Wednesday, December 11, 2013

C.Alvares Songs Lyrics - New1.BOLLANCHEM VOJEM - C.Alvares-Betty Ferns-Jessie

Okol:Darling ami vochon atam poilim civil marriage zaumya,
Nouro:Rav tum thoddo teomp poilim dogaim ami mogan bonvya,
Okol:Kazar zaunchea adim borem xem ek flat gheumya,
Nouro: Itlea vegim naka poilim sovai zata zalear pouya.

Okol: Kitem tum sodtai kazar tum pattim pattim vortai,
      Fokot darling maka mhunntai,hanv noko kitem tum chintai,
Nouro:Kosli hi pissai, Goeam assa mozo maim-pai,
      Tanchem licens/bessanv hanvem gheunk zai,
      Magir ami kazar zaumya bai.

Bail: Att mhoine zalet hanv mhunnom tum chitt boroinam kosso,
      Atam maka koulem achea pattlean zalai mhunn pisso,
Okol: Tum konn khuimchem mojea noureak insul korunk osso,
Bail: Nouro mhunnxi tor tond foddtelim tujem gheun mocho.

Okol: Hem konn darling tujem,
Nouro: Noko anv voukonam khoimchem,/noko nanv pirdear kortam mojem
Bail: Hem goemchem khajem,
      gheun ailam bolanchem vojem
Okol: Mazor tum khoimchem?
Bail: Tum Bombaimchem hanv Goemchem,
Okol: Tuka rinn nam ani dinvchem
Nouro: Vetam anv faleam ami meuchem.

Dailouge:
{Okol: Nam Nam rau veta, darling maka poilem
sang haka tum khoim vollkouta..
Bail: Darling darling tuka khobor assa tho konn to mozo.
Okol: Konn
Bail: Tuka khobor nam, rav re rav
Bail: Him koslim kamam?
NOuro: Anv kaim sozmonam
Okol: kitem sangonk sodtai
Okol: Kitem kitem..
Bail Ho mozo ghov ani anv tachi bail,
Okol: Tum Zannaim tannim maka mudi dilea
Bail: Voi tuka mudi dilea ani maka duddi dilea}

Okol: Ak'kach lagon mista ho pattim sortalo kazar zaunk,
      Familik moje atam kitem anv sangonk tem sang,
Bail: To melo mhunn sang juhu ghelolo poi thuimsor naunk,
Nouro: Goeam thaun chourisam addttam tuka khaunk.

Okol: Padd tujem poddlem
Bail: Haka ani tondd assam vhoddlem
      Hem khoim tuka dhoddlem
Nouro: Dance-ak tea pasot oxem ghoddlem
Okol: Xirap tujer soddtam
Bail: Aka aiz hanv goeam poilim vortam
Nouro: Taka HOspitalan ghaltam, kumar zaunk invitation daddtam.

2.BIKUNN KHATA - C.Alvares

Sogle zann ghaltat mhunn kalsanv,bomboi ghalun ailom anv,
Konnem sanglem ekdom boro mhunn bomboicho ganv,
Kalsanv ghalun dhorlem anvem pojisanv, noko zalom goemkar vinktat mhunn pao
Sogleam poros sokla assa Goemkaranchem nanv.

Chintun kallzak poddtat gaye, bomboi ailear zogzogotat doye
Kai Bore tambde doye bijleche  diye
Duddu aslear sukhan jiye, Goemkaranche toklek kie,
Iraniager voch ani baba singel chav pie.

Cheddvamchem pojisanv mat ekdom forte, tim inglezuch tastat fokot,
Cheddeank tannim korun baba dovorleat re popot,
Te Goem khoimchea vaten nokot, Oklannim soddtoch bonvtat lokot,
Thoddeank kaikoi zalear sodunk bonvtat dontamchem vokot.

Kitem re mumboi ojeapam ghoddta, cheddvam cheddeank tatt korun naddta
Natkam koxim pollunk dista, askuteo kaddta,
Chedde tondan sigretti dhorta, nakear ravon dunvor soddta,
Ghara lagim voson poixi edeo motteo video voddta

Chintun dolleamnim dukham bhortat,Goemkar amche upasani mortat,
Sirvesak ass te mat aplem pojisanv dovortat,
Thodde Goem eun bondollom foddtat, kitem re mhunnta Bomboi zoddtat
Punn anga ieun poixi zalear kitle zann futtparir nindtat

Bomboi ani naka re puta, kacha kacha kamam zata,
Ilem goemchem rogot addlelem bikunn khata,
Melele sogle kuddan yeta petter boson betting gheta,
Sotto lailo toi gelo mhunn konn vhodlean sopneta.

MANDOS OF C.ALVARES...

ULHAS SODDTAM - C.Alvares & Mohana

Ulhas ho soddtam sobhemazar,
Visron maka tum zatai Kazar,
Dekhtoch mojea sangatar, jurament gelo negar,
Mog tuzo anvem kel'lo niz,
Dukhoilem tunvem mojem kalliz,
Devan Korum tuka feliz...}x2

Sonvsarant moje kaim nam baki
Dukhamacho  zatm dukhi
Magtam tum assonk sukhi, kai nezo anv urlear dukhi.

Mog tuzo anvem kel'lo niz,
Dukhoilem tunvem mojem kalliz,
Devan Korum tuka feliz...}x2

Akanta diloi kallzak konti,
Uttlo naim ek punn maka ek mitti,
Igorjen vachtoch chitti, kontin mojeo vocho chinti

Mog tuzo anvem kel'lo niz,
Dukhoilem tunvem mojem kalliz,
Devan Korum tuka feliz...}x2

DURDOXEA - C.Alvares & Ophelia...from the Tiatr...Durdoxea..

Kazarcho kovit polloun,
Moga roddlim anv dukham golloun,
Bhurgea porim maka anson khelloun,
Kazar zaloi fuddar mozo palloun....x2

Mhunntalo buxea, dileli axea,
Fuddarachi moji keli durdoxea...}x2

Tum mojea vidan eklo cheddo,
Maim tuzo mog kor mhunnon roddo,
Mojea jivtak ghaloi poro,
Antam poi ansta sogllo vaddo...x2

Mhunntalo buxea, dileli axea
Fuddarachi moji keli  durdoxea..}x2

Lokak sanglem anv mhunn kaiem,
Mog korunk porva kelonam anvem
Ganvan bonvonk uklonam paiem
Lojechem gomteak ghatlem daiem...x2

Mhunntalo buxea, dileli axea
Fuddarachi moji keli  durdoxea..}x2