Tuesday, July 26, 2011

Songs of Vin Paul

Konknni Bhas - Vin Paul

Kaibori amchi Konkani bhas, gazta ttaka-ttaka,
Goemkar pordesan meutoch, khoxi bogta eka-meka,
Moji okol mhunntta Inglez uloi, Konkani uloinaka,
Anvem mhuttlem tujea poros Konkani bhaxecho mog maka.

Goemkar ami khas,
Konkani amchi bhas,
Goemkar ami khas,
Konkani amchi bhas,

Konkani ulounk lozchem nhoi mhunn sango mozo azo,
Adlea tempar zaum Bombaim, Afrikak bhas amchi gazo,
Atam Goemkar bhau-bhoinnank sangtam suskar soddun mozo,
Zo konn Goemkar Konkani ulounk nokllo, to Goemkar zaunk nozo.

Goemkar ami khas,
Konkani amchi bhas,
Goemkar ami khas,
Konkani amchi bhas,

Dhor ganvchea lokak ekdom ass, apli voir sorleli bhas,
Parliamentachea bukar Konkani ghalpachi zalea dhas,
Konkani voir kaddunk vavurtaum Goemkar ami khas,
Oi, Konkani amchi bhas ani Goemkar ami khas.

Goemkar ami khas,
Konkani amchi bhas,
Goemkar ami khas,
Konkani amchi bhas.