Monday, September 8, 2008

Songs of C.Alvares (Duets)
Real Name: Celestino Santana Francisco Alvares Stage Name: C.Alvares
Born: 1-08-1920 Died: 28-02-1999 -
Title - Duetancho Patxea

AXIRVAD ZAVO (NANDA) – C.Alvares (S) n Ophelia (N)
S: Sang Nanda kiteak tum oxim golloitai dukham,
Konnem kitem mhunttlam tuka, roddum naka tum sang mhaka.
N: Sunil premachi kobor konnem ghara sangli taka
Dada mhunntta login zaunaka
Sang hanv kitem korum atam.

S: Tujea ghorcheank khoxi nam zalear login forsan zanvchem nhoi
N: Koxi visrum tuka prem tuzo kitlo kortam poi
Ghor soddun pollovn yea Sunil chol ami Mumbai
S: Mojean ghor soddi nezo moji matari assa avoi,
Moji matari asa avoi, moji matari asa avoi.

N: Login zaupachi sunil tuka nam mista khoxi
Dekun tum modd ghaltai oxi
S:Nanda sozmonni nhoi toxi.

N: Vissvas tujer dovrun Sunil tuzo prem kelo anvem,
Dekun upkar korun tunvem, mojea Dadak sangonk zaiem,
S: Tumger yeunk Nanda moje ukollchenant paiem,
Tanchem thond korinaka kaiem, visor ghal moje sovem.

N: Hanv sodanch chintalim tum mhunn fuddarcho divo
Dusro konn naka, Sunil fokot tunch maka zavo
S: Poremeswarn ek zaunk amkam korunk na favo,
Login zaunk Nanda vhodilamcho axirvad zavo,
vhodilancho axirvad zavo, vhodilancho axirvad zavo

S: Vhoddilamchem ami aikonan tor Nanda amkam pap
Dekun tum vissor maka sap, naka ayi-dadacho xirap.AMCHEO BAILO - CA: C.Alvares, BA: Betty Ferns

BF: Alvares vollkonaslelea bhaxen korta,
Anv tujea ixttachi bhail koso visorta
CA: Zori tor ixttak soddun dusream borim vetai
Tujea osleanchi vollok maka ani kiteak zai

BF:Dominic  to mozo, ixtt Alvares tuzo, sang tuka to khoimsor meula,
CA: Pondra vorsam zalim, bhurgim tujim melim, ani Domnic voson simiterin raula,
BF: Kitem ghorkar mozo melo, anvem abgat taka kelo CA: Sang boy friend tuzo khoim paula,
BF: Moje duddu ani bangar khaun, niutoch apli tan, maka soddun Pakistanak poula.

BF: Tea dolldireak lagon ghovak anvem soddlolo,
CA: Taka jivo marunk tunvem movali daddlolo,
Mai-paichem aikonastanam tho tujea mogan poddlolo,
Hi khobor maka sangon ek dis tho roddlolo.

BF: Ugddas yetoch maka, sonvsar dista naka, mozo kitlo Domnic mog kori,
CA: Bhurgo kitlo boro, piye naslo soro, tunvem gomtear tachea voddli suri,
BF: Antam roddtam tokli foddun, sacrament mozo thoddun, chintlenam anvem mat tori,
CA: Tho rostear poddo pion, bhurgim rodddtalim bion, apli bail mhunn konnakui veng mari.

CA: Him kazar zaleat  sat vorsam mogan bonvon
Dusrea borim sang koxem gelem povon,
BF: Antam Alvares soglem maka ailem  kovon,
Aiz anv rostear bik magtam votan bonvon.

CA: Kitleo amcheo baileo khottea mogak lobdon, estad aplo oso korun ghetat,
Ghovank bhurgeank soddun vetat, athink gomteantlem kaddun ditat  tanche fuddar magir oxe zatat,
BF: Thodde doudire daddle, boreo bailo disot tor maddunk tankam fatlean bonvtat,
Moje bhoinnank sangtam, anvem kelo ho guneav pun tumi oxem kori naka.

BHAVACHEM GHOR -  Ophelia Cabral OC n C.Alvares CA

OC:Tujea bhoinnichea ghovachem duens, dis-an-dis poddot veta khoim zoddar,
Kiteak tunvem tankam rinn dilaim, tujim kamam sodanch oxinch udar,
CA:Munxean chodd gorv korunk favo nam, duddu assa mhunn bosche nhoim voddar,
Ghoddta zaun kuineadak moronk soddlear, kobar mojea bhoinnicho fuddar.

OC:Duddu moddlear zanvchonam salvar, lagta maka tacho chodd dubav,
Rinn farir korunk tem pauchem nam, maka meula tuje bhoinnicho tav,
CA:Tuje dothintle duddu diunk nant, bestoch tum korinakai bobau,
Tujem aikon bhoinnik moje pois kortam toslo nhoim anv bhav.

Oc:Kitlim funkottchim hospitalam assa tantun kuinadak galunk bhoinn lozta,
Tum zai toxe duddu ditai dekun socalim ti tor yeun darar bosta,
CA:Gorjechea vogtar apleak pavot mhunn bhav-bhoinnak soglleank ass asta,
Tuje osleam doudiram bailank lagon famili modem vegllochar vosta

Oc:To vegim moron kobar zalear, amchea gharak suseg yetolo,
Bhoinn tuji chodd zanti nhoim tiche lagim konnui kazar zatolo,
CA:Toxem tor anvui moron zalear, mozoi zago konn dusro ghetolo,
Ani anv duddu ektaim kortam te tho doudiro khatolo.

Oc:Zoddleli zodd tachea fondar ghaltai, tum zoddtai euxim-teuxim bonvon
Ozaranaim bhoinnik duddu ditai tem lag marta tujexim yeun roddon
CA:Tem mojexim duddu magonk paulem, hea vorsa kunhead antournar poddon
Anv bhoinnik upaxim moronk diuncho nam moje lagim itlem goddon 

Oc:Tuje bhoinn amger ani yet zalear danvdaitm diun tika voximbor
Nagon amkam khata amchea ambeak passun zolmonk dinam ekui tor 
CA:Eka rogtache bai ami rukh moddunk chintinakai ghalun dor
Zannno za hem mhunn tachea rogtachem bhavachem ghor.

BHATTACHO KUDDKO - C.Alvares n Jessie Dias

JD: Dog put tumi eke avoiche kiteak aikonaim mojem sangnnem,
Sang maka duvent maink posunk zai mhunn sanglam tem konnem, 
CA:Ti maim moji maka  ti zodd zaunk nezo kitloi teomp raulear tinnem
Punn ti aslear sang tuka kitem zata unnem.

JD:Daktea putager voss mhunnn tondak kelea chavi,
Cheddeak iskolak ghaltoch farir korunk zai fees,
CA: Maka main xikoila aplea pottachi vonun zoyi
Tuka poddonk nam kaim ti vortouta moji maim mojexim assonk zaie

JD:To adim kuddant ravo punn atam kazar zalo tem tum maka sango
Maimkui tachexim ravon pounk di moipass daktea putacho
CA: Ti amger asli vo tachem xim ravli dogaink diret tika gorjecho
Maimche vantte korinakaim tho kudko nhoi bhattacho

JD: Poi pag pauchem nam cheddeak iskolak ghatoch,
Ek teomp unnom zatalo maim tuji tamger vetoch
CA:Maimchi paunni zata osleo suno tumkam meuleo mhunntoch,
Punn him aplea maink forsan rav-rav mhunntat matxe fobrek yetoch.

JD:Poi margai khoim paulea ticho despez zata, tem tum polle chintun
Pag pavonam zatoch sang maka konnak ghetoloi lottun
CA: Focot moji maimchi nosai tuje lagim despez zainam sosunk
Tor amger ani bhurgim zalear diumchim poddlim posunk

JD:Ti anga asli mhunn maka kaim addkoll zainam,
CA: Ti aplea putachem khata tujea paichem khainam,
JD:Ticho ordo despez kiteak tujea bhavak tum diunk lainam,
CA:Ordo despez magonk moji maim angasor hotelachem jeinam.

BIKUNN KHATA - C.Alvares

Sogle zann ghaltat mhunn kalsanv,bomboi ghalun ailom anv,
Konnem sanglem ekdom boro mhunn bomboicho ganv,
Kalsanv ghalun dhorlem anvem pojisanv, noko zalom goemkar vinktat mhunn pao
Sogleam poros sokla assa Goemkaranchem nanv.

Chintun kallzak poddtat gaye, bomboi ailear zogzogotat doye
Kai Bore tambde doye bijleche  diye
Duddu aslear sukhan jiye, Goemkaranche toklek kie,
Iraniager voch ani baba singel chav pie.

Cheddvamchem pojisanv mat ekdom forte, tim inglezuch tastat fokot,
Cheddeank tannim korun baba dovorleat re popot,
Te Goem khoimchea vaten nokot, Oklannim soddtoch bonvtat lokot,
Thoddeank kaikoi zalear sodunk bonvtat dontamchem vokot.

Kitem re mumboi ojeapam ghoddta, cheddvam cheddeank tatt korun naddta
Natkam koxim pollunk dista, askuteo kaddta,
Chedde tondan sigretti dhorta, nakear ravon dunvor soddta,
Ghara lagim voson poixi edeo motteo video voddta

Chintun dolleamnim dukham bhortat,Goemkar amche upasani mortat,
Sirvesak ass te mat aplem pojisanv dovortat,
Thodde Goem eun bondollom foddtat, kitem re mhunnta Bomboi zoddtat
Punn anga ieun poixi zalear kitle zann futtparir nindtat

Bomboi ani naka re puta, kacha kacha kamam zata,
Ilem goemchem rogot addlelem bikunn khata,
Melele sogle kuddan yeta petter boson betting gheta,
Sotto lailo toi gelo mhunn konn vhodlean sopneta.1.BOLLANCHEM VOJEM - C.Alvares-Betty Ferns-Jessie

Okol:Darling ami vochon atam poilim civil marriage zaumya,
Nouro:Rav tum thoddo teomp poilim dogaim ami mogan bonvya,
Okol:Kazar zaunchea adim borem xem ek flat gheumya,
Nouro: Itlea vegim naka poilim sovai zata zalear pouya.

Okol: Kitem tum sodtai kazar tum pattim pattim vortai,
      Fokot darling maka mhunntai,hanv noko kitem tum chintai,
Nouro:Kosli hi pissai, Goeam assa mozo maim-pai,
      Tanchem licens/bessanv hanvem gheunk zai,
      Magir ami kazar zaumya bai.

Bail: Att mhoine zalet hanv mhunnom tum chitt boroinam kosso,
      Atam maka koulem achea pattlean zalai mhunn pisso,
Okol: Tum konn khuimchem mojea noureak insul korunk osso,
Bail: Nouro mhunnxi tor tond foddtelim tujem gheun mocho.

Okol: Hem konn darling tujem,
Nouro: Noko anv voukonam khoimchem,/noko nanv pirdear kortam mojem
Bail: Hem goemchem khajem,
      gheun ailam bolanchem vojem
Okol: Mazor tum khoimchem?
Bail: Tum Bombaimchem hanv Goemchem,
Okol: Tuka rinn nam ani dinvchem
Nouro: Vetam anv faleam ami meuchem.

Dailouge:
{Okol: Nam Nam rau veta, darling maka poilem
sang haka tum khoim vollkouta..
Bail: Darling darling tuka khobor assa tho konn to mozo.
Okol: Konn
Bail: Tuka khobor nam, rav re rav
Bail: Him koslim kamam?
NOuro: Anv kaim sozmonam
Okol: kitem sangonk sodtai
Okol: Kitem kitem..
Bail Ho mozo ghov ani anv tachi bail,
Okol: Tum Zannaim tannim maka mudi dilea
Bail: Voi tuka mudi dilea ani maka duddi dilea}

Okol: Ak'kach lagon mista ho pattim sortalo kazar zaunk,
      Familik moje atam kitem anv sangonk tem sang,
Bail: To melo mhunn sang juhu ghelolo poi thuimsor naunk,
Nouro: Goeam thaun chourisam addttam tuka khaunk.

Okol: Padd tujem poddlem
Bail: Haka ani tondd assam vhoddlem
      Hem khoim tuka dhoddlem
Nouro: Dance-ak tea pasot oxem ghoddlem
Okol: Xirap tujer soddtam
Bail: Aka aiz hanv goeam poilim vortam
Nouro: Taka HOspitalan ghaltam, kumar zaunk invitation daddtam.


DOTOR ANI KUZNER - C.Alvares  n M.Boyer
CA: Anv vhoddlo dotor kitlim operasanvam anvem kelim,
MB: Anv vhoddlo kuzneor mojim anga filma kaddun velim,
CA: Moje athan borim zaun kitlim Eropak pasun gelim,
MB:Hannem opersanvam kel'lim tantlim ordim melim.

CA:First class anv dotor Eropak MD zalam pass,
MB:MD khoimchi DDT marun kuznant anv ghaltam vass,
CA:Operasanvamchea kaman dotor anv ekdom fass,
MB:Toxe kuzner kitle ditat katrun randtat mass.

CA:Eropeanam modem famad Eropache bonvon ailam ganv,
MB:Eropak vocho nastanam Eropeana modem anvem zoddlam nanv,
CA:Vhoddle Vhoddle munis
 chepem kaddtat kedem mojem pojisanv
MB:Governache palacin sirivis kelolo kuzneor nanv.

CA:Sonvsar sogllo khoddkoddta mojem nanvuch kaddit tor,
Katrumchea kamak mojea oslo sonvsarant nam dotor,
MB:Kuzneor socalim utton, bottkam kombio kator,
Katrun sap korun tea bair mosalo bhortat bitor.

CA:Koslim koslim operasanvam korun munxeank keleat bore,
Uxearkaiek lagon ojeap zatat Eropi gore,
MB: Ho thoimsor ponnos katrun bhair kaddtalo gore,
Konn zannam ho khoimche ranant bandunk aslo mhunn bore.

CA:Xiknar munis kainch nhoim mhunnon sozmotat munis thodde,
Odik korun kuzner botler ekdomuch te redde,
MB:Kuzner bottlearanim soglleank khavoileat vodde,
Vhoddle xiknar mhunntat te focot kuzneramche chedde.

DUKHI BHOINN - C.Alvares (C) n Mohana (M)
C:Athin gomtean kai nam, pixem koxem tum bonvtai,
Kitem zalam tem sang, kiteak bhoinni tum roddtai,
M:Irmao noxib mojem futtlem, hem dukh mista anvem bhogunk zai,
Aslem naslem kelem Kuineadan diunk na upai.

C:Chol bhoinni tum ghara ye tachi vatt tuka naka,
M:Hanv morosor urlim kazar korun dhaddlaim thoim maka,
C:Itlem dukh tukam diun torui tachich voddvik tuka,
M:Hanvem sakrament zoddla mojean soddi nezo taka,

C:Dukhamni dolle bhortat bhoinni dog-dog tuje chintun,
Sukhan tuka vaddoilem moji eklich bhoinn dekun,
M:Irmao sukh dukh devachem dennem konnachoch guneav antun,
Soglem anvem sonsunk zai devachi koxi mhunn.

C:Kazar korun bhoinni tuka favo zalem dukh,
M:Kednam tor ghorkar mozo vollkoloto apli chukh,
C:Moron bhoinni vetelem oxim marun pottachi bukh,
M:Kainch porva nam sorgar tori Devan dilear puro sukh.

FIGUR ADDLAM PUTAN - C.Alvares (C) n Ophelia Cabral (M)
Music by Chris Perry

M:Sangtai mudansak Goeam vetai mhunn apunn,
Aikolam Goeam vochon kazar zatai mhunn,
C:Kazar zaupachem anven azun chintunk nam azun
Punn maink moji bori xi anv addunk sodtam sun.

M:Tor negar vetai utor maka dilam tem tunvem,
Sang antam kitem korchem tem anvem,
C:Tujea lagim kazar zaina mhunn thond korinakai kaiem,
Munxean sodanch anturn polloun soddunk zai paiem.

M:Tuka konnem nadlo to maka kaim ek kovona,
Punn tunvem soddun maka vochonk favona,
C:Noxiban nam tem bai kednanch mevona,
Varear bonvlelim suknim pinzrean ravona

M:Tum kazar zai mista nam mhunn gomtean athan,
Poi anv kitlim borim assam jetan,
C:Maka okol zai maim borim vavr korta toslim xetan,
Naka maka main mhunntlem figur addlam putan.

M:Kiteak mhunnon maka galtai khontik,
Kazar zainai mista lagon dothik,
C:Bombaimcho oklo kazar zatoch mevona natik,
Kitleo bailo chavoitat khevoita apleak potik.

M:Mazor koxi okol meuteli tum ugddas dor,
Bombaimcheam cheddvank kitem zalam tor,
C:Mazor passun upkarta utramcho niall kor,
Goemcheam cheddvank Bombaimchim cheddvam zaina sor.


GHOVACHEM GHOR - C.Alvares (CA) n Antonette D'Souza (AD)

CA:Athin gomtean kaim nam, pixem koxem tum bonvtai,
Kitem zalam tem sang, oxem kiteak bhoinni roddtai,
AD:Irmao noxib mojem futtlem, hem dukh mista anvem kaddunk zai,
Aslem naslem kelem kunheadan gheunk nam upai.

CA:Kitem ghara taka ieum di, tache moddtam anv paiem,
Sukhan tum assonk zai mhunnon tuka doth dil'li anvem,
AD:Iramanv tambddem kapodd neson maka dhaddleli tunvem,
Atam kanknam mojim foddun ghalunk lainakai kaiem.

CA:Rogtachem udok kel'lem bhoinni dothik tuje lagon,
Kalliz susurta bhoinnim tum gelaim mhunn bagon,
AD: Kitem anv korum irmanv noxibar kanvlo gelo agon,
Aiz don moineam zale ache-tache tandu addtam magon. 

CA:Chol bhoinni tum ghara ye tachi vatt tuka naka,
AD:Hanv morosor urlim kazar korun dhaddlaim thoim maka,
CA:Itlem dukh tukam to diun torui tachich voddvik tuka,
AD:Hanvem sakrament zoddla mojean soddi nezo taka,

CA:Dukhamnim dolle bhortat bhoinni dog-dog tuje chintun,
Sukhan tuka vaddoilem tum moji eklich bhoinn dekun,
AD:Irmao dukh-sukh Devachem dennem konnachoch guneav nhoim antun,
Soglem anvem sonsunk zai zanv Devachi koxi mhunn.

CA:Kazar korun bhoinni tuka koslem favo zalem dukh,
AD:Kednam tor ghorkar mozo vollkoloto apli chukh,
C:Moron bhoinni vetelem oxim marun pottachi bukh,
M:Kainch porva nam sorgar tori Devan dilear puro sukh.

KATOR - C.Alvares

Khoxi bhogta kator aslolea munxeak,
Ti kator katrun novro korta burxeak,
Katrunk laglear Pedruchem kalsanv imxeak
Zaite pautti borem katrun ghaltat konxeak.

Dhar te katrichi kednam sokla denvonam,
Opersanv kelear kelam mhunn kovonam,
Akho dis katorta, matui suseog gheunk ravonam,
Tosli kator sodunk veshi bazarant mevonam.

Scientist vavurle bond korunk te katrichi dhar,
Khotta ganv soddun thoddeani Eropak kaddli par
Bebddeani pion kobar kelem soreachem bar,
Tika lagon inocent munxeani khalo mar.

Lokondd passun katorta, itli khor ti kator,
Chorunk mevonam, pulis assat bitor,
Dhar kedna poddonam, katorlear paxanni fator,
Rostear poddtoloi tichea lagim jith korxi tor.

Tipu Sultanchi torsad, kaie korta lassun,
Kedeai Razachem kens udddoita tassun,
Konnaak bhogxinam marlear nak fatrar ghansun
Soglleank sap korta ti ministr zalear passun

Ojeapanchi ti kator, sang kosli zanv yeta
Tichean katrun konnakui voddvo khav yeta
Sogllo sonvsar te katrichean vinkto gheunk yeta
Ti kator tuji jib, mojea puta.

KUNHEAD ANI MEUNNO - by C. Alvares n Francis de Parra
Music Chris Perry

FP: Khoimsor vetai kunhead dolleanim bhorun dukham,
Main maka dadlolo festak apounk tukam,
CA: Kiteak Polly festak tum apounk ailai makam,
Manam borim festam kelim anik fest maka nakam.

FP: Yeo kunhead ekloch tum mojea gharant vodiecho,
Donparam pun yeun vos kunhead ekech godiecho,
CA: Etom Polly sangatak aslear pallou sadiecho,
Moron tuji bhoinn somplo adar zoddiecho.

FP: Roddon sodlear mellonam vost ti dorian sandleli,
Dusreponnar kazar za dakti bhoinn assa vadleli,
CA: Manam tujem melam tea disa ek ghoddnim ghodleli,
Ekleak voron fondant ghatlem mhunn maim tuji roddleli.

FP: Ekui sanglear aikonaim kunead, hi kosli pissai tuji,
Bhurgeancho punn sambal korunk tori kazar zaunk za raji,
CA: Bhurgim mojim choltat-bonvtat mathear dorunk naka ojim,
Samball tancho korunk Polly gharant maim assa moji.

FP: Kastig tancho kadun kunhead ti ubgoteli jivar,
Kazar tum zalear, unno tichea matheavoilo bhar,
CA: Bhar assa to tujea mathear, doth diunk zatai kinvar,
Dekun atam dakte bhoinnink kortai mojea nanvar.

FP: Toxem zalear portun dhi manachem ghetlaim tem doth-dennem,
Tuje laguim kazar korun maka mannam mojem unnem,
CA: Doth zalear doth portun vor bextem marinakai annem,
Bhurgim asson doth portun diuncho kaido kela konnem.


MANDOVI PULC.Alvares (CA)n Betty Ferns (BF)
CA: Sintid zalom dukhest khobor, aikon aiz tujea bhavachi,
Tum nokoi kitli ghott asli thi, ixttagoth amchi dogaimchi,
BF: Futtlem mojem noxib khoxi, mhunnchi korni hi Devachi,
Adhar aslolo bhav mozo, maim-pai moron gel'lim amchim.

CA: Rojea kaddun ailolo bhoinnik kazar korta mhunn apunn,
Dukh bogli kazar zainastanam, tum assai mhunn azun,
BF: Motor cycol gheun gelolo, kardam xapunk vochonk zai mhunn,
Roddtam bhavachem moddem, pollounk maka mevlem na dekhun,

CA: Chintunk naslolo ixttak mojea, koso ho aksident ghoddlo,
Moronk zai mhunnon maka dista, Saudi than Goem adlo,
BF: Ponnje veta mhunn sangon, sokalim gharantlo bhair sorlo,
Mandovicho pul moddon, bhav mozo pondak poddlo.

CA: Ponje vetam mhunnon tuka sanglelem tannem,
Kitem zalem tachi ti khobor korunk na konnem,
BF: Roddtam bhavak Devan koslem, favo kelem poi tem dennem
Sasnachem bhavan mojea, pula pondak kelem pennem,

CA: Mornachi hi khobor aikon, novro dukhi zalo dista,
Voros zatoch kazar zaunk tanem, antam eujilam mista,
BF: Mel'lea fatlem konn morona, hem nokoi tum bhavachea ixtta,
Kazar zaun tho Dubai gelo, ponvoti anv mhunn ganv gazta.

CA: Tumger ailolom dukhest bhuzvonn diumchea khatir moji,
Sintir zalom, bhav mortoch soirik moddli mhunn tuji
BF: Ranak uzo petlo mhunntoch ulpon vetat ambe kaji,
CA: Ath mozo bhettounk kobul assam, tum assa zalear raji.
Mai Paicho Kaido

MAIM PAICHO KAIDO - C.Alvares - First song as Tiatrist.

Padri igorjen bob marta bhurgeank xikounk Christanvponachi khunn,
Maim-pai xikoita hi vokol ani tho nouro tuzo mhunn,
Panch vorsam putak zaunchea adim maink addin xi dista sun
Sangat guneav konnacho antun bhurgeamche vaitt zaunk gunn

Christanvponn atam amchem kobar zait ailem,
Mogachem lissanv bhurgeank maim-pai xikoita poilem,
Sabar zannam nokot rozar korunk sarkem aplem,
Khoimchea vogtar maim-pai tankam xikoita dusrem.

Avoi-bapain chintunk zai apleam bhurgeancho fuddar,
Oxem apunn uloin zalear magir tem poddtelem mhunn zoddar,
Zanam zaun ek munis udki marit doryan astanam to mollar
Dubav nastanam mati ghetlo aplea fondar

Maim-pai poilim bhurgeank apleam pirdear kortat,
Gharachi tor bunyead sarkeo nant vonti tacheo alltat,
Toxench tem torne bhat lunvxi zalear tandu tache pol'ltat
Zoxem murem poddtoch kaji ambe zoutat.

Aikon ugddas dhorat avoi-bapain he utrancho,
Sangat ek zadd kiteak upkarta taka lagtokoch kiddo,
Maddachem chuddet bhuim poddonam tacho suklea xivai piddo,
Zoxem ek voddem cholta doryen tum korta tennem fuddo.

Antun gunveav nam bhavani koslo tea bhurgeancho,
Avoi-bapain samball korunk zavo tancho, 
Zorui tor potto ghalinam sunneak dhoni sunneacho,
Dhorun taka vortolo munis muncipalicho.

PAI-CHI GUIRESTKAI  - CA=C.Alavres, AD= Antonette D’Souza

CA-Pai mel’lo tednam sang maim paiche duddu kitle asle,
AD:Tuka xikop anvem dilam anik duddu vinchartai kosle,
CA:Dusreponni kazar zaun tuvem ghovachea bhavank posle,
AD:Kazar zalim tuka samballunk gharan konn nasle.

CH
CA: Ghovan kaim tujea sirvis korunk nasli,
   Soglleacho er-dheri zala mhaka sothea nam kosli,
AD: Tum lhan asstanam tujich taka apurbai asli,
CA; Paichi guirestkai taka meutoch apurbai kosli.

AD: Tum lhan astanam tuka kitlo mog moipass ami dilo,
CA: Maka mog ditolo aslo to mozo pai poiloch melo,
    Tujea ghovan maka adopted son mhunn posko kelo,
    Pun moji paichi guirestkaiek to dhoni zalo.

CH:
AD:Oxem ullounk tuka koslench nam re karann,
CA: Kiteak mojea paiche familik diret nam gharan,
AD: Tannem ghor soddlam tittiu aslo barik zoran,
CA:Xamai moji bhik magon melea lokachea daran.

AD:Kosloch vegllozar puta korunk nam ami tuje sovem,
CA:Dusreaponnachea burgeank Europak xikonk daddlai tuvem,
AD:Tevui zalear tuje bhau tanche thaim tond kortai tum kaiem,
CA: Duddu mhoje paiche, Europac vochonk zai aslo anvem.

CHORUS
AD:Kiteak puta maka oxim lojen ghaltai,
CA: Dusreponnir kazar zaunche adim hem soglem chintunk zai,
    Panch lakh rupia dourun mel’lo mhozo pai,
    Ghov tuzo motorani bonvta cholon anvem bonvonk zai.


PONK-PONK - C. Alvares (C) n Betty Fernandes (B)
B: Hanv kazar zavn ghov mozo Bahrain gela,
Ho pai tacho mojea pattlean mela,
C: Mhaka putan potteavalo kela,
Atam fivnneo ghalcho vogot zala.

Ch: B: Ailolo dis ho matharo mozo jiv khata,
Hanv veta thuim mojea pattlean yeta,
C: Ar’re sanz zatoch ghora pattlean tufan puta,
Motorancho avaz zata – ponk-ponk; ponk-ponk; ponk-ponk
.
B: Ho civildad mhunttat ti kainch noko,
Mhaka ghorantlo bhair kaddunk dinam donko,
C: Ratchim zonelam ugttim ghorak astannam panko,
Bond kelea bogor hanv nidtam konko.

Ch: B: Veginch ho melea puro mhunn Devak kortam rozar,
Sunneam baxen rat-dis ho soddinam dar,
C: Hanv morchea adim putak heo mhunnon daddtolom tar,
Hanga sotaitat mhunn motorcar – ponk-ponk; ponk-ponk; ponk-ponk.

B: Ho igorjen passun yeta apunn,
Mhaka dista hacher chav ghalin xi un,
C: Hanv zannam aiz-kalchea bailanche gunn,
Mottoranim bonvtat misak veta mhunn.

Ch: B: Mozo ghorkar azun passun mhaka mhunnonam kaim,
Putan loka passot ghoran marunk nam bhaim,
C: Mhaka kitle pavtt ravonk moji apoita maim
Hem kiteak vochonk sodta tem tum zannaim - ponk-ponk; ponk-ponk; ponk-ponk

B: Mozo ghorkar azun passun mhaka mhunnonam kaim
C: Putan loka passun ghoran marunk nam bhaim
B: Mhaka kitle pavtt ravonk moji apoita maim
Tum moron kobar za
C: Hanv nam morchonam
B: Hanv mainger vetelim
C: Tuka vochonk dinvchonam
Hem kiteak vochonk sodta tem tum zannaim – ponk-ponk; ponk-ponk!

PURAN-POLI - C.Alvares (CA) n Ophelia (OP)
OP:Ye ye ye chol mogachea Ragunath,
CA:Rau xalli azun kaim vhoddli zaunk nam rath,
OP:Gharat antam yet zalear zalo mozo ghat,
CA:Uloilear ogich rau mhunnon zantteamchi zaz,

OP:Sangatak tujea dista borem,
Ram Krishna magnnem kor tum purem,
CA:Thond xitoll Xalli suntlem varem,
Tum Loxmi moji maka dislem khorem.

OP:Ek dis passun maka dorinaim gopan,
CA:Gopan dorunchem kam focot kristanv lokan
OP:Kitlo boro tum dista Rogu rupan
CA:Tumvui distai puran poli keleli tupan

OP:Sangatak tujea dista borem,
Ram Krishna magnnem kor tum purem,
CA:Thond xitoll Xalli suntlem varem,
Tum Loxmi moji maka dislem khorem.

OP:Login zatoch tujea anv pooja kortelim
CA:Puja korunk zaitim amger bhurgim zatelim
OP:Dogam puro choddam jiv mozo khatelim
CA:Amche listar kitlim assant poi tim apxinch yetelim.

OP:Sangatak tujea dista borem,
Ram Krishna magnnem kor tum purem
CA:Thond xitoll Xalli suntlem varem,
Tum Loxmi moji maka dislem khorem

SAO JOAO - C. Alvares
Ami Sogle zanvoim vortoutanv, chodda tempan bhetleanv,
Sao joao-chem fest mhunon ami mavoddea aileanv,
Mateak him kopelam ghalun uddok navonk bhair sorleanv,
Aichea dissak voddle ami nokom khuim pauleanv.

Chorus
Sao Joao, Sao Joao gunvta mure vatt amkam dissonam,
Aicho dis urbecho konn konnak hansonam,
Choll-re pie-re tum illo ghe-re faleam kaim mevonam,
Oslim festam vorsak kiteak don pautti yenam.

Vhoddilanchea kaiddea pormonem uddok nataum bhaimchem,
Khoddegant fest hem amchem mavoddechem,
Pondra diss alchenoi hangache bhorench ami ghevchem
Choll atam sao joao vhoria maguir tem pouchem.

Chorus
Sao Joao, Sao Joao gunvta mure vatt amkam dissonam
Aicho dis urbecho konn konnak hansonam
Choll-re pie-re tum illo ghe-re faleam kaim mevonam
Oslim festam vorsak kiteak don pauti yenam.

Zanvoim ami festak aileanv mhunn vaddeant bobau poddla,
Mojea sasupain tin kouxe soro addla,
Tin kuddvanchim sandnam keleant ani dukor marla,
Sezarchea konsu manan ponos daddla.

Chorus
Sao Joao, Sao Joao gunvta mure vatt amkam dissonam,
Aicho dis urbecho konn konnak hansonam,
Choll-re pie-re tum illo ghe-re faleam kaim mevonam,
Oslim festam vorsak kiteak don pautti yenam.

SUN - C. Alvares [A], Mohana [M]:
A: Portun hangasor tum, ailaim kitea passun,

M: Pacharunk hanv aileam, maim tuji meli mhunn,
A: Maim moji meli tor, tuka kitem antun,
Geleleim portun anik yevchinam mhunn apunn.

M: Guneanv bogos poti, dusre pavtt toxem korinam,
Maimgelea gharan konnuch mhaka respet dinam,
A: Maim moji melea bogor mhunnoi tum gharan iechinam,
Atam voch, tuji maim melea bogor, tuka gharan ghenvchonam.

M: Zalem tem zanv poti, sogllem atam visor,
Soddun hanv gel’lim maim, aplem mhuntta mhunn ghor,
A: Poilem kiteak tichem, aikolenaim utor,
Ti mortuch ailaim, atam hangasorlem vaximbor.

M: Guneanv bogos poti, edea vogtar mhaka dhanvddainaka,
A: Vochonk kor hangasorlem, poti-biti konn nam tuka,
M: Tujea bogor poti, dusro konn assa mhaka,
A: Tuka zai tem mevot, punn maim moji mhaka anik mevchinam.

M: Khorench poti hanvem, chintunk naslem math punn,
Itle vegim maim tuji, moron kobar zait mhunn,
A: Dukh tika bhoglem, kazar mhaka korun,
Sukh bhogtelim mhunno, apunn gharan addtoch sun.

Ch: M: Chintinastannam poti, hanv maincher ailim add,
A: Khotteam kortubanchem, kallzan tumchea kirlolam zadd,
Bailanchea sintimentanim, ghov vaddovn bonvtat khadd,
Ghovagelem ghor, bailo atancheo, korunk sodtat padd.


TANVANCHI KIR - C.Alvares (CA) n Betty Ferns (BF)

BF:Chol matso senhor tum amger ye, ghov gharant nam tuka kitem sangonk zai,
CA:Kosoli bail tum loz nasleli, ghov nastanam apoitai,
BF:Aik poilem kitem tuka sangta tem, adinch kiteak maka tapoitai
CA:Mov zalelem nistem maka khavon, vankddo rosto dakoitai.

BF:Amchea sezareak ek cheddum assa,tuje lagim tem kazar zaunk sodta,
CA:Tunvem hi agency ghetlea mista, ghov nam tedna cheddeank sodun kaddta,
BF:Anv social woker mojea lagim antam, boro novro vo okol diunk ghoddta,
CA:Ghov gharan nam tedna novreank mista addun poile topasche poddta.

BF:Khorench anv vavurtalim hache khatir, hannem abruche moje kele tir
Konnachem borem korunk vexi zalear, sodanch yeta pattir,
CA: Sogleam poros ullounk boro mhunntat, xikoit zalear Afrikacho kir,
Kazari bailank sodanch bori lagta, khaunk goeam tandvanchi kir,

BF:Antam tum tor kazar tum zainam zalear kedna mataro zatoch zatolo,
CA:Tunvem maka topasla mhunn koulear, sang konn maka cheddum ditolo,
BF:Moje borobor tum rauxi zalear, hotcake koso tum vetolo,
CA:Tum hotcake mhunnon sogottuch zannam,khata tho tondd ulpaitolo.

BF:Kitlea cheddeank anvem kazar kele, tumch baba maka khavunk ietai,
CA:Konn kazar zau vo zaunk pau naka, tum kiteak voir sokol zatai,
BF:Zaitinch cheddvam moji voukichim assa, tankam tuje osle novre zai
CA:Tum mista ankvar cheddeank ektaim korun, poilem tution ditai

BF:Kitlich ozar tuka doth mevta, sanglear tum sozmon kaim,
CA:Hea xeutteak tuje pageran galunk, hem kottin goddonk tuje thaim,
Upkar korun tum matxe ghara vos ani ulounk maka launakaim,
Maka okol sodun kazar korunk, azun jivi assa moji maim
.

TUM NHOIM KONN - C.Alvares (CA) N Betty Ferns (BF)

BF:Danvon aileam puta anv aikonam fuddem,
Sintir paichem pollounk meulem nam mhunn moddem,
CA:Tukach lagon pai mela. tunvem tachem foddlaim voddem,
Voch anagachi uloi nakaim moje koddem.

BF:Khorench puta tum zolmoloi moje thaim,
CA:Maka maim assa mhunn pain sangonk nam kaim,
BF:Mojem rogot zaun  maka tum valor dinaim,
CA:Tunch maka sang khoimchea tondan tuka mhunnom maim.

BF:Hanv noko kosli toklen nadd rigli puta,
Pai tuzo kitlo mogall atam ugddas yeta,
CA: Chukh tuji mandun gheunk vis vorsam laglim tuka,
Koslem kalliz tujem soddun vochon paik ani maka,

BF:Itlem kalliz libor kiteak mojea sovem,
Nov moine kusvean tuka sambaula hanvem,
CA:Anv don vorsamcho astanam paik soddlai tunvem,
Lokak dakhounk antam hem galun ailea kaiem.

BF:Noko zalim itlea vegim paicher yet mhunn moron,
Guneav bogsun magonk mojem ukddom nam hem thond.
CA:Vis vorsam moje paik tunvem dil'lem martirponn
Mojem paichem kaiem galunk tum nhoim konn

BF:Zalem tem zalem puta atam sogllem visor,
Hanv angasor ravtam hem mojem diretachem ghor,
CA: Hea gharan tuka diret nam atanch tum bhair sor,
Paik soddun konna fatlean geleli thoimsor voson mor.

VANTTO -
C.Alvares (CA)Ophelia (O)

O: Irmanv kazar zatai khoro, gharacho vantto kelear chodd boro,
Subej anv kaim magonam, kaideachem kitem assa tem puro,
A: Dha ozar doth dilea tuka, aro poro, tea bhair fulamcho turo,
Kitem kortem aslem bhoinni, donkamp zaun ghoracho zal'lo tor churo

O: Tum mista monan asloloi chintun,
Gharacho herderi zalo mhunn apunn,
A: Goa timesacher ailelem xapun,
Tum zogddonk ieupachem assai mhunn,

O: Mojea ghovan sanglam maka, ordho vanto ghetlea xivai ieum naka,
Anv borean sangtam irmanv, tum dinaim zalear kortin vortelim tuka,
A: Vantto zai tor khorvot gheun, apoi taka katrun velear zata,
Maim-pai bhensache vantte korunk bhoinni korti naka

O: Khavunk tum sodtai pai-maimchi girestkai
A:Dhuven anik zanvian mista khaunk zai
O: Mozo gho kosloi kaddtolo upai
A: Tujea ghovacho ieunk zai pai

O: Bextich doth ghetlea mhunn anvem irmanv mojem nanv pirdear kelem tunvem,
Doth dilea ti boroilelem khoim assa tem tunvem dakounk zaiem,
A: Bhoinni moje rong bodlun zaunakai novem thondak ghalun mohem,
Dothuch nhoim, almar mexin ghovak dilelem aiem ghomteak daiem

O: Nagounk maka tum sodtai chora,
A: Tum Vinagr voronk ailam khaun zatoch para,
Doth diun bhoinnak tumche kazar kora,
Punn boroun gheunk ugddas dhora,

ZALO TEDNA MELOI - C.Alvares (CA)- Betty Ferns(BF) - Ophelia (OP)

(MOVALI PUT)
BF:Bailean maim ailea tuji, bitor yeunk tuka bieta,
CA:Anv ticho eok movalli put, vinchar kitem zai tem tika,
BF:Kitli zalear ti tuji maim, oslem borem disonam maka,
CA:Maka gharantlo tinnem bhair ghatlolo, kazar zaun addlam mhunn tuka.

BF:Tinnem tuka zolm dila, visor monan dovrinaka kaim,
Anv tuji bail khori punn ti tuji, khaxea rogtachi maim,
CA:Kitlem tuka vaitt korun, kalliz tujem voddta tichem thaim,
Maka sanglelem apunn melear passun, gharant dovrinakai mhunn paim.

OP:Puta maka gharant gheina tor, anv khoimchea ajilant vetam,
Bienakai maim anv gorib tuji sun, mozo adhar tuka ditam,
CA:Maim tunvem utram uloilim, chintun azun fugar zatam,
Zala tedna melo mhunn sozmota mhonnoi, khoim assa maim him utram

OP:Vonniechem irmanvchem aikon, put tuka bhair kaddlo
CA:Movali dakto put mhunn lokak sangtali, bhangarcho put mhunn vhoddlo,
BF:Insult tika korinakai, OP:Guneav mandun gheuncho poddlo,
CA:Aslem naslem vhodlea putachea nanvar korun, daktea putak varear soddlo.


PETTOI DIYE - C.Alvares=CA Ophelia Cabral=OC
Dailouge
OC: Baba hem Kitem
CA: Maim anv militarint entrad zalam
OC: Militarint entrad zalai? mojea puta tum lahn astanam pai gelolo
ani portun yeunk nam ani tum antam maka sandun vetai
CA: Maim amcho ganv salvar korunk ami kitem korunk zai maim,
tum bienakai maim

song....

OC: Khoimsor vetai re puta, kiteak khontiyo dita,
CA: Amcho ganv samballunk maim, jiv passun dilear zata,
OC: Puta fattim sor, moddun vetai ghor,
CA: Melom zalear zuzan anv maim tuka kedem vhor.

OC: Puta tum, bond kortai dar,
Dukhamcho galun ho har,
CA: Indiek maim zai amcho adhar.

OC: Abghat maka kortai oslo, tunch mozo adhar aslo,
CA: Gulamponnan ravon maim sonvsaran faido koslo,
OC: Soddun gela pai, puta tumvui vetai,
CA: Dhes amcho salvar korunk maim, jiv passun diunk zai.

OC: Puta tum ill'lo niall kor,
Kitem korum, tum morxi tor,
CA: Devacher maim tuzo visvas dor

OC: Kallzak petta uzo, ekloch tum put mozo,
CA: Ganvam pasot moronk maim phattim soro nozo,
OC: Khoim marum danv, tuje vinnem anv,
CA: Moron zalear maim mhunnon ghetam tujem nanv.

OC: Vetai tum galun gaye, dukhan poi vanvtat doye,
CA: Porot yeunk maim pettoi diye, porot yeunk maim pettoi diye

ZOLMANCHI MAIM - C.Alvares n Ophelia Cabral

dailouge
CA: Maim maim, maim
OC: konn mozo put hea estadar, kitem zalam re mojea puta
tuje dolle tuzo donko, mojea puta
CA: maim maka zuzan mar lagon anv hospital aslom maim donui moje
dolle futtleat anvem tuka songonk naslem anv portun etolom mhunnon
ho poi ailom maim

....song

OC: Estad mojen poi nezo, rogtacho tembo mozo,
CA: Jito anv urlo mhunn maim di axiravad tuzo
OC: Jiv vo kamplo, adhar somplo,
CA: Khoxi za maim put portun, ailo aplo

OC: Puta tum kitem kortoloi,
Avoik he, koxi poitoloi?
CA: Devacher maim xinn korcho nhoim.

OC: Anik maka assa konn, koxem mojem poitoloi thond,
CA: Argam di Devak maim, mojer daddunk nam mhunn morn,
OC: Dolle khoim gele, konnem te velle,
CA: Dusmanacher zoit voronk maim kitle zann mele.

OC; Kitem antam amcho fuddar,
Moddun mojem zalem ghor-dar,
CA: Serkar maim ditolo adar.

OC: Avoichem chintinam kaim, Indiecho mog tuje thaim,
CA: India mhunnchem zonn ekleachi khaxea zolmachi maim,
OC: Tunch mojem sukh, poi nozo dukh,
CA: Zuzan anv vochon maim adharunk nam chukh

OC: Avoik tum ghaltai khontini,
Vaddoilo tuka mojeach athani
CA: Indiek sambaunk zai ticheach putani,Indiek sambaunk zai ticheach putani,


MANDOS OF C.ALVARES...

ULHAS SODDTAM - C.Alvares & Mohana

Ulhas ho soddtam sobhemazar,
Visron maka tum zatai Kazar,
Dekhtoch mojea sangatar, jurament gelo negar,
Mog tuzo anvem kel'lo niz,
Dukhoilem tunvem mojem kalliz,
Devan Korum tuka feliz...}x2

Sonvsarant moje kaim nam baki
Dukhamacho  zatm dukhi
Magtam tum assonk sukhi, kai nezo anv urlear dukhi.

Mog tuzo anvem kel'lo niz,
Dukhoilem tunvem mojem kalliz,
Devan Korum tuka feliz...}x2

Akanta diloi kallzak konti,
Uttlo naim ek punn maka ek mitti,
Igorjen vachtoch chitti, kontin mojeo vocho chinti

Mog tuzo anvem kel'lo niz,
Dukhoilem tunvem mojem kalliz,
Devan Korum tuka feliz...}x2


DURDOXEA - C.Alvares & Ophelia...from the Tiatr...Durdoxea..

Kazarcho kovit polloun,
Moga roddlim anv dukham golloun,
Bhurgea porim maka anson khelloun,
Kazar zaloi fuddar mozo palloun....x2

Mhunntalo buxea, dileli axea,
Fuddarachi moji keli durdoxea...}x2

Tum mojea vidan eklo cheddo,
Maim tuzo mog kor mhunnon roddo,
Mojea jivtak ghaloi poro,
Antam poi ansta sogllo vaddo...x2

Mhunntalo buxea, dileli axea
Fuddarachi moji keli  durdoxea..}x2

Lokak sanglem anv mhunn kaiem,
Mog korunk porva kelonam anvem
Ganvan bonvonk uklonam paiem
Lojechem gomteak ghatlem daiem...x2

Mhunntalo buxea, dileli axea
Fuddarachi moji keli  durdoxea..}x2updated 8/8/2017