Monday, September 8, 2008

Songs of Minguel Rod
1. BOBOR – Minguel Rod

Angan tem edem edem mottem bobor,
Kai bore pole tache mou-mou robor,
Ratchem sopnant ieun korta mhaka zobor,
Pun apunn khuim rauta ti sangonam re khobor.

Ch.: Pun ratchem sopnant ghott dhorlem taka,
Tem moje beij gheunk laglem paka-paka.

Tea vogtar dislem kainch Saiba naka.
Zago zaun poilear mure mazor leunta maka.

Mhaka poddonk nam re jeunchem ani khaunchem,
Mat taka dhorun ghara koxem dhanvchem,
Ghott dhorun haddttom zanna zalear khuinchea gaunchem,
Pun hanv tachem nauim nokom, hem oxem koxem zaunchem.

Ch.: Poir ratti ani ek pautt jiu khoxen mhozo bhorlo.
Oklecho pai soirik gheun amger so pavon sorlo.
Oitana khoxen mhunno babu apunn chol’lo.
Zago zalear tor polloi zalear nakar bhonvta zorlo.

Ekech muttin anven zorleache dant moddle,
Utton poilear paichea oklanche arxe foddle,
Pain kalukant chor mhunn maimcher borech oddle,
Main chopko marun paiche khoddeache kens thoddle.

Ch : Him zoggoddtat thoim assa auchit nid maka poddli,
Oklechi maim amguer ieun soirik moji moddli,
Anvem tiche dongeank dourn ferens korun oddli,
Zago zaun polloit tor novich kamoll pinzun soddli.


2. DOTHIK LAGON - Minguel Rod m

Kitlim chedvam aiz, fulam sarkim sobon,
Boro tho vas tancho veta ubon,
Avoi bapui tancho lojen veta bagon,
Hem fokot ghoddta dotik lagon

Maim-paiche bhirantin vaddon kitlem chedvam zalim vodlim
Doth nam mhunn kazar zaunk dukani rodlim
Chintit avoi bapaik sangonk nastonam ganv ghoram sodlim
Aiz mevot tanche athin podlim

Thi doth gheina zalear, sang maka tum morot
Tum boro assot dudvani ghor borot
Lagot tor ek duens, gheta ti doth fuim urot
Zaum oxem zaitech mavodea pavle porot

Soirik moddun thode ankvar ravon sukon zale zorod
Thodeanche mateak podlem korod
Doth gheun thodeamchem ankvarponn pozisanvank lagon borod
Kazar zaun dotik roddtat chorod

Hea dothini cheddvamcho, fuddar pirdear kela
Hi doth gheun konn sorgar gela
Ozarni ghetli doth, tho upasani mela
Thor sangat dothin konn guirest zala

Kazar zatanam tor ixtta ozarani doth tum guetolo
Falem oklamcho pai tumvuim zatolo
Vaitt vo borem ghoddon tuka addleli doth tum khatolo
Tedna tuka utramcho mojea ugdass yetolo

3. HELMET MOCHE - Minguel Rod N = Nustekaram; B = Bhattkar

N: Danv-danvon yenu, gele paiem zornu
Bhuken pottam antkolleo geleo mornu
Etai titu mottram voitai aiz bhornu
Ekloi amkam soddnam Moddgonv ornu

Ch: B: Cheddvando, kosso nustea
N: Barik doddiea koche
B: Ek chear anneam diai
N: Aje te dinaim toxe
B: Abba, polletom inga panttuli tumi vot’lim koxe
N: Ege onddea marun foddtto dissot helmet moche

B: Sangai gho poixeank nam mugea moro
N: Nam ami dinaim tujean zat tem voro
B: Kharuttam heam duddvam uzu mal boro
N: Borean daddaich fuddem poilean soro

Ch: B: Massolli maddak purtolom, ex uloicheai suberbai
N: Purun dakoinam zalear zait dog tuge pai
B: Nustea ghann yet mhaka hatti enge rotani boddoichea zai
N: Agha hench mullo bhakar eller sarem punzaitai

B: Cholai atam dogaim eiai kes kornu
N: Kutem amgem khail gha tor tuvem chornu
B: Nustea bhair mal mhunn vorai mak dhornu
N: Te duddu gha tuko getlim bhornu

Ch: B: Ek poiso magot
N: Te poix pinzun soddtolim
B: Dit mungo
N: Tis rupoi, nam tor dant moddttolim
B: Ghe
N: Haroili texi panttli voilean bhorch poddtoli
B: Bhortu mungo
N: Heo bhor, nam tor kochi hoddtolim

B: Besto enge mizgotik, saiba gelom xi
N: Zap tuge nak siris kor dil ti
B: Konnui mhaka dekot, kossoli loz hi
N: Chol tor panttuli ubarn mathear dhi

Ch: B: Dha-dha rupia dile ditam nustea moddu annu
N: Atam ghar vochon xitako bazun kha tonnu
B: Hanv kitu girest to tumi mhak vollkon nonno
N: Dekun kharieam paim pondak kusoil gha bhattkarponnu

4. TARVOTTI - by Minguel Rod

Ozaranim anvem zoddleo notti
Viaj marun anv ailam motti
Zaite ganv bhonvlom, marinam fotti
Kiteak anv novoch gha tarvotti

Americak toddir denvon thoim beer-an nha
Bend vazta sodanch nachon-uddon khoxi zha
To sorg mure baba tuka zaem tem kha
Ani thuim cheddvam kitem re va-re-va-re-va!

Hem Tarvotteanchem aikonk ghoddnam
Te borea cheddvanche fottu kan addnam
Borim cheddvam thuim tanchea mogan poddnam
Poddtat tim painxim maddamchim son’nam

Borim cheddvam mhunnonant tankam ‘come here sit down!’
Te tumkam sangot baba vhoddlim bondolam laun
Te ponch cheddvanchi yetat lipistick khaun
Hem soglem poilam tanchem anv tarvotti zaun

Borim chedddvam mhunntat tim oslim
Anv aslom tea bar-ar yeun dogam boslim
Anvem moskoreo keleo sozmon tim mhunn toslim
Tim mojer gorom zalim re tim koslim

Tankam poun saiba mojea tonddak zali ar
Tennim kolsanv kaddun koslo mhaka dilo re mar
Matso num zalear kela gha mojea khoddeacho far
Hanvem indur zaun tarvar kaddli par.


5.PETROL CHOLTA

Goenkarancher Saiba, tum ragar zaloi khoro
Tuvem khast amkam laili gha, amcho sukon zala paro
Goeam aslelea lokak tum ekdom asai boro
Dekun tankam tum ditai pondra rupia kovso soro

Chorus
Bomboi asleleanche tuvem motte bhognnar kele
Ani Goeam aslele edov porian xekovn nidonk gele
Aikon Goenchi khobor, amchea pottan dont mele
Inga chorieam irlem ami martale, tuvem tenkaim dhorun vele

Pondra rupian passun Saiba, quarter kor amkam favo
Tum Goeam asleleancho fuim khuimcheanui bizoitai tavo
Soro athin dortoch ami, kitkim magnnim tuka favo
Ami khuimche te tum zannaim, to amkam voita tinga zavo

Chorus
To astoch sangatak ami kaibore dolta
Ani kai borem bailanchem aikon ghora ievun maimkui pett ghalta
Inglez Saiba naka, tem rokddench gunvddu halta
Amchem machine ekdom ghott Saiba, kontri petrol cholta

Anik ek voros tum osoch, Mumboikarancher chavot
Ani urpache ami nam gha Saiba, atanch geleanv bavot
Tem vokot nastannam Saiba, Konknnem kitkoi teomp ravot
Punn Goenkar muineank ponsam voir jerul Mahalaximi pavot

Chorus
Soglleanche pavttin magtam, Saiba aikon mojem dhor
Orixtt ruk umtton poddta tujem ek utor mhunnot tor
Zainam Saiba sonsunk, bhitor zoieank ieta zor
Konnem bond kelam tem der Saiba, tum vegin ugttem kor

Lyrics of this song Courtesy Domnic Fernandes


6.BURAK PUROI - Minguel Rod

Ho sonvsaruch khuim bebdo zala
Pivon kitko lokuch mela
Kiteak gha saiba ho soro kela
Atam bailoi pietat tara-la-la-la

Chorus
Hi konnen keli koi
Bailancho guneanv nhoi
Gadie pattlean burak oi
To kiteak saiba poi

Ami bebde mhunn saiba bukar boroi
Bailancher tea nodor firoi
Voir than irlemxem ximit aroi
Tea gadieanche burak saiba tunch gha puroi

Chorus
Nam bailo borem life
Ani ghovank passun khait
Dukonkaram lagim kor gha fight
Punn bebdeank korxi vaitt

Cheddvam dansank nam re unnim
Tankam tambddo zavo khuimcho punnim
Rong ghalun dhi cholta fenni
Magir nachta dista mazram-sunnim

Chorus
Thoddim khonkli kaddta khonk
Thoddim vonk, vonk, vonk
Ghara yevunk zainam pivon tonk
Magir zaem motor ponk

Lyrics of this song Courtesy Domnic Fernandes