Tuesday, September 23, 2008

Formonn Marlem - Anthony De Sa

FORMONN MARLEM - Anthony De Sa

Kitleo bailo huxar vortout tor aple artin
Torui dadle huxar vortoutat aple hikmotin
Vakandtam mhunn dadleank, rag dhorinakai motin,
Bailamnim ghutt sambhallunk chodd kottin.

Chorus
Khorench bailo dadleam un teo chodd huxear
Sabar xaramnim bailo choloitat raj karbar
Zaun teo vhoddleo advogad, xiknar, madri huxear
Punn hukum nam aikonk tem kumsar

Zorui bailo kumsorin bosot, choudavi milagr ghoddot
Dadle sumanak att pavtti kumsarak vochot
Te aplem patok roddot, zaum borem vo vaitt ghoddot
Kumsarak vochon odhik patkan poddot.

Aikolelim zalear kumsaram team bailamnim,
Akkem ifern chikar bhortem aslem dadleamnim.
Misam sangon madrimnim, Convent ugddun padrimnim.
Aiz sogllo sorg bhorto aslo team bailamnim.

Oxem Romak ghoddlam team fattleam vorsamnim.
Pap Saibak magnnim kelim sabar madrimnim.
Hukum zai mhunn tankam, bosonk kumsorimnim.
Pap Saiban euyon kaddli ek mandnnim.

Aplem kumsar aikonk lailem, uprant pirajit formai mhunntlem
Hem kumsar madrin dusre madrink sanglem.
Pap Saibak gomon hem ailem, tem kumsar public yalem,
Poileach kumsaran bailank formonn marlem.