Wednesday, April 1, 2009

Songs of Mohana1.MOGALL MOJEA BHOINNANIM - Mohana Cabral

Bhoinnanim utram dhorat monan
Cholat sodanch tumi xanneaponnan
Khuimchoruch vexeat zalear, sodanch ravat sintidan
Konnancheach poddonakat mogan
Zaite zann mog korunk sodtat forsan
Thoddeach tempan soddun vetat mogachi vetokuch ghoddsan

Chorus
Mogall mojea bhoinnanim, chintun poieat tumi
Bhoinnank lagon ghor-dhar soddlam tem kitleam bhavanim
Maim-pai ani ghoran sogllim, roddtat babddim dukanim
Kitleo bhoinnim bonvtat amcheo porkeam zati borim

Respedan cheddvan sodanch ravonk zai
Thoddeank moga fuddem naka maim vo pai
Itle Goenche bhav astannam tumkam dusre kiteak zai
Soddat bhoinnanim noxtti pissai
Porke zatik kiteak cofiens ditai
Kazar zav boro novro sodun, nanv pirdear kornakai

Repeat Chorus

Cheddvancho maim-pai kaddta fugasanv
Vochot thuim gazta cheddvanchem nanv
Zori oxem tumi korxeat zalear, Dev ghaltolo maldisanv
Tea passot bhoinnanim tumkam sangta hanv
Chintinakat vosovnk dusreacho ganv
Borea respedan cholxeat zalear, Dev ghaltolo bhesanv

Repeat Chorus

Lyrics Courtesy - Domnic Fernandes