Monday, September 8, 2008

Songs of Jacint VazReal Name: Jacinto Vaz
Born: 27th April 1918 Died: 30th April 1993

AKASHVANNI - Jacint Vaz

Reddio mhunnchem dadosponn sonvsarachem
Duens pois korta monxachea chintnanchem
Goencho reddio amcho uloita tem
Boreach monxak duens zavpachem.

Chs.: Goenchea reddiar amchea zaiteo khobro ieta
Teo aikonk bhav amche khuxen bhoron axeta
Konknni kariavoll modench amchi bodolta
Ani magir a-a-a-a...a-a-a-a... oxem zata (Repeat)

Reddio Goencho ani ietoch Gujratti
Konkani bhaxecheo tankam somzonam ratti
Khoinchei vogtar aik fokot Moratthi
Goencho reddio zala soreachi bhatti.

Chs.; Konkani kariavollint konnem bodol keli?
Reddio aikolear dista reddiachi maim meli
Thodde zann reddiar voitat bazrachi gheun theli
Ani magir a-a-a-a...a-a-a-a... jai ani jai jai hueli (Repeat)

Kai bori cholta amchi akaxvanni
Ukllun tika dhorlea tancheach bailamni
Kednaim thuim uloita ratchi ranni
Cholta andda-gundda, thandda-panni.

Chs.; Goenchea reddiar amchea zaiteo fugddeo zata
Teo aikon pott amchem khoxen bhoron murgott'ta
Konkani bhav amche reddio aikoncheak lozta
Ani magir - Fugddi ghala go, kai zala go? Konnager gelo go?
Tumger ieilo go, amger ieilo go...(Repeat)

BANGDDE JELACHI - Jacint Vaz


Mogak lagon jiv dhilo Romeo ani Juliettan
Khoroch bhava favo tankam man
Amcho Konkani mog zata durga khuxik pattlean
Pixe zaleat mogachea nadan

Poiloch mog zata, chokletti khata
Voklek mog fivnnim ghalun dongrar apoita
Kednaim pai poita, dhuvek tapoita
Novro ragan dhuvekuch ghevn povon voita...repeat ch

Mogan poddon voklo ulas soddtta mogache
Novre babdde sopnetat ratche
Sopnam poddon umanv pasun ghetat uxeanche
Sokallim utton bangdde jelache

Mog to mottoch khor, thoddeank ieta zor
Dekun bhava mog kortai poi to chintun kor
Mog mhunnchem vakor, gomtter voddit tor
Magir tuzo mog zata ximitirint bhitor..repeat ch

Sompeponnim mog bhava to konnank dhinam thar
Poieat mogan kitle zalet par
Eklea cheddvak jivench marlem Cansaulim dongrar
Dogam zannank marlint Ponnje Miramar

Cheddvam atanchim, dusrech baxechim
Dogam-tigam novreanchea mogan poddpachim
Vengent dhorpachim, kisui divpachim
Him cheddvam mog dakovn tuka fonddant ghalpachim

BOMBAY DEKHO - Jacinto Vaz


Abhi tum lok Bombay dekho
Bombay ka market dekho
Bombay ka ghoddial dekho
Bombay ka Metro dekho

Abhi tum lok Back Bay dekho
Back Bay meim chokri dekho
Chokri lok ka prem dekho
Valkiser ka dongor dekho

Abhi tum lok Mazganv dekho
Goenkaranche kudd dekho
Bombay ka gully dekho
Gully meim chua dekho

Goa meim Margao dekho
Nusteacho bazaar dekho
Muncipality ka garden dekho
Voilea lokacheo zopddeo dekho

Abhi tum lok Mapsa dekho
Sukraracho bazaar dekho
Goenkaranchi godd'ddi dekho
Rosteancher ghaddvam dekho

Abhi tum lok Pannji dekho
Agvad ka foler dekho
Mandovi ka doriea dekho
Moddlolo pul dekho

Ah-h-h - kobar, kobar - cholat, cholat - poixe, poixe!

Eh! Poixe dhi re to-eh, poixe dhi; poixe dhi re. Funkott cinema povnk eila?
Ah-h-h - cholat, cholat - magir dusrem dakoitam cholat

Lyrics Courtesy: Domnic FernandesDADAR -  sung by the late Jacinto Vaz & Sucurrine
Legend: Sucurrine = S; Jacinto = J

S: Moga tum Goeam vetai, kalliz mojem dukoitai
Rokddoch ieo, chodd teomp ravonakai
J Sodd dasti bhienakai, tunch vortovta suropai
Ekuch mhuino rojea mevlea bai

S: Goeam vetuch tum konnamcheai mogan poddxi
Inocent kalliz mojem moga tum roddoixi
J: Tunvuim bore baxen rav dusreak vengent dhorxi
Mogacho Jacint mhunnon tum mhaka fottoixi

Chorus
S&J: Kalliz moga zata hem abalar
Kednam zatelim sang ami kazar
Dogaim goribponnamchea nadar
Mog kelo ami ixttixinar Dadar

S: Moga tum atam vetai tor, sanglam tem ghott motin dhor
Hanvui ietam mhakai vhor barabor
J: Motin muzo niall kor, visorchonam morosor
Hanv tuzo, dogaim sonvsarant asosor

J: Goeam vetoch moga kitem haddum tem sang tuka
S: Kaim ek naka moga fokot tunch zavo mhaka
J: Kiteak moga oxem suskar soddun bexttench roddta
S: Goeam vetoch tum bodolxi mhunn bhirant dista

Chorus
S&J: Ghevnakai tum mathear chintnancho bhar
Mogak amchea dusman asat sabar
Devan bhesanv ghalchem hea ekvottar
Mog kelo dekun ixttixinar Dadar

S: Fottoixi moga mog korun, roddoixi dusreak dhorun
Sarkem sang kednam ieta to portun
J: Roddonakai suskar soddun, rokddoch ietam mudans korun
Mogachem dor uddonvchonam katrun

S: Hanv gorib mhunnon moga tum mhaka visorxi
Ozaranim doth mevta Goeam dothik bhulxi
Anik tuka kaim sangonam tujich khoxi
J: Kiteak bextench tum ulas soddtai mojea Lucy

Chorus
S&J: Rat-dis moga chintnancho bhar
Kednam ugoddttelem mogachem dar
Novembrachea mhuinean amchem kazar
Poiloch mog amcho ixttixinar Dadar.

(Lyrics courtesy: Domnic Fernandes

FOLKEANT MAR DANV - Jacint Vaz (1953)

Goeam than bombaim yetana kitem sango agbottir avoi,
Ek cheddum maka dokear mevlem mhunonk laglem apleakui mhunnoi pavoi
Goemakar amche chavonk lagle mhunno oklek jevonn khavoi
cheddvan saibak dosh addloli doxik lagli vavoi

Vengurlean pautokoch bitor khaddin geli boat
Khoddpeak lagon matxe vankdi zaloli maka cheddvan dhorlo ghott
khorench sango na fott, Khium khatalem nidon mugott
Amchi dogamchi mogachi urba choddon, anvem cheddvak ghatlo coat

Uprant rati kodde jeun korun anvem nidtolo mhunn bhixeanem sodlem
Tem cheddum mista khala gelelem thond duvunk taka kaukant kholaxen ghott dhorlem
Bob martam mhunnon danvon vochon tea folaxcher anvem ek vodlem
Voir eun poi zalear kitem sango konnem vonkon bhixeanem bhorlem

Uprant zalem kestaum, anvem mhunntlem zata tem zaum
Goemkar konnui yena zale ekloch zoggodlo aum
Chevrisam ani asle paum, tea mhunnlem konnui khaum
Dadleank bhaileank bhurgeank guddaitam folaxean marli daum

Bailank bhurgeank guddaitoch sogleam folxeani bobau kelo
Konn mhunonk laglo rotnagiri udki marun poun gelo
Folkeant maka folaxean dhorrun voddit captanaxim voir velo
Mojea lagim fenichi batli asli captain akhich pielo

Uprant kitem poitoloi, maka mhunnta agbott choloi
Anvem full steam direct damli, mexinachi kadli koloi
Lokachi bobo vololoi, anstaloloi vo roddttoloi,
Captainakui sirvisecho kadlo, feni kitli khor ti poi


GOENCHI SUTTKA Composed and sung by the late Jacinto Vaz

Goenchi suttka zavn ami khoxen bhorle
Hanstat te hanstat thodde dukhanim roddle
Bore munis aslet poi te rostear poddle
Chorieo kirmi kortalet poi tech zalet vhoddle

Chorus
Khuim gelem Goenkarponn Goenkaranchem
Konnank poddlelem nam goribanchem
Tantun ani duens ailam margaiechem
Justis nam mhunn Goeam zalam raj tea choranchem

Khuim gelem Goenkarponn Goenkaranchem
Konnank poddlelem nam goribanchem
Tantun ani duens ailam margaiechem
Justis nam mhunn Goeam zalam raj tea choranchem

Kitlei gorib zanv ami onrad Goenkar
Adlea tempar nidlet ami ugttem ghalun dar
Hea fuddem Goenkarank aschinam thar
Bhirant nam dekun konnui konnancher marta far

Chorus
Chorieo korun kitle zann sukan jieta
Ratchem chorun disui bhor barran pieta
Kitench tankam mhunnonk zainam angar ieta
Pistol nam mhunn pulis tankam dhorunk bhieta

Chorieo korun kitle zann sukan jieta
Ratchem chorun disui bhor barran pieta
Kitench tankam mhunnonk zainam angar ieta
Pistol nam mhunn pulis tankam dhorunk bhieta

Goenchi suttka zanvchea adim Goenkar chintale
Goeam amkam vhoddle-vhoddle zage mevtele
Goenchi suttka zavn boltech ievn zalet vhoddle
Goenkar amche Camra pattlean martat bonvadde

Chorus
Zaite amche kaide asat kaideank agh lai
Kirmidorank suttka Deva kitem poitai
Serkaran hea chorank dhorun nitik lavnk zai
Tednam amchea Goa xarak zait sovostkai

Zaite amche kaide asat kaideank agh lai
Kirmidorank suttka Deva kitem poitai
Serkaran hea chorank dhorun nitik lavnk zai
Tednam amchea Goa xarak zait sovostkai

Lyrics courtesy: Domnic Fernandes

HAI HAI HAI - Jacint Vaz

Kai borem noxib hem amchem Goemcheam putamchem
Dakto vhoddlo konnuch chintinat fuddarchem
Mog tancho fata fata te chinta kazarachem
Kazar zatoch kitem gharan kai na bazrachem

Hai hai hai kazar zalo ghai,
Thoddeach tempan bhurgim zatoch magir zalo pai
Ho hai hai hai konnager zalem bai
Ratchi magir nid poddo nam bendent yeta vai...}2

Kazar kazar mhunnon thoddeamcho jiv gelo sukhon
Mogan poddon kazar zaleat te feliz zaina konn
Dogam tigam bhurgim zatoch jivachem zata monn
Dekun tumi mogan bonvat re ankvaruch ravon

Dol bai dol khaunk addtam bol
Bail mhunnta jem yeta kitem korum paul
Hoi dol bai dol pai khevonk bosla sol
Bailen kitem mhunntlear mhunnta kosli hi okol.....}2

Kazar zaumche adim thoddeamcho mog dolle dampun
Tumich maka sangat atam konnacho guneav antun
Hachem chintun eka cheddvacho mog kelo Santun
Kazar zalo bailek atam masalo dita vanttun

Na re na mogan poddchona,
Mogan poddon morot zalear sorgar voichona
Voi tam tam tam ta tar tar zam
Mog korunk Goemkar amche konnak aikona


KAZAR AMIGACHEM - Jacint Vaz


Kazar mhunnon mojea amigachem kazarak gelom anv,
Lancer nachonk dina mhunnon deddean kelem kestanv
Novrean babddean oklek gheun mattva bailen marli danv
Hea luttin konnen mojer addun uddoilo rebekanv

Okleacheani deddeak marlo, deddo matvan lovo,
Hem kestanv polloun sogllo lok bion ghara povo,
Novreacho pai matvan ravon lokak gayi sovo,
Konnem mutt marun novreachea paicho bhair kaddlo dovo.

Koslem saiba kestanv ani kedeo vhoddelo lutti
Te luttin mista oklecher konnem marleo futti
Novrea maimche konnem borech dileo mutti
Maka konnuch mevonk na anvem dedyek keli muji.

Novreache maink marta mhunnon novro danvon ailo
Konnem mattva bailean oklechea kuleak uzo lailo
Novreak muzgani ghott dhorun ghara voron pailo
Konnem mc cher tapot marun matva bhair usailo

Hem kestanv kobar zaina mhunn ailo oklecho pai,
Oklek to vinchartalo mhunno kitem zalem bai
Lok bhailen bobat mari mhunnom matvak uzo lai
Anv kuznatulean danvtalom konnem toddlo mozo tie

Hem kestanv kobar zaina soglo lok gelo ghara,
Oklele bobatt mari mhunnon novreakuch mara,
Deddeachem konnem kalsanv pinzlem korun fara fara,
Anv kuznantulean danvtanam tizlam futtlim bara.


KONGOTTI - Jacint Vaz (1953)

Mhunnta chikol bhor, konnakui dhorta ghott
Kednai mog sanvrona baba taka kitem re khor lott
Khorench sango na fott, mogachi zatoch mogott
Mog kornarani poi kai bori pirder keli kongott

Thoim mog kai boro zata, konn botate khata,
Revent korta tata, uprant fata fata
Magir tum kitem poi,okol mhunnta avoi,
Cholo nezo, paim dukta, maka ghara voron pavoi
Tum kongotti ravoi, oklek sandwich kavoi
Kai boro mog revent lovta fott sango na voi voi

Kongotti ravxi tor, doryachem varem khor
Sanjechem kai borem puta thoim konnakui vengent dhor
Hollywood mhunnta tem, Kongottik zai na sor
Mog kornaranak poun ramponnkarank ailo zor

Sanjechim zatoch nov, konnacheai mogan lov
Bailoch asona ghov, Uprant Bombaim pov
Magir thoim kaichea kai mouza marna maim pai
Khuxeal tum astoloi. jivak zaie ghottai
Mogachi suropai, mudansak uzo lai
Kitem re mayache moineant kongotii hai hai

Vochon kongotti rav, bhoinnik vokona bhav
Kai bori serkos puta thoim poun jivak poddta zau
Mog kornarancho bobau, jevonn naka bangda khao
Thoddeancho mog nivdaunk gusta kitem sango Jesu pau

Avoi ghe moje maim, anv sango tumkam kaim
Hem soglem Deva thaim, maim pai asta Bombaim
Sangta teo nhoim fotti, mog korunk bailo ghotti
Rokdoch konnakui bultai dakoixi tor notti
Mogak marun fotti povon gelo moti
Maycho moino mhunnche sorg mure kongotti


MOTORKAR - Jacint Vaz

Anv motorkar ponk ponk kortam,
Cheddvam konn assa tankam fuddem bhortam,
Matarim konn assa tankam fatlean lottam,
Magir Kitem re mojem motor fast soddtam.

Maka dekhtoch cheddvam khuxen bhorta,
Anv voronam zalear dukhanim roddta,
Koslei choddtek moji ghaddi choddta,
Zaite pautti moje shaft moddta.

Khorench tumkam sangonam fott,
Machine mojem ekdom ghott,
Pervonam kitloi voddta lott,
Tedus konnak poddlo g.....

Motorani cheddvan maka ghott dhorlo,
Sirdonam denvter break voddlo,
Eke Matharean fattlean jiv soddlo,
Fenicho kousoi foddlo,

Hi sirvis moji disa ani rath,
Soreakaranchi math anv kaddtam kath,
Cheddvani khandar ghaltoch ath,
Gazolinachi lagta vatt

Hea kauz Goeam antam baba chodd ghoddta,
Vosot thoim amchea nanvan roddta,
Forsan apoun ghara lagim vorta,
Amkaim boreak poddta.

NAILONANCHEM LUGOTT”- Jacint Vaz

Chintlear adleam zantteanchem, nessop rith-mannsugechem

Atanchim bhurgim nestat tem, nessop nhoi re sonspachem
Padri babdde bob martat, konn aikotat padrinchem
Igorjen nailon nestoch, mis pirdear dusreachem

Ch: Adleo voli, kapddam nessop amchem khuim gelam
Atam nailon saddi, pottar ugttim bulozam
Vestid ani xinvtat, modekat zonelam
Tem mista dorjeanim, varem vochonk kelam

Nailonanchem lugott, konnem babddean kaddlem gai
Nailon angak ghaltoch, khuim pavlea ti dista sai
Maim-pai khoxen bhorta, kaiborem mhuntta dista bai
Dhuvek nailonancho vistid ani mainkui saddi zai

Ch: Hea modinchem chintun, ragan kalliz sizta
Nailon nestogoch, cheddvank boreak poddta mista
Lugottui chodd borem, hathan dhorlear pinzta
Nailon nestoch, magir zovieo passun dista

Zaitea cheddvancheo, aileat moje lagim kexi
Kaibori kudd soboita, lugott tem amchem dexi
Noveo-noveo modi korun, sang bhoinnim khuimsor vexi
Nailon nestat tea cheddvank, zatat apendexi

Ch: Anik ek urlam mojem bailank sangpachem
Matxem tumi bond korat tem pott dakovpachem
Igorjen mhunttat tem, nessop mannsugechem
Pottak tea poilear dista tuxin dukrachem


(Lyrics courtesy: Domnic Fernandes)

SAUD - Composed and sung by the late Jacinto Vaz

Dialog: Aiz zoddlo tumi kazaracho satvo sacrament. 
Ami soglle anvddetanv tumkam borem jivit hea sonvsarant ani 
lamb avk sodamkal morom poriant.

Aiz dis vortovta vhodda sontosacho
Senhor novrea-vokle tumchea kazracho
Padrin istolan bandun ekvott kelo fuddaracho
Ho ekvott tumi sodankal sambavcho

Aiz dis vortovta vhodda sontosacho
Senhor novrea-vokle tumchea kazracho
Padrin istolan bandun ekvott kelo fuddaracho
Ho ekvott tumi sodankal sambavcho

Chorus
Ami khuxeal zaleanv kallzan thavn
Bhesanv ghalchem tumcher Deva Bapan
Ami magtanv amchea rezaran
Borem jivit sarunk hea sonvsaran

Ami khuxeal zaleanv kallzan thavn
Bhesanv ghalchem tumcher Deva Bapan
Ami magtanv amchea rezaran
Borem jivit sarunk hea sonvsaran

Nodor marit zalear tumchea pattlea jivitar
Aiz Devachem bhesanv tumchea ekvottar
Onodan anj-boddve gaiannam kortat sorgar
Jurament tumi dhilo Deva mukar

Nodor marit zalear tumchea pattlea jivitar
Aiz Devachem bhesanv tumchea ekvottar
Onodan anj-boddve gaiannam kortat sorgar
Jurament tumi dhilo Deva mukar

Chorus
Aichea disak kedi khuxealkai
Dogainim mogan tumi cholonk zai
Toxench tukai sangtam vokol bai
Ghovachea utra voir cholonakai

Aichea disak kedi khuxealkai
Dogainim mogan tumi cholonk zai
Toxench tukai sangtam vokol bai
Ghovachea utra voir cholonakai

SORPATEL DUKHRACHEM - Jacint Vaz

Rag maka yeta chintun team mog kornaramchem
Cheddvank lagon pozisanv kabar goemkaranchem
Konnuch nam kestanv kobar korunk hem mogachem,
Goemkarancho mog zala sorpatel dukhrachem

Poliloch mog tenkta tedna bitor kitem zata,
Ghara vetanam hat alon tata tata tata,
Ratchi magir nid podonam kalliz fata fata,
Thodde niden sopnam poddon uxeacho kapus khata.

Hello Hello hello hello where are you Johnny
Mog kornakarnam rostear ulonk lozta konkani
Dansank than ghara yetana Johnny sangta kanni
Mogak lagon putancheo maimeo roddta dukhani

Mog kornaranim mogache monument ghoddle,
Putani ragan xittache buddkule foddle,
Zaite zannak mog kortanam pulisen dhorle,
Kitle oklani novreank machine marun soddle.

Kai boro mog ruchik puta buskit havoita,
vengent dhorun chopke marun kalliz bavoita,
Ratchi magir nid podonam mog tho chavoita,
Thodeach tempan voron simiterin pavoita.

Kitlim amchim cheddvam baba cheddeank fosoita
Novro novro mhunnon voron chiklan bosoita
Zaitim zannam mog korun shikdeam barim voita
Aiz heka mog tenklo, faleam dusreak tenkoita.

PULISEN DHORLO -
Jacint Vaz

Zaitea zananim baba mog kelo,
Thoddeancho babddeamcho rokdoch melo,
Kitlea zannacho mog pinzrem futton ragan goem gelo,
Ritinacho cheddo mogak axelo, tache oklen taka poxelo,
Angelache main Ritinache cheddeak voddit kuddan velo.

Kuddant pavonam fuddem, mogachem buyao futtlem,
Koinsanv petter nidlelem babdeam raganuch uttlem,
Angelache maimchem bendachem fint tuntlem,
Ek matari moje pasot zogddim kori tichem bhangar luttlem.

Kuddant amchea kestanv vhoddlem,
Anjelachem maimchem bend moddlem,
Cheddvak babdeak loz vhoddli dukham ghoddun roddlem,
Kednanch kuddant amche ghoddonk nam toslem ojeap tedus ghoddlem,
Ghara kuxik anv nindlolom Anjel mari mojer yeun poddlem.

Angel mojer poddotoch tannem bob marli vhoddli,
Konsanv mauxi kaukan danvtali anvem tikai ghott dhorli,
Ti nisron boim poddli anvem sorpolli chorli
Konsanv manan handi marun novreachi tokli foddli

Kuddant bailani maka ghott dhorlo
Anvem Ritnacho maimcho dant moddlo
Bailo mojea lagim kitem zogoddtoleo rokddkoch maka soddlo
Anjeaeche maim mozo tie dhorlo, anvem kuddant dusrecho chorlo
Sorpolli gheun anv danvtalo xidder pulisen dhorlo

Bailanim maka dhorun, rokddoch kortin velo,
Kortin bitor soron zuizak salam kelo,
Tea disa mista thoimsor, konnacho konn melo
Kes ubi zaumchea vogtar zuiz ghara gelo.Updated 8/8/2017