Assai

RR: Nam anv ulounchinam, tuje borim yeunchinam,
Kal etam mhunn tunvem sanglelem, anik anv aikochinam,
AR: Tum bulbul anv tujem maina, kiteak bai eunk zainam,
RR: Tum telephone korun fottoitai anv kazarui zaunchinam.

AR: Zainakai, zainakai, kazar zainam zainakai,
Sezarchem Filomen moji korta apurbai,
Ami kazar zatanv, amkam poun roddonakai,
RR: Tuji porva thoddi, kazar maka korta pai,
Tuje oslo chearsoviss novro maka kiteak zai.

RR: Sodanch telephone kortai, picture-ak vortam mhunntai,
Picture bicture kaim ek nam oxench maka fottoitai,
Anink Telephone kortai, guneanv zalo mhunntai,
Maka fottoun Filomenank dansak cinemak vortai.

AR: Elona, Elona kiteak taptai Elona,
Tujea moga bogor mojem kalliz alonam,
Tuzoch mog hea kallzan dholta, dusro dholonam,
RR: Atam tuje nokre mojea fuddeam cholonam,
Tuka mevlam babream vonttanchem Filomanam.

RR: Filomenank mevtelim, tum koslo sangtelimm,
Tache lagim kosso kazar zatai to poitelimm,
Tujim temam khevtelim, tuka budd xikoitelim,
Aiz than maka telephone korxi, pulisek sangtelim

RR: Kitem tor, kitem tor, cheddvak atam choddlo zor,
Fotti sangon, koddko mhunon, tum kortai dunvor,
Azun passun tunch mojea kallzachi kunvor,
Kiteak maka chavoitai, kalliz dukoita tor,
AR: Sangtam sokla mev maka, atam telephone bond kor.

2.TERSACHEM DEVOSSANVAlfred Rose

Vhodd vhodd munis vavurtat sonvsarak diunk sovostkai,
Hi sovostkai dische suater tich uchambollai,
Devache munnyari fuddem sorleat gheun eok upai,
Rozar magnnem vorvim zoddunk luskonn zal'li girestkai

Vochot thoim cholta vavr vaddounk Devosanv tersachem,
Favo korunk munxeakullak dennem Dev kurpechem,
Jedna hea tempar sonvsarant, cholta zuz kuddi-othmeanchem,
Hem zuz upraslam unnem zaun Devossanv gorjechem.

Zor toe ek famil teors korit sodanch ekttaim ravon,
Te familicher Devachem bessanv eta denvon,
Bhurgeam-ballamcho bhavart kedinch vhochonam bavon,
Ghottai tankam mevta akantak Saibinn Maim pavon.

Hem tersachem Devossanv Goemkarank nhoi novidade,
Hem devossanv korun, sukh bhogi adli komnidade,
Famil ekttaim korun rozar, khuxeal asli Goemchi cidade,
Dekununch tanchem bessanv ghali Santizm Trinidade.

Adlea tempar Goeam saad aikotoch Aimorecho,
Vhoddlim-dhakttim-zanttim-nenntim aplea ghara vocho,
Dimbi ghalun, ath zoddun, korit xinvor magnneacho,
Punn Bomboi, hem dissonam zaunk, sangat guneav konnacho.

Zor amkam zai, amchea ghorabear Devachem bessanv,
Tech porim, amcheam bhurgeamcheam othmeachem salvassanv,
Zor tor amkam zai sovostkai, tor aiz thanuch koria tessanv,
Sodankal korunk ekvottan tersachem Devossanv.

3.TICKET COLLECTOR - Alfred Rose
Suttli Saiba suttli, sirvis moji suttli,
Arey noxibachi pottli, chirputt marinastanam futtli,
Railwayin ticket, collectorachi sirvis bori asli,
Futtli Saiba, futtli, jeunachi boxi futtli.

Sodanch time-ar anv astalom, sirvisui sarki kortalom,
Mojem uniform ghaltalom, ticket nasleleank dhortalom,
Gorib zait tor polletalom, tanche churchure kortalom,
Konn gupit duddu diit zalear, tankam pulisen vortalom,

Ek diss aslom Dadar, thuimsor meulo Father,
Tache pattlean cholo, ek cheddum and her mother,
Anvem mhunnlem, 'Ticket please' tannem mhunnlem dont you bother'
Anv vochon fuddean ravlom, mhunnlem 'anv bai ticket collector'

Tannem sanglem tikett sanddli, maim jhetan bhair cholonk lagli
Anvem tika thoinch addaili, ani bhitor voch mhunn sangli,
Cheddvan ghott maka veng marli, tache main ek kinvonch soddli,
Anv cheddvanco Romeo mhunnon, lokan marun padd hi foddli.

Pulisen maka dhorlo, anv mhunn roadside Romeo,
cheddvache maim mhunnlem, 'Vho Romeo dhorta komeo'
Pattui foddli, tokli foddli, foddleot donui dimbio,
Sirvisechoi kaddlo, atam anv bekar roaming Romeo.

Kal tem porot meulam maka, mhunnta 'Ragar tum zaunaka'
'Tuka veng marleli poi ti, rath diss bejar korta maka'
Anvem mhunnlem 'lofdde naka, anik lagim soronaka,
Anv bai bekar roaming Romeo, ghatkeo komeo maka naka.

4.TICHER NACHONK XINKOITA - Engelbert & Rita Rose

E:Mummy mummy, tum sang mummy,
Maka iskolak kiteak daddat tumi,
R:Sonvsarant tum upkarchonaim
Poi koso varear bhonvta sezarcho Tommy,
E:Maka gharan xinkoi mummy
Anv gharan astoch khuxeal astat tumi,
R:Naka baba, gharan naka,
Lahn astanam iskolak vochonk zai ami.

E:Ti aritmetic kitli agodd maka sozmonam
Ti hindi ani Maratti poi toklen vochonam
Ti history Geography kiteak xinkoitat Dev zannam
Ti hockey ani football xinkonk vogot lagonam,
R:Oxem mhunnxi tum sonvsaran,
Moche passun polish korunk upkarchonam,
Khoro valor tea xinkpacho
Baba tum lahn astanam tuka gomchonam.

E:Daddy mozo vhoddlo dotor,
R:Xinkonaim zalear tum zatoloi fator,
E:Daddy maka xinkoitalo,
Magir kator gheun pottam kator kator
R:Are pixea, mojea puta
Kator kator kitem kombio botkam kator,
E:Mummy moje tum kainch nokoi,
Kitem zata tem amchea iskola bitor.

E:Ti teacher xinkoita, punn bhurge tika chavoita,
To principal kannio sangon amkam ansoita,
Ti music teacher pain vazoun soglleank nachoita
To science master rocket kroun moonan pavoita.
R;Are chora, fotti martai,
Tuka iskolak daddchinam mhunn sozmotai,
E:Kiteak mummy kanank dhortai.
Paimyeam poddtam mummmy, daddik sangonakai.

5..TORNEM ROGOTHAlfred & Rita Rose

RR: Mojea maim-paik anv man dinvchinam, tanchea dolleank passun anv pounchinam,
AR: Dolle tuje bai futtelet, magir khainch tuka dischemnam,
RR: Tankam kuskuttachi vos meunchinam, mojea kusveachea foll dakouchinam,
AR: Foll tujem kusveanuch morot zalear anv konnak xinnchonam.

AR: Bhoin moji maimger astanam paiyamni choltali,
Ghovager vochonam fuddem toklen cholonk lagli,
Varrear udoili thimppi, tujeach thondar poddteli,
Sorgar nhoi sonvsarantuch tuji zoddti zateli.

RR: Moji zoddti zateli tum mhunntai, mojem ghor mandar korunk tum sodtai,
AR: Kai borea tujea ghovacho kiteak sonvsar piddar kortai,
RR: Vhoddli vhoddli xaneaponn sangtai, tujem aikotelim mhunn sozmotai,
Ritti dekhi sangtai maka , ho zalea porim mozo pai .

AR: Pai amcho tuka lagon tokli sokla galun cholta,
Dhuven aplem naak katorlem mhunn suskaron babdo roddta,
Maim pixi koxi bhonvta, kopol aplem dhadaita,
Tuje tokler denvchar bosla, vegim gelear puro mhunn magta.

RR: Aplo maim-pai Dev mhunnon sozmota, tankam nomoskar kor mhunnon sangta
AR: Deva fatlean sonvsarant maim-pai mhunn, tum hea nokoi mista
RR: Tea matreanchi porva konn korta, tankam hea tepar kitem sozmota
AR: Tuka sounsar kitlo sozmota ti, kortubam tujim sangta.

AR: Suneachi xempdi vankdi, noen gatlear sarki zainam
Tuji xempdi ubi asli vankdi koxi zali dev zanam
Pakte nastana uddtai rogoth tornem astanam
Tujem foll tujem paag ghetelem tum sonvsarant astanam.

6.TUJEA BHURGEAK MOJEM NANV - Alfred & Rita Rose

R: Dongrailean uddon ailo parvo,
Kallzan hea riglo anj boddvo,
Deva jiv vo danvonk laglo, addvo anim tiddvo,
Premm atam zalo mista koddvo.

A: Koddvo zalear taka godd kortam,
Porot kallzan anv bitor sortam,
Adlim kortubam tujim visortam,
R: Nam anv somdiran jiv diun mortam,
A: Adlim kortubam tujim visortam,
R: Nam anv somdiran jiv diun mortam.

R: Khoroch sonvsar fottkiro, premm anvem kel'lo khoro,
Vaitt chintnam addun aro, mojea abrucho kelo churo,
A: khuimsor to assa, tum dakoi maka,
Athak mellot tor, anv addtam taka,
R: To mellon nam faidonam, mozo abru porot mellchonam..x2

R: Don vorsam passun taka ravlim,
Uloi'lim utram khoim pavlim,
Atam gorib mhunn anv mojim khunnam taka koulim,
Dekun tannem dusreak fulam maulim.

A: Maka soddun taka bul'leleim,
Vegim login zaunk ful'leleim,
Borem tem bhangar tunvem soddleleim,
Anim rupem vengen dhorleleleim......}x2

R: Ingrat zalim tuje thaim, konnak anv mhunnonam kaim,
Sonvsar vho dukhachi baim,
Zanvchim assa tachea bhurgeachi maim,
A: Kitem anv aikotam, to khuim poutolo,
Tujech lagim loginn zauncho poddtolo
R: Bomboi toh login zalo, mojem nirmollponn toddun gelo...x2

R: Lojen aiz tokli ghaltam sokla,
Sonvsari porzoll mozo sompla,
Tuzo khoro prem vollkoncheak jiv ho mozo chukla,
Dekhun mozo sonvsar lojek tenkla.

A: Oprad kelai tuka bhogxitam,
Patok kelaim, kallzan lipoitam,
Tujea bhurgeak mojem nanv ditam,
Tuje lagim anv loginn zatam,.....}x2

R: Nam anv loginn zaunchimnam, tuka lojen ghalchimnam,
Tuka anv apuddchinam, moji loz anv tujer thapchimnam.

A: Loz anv damptam, tum bhavart dhor mozo,
Foll dusreachem mhunn lokak dubau poddonezo,
R: Dulobi sozmut tuzo, hea sonvsarant tum Devta mozo...x2

7.TUJEA BHURGEAK SAMBALL - Alfred Rose

Ek ostori dukhanim roddtali,
Sat vorsanchea putak anga-thuim sodtali,
Iskolak vochon mistini lagim vinchartali,
Pixi koxi ti yennem-tennem bhonvtali.

Tin vorsam sodlo punn put ticho mevlonam,
Pulixe lagim pasun kitench ghoddlem nam,
Novenam kelim punn put ghora ailo nam,
Avoichea kallzak kosli dukh zait zali nam!

Ek dis ti vatter fugar zatali,
Aple isttinink aplem odrustt sangtali,
Avaz ticho aikon tika pattlean konnem zab dili,
'Maim mogache maim'mhunnon tika voddkili.

Pattlean vollon ti avoi kitem polleta?
Eok bhurgo bhikari tika distti poddta,
Kurddo ani thontto aslo khotta khotta,
Danvon vengoita mhunnon 'hai mojea puta'.

Tea bhurgeak kuddo kelo zai konnem?
Ath paim moddun taka thontto kelo konnem?
Angak ghaye ghalun taka bhikek dorlo konnem?
Hem umannem aiz passun parkunk nam konnem.

Inocent bhurgeanche te kortat halaval,
Tim zanvaoram passun korchinant osle hal,
Duddvanchi ass poiat kitem korta aiz-kal,
Dekun bhoinnim moje bhurgeak tujea samball.

8.TUKA SODDCHINAMAlfred n Rita

A: Dukham golloun roddo nakai, anik moji ass korn nakai
R: Toxem mhunnonakai, kalliz dukoinakai,
Thontto zaloi tori tunch maka zai,
A: Oslim chintnam chintinakai, sukhi jiv dukhan ghalnakai,
R: Zor Rochnarak, anv dukhi jiel'lim zai,
Anik nam dusro upai.

A. Panch vorsam anv mogan lastalom, sangatan anv tujea bonvtalom,
Soglleak voddvik tuji sangtalom sakrament zoddunk axetalom,
Sorgailo anj meula mhunntalom, tuka rannim korunk chintalom,
Resperak anv vochonk motoran boslolom,
Punn aksidentak sampoddlom.

A:Sonvsarant anv upkaronam, Devan kiteak morn daddlemnam,
R:Devacher xinn korun, kiteak upkaronam,
Bienakai anjea, anv astanam,
A:Moddlelea khursak valor nam, tukai konnuch man diuncho nam,
R:Munxeacho man mellonam tor porvanam, punn Dev amkam soddchonam.

A: Maim Pai tujim ragan bhortelim, thonteak bul'lam mhunn bob martelim,
Voch tum izoth tuji kaddtelim, melelim maka sambautelim,
R: Mojim maim pai kakut naslelim, munxechem dukh vollkonaslelim,
Kazar zaun tuka aksident zal'lo zalear sang kitem kortelim aslim,

A:Horran muddi galun bottak, kalliz tujem keleim semprak,
Patt kornakai sotak ,raji za kazarak,
Nam tor jiv ditlim tea somdirak,
A:Kalliz bettoi dusrea novreak, sukhi zateilem fuddarak,
R:Mog anvem bhettoilolo fokot ekleak,
Kedinch diunchim nam dusreak.

R: Padrixm vortelim ravchinam,
A: Padrik sangtolom kazar zainam,
R: Oxem sangxi borem zaumchemnam, nak adoun mortelim ravchinam,
A:Maka aksident zor zatonam, amchem kazar pattim urtem nam,
R:Mog tuzo kelolo tum boro astannam, antam anv tuka soddchinam.

9.TUM MOJEM SUKH – A=Alfred & R=Rita Rose

A: Tum mojem, sukh diunakai dukh,
Tum mozo rukh lagonam bukh,
Tuje vinnem sonvsar soglloch dista kalluk,
Tum mojem ful tum ek bulbul,
Tujea mogan anv zalam gul,
Tuje mukar mannka mojea anv zomnichi dul.

R: Sant pounk distai jivo sant,
A: Tum kirlainakai dant, kuddik suttlo akant
R. Moddd mogachea somdirant
A: Modd zalam tor, maka ghott dhor, jieonchim sukhant

R: Tum mojem, sukh  diunakai dukh,
Tum mozo rukh lagonam bukh,
Tuje vinnem sonvsar soglloch dista kalluk,
Tum mojem ful, tum ek bulbul, tujea mogan anv zaleam gul,
Tuje mukar mannka mojea anv zomnichi dul.

Music
R: Sant pounk distai jivo sant,
A: Tum kirlainakai dant, kuddik suttlo akant
R. Moddd mogachea somdirant
A: Modd zalam tor maka ghott dhor, jieonchim sukhant

Both: Tum mojem, sukh diunakai dukh
Tum mozo rukh lagonam bukh
Tuje vinnem sonvsar soglloch dista kalluk
Tum mojem ful tum ek bulbul, tujea mogan anv zalam gul
Tuje mukar mannka mojea anv zomnichi dul

1.UKOL ZAUNCHONAM - Alfred Rose

Anv rati boroch thoklolom, nindtolo mhunn khatir poddlom,
Boltench anv sopon sopnelom, Mahatma Gandhik polloun ojeaplom,
Taka polloun khoxi zalom, anv danvon tachexim gelom,
Tacheach tondak pollounk urlom, vichar taka anv korunk laglom.

Saiba zor tuka meulolo, atam zago Prodan montricho,
Sang tum kosso choloitolo, tho karbar Bharat matacho,
To hasonuch mhunnok laglo, karbar zala vankdea rosteacho,
Porje passun konn vavronam munis zala aplinch bolsam borpacho.

Tannem mhunntlem Inglezacher, anvem ek zogddem kelolem,
Toxench lokak chortat tancher, ek khor zogddem korchem poddlem,
Honest munis kon disonam, karbar zala pissudlelem,
Corruption antam chodd zalam, tem nupoit korchem poddtelem.

To mhunnta munxak chornakat, Devan dilelea zomnik chorat,
Zomnichi girestkai chorun, gorib lokachim pottam bhorat,
Be-visvassponn aiz chodd zalam, tachim pallam tumi toddun kaddat,
Kodeli besteoch gorom korinakat, tem ausaiponn dongrar soddat.

Tachim molladik utram, aikon mhaka khorem dislem,
Visvassponn aiz khoimch dissonam, lucheponn aiz soglleak pavlem,
Prisanvant vossonk chodd sompem, oxem tannem mhaka mhunntlem,
Pun visvassponnan vavr korunk, hem sompem nhoi tannem sanglem.

Honestpon zor korpon vochot, sovostkai kedinch aschinam,
Apleponn zor vaddon vochot, lucheponn unnem zaunchenam,
Ausaiponn zor uddon vosot, corruption kednanch zaunchenam,
Mahatma Gandhin sanglam tem zainam tor Indiecho ukol zaunchonam.

2.UPKAR NASLOLO ZALO FOTTKIRO - Alfred Rose

Fottkiro, Fottkiro,
Upkar naslolo poi zalo fottkiro,
Fottkiro, Fottkiro,
Fantear daraxim rinn magonk etalo,
Rinn kaddun, runn kaddun,
Loka khustar janot neson bhonvtalo,
Sirvis kaim korinaslo,
Xekim konnem teka Abu Dhabi velo.

Don Vorsanim porot ailo Bomboi,
Taxinim bhonvtalo olo-lo-loi,
Hero koso nestalo, cheddvam martalim zompoi,
Inglez uloitalo sangpachi nhoi,
Duddu magot zalear olo-lo-loi,
Duddu anvem ghetleat tor, mhunno axinad kel'lem kagot dakoi.

Talanim, falanim,
Goeam kazar zalo vogot lailo nam,
Cheddvacho maim pai,
Jhetak bul'lim tachi khobor kaddli nam,
Xiklelem cheddum tem,
Taka fottkireacho dubau poddonk nam,
Abu Dhabi tem pautoch,
Taka gomlem novreak ravonk suat nam.

Thoimsorui toh sirvris korinaslo,
Offis begam math gheun bhonvtalo
Rinnanim jietalo, osoch Bomboi ailolo,
Filmstaram porim suttam xiumtalo,
Dorjeank duddu farir korinaslo,
Xiklelea cheddvacho, jiv poieat sukantlo dukhan ghalo.

Kuwaitchea ganvanim,
Kitlim Goemchim cheddvam assat xinklelim,
Pounk distat kai borim,
Tambddim tambddim bhirond peram piklelim
Novre te manager mhunn,
Somzon babddim honran kazar zalelim,
Manager khoimche te waiter,
Thodde bekar mhunn tim chinunk poddlelim.

Arabiak than etat tankam bhulchem nhoim,
Tim tanchim pil'lam akinch giuchim nhoim,
Hero koxe nestat mhunn, te xinknnar mhunn sozmonchem nhoim,
Sogllech officer mhunn chintchem nhoim,
Khobor kaddinastanam ravchem nhoim,
Bhoinnanim chotur ravat, upkar naslelea fottkireank patieunchem nhoim.

1.VAKANDDNNIMAlfred Rose

Aslo ek cheddo artinim uxear, fatrachim baulim kori jinsamvar,
Donui ath aplea kori uzar, taka ojeaptalo lok sabar,
Pai bob mari donui ath gheun mather, "aik puta sangtam zaunakai udar,
Oslim baulim tum korxi zalear, nidchem poddtelem ritea pottar.

Pai anvddetalo, sodanch chintalo, putak koruncheak dotor,
Put vavurtalo, baulim kortalo. kantoun jinsache fator,
Lok ojeaptalo, dipkoun urtalo marlelea porim montor,
Taka lok vakanddtalo, punn pai kenddtalo, putak dukh zatali bitor.

Bapain putak kainch unnem kelem nam, zaitem xinkop diunk pattim sorlonam,
Punn putak kednach vakanddlonam, tachea vavrak valor dilonam,
Putache artik urba mevlinam, punn putan matui porva kelinam,
Vavr korinastanam ravlonam, baulim korpachim bond kelimnam.

Ek dis tea putan, tapon thea vottan, Saibinnichi imaj keli,
Sobit pintarun imaji pondak apli nixeannim ghali,
Imaji gheun athan, tho gelo xetan, matien thi imaji purli,
Teach xetan vavr kortanam, nangor ghaltanam, paik tachea imaj meuli.

Imaj polloun pai ekdom ojeaplo, ti ghara addun vakanddunk laglo,
Poi puta hi imaj kortolo, khoroch zaunk zai eok artist vhodlo,
Tujeo imaji paiemcho dullo, pai mhunnon putan bapaik vengoilo,
Imaji pondak nixanNim polloun, pain putache vengen jiv soddlo.

Avoi-bapainim apnnacheam bhurgeank diunk zai appreciassanv,
Dusreank vakanddtat apnnacheank kenddtat, bhurgim bhogtat fugassanv,
Zor thor vakanddnim nam, urba kirlonam, chepon veta vokassanv,
Hich istor pai putachi, istor vakanddnnechi, maim-paik ek borem lissanv.

2.VIVA LA GOA - Alfred Rose

I'm an Espanhol come to see your Goa,
Oh yes your Goa is very very good,
I saw Panjim, I saw Margao, I saw Vasco
And at Mapuca, I tasted real Goan food,
Your ladies are so pretty and so witty,
And fenni has now brought me in the mood.

Chorus
La la la la la la la la la la,
Oh Viva la Goa,
La la la la la la la la la la,
Oh Viva la Goa,
La la la la la la la la la la,
Oh Viva la Goa,
La la la la la la la la la la,
Your Goa's really good

Senhor Caitan Silva took me to see Colva,
He says in Colva theres not a single thief,
Then he took me to see beautiful Calangute,
Where all the hippies, are like Adam and Eve,
People think I'm bullfighting torero,
They are teachim me to drink Goemcho Soro.

Repeat Chorus ...La la la la la la la la la la,
Oh Viva la Goa....

All your people in Goa speak konkani,
Oh your konkani is very very nice,
And your folk dances are many many many,
And your mando-dulpod are really full of spice,
Two good konkani words now I do know
When I'll get angry I'll say 'Tuje maimcho Ghov',....

Repeat Chorus
La la la la la la la la la la,
Oh Viva la Goa.....

1.XIDDKAUNNI - Alfred Rose

Uzvea hathan aiz, davea hathak patieonk zainam
Khorea ixttak pasun, hea tempar patieonk zainam
Sirvidorak pasun, hea tempar patieonk zainam
Bhavak ani bhoinnink pasun, aiz patieonk zainam

Eka sunneank poxit zalear, tem tuji rakonn korta
Sirvidorak ghor samballunk dilear, to zaite pavtt ghor chorta
Ghorcheam munxeank jivexim marun, avchit to nattak zata
Dekun tacho fottu kaddun dovrat, serkar xiddkavnni dita

Indira Gandhi, porjechea ti mogachi
Ikmotin sambavtali, sovostkai Indiechi
Kosli noxtti korni, tichi rakonn korteleanchi
Ticher far soddun, tika nidoili, ti nid sasnnanchi

Khobor aikon, gorib-girest roddonk laglint dukhanin
Indira Gandhi zavn asli, sovostkaiechi rannim
Vagak martat, toxi tika, marli kitleach faranim
Fodfuddun ti, kabar zali, ang xirxirta bhavanim

Indiecho pai mhunnttat, Mahatma Gandhi
Indiechi maim zali, Indira Gandhi
Indiecho Pordan Montri, atam Rajiv Gandhi
Dhoniam ho zago, boreponnim cholovnk, taka kurpa dhi

Indian xerkaran amkam kitem kelam’ oxem mhunnonk favonam
‘Ami Indie pasot kitem kelam’ oxem ami kiteak chintinam
Indiek sonvsari vhodd nasanvam modem, hem voir ubarlear dubav nam
Tichea mornant rito zal’lo zago,kednanch bhorunk zanvcho nam

Vaitt korta poi titleim, dolleank disti poddta
Borem korta tacher, rokddich visor poddta
‘Tinnem kitem borem kelam’ zaite zann mhunntta
Orissa, Assam, Punjabak gelear, apxinch disti poddta

CHOGM-chea membrank visov ghevnk, Goa tinnem vinchun kaddlem
Novo airport kantrun, roste korun, Goa tinnem porzollailem
Goa oslem neketr Indiek nam mhunn, tinnem sonvsarak dakoilem
Indira sovostkaiechem neketr, kotta itlean palovlem
Indira sovostkaiechem neketr, kotta itlean palovlem

ZOLMANCHO DIS - Alfred Rose

Dis tujea zolmacho, dis vhode khoxecho,
Happy Birthday mhunon ugddas kortanv tuzo

Sorgar kor Anjeamcho, saad ghaltat borea yeneacho
Sonvsar chear disancho, anson khellon sarcho

Fuddar tuzo choddom, ontreg tuje vaddom
Pest pidda pois poddom, tujem sukh urom.

Rup tujem anjeachem, kalliz chodd mogachem
Deva Bapan aplem bessaum tujer ghalchem

Zolmacho dis tuzo, Zolmacho dis tuzo,
Anson khellon sodanch sarcho
Zolmachoooo disssss tujoooooo

Updated 1.12.2015