Friday, June 15, 2012

Songs of Kid Boxer

XEVOTT SONVSARACHO

Aikat kantar hem mojem dakthem ghoddlam, pettla mhunn zhuzachem agtem,
Sonvsar zaunk pautolo eka tempar moidan ugtem,
Munis chinta him zuzachim athiaram sonvsaran yetelim bhirankull horam,
Sonvsar ulpon bhosm zatolo gharam-daram,
Rajank Raja pounchena, kosloch suseg munxeak aschonam,
Tea ogtar konnak konn meuchonam.

Bapaik put aplo meuchonam, dhuvek avoi gauchinam,
Bhau bhoinik, bhavak bhoin meuchinam,
Fatrar fator dhorchonam, suria aplo uzvadd dinvchonam
Munis moronk minut lagchenam, zomnint purunk vogot meuchonam,
Ekach utran rogot rogtak oukochem nam.

Dev bhirantichem khunna zatelim nokhetram tim paloutelim,
Zomnintlim zhaddam umtton bhium poddtelim,
Khoddpam koddon udok zatelim, kallim kupam mollbar yetelim,
Ranantlim zonvaram orodd ghaltelim,
Dev bhirantichi khunna zatanam, kosloch sontos munxeak aschonam,
Tea ogtar konnank konn pauchonam.

Rpt chorus Bapaik put aplo meuchonam....