Wednesday, March 27, 2013

Songs of Alexinho de Candolim
Real Name: Alexinho Fernandes Stage Name Alexinho De Candolim
Born 15-12 1913  died 1956

BAILEK BIETAI – Alexinho de Candolim

Kallzan mojea fugar zata eok ghutt, gheun bonvtam mathear sintimentacho mukutt,
Sath vorsam zalim kazar zaun Bombaim gelear mozo put,
Kiteak re puta korinaim tum moji sudh, konnem mhunnon dili tuka tosli budh,
Ganvan bonvon bhik magtam puta pai tuzo anv khud.

Kitlo puta tum khuxeal Bombaim terran jietai,
Sath vorsam zalim gelear, dolleamcher mojea niettai,
Punn hea tujea bikari paik ek panch rupia dhaddunk bailek bietai,
Anv vollvoltam nisak tum puta thoim Brandy Rum pietai.

Chintun puta zomnik lagonam paim, tuje xivai adar naslo ani kaim,
Kitli tuji apurbai kori, boddoloi amche thaim,
Aikon puta soglem tum zannaim, rinnkaranim pinneor kelem ghora ani baim,
Hea sintimentanin khotta tuji moron gheli puta maim,

Maimchem puta dukh chintun dottorek paiem lagonam,
Dis bhor anvem bhik maglear potachi kaim bhuk bhagonam,
Ani hem tujem chintun bodmasponn kitem zait mojea jivak bhogonam,
Punn borem tujem zanv puta tuka anv vaitt magonam.

Ugddas tuzo korin puta anv tor, kallzak mojea dukhiche zaum ieta khor,
Sozmotalom tunch mhunnon mojea dhir adharachi zor,
Noko zalom boldot mhunn rogtacho kor, mattarponnar dukhi tunvem dili heo khor,
Tuzoi estad osoch zatolo puta motin math ugddas dhor.

Sonvsaran puta soglleankuch toddeo polkeo asta sorti,
Kaim nezo tuvem toxem kelear Dev ghetolo tuji zoddti,
Tum puta bombaimchea terran ozaranim moddtai hindustani notti,
Maka favo kelear puro Devan hi moji bhikechich kotti.

KAZARI BHOINNI – Alexinho De Candolim

Aik mhoje Kazari bhoini, sangtam tuka thoddeach utramnim
Sonvsar tuzo surngaila diamont fatramnim
Govai ravon noketramnim, sangat tuka dilo voddilamnim
Tor sang dusreanchi axea tuka kiteak ani ?

Chorus
Vaitt zanv boro, tuzo sakrament khoro bhoinni, dusro ani kiteak zai ?
Dolleam add sonvsar padd umttun visvaxi zhadd, hanga thuim kiteak uddnnam martai ?
Tonddar laye poye ghovache dankun doye, bhoinni lokak fottoi nakai,
Ghov Bombaim, tum Goem, tuzo resped khuim paulo gai ?
Hem sonsar zanno, punn noko tuzo mai ani pai.

Hem hanv tukach mhunnonam, asat oxim zaitim zannam
Bavarthi govachea dolleank bandhtat panam
Hanga thuim marun uddnnam, dadoxi zaixi kednam?
Gomtelem kuddintlem rogot sukhot tednam.

Chorus:
Khar nhoi oinni, tum aik mhoje bhoinni, vetai sakramentacher add
Dennem ani ghennem, ghetlem zait konnem? Umttinakat fuddarachem zhadd,
Gharacho divo, uzvadd tuka zavo, bhoinni ghor-dar korinakai padd,
Don bhitorlem ek add borem tem ghovak dhadd, punn sakrament korinakai vibadd.

Mai pai tuka zaitem korit, dothin bhangaran tuka bhorit
Punn sang bhoinni, noxib tuka konn diit?
Godd mhunn khainakai mitt, sambhall kazari jivit.
Mon tujem borem mhunnon sounsarak xit.

Chorus :
Hanga thuim bhovon, choriam lipon ravon, bhoinni kortai chintinastanam,
Kortub tinchem, udok don bainchem, pietai sakrament astanam,
Tum tor chintun poi, hem kortub zobor nhoi, Devak bilkuluch manounam,
Korun dusreachi as, tum nagoitai visvas, hem Dev tuka kednich bogxichonam.

Updated 27/10/2913