Thursday, August 6, 2009

Songs of Jose Rod01. MADR - Lyrics and sung by Jose Rod

Devan sogleank zonn ekleak amkam, dilam zait ek ek dennem
Rogtant bitor riggon asta tem, chorun voronk zaumchem nam konnem
Devachi seva kortat tankam, zait tem tachem appovnnem
Chukleleank bhogxichem mhunnon, Devachem asa amkam sangnem.

Maim paichem eklench cheddum tem, Devachea sevek jivit bhettunk chintalem
Sodanch sokalchem misak vetalem, Madr zaunchi apleak koxi mhunntalem
Ghorabeachem ekuch ful mhunn, Main paik mat zallem naka aslem
Torui dhuvechi khoxi korunk zai mhunn, main pain dhuvek konventat pattoilem.

Dhu konventan vechea adim than pai tea cheddvacho soro pietalo,
Vaitt soreache axek lobddon gharantleo vostu vinkun khatalo
Bhail taka duddu dinam zalear, bhivonk tika suri kaddtalo
Sonvsarant anik apleak kaim naka, soro apleachoch Dev mhunntalo.

Bhailechem bhangar gharant aslelem, soreak lagun udoilem vinkun
Gharantlem bhangar chorun velem, bhail vinchari kitem kelem kai mhunn
Bhitorli suri ghovan adli, soreache nadar bhaileacho rag monant addun
Bhaileache pottan suri topun, khaxea bhailek udoili marun.

Dhuvek tanchea konventan khobor sangli, aikotoch tika kitem bhoglem nam,
Pai ticho jailint bhitor aslo, dharun kortub paichem poun bhettonk gheli nam
Konventachea vhoddilani cheddvak sanglem, ghara voch madr zaunk meuchi nam
Krimidor tuzo pai Devachi seva, tujea paikuch lagun tujean korunk

zaunchi nam

Jezu-n passun Maria Magdalem bhogxilem, sangon chukichem prachit kor go bai
Tea cheddvachi koslich chukh nasli, krimidor vortolo ticho pai
Apleach khoxen madr zaunk sodtalem, pun konventantlea kaide kosle kai
Konventan than cheddum ghara ailem, tanchea kaideanchi nitt
Devan korunk zai
Tanchea kaideanchi nitt Devan korunk zai.

02.MAIM-PAI - Judy Mendes n Jose Rod

JM:Mogache maim-pai, ekvottan ravon, dogam bhurgeank tumchea tumi zolm dilo,
JR:Kallukan ravon, dogaimkui amkam, tumi sonvsaracho uzvadd dakhoilo,
JM:Bhurgeak munis korunk, kam tunvem korun pai, rath asololo tunvem dis kelo
JR:Sukhak-dukhak fuddo korun, maim tunven amcho gorabo samaulo

JM:Tufanak fuddo korun
JR:Kazari jivitantlem sangtan tumi
JM:Maim ani pai tandlem tarum
JR:Mog amkam dila,
JM:Magtam devan sodanch tumkam,tachea denneanim borum,
JM:Hea tumchea bhurgeamcheam,
JR:Boreponn pollunk Devan tumkam sonvsarant dovrum,
Both: Kallzan than mogachea maim-pai mhunntam tumkam ami Dev Borem Korum.

JR: Mojea dukhant sodanch, mogachea maim-pai, tumi dogaim zaun aslim mozo adar,
Tumchea koxttank lagon, aiz zaunk paulo, tumchea putacho porzollit fuddar,
Tumkanch lagon, anv nachonk paulom, Goemchea konkani palkar,
Sodanch boro rosto dakoilo, kednach visronk zainam tumche upkar,

JM:Tufank fuddo korun,
JR:Kazari jivitantlem sangtan tumi,
JM:Maim ani pai tandlem tarum,
JR:Mog amkam dila,
JM:Magtam devan sodanch tumkam,tachea denneanim borum,
JM:Hea tumchea bhurgeamcheam,
JR:Boreponn pollunk Devan tumkam sonvsarant dovrum,
Both: Kallzan than mogachea maim-pai mhunntam tumkam ami Dev Borem Korum.

JM:Apurbai korun, bore riti-dekhin, koslench dukh dinastanam dhuvek vaddoili,
Kitem borem vaitt, sangon maka, gineanachi moji divli pettoili,
Sonvsar korunk mozo, borea gorabean, dhuveak tumchea tumi kazar keli,
Tumkanch lagon, khuxeal jietam, dhuv tumchea sodanch upkaran asteli.

JM:Tufank fuddo korun,
JR:Kazari jivitantlem sangtan tumi,
JM:Maim ani pai tandlem tarum,
JR:Mog amkam dila,
JM:Magtam Devan sodanch tumkam,tachea denneanim borum,
JM:Hea tumchea bhurgeamcheam,
JR:Boreponn pollunk devan tumkam sonvsarant dovrum,
Both: Kallzan than mogachea maim-pai mhunntam tumkam ami Dev Borem Korum...x2
03.JACINT VAZ -  Jose Rod

Konkani palkacho Charlie Chaplin, mhunntlear sogott tuka vollkotalo,

Veg-veglle toreche soungam korun, lokak ansoitalo,
Bhurgechponnim khorea mogan, konkani palkak tunvem vengoilolo,
Azunui palkar tuji goroz amkam, sodlear khoim mevtolo.

Jacint vaz, tujem nanv aikot tor, tiatr pollounk lok ietalo danv marun,
Tiatr pollenarank divirtir kele, bori comedy korun,
Abrilache 30 tarker somplo, boro comedian ithisan dovrun,
Tunvem ansoilolo lok tuka aiz roddta, dolle dukhamanim bhorun.

Ekonxim voixim (1980) vorsa state awards ghetlo tujea athan,
Kala Academyn , CineTimes, Gulab awards jikloi kedo tuka maan
Khorench hem ek Devachem dennem, komedy rigon asli tujea rogtan
Sodlear amkam anik meuchonam, giraslo darun mornan.

Composor, comedian, tiatr boroupi, chearui konxeacheani tuje tiatr zalele,
Abi tum log bombay deko, kantaran pixe kelele,
Dont worry be happy ho cant tuzo, sang Goemcar koxe visortole,
Once more talleo marun palkar tuka, koxe apoitole.

Tiatrachim xembor vorsam zalim, thoddeank pollounk tem noxib asonk nam
Kala Academin inamam dilelem, gheunk tum ieunk nam
Ghorkarnin tuzo inam ghetlo, bolake pasot tujean ieunk zaunk nam
Toslim xembor vorsam rochtelea Bapan tuka kiteak favo keli nam

Konkani palkak jivit bhettoilem, lokak ansoile pott futtomsor
Konnachean tuka visronk zaumchem nam, Goeamkar zannat tuzo valor
Goemkarache navan magtam, Saiba Jacint Vazak gopant dhor
Charlie Chaplin nimnno adeus tuka, Saiba taka sorg favo kor.


Updated 29/04/2014