Monday, September 8, 2008

Songs of H.BrittonReal Name: Hermegildo Camilo. Stage Name: H.Britton
Born: 16-10-1935 Died: 24.9.2009
01.AMCHEA BAPA by H. Britton

Sonvsarant hea ghoddtta poi tem nhoi baba sonspachem
Zanntteank toxem nenntteank poddlam fashion korpachem
Igorjen zalam competition, fency dress-achem
Tea fency dressak lagon mis piddear bhavarteanchem.

CHORUS

Bhogos Saiba!

Amchea Bapa, sorgar asai, tujem nanv vhodd zanv
Disandis unnem zait veta amchem devosanv
Fashion-ing lagon gharan bhurgim kortat kestanv
Dekun ragan ghalun bhonvtam dhuvechem kalsanv

II
Adlea tempailo ugddas asa mhoje motin
Zannttim zanv nennttim gomttean ghalit Saibinnimchem Bentin
Bailanchea mathear saddiecho pallov, rezarachem kont hatin
Atam bhangar hatin, saddiecho pallov mathear doronam gho Ritin

CHORUS

Bhogos Saiba!

Igorjen fashion korun aileam distat dansak
Thoddim igorjen bhitor sortat ordea misak
Taimar sarkim pavtat offisak
Devak fottovnk zata, fottovnk zainam boss-ak

III
Sarkem mon divn konn mis aikota zait hea tempar
Mis choltannam toklen bhitor bhailim chintnam sabar
Thoddim ghoddialak pollovn mhunnttat Ă¢€˜mis kednam zatelem kabarĂ¢€™
Thodde mhunnttat edo vhoddlo sermanv kiteak sangta ho Padr Vigar

CHORUS 

Bhogos Saiba!

Bhavarti munis igorjen rozar korta
High heel ghalun cheddvam-bailo bhitor sorta
Mocheancho avaz kanar poddtta
Automatik bhavarteanchi gomtti gunvta.

02. BANDRA FESTAK - H.Briton
Bandra festak ghellom hanv tea nimnnea aitara
Ferient bhonvtam bhonvtam orram zait ailim bara
Chonnekara mhunnom bab gorom chonnem vora
Chonne khaunk urlo thoimsor paulo nam ghara

Va va va va va lok ferint bhonvta
Chevrisam sorpatel soglem thoimsor meuta
Merry go roundar chedde chedvam gunvta
Luttin kitem poita konnuim konnak tenkta....rpt va va

Jaent wheelar bhostolom mhunn ticket kadli
Moje khuxik tannem eke antik dadli
Voir pavonam fuddem anty fugar zaun roddli
Oh my God mhunnon tinnem veng maka marli.

Yeah Yeah My God My God anty suskar soddi
Uncle sokol khonti uske kaddi
Beautiful lady asli ti zhaddi
Udki marit mhunnon anvem ghot dhorli sadi...rpt yeah yeah

Matse mukhar ring udouchem stall dislem
Tea stallan tea ringan ek sobit cheddum aslem
Kensancher mountain kellem mojem sintid thuim urlem
Ring udoilelem tache mountainar podlem

Va va va Lucky fellow mhunn bobau lokacho
Har ghalun fulamcho foto kadlo amcho
Ugdass vechonam montichea festacho
Chear anneak anv mog jiklo bandrachea cheddvacho...yeah yeah


03. BUS CONDUCTOR - H.Britton
Sangtam, aik tor, bomboi sirvis kortam bossicho conductor
Ghott dor, ath sodd, hi sirvis saiba korunk zainam kitli khor
Fattim, fuddem, tik tik tik tik korun tiketti kator
Sirvis bori, te bossin cheddvam bailo, assot tor bitor

Girl: Conductor give me two half tickets to marine lines
Conductor: Half ticket?, kya umar hai apki
G: Sirif gera baras
C:Sirif gera baras ha ha ha ha
G: Ap kyumm hanste ho
C:maim tho samja apki shadi ho chukhi ho
phal koyi bath nahim

Sonvar aitar sodanch bossin zata lutt-khett
Marine chi tiket punn denvtat pautoch churchgate
Sollam vorsamchi cheddvam bus-stopar cheddeank dita date
Punn bossint choddtoch mhunntat give me half ticket

Cheddvank, bailank, bosin zago nam zalear pasun excess ghetam
Tikett, ditam, poixe ghetanam athak tanchea ghott dhortam
Upper deckar mog kornarank mog korunkcheakui chance ditam
Driver mhunnta tem driving soddun anvuim, conductor zatam

Bossin zago nam zatoch cheddvam ubim urta
Eka athan beg, dusrea athan paipak dhorta
Driver mudom break oddta, cheddvam lotton mojear poddta
Dis borchea boron mozo over time bhorta

Bus, stopar, bossik ath dakhonk lagli ek motti anti
Bus driver, somzolo ti anti mista mhunnon zanti
Anty, nennti, nodrek mojea poddtoch rokdich marli ghanti
Athak, ath diun, tea antik bosin ghetoch, jivak bhogli xanti

Foothapath soddun lok kednai rostear voilean cholta
Tantun tin cheddvam bailo choltanam zoddta moddta
Tankam poitoch driverak soglo vell ponk ponk korchem poddta
Dekun ti bus kednam voir footpathacher choddta

Chal bai chalo, koi tiket nikala naim toh chalo
bad mein oh safed dress vala ayega na
toh fine gir jayega

04. JINGLE BELLH. Britton

Chintun ankvar cheddeanchem, mojem kalliz dukovta
Kazar borem nhoi mhunnon te ankvaruch ravta
Devan ghoddla sacrament, tumi kiteak dubavta
Vorsanchim vorsam voklank ghevn ankvar bonvta

Chorus
Oh! Jingle bell, jingle bell, married life is well
Kazar zanvk kiteak pattim sortai re Gabriel
Oh! Jingle bell, jingle bell, vokol tuji Michelle
Veginch kazar za nam tor Michelle zait parcel

Kazarachi idad zatoch kazar zavnk zai
Zantte piraer bhurgi vokol sodunk bonvonakai
Doth subeij mevteli mhunnon pattim ravonakai
Kazar zainam mhunnon dusrea ponnang zata pai

Oh! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way
Husband-wife, married life, enjoy every day
Oh! Jingle bell, jingle bell, be happy and gay
Bailek ghevn dansak voch - Christmas, New Year day

Kazar borem nhoi mhunn tuka konn dita budi
Hum tumko bolta hai jaldi banao re shadi
Sontos bhogtolo vokol bottak ghaltoch mudi
Uprant melgor korun kha ghora voile dudi

Oh! Jingle bell, jingle bell, listen my brother
Tum mhunttoloi ho khuimcho ailo Christmas Father
Oh! Jingle bell, jingle bell, Dev dita adhar
Kazar zavn vorsa bhitor bailek kor mother


Lyrics courtesy for this song: Domnic Fernandes

05. KAZARACHEM UTOR - H.Britton
Mojea ghora samkar tujem ghor,
Socallim utton tujer ghaltam nodor,
Mojem ghor tujea ghora tenkon vor,
Kedna diuxi kazarchem utor.

Yeo moga danvon, panch paunde devon,
Ani konnak pollenakai vollon,
Mog koslo tho, ailo kollon,
Eka meka kedna ami mellot.

Ratchim zonelam danktalim tedna,
Tum ani anv zonlear dusro konn na,
Nidon dinant mogachim chintna,
Socailim uzvaddot xem dista kedna.

Yeo moga danvon, panch paunde devon
Ani konnak pollenakai vollon,
Mog koslo tho, ailo kollon
Eka meka kedna ami mellot.

Tuzo rupkar dolleamcher khellta,
Mogiank mogachi goddsann kouta,
Tm ani anv dogaim ami sopnan meuta,
Mojem kalliz hem tukach rauta.

Yeo moga danvon, panch paunde devon,
Ani konnak pollenakai vollon,
Mog koslo tho, ailo kollon,
Eka meka kedna ami mellot.


06. MARIALINHA - H.Britton
Marialinha nanv tujem hanv zanam oh Marialinha
Mogacho tujea sumar mellonam oh Marialinha
Polloun maka hanstai punn tum uloinam oh Marialinha
Monant hanv chintam, fokot him chintnam, resperacho dis,
kazarachi rat iet kednam
Tum choltai mojea fudlean, hanv tujea fattafatt
Chal tuji polleun kobul zatam, cholloncheak kittlii vatt
Cholleanchi nodor tujer, bietam zait mhunn ghatt
Chintinam tum mat, axelam ghalunk tujea hattak hat

Bhett amchi zali, Goeam maim dhes gavant, kazarachea matvan,
Dipkailo maka sobit tujea rupan, kazarachea matvan,
Gupit tuzo mog, rigoilo kalzan, kazarachea matvan
Visroncheak zaina sangtam juramentan, ek dis asteleaum,
dogaim sangatan, kazarachea matvan.

Mog jikunk vavurtolom, fuddarak kiteim zanv
Tujea fatlean hanvuim ietolom, soddun vexi tor ganv
Mogan tujea pixo zain tor soglem visortolom anv
Punn visorchonam oh Marialinha sobit tujem nanv


07.PANDU LAMPIANV - H.Britton

Oh oh oh……………..oh oh oh
Ganv mozo Mhapxencho, biradd mojem Moddganv
Valoracho dhonddo magelo, kanknam vinktam anv
Akea Goyant volktat Pandurong magelem nanv
Cheddvam maka chavoitat mhunn pandu lampianv

Ch
Valoracho dhonddo, ho Goyam boro cholta
Kanknam ghalunk, cheddvam bailo maka rauta
Mou mou hatancher kanknam borim choddta
Kanknam ghaltanam tanghele hat damunk mellta

Oh oh oh ……………….Oh oh oh
Thoddech dis zale maka mumboint xarant paulear
Kalliz magelem dukouta cheddvam bailank poilear
Kanknam konnuch ghalinam ga adsal adle dollear
Funkot passun ghalto anv Goem tumi ailear

Ch
Mumboimchem cheddvam bailo kanknam ghalinam
Kanknam naslele hat pollounk mojean zainam
Bailechi sobai hatachim konvchechim kanknam
Punn atam soglim xiklim bandunk goddialam

Bottak zai tor punov, nam tor omas re puta
Mumboint xarant ek ekuch khobor aikunk yeta
Cheddvam bailank kanknachi mottich addkou zata
Kallkan mog kortanam kanknacho avaz yeta

Kazar zauchea adim oklek ghali chuddo
Sozmot tagelo fuddar zaunk tancho boro
Tor sang bailanim to kiteak kelo poro
Ghov mortoch kaxir tagele narl fodlear puro.


updated 18/8/2015