Thursday, August 6, 2009

Songs of M Dod de Verna

1.AVOICHEO CHUKI - M.Dod de Verna

Adlea avoiani aplea dhuvam thaim sonvsarnt dis kaddle sukhi,
Kiteak tannim kaide the, sambaule mukhi,
Hea tempar konnaiger cheddum zolmot tor avoi ti zata dukhi
Dekun aikat antamchea, avoianchea chuki.

Dhuvo zolmotoch avoink suseg nam ek goddi,
Kedna kai kazar korunk gharant kaddtat voddi,
Vegim iskol sut-shivonn xinkounk korta moddi,
Punn visorta xinkounk amche gorjechi xittkoddi.

Soirik zatoch maimo chitteo ghalunk dhuvek gheun igorjek ieta,
Padri vincharta dotorn dhuvechi khoim zata
Dev kitle kai mhunn vincharlear noko teg mhunn sangonk veta,
Itlench nhoi respera dis, poilo komonianv gheta.

Dhuvek kazar keleli rinnachem gomteak bandun daiem,
Uprant dhuv ghovak sangta randunk kiryad zaiem,
Tachea lagim goddonam jeunk diunk allon paiem,
Atam maim taka kiradui dinvchem poddlem tunvem.

Adim kazar korche fuddem cheddvache khoim iddachi kori sudh,
Tea assat mukhi kaide, tanchi bori budh,
Eke avoik dha passun bhurgim zolmolear dudh aplem ditali khud,
Antam tem eklem zatoch, ghaltat latantlem dudh.

Adleanche kaide amche dolleamchern niyeta,
Zai te iddadir kazar zaun tim bolaiken jieta,
Antamchim nenntim tanchexim vavrak bieta,
Ek dis xetan gelear, ghottsanik frutt addun pieta.