Tuesday, October 20, 2009

Songs of Alfred Rose (C-F)

Updated `4th March 2013

1.CELINA. - Alfred Rose

Celina, Celina, Celina

La Marina hotelan, mojea samkar evun boslem,
Taka polloun hea kallzan, novem tufan upraslem,
Buchkoutalom somdiran, tem kuch korun anslem,
Tem anstoch sontosan, kalliz mojem nachlem.

Celina kallzak zali zag,
Celina anv nhoim vhoddlo vag,
Celina, tachea nakhar disti poddlo rag,
Celina korunk laglem lag.

Mojea samkar tem bostoch, kalliz dodd'doddunk laglem,
Kop pietalom tem polloun, mojea athantlem sutlem,
Mezavoilean danvon vochon, visitidacher poddlem,
Visitd bizla tho polloun, Celine ragan utlem.

Celina anvem mhunntlem sorri,
Mezar asli tannem kaddli suri,
Mar mhunntlem moronk toyar assa dont worri,
Punn kallzan bitor polle math tori.

Mojim utram aikotoch, sogllench zalem thondgar,
Mojea dolleank polletoch xello gham sutlo angar,
Moipasan athak dhorun taka bhair addlem margar,
Tem kuch korun anslem, anv vhoir pavlom sorgar.

Celina tukach axetalom,
Celina mogan buchkoutalom,
La Marina Margao hotelan tuka bhettlom,
Celina tuzo mog jiklom.

Celina....Celina....Celina

2.CHEDDEACHO BAUTIZMAlfred Rose (AR) & Star of Arrosim (SA)

SA: Rostear tuka sangtam mhunnon tum ragar zainakai,
Somaradis cheddeachem bautizm eunk visornakai,
AR: Kedinch visorchonam etolom bienakai,
Poileach cheddeachem bautizm gazounk zai.

Ch
SA: Aiz dolle moje bhorta poi khoxechea dukhanim,
Ghorabear amchea uzvadd poddlo bara vorsanim,
AR: Rochnarache podvek xim mer nam mhunn zanav amim,
Putachem boreponn pollounk aslear puro tumim.

SA: Vhodlem fugsanv korinam, dis aileat mhunn marekar,
Ganvche bhurge etele ladain korunk kantar,
AR: Ladain kortanam khuimchi bhas kortolo uzar,
SA: Latim bhas sogleamchea asa thondar,
AR: Pap Saiban munxeakullak mellonk puri sozmonim,
Mis passun mhunnonk sotea dilea aplea bhasanim,
Tor ladain kantar kortanam amchea gharanim,
Latim kiteak zai astanam amchi bhas konkani.

SA:Tum sangtai tem aikon ixtta anv sogllom guspotam,
Amchi bhas konknni koxi uzar korchi chintam,
AR: Uskepachi goroj nam chodd sompem aik sangtam,
Anv kantar korun tuka dakoitam.

Uloup/Kantar

SA Amche bhaxen mhunnon dakoitai,
AR Oi
SA Mhunn pouiea
Dogui Kyrie eleison, Kriste eleison
Kriste audi nos, Kriste exaudi nos

SA Mhunn pouiea
AR Sorvespora Dhonia, kakut amchi kor
Krista Somia kakut amchi kor
SA Khorench mure
AR Te uprant
Dogui: Santa, Santa Maria ora pro nobis
Santa, Santa Dei Genetrix – ora pro nobis
SA Mhunn pouiea
AR Bhagivonti Morie – mag mag amche passun
Bhagivonti Devache Maie – mag amche passun
SA Oi mure
AR Magir
Dogui Salve rainha, mae de misericordia
Vi da docura espereanca nosa
SA Mhunn pouiea
AR Sornaitam tuka Ranie kukutiche maie
Tum amchem jivit amcho amrut ani bhorvanso
SA Vhoi mure
AR Magir
Dogui: Virgem virgem mae de deus valeinos
Virgem virgem mae de deus ajudai nos
AR Devache Devache Maie, pau tum amkam
Devache Devache Maie, adhar dhi amkam
Dogui: Cheddeache bautizm dis ojeap korun dakoumya,
Amche bhaxen ladain mhunnon dis kadun udouya,
Amche ganvche bhurghe etele tankaim xinkouya,
Kuddant passun amche bhaxen ladain kantar korumya.

3.CHEDDO-CHEDDUM - Alfred & Rita Rose

AR: Anv mhunnta cheddum zatelem,
RR: Anv mhunnta cheddo zatolo,
AR: Anv mhunnta cheddum zatelem, tuka sangtam,
AR: Anv mhunnta xamai yeteli,
RR: Anv mhunnta xhapai yetolo
AR: Anv munta shamai yeteli, apost martam

RR: Tujem apost tem dobean ghal
Anv sangtam tacho kor nial
AR: Tuje niall anv paiem tala moslita
AR: Cheddum Cheddum
RR: Cheddo Cheddo
(repeat 4 times alternately)
AR: Rogtan mojea boron anv ditam

RR: Penkot ani paiem dukhlear cheddo zata mhunntat
Mojem penkot paiem foddta cheddo zatolo dista
AR: Kazar zalam to dis than xamai sopnan dista,
Natva anv tumger yeta mhunn sangta

Both: Penkot ani paiem dukhlear cheddo zata mhunntat,
Mojem penkot paiem foddta cheddo zatolo dista,
AR: Kazar zalam to dis than xamai sopnan dista,
Natva anv tumger yeta mhunn sangta.

RR: Bhurgem khoim kusvean astanam, dave vatten tokli sorlear,
Cheddo zata mhunn sangtali xamai moji
Maka poi kitem zata tem, maka poi kitem bhogta tem
Tuka kitem sozmota sang, AR: Tokli tuji
AR: Age tu mogache baile, sarkich vodde bazpache kaile
RR: Anik ulop naka, bond kor mozot tuji
AR: Kedna tokli davian lagta
Kedna tokli uzvean lagta
Kitem zata sozmoni hachi

RR: Kelleanchea miscuttanchi atam maka ruch yeta
Toxinch tim moiddechim kellim maka khainxi dista
AR: Miskutachi ruch yeta kelleanchi ruch yeta
Bhogos saiba dogaim zatat mista

RR: Tum sangtai poi tea pormonem maka dotoran sangonk nam,
AR: Tanem mista tuka sarkem topasunk nam
RR: Pun poi amger doga zanam zateilim mhunn tunven sanglam
AR: Tujea ruchi vorvim maka gomon ailam
Anv ani bhoin mhoji Annie, dogaim zonvllim bhurgim amim
Ami zaunchea adim mojea maink oxench ghodlam
Kelleanchi miscutachi ruch yetali
Moiddechim kellim, ruch yetali
Ami zolmolianv dogam zanam

RR: Dogam zalear kai nezo
AR: Punn ti cheddvanch zatelim
RR: Anv mhunnta cheddech zatele
AR:: Anv mhunnta cheddvamch zatelim, chedde bailank gheun nachtele
Cheddvam dukh sukh olkotelim, kednaim tim tujea piklele kensui kadtelim

AR: Anv mhunnta
Cheddum Cheddum
RR: Cheddo Cheddo
(repeat the above 2 lines 13 times alternately)

4.CHEDDVAMAlfred Rose

Adlea tempar, kitem goddo,
Cheddum zatoch maim-pai roddo,
Cheddo zalear, khoxen uddo,
Nachon uddon, soro pion ghazo vaddo.

Cheddum zatoch, kallim tonddam,
Pai-mainchea gharan suru zalim rinnam,
Oxem chin'tat, zaitim zannam,
Devachea ghuttacho thav Devuch zannam
Thoddeanger poi, cheddech zata,
Thoddeanger Dev cheddvanch dita,
Sogllim ghorchim duki zata,
Punn cheddvanchoch maim-pai sukhi jieta,

Cheddvam hea tempar vhoddlo adar,
Pai maink nhoi tim chitnancho bhar,
Tankam xikop dilem zalear,
Shorthand typing korun choloitelim ghor dhar,

Cheddeanchem atam noxib baulam,
S.S.C.korun sirviso mellonam,
Vhoddlem xikop konnem kelam,
Tankam donxim-tinxim pag kaim mellonam,

Cheddvan S.S.C.kelear zata,
Taiping xinkot tor, pagar vaddta,
Magir kallzak kalliz meuta,
Anim doti vinnem tem khopon veta

Zor tor ek bag pananim bhorli,
Sangat bhagek te sobai kosli,
Fullam fultoch bhag ti sobli,
Toxich gorabean cheddvam ek doulot vhoddli

Azun passun thoddim mhunntat,
Cheddvam xikon sangat kiteak upkarta,
Oxem mhunnon pai maim chuktat,
Xinkop kiteak upkarta matxem aikat,
Cheddvam xinkot tor, ginean vaddta,
Kazar zatoch boreak poddta,
Bhurgeank rith dek bori mevta,
Poi cheddvam vorvim vho sonvsar sudorta.

5.CYNTHIA - Alfred Rose
Ankvar jivit sarlem sukhan, papa mamachea ghopan,
Usko khont nam bhonvlom jetan, jivak nastannam tufan,
Kazar korunk eujilem papan, soirikui keli maman,
Chintinastannam poi ghoddlem fakann, poddlom bolteacheach mogan.

Mogan poddon, jivit zalem mudar,
Uskea mekllem jivit kabar, tokler poddlo chintnancho bhar,
Mogan poddon, soglloch zalom fugar,
Kedinch anvem chintunk naslem, mogan poddon zain mhunn kazar.

Papa mozo khoxen anslo, ghutt mista taka gomlo,
Mamache tokler konn boslo, rag mista kallzan ghuslo,
Anvem mhunnlem, "Sang boball koslo, rag kiteak kortai itlo",
Tinnem mhunnlem "Kazar za punn addcho poddtolo vhodlo duddvancho pottlo".

Utram aikon, tika anvem kelo vinchar,
"Sang bhoinnink kortannam kazar, kitle tunvem dileai oza",
Teomp khoim pavla, ginean matxem kor uzar,
Kainch ghenastannam, Cynthia lagim horan zatolom kazar,

Khobor hi vokleger gomli, tanchi tokli firli
Voklechi maim mhunno lagli 'Novreachi famil kosli"
"Atanch tor novreachi maim osli, dhuvek chodd dukh diteli,
Doth addunk nam mhunnon jiv khateli, rat dis annem marteli"

Cynthia, Cynthia, fuddarachem chintia,
Ghorcheank thoimsor zogddonk soddia, ami kazar zaun suttia,
Tujea xegunnancho sobit jhelo ghuntia,
Kazar zatoch toch jhelo voron moje mamachea gomttean ghalia.

1.DEV NIDONK NAMAlfred Rose

Ugddapem korun tujem khorem kalliz tuka dakoi,
Topassunk zainam zalear tujea conciensak apoi,
Khorench tum fottovnk sodtai Rochnnarak, punn tho fottovnam mhunnon tum nokoi,
Vaitt kortubam adarinakai, bori dekh peleak xikoi.

Ch: Krimi adarlear kednanch bogsonk nam,
Punn choriechem konnank pochonk nam,
Gharant tanchea dolldirponn, suseg mhunnon assonk nam,
Gorban cholteleank, vhoddponn mellonk nam
Zoddleli zodd hathan uronk nam,
Hea vorvim gomon yeta bhavanim
Rochnnar Dev nidonk nam

Chovxilean nodor marlear, nakeamcher dista teo raxi
Nakeamcher ube ravon te bhagoita apli khoxi
Nam tankam mannsugecho vavr dondo, punn tim kartam ani sott’tte rexi
Pott boronam zatoch korunk pavtat teo duddvamcheo kaxi

Ch: Boll assomsor ti tanchi urmottkai
Nam Devachi bhirant nam sosnnikai
Khodd tanchi ekuch, punzavnk zata titli girestkai
Osleam duddvanim uronk nam ghottai
Mathieche duddu mathient vochonk zai
Hem goddonk guneaumkari zait konn, toch focot tancho maim pai

Munxeakullak rochun osso rostea bhair uddovnk nam Devan
Dev munxeak sambavta, taka zo cholta aplean nanvan
Boson asson voir tea kurpeache tronar, nodor ghalta eka eka ganvan
Dukhi zata poitoch bhavak topun marlolo bhavan

Ch Devache khastintlo konn suttonk nam
Farikponn dinastanam uronk nam
Devachea ghuttacho thav aiz pasun konnakuch mellonk nam
Bhavartan chol'leleankui soddunk nam, sovostkai dinastannam ravonk nam
Hea vorvim gomon ieta bhavanim Rochnnar Dev nidonk nam

2.DHONIA! BHOGOS MAKAAlfred Rose

Bhagint vareak boslelem,
Pollounk eok anj koxem distalem,
Veludachem kensachem aslelem,
Taka polloun kalliz dadoslem.
Maka polloun tem lozonk laglem,
Chotroilelea porim tem utlem,
Choltoch tem kalliz mojem dukhlem,
Eka paim-an tem thontem aslem

Dhonia bhogos maka zaite pautt xinntam tuka,
Itlem tunvem dilaim torui, maka sonvsar dista naka,
Tea cheddvak soglench dilaim, fokot eka paim-an tontem kelam teka,
Maka don paim dileat torui, kednaim anv okman kortam tuka.

Thoinch ek cheddo mittai vinktalo,
Suadik tallean kantar kortalo,
Soglea lokak tho apoitalo,
Bhagin yetealenk dipkaitolo,
Amurkoch hanso khelloitalo,
Thondar tachea uzvadd distalo,
Anvem lagim vochon vodkilo,
Anv kuddo oxem mhunnonk laglo

Dhonia bhogos maka, zaite pautt xinntam tuka,
Soglo sounsar hea dolleanim polletam, torui jivit dista naka
Tea bhurgeak dolle diunk naim, punn tho argam ditam tuka
Maka donui dolle dillai torui kednai chukon anv okman kortam tuka

Tea fuddem ek bhurgem kheutalem
Garxuleam dolleamchem aslelem
Apleach bitor khoxen anstalem
Dusream bhurgeam xim vochonaslem
Sorgar than denvlam xem distalem
Anvem apurbaien ukollem
How do you do anvem vincharlem
Donui kanani bherem aslem

Dhonia Bhogos maka, don kan dileai maka,
Don dolle dileai maka, don paim dilei maka
Kann dolle ani paim nastanam, ti rochnam vakanddta tuka
Sogllim dennim maka asson kednai chuckon anv okman kortam tuka
Dhoniaaaa......Dhoniaaaaa...Bhogos Maka

3.DIZGRASSAlfred Rose & Rita Rose

Bhoin: Hai! Roddtam roddtam tuka, mojea jivitachea sukha,
Geloi, geloi, geloi, dukhan galun maka,
Bhav : Roddonakai, roddon kosloch faidonam,
Permeshvarak zai zaun amkam mellonam,
Bhoin: Parmishvaran kiteak kakut kelinam,
Sukh maka dilenam, bhava foll mojem raklenam.

Bhav: Kalliz hem mojem roddta, dolleancher kalluk addta,
Noxib hem amchem, noxib dogaimchem,
Roddon kiteak upkarta, bhoinnim roddon kiteak upkarta,
Permishvoruch aiz kadiecho dongor, dongrachi kaddi korta,
Permishvoruch aiz kadiecho dongor, dongrachi kaddi korta.
Hai! Roddtam...

Bhav: Nov vorsanim Devan bhurgo dilolo,
20 disanim tacho ugddass kelo,
Bhoin: Kusvean mojea nov moinem sambaulo,
Ghorkar khoxi zalo, mhunno gharan uzvadd ailo,
Bhav: Konnache dolle futtlet, konnache xirab bhuzlet,
Rav bhoin'nim sambav, osolo dubav kiteak sang monan riglet,
bhoinnim konnem monan rigoilet,
Bhurgem nam mhunnon, nov vorsan passun, kosole diss tunvem sonslet, (dobrad)
Hai! Roddtam....

Bhav: Jiv diunk sodi, jiv diunk tuka diuchonam,
Fulto fuddar padd korunk mevchonam,
Bhoin: Sodd maka sodd, aninkuch sukh maka nam,
Konn maka kendchonam, konnakuch anv zhodd zanvchinam,
Sonvsar aiz mozo somplo, respedui mozo ublo,
Bhav: Jiv dixi zalear, poi tuzo ghorkar, dusri vokol addtolo,
Rokddich dusri vokol addtolo,
Apurbaiechi eklich mogachi bhoinn maka konn ditolo,
Apurbaiechi eklich mogachi bhoinn maka konn ditolo,
Hai! Roddtam.....

4.DOGUI BIKARI - Alfred Rose

Aikat sangtam dogui ami bikari,
Ankwar nhoi punn dogui ami kazari,
Anga thoimsor bonvtam, bik magtam, bekar na,sirviss kortam serkari

Ami bik magtaum ghenastanam kotti,
Ami bik magtaum bollsan asson notti,
Ghala re diya re ami marnam fotti,
Amkam bik ghalxeat tor, kakut dakoixeat motti.

Ami vetanv vetanv poi tea ganvani,
Lok sozmota ami sangtaum mhunn kanni,
Duddu amkam ditat, vostu amkam ditat, bhortat amkam nespani.

Amkam bik naka re bik naka duddvamchi,
Amkam bik naka re borea angostramchi,
Tumi mhunntelet vost tumkam zai khoimchi,
Amkam bik naka re tumche don-doulotichi.

Darar marit zalear dar ugoddtolem,
Khallteponnan magot zalear meutelem,
Amkam zai poi tem zaiteach zannak sanglem, konnach lagim na astelem.

Amkam bik ghala re doyall-ponnachi
Amkam bik ghala re bhav-bhavponnachi
Amkam bik ghala re sovostkaiechi
Amkam bik ghala re tumchea khorea mogachi.

5.DON’T WORRY BE HAPPYSinger Alfred Rose, Lyrics Titta Pretto

Goa tum amchem Goemkaranchem,
Girestkaien borlelem, neketr Indiechem,
Goa tum amchem apurbaiechem, bailea lokak faidechem
Antam zalam lokachem

Bailo lok Goem eun veta, soglem marog zalam mhunntat torui
Dont worry be happy,
Baile munis Goeant dondho korta, ami Goemkar tanche thond poitat torui
Dont worry be happy

Goa tum amchem Goemkaranchem,
Girestkaien bhorlelem, Neketr Indiechem
Oh Oh Goa tum amchem apurbaiechem, bailea lokak faidechem
Antam zalam lokachem

Golden Goa tuka mhunntat, punn fatlean nanv pirdear kortat torui
Dont worry be happy
Soro pion pott bhor jeutat, ani soro marog kela mhunntat torui
Dont worry be happy

Goa tum amchem Goemkaranchem
Sukh-dadasponn soglemchem, mankulem goa
Mogachea Goa tum amchem Goemkaranchem,
Duddvank lagon zalaim tum dusrea lokachem

Goemkar borem nanv zoddunk, fattim soronam kitloi duddu moddunk
Mhunnta dont worry yeah be happy
Christmas new year paskam kortat, foggoteam porim duddu moddtat torui
Dont worry be happy
Kitleo konkani kessetti yetat, marog passun zalear ghetat
Mhunntat dont worrie by happy

Goa bailo lok zaito Goem yeta, zage amche sovai gheta
Ho amcho guneav puta
Oh oh goa sobai tuji pirdear zait veta
Ami tankam zage vinkta, magir chintun roddta
Dont worry oh oh be happy, dont worry be happy dont worry be happy
Dont worry be happy!

6.DONA PAUL Alfred Rose

Dona Paul, Dona Paul, Dona Paul,
Kai boro sobit ganv tho dona Paul,
Ponje dokhear kelo mog, Dona Paul zalo fog,
Dona Paul, Dona Paul, Dona Paul.

Moi mogan khelloilo,
Dona Paul aplea gharan apoilo,
Mosko paum khavoilo,
Derefent sarnnicho muddo dakoilo.

Tem cheddum mista aslem autem,
Mojea noxiban poddlem khautem,
Dolle dampun marli danv, fuddem zata poi tem zanv..
Bailean saiba nattok kelem mottem.

Cheddvan bob marli "rav, pavat re",
Ho poi chor, chorun povta dhorat re",
Maka marlo khonttanim, vhoi tea ganvchea putanim,
Anvem mhunntlem maka soddat re.

Phatlean khontt marli konnem,
Cheddvak vincharlem kitem chorlam hannem,
Mojem kalliz chorlam, mhunnlem tannem,
Poutalo dinam mhunnon doth dennem.

Dusre pautt pagernt farailo,
Gopan dovrun maka boroch gunvdailo,
Chintlem na zait mhunn oxem, noxiban mevlem pixem,
Maka gunvdaun khattir uddoilo.

Khatir poddtoch mhunnlem saiba pav,
Hem aikon tannem mhunnlem matxo rav,
Maka suntlo xello gham, mhunnlem hem korta mojem kam,
Mojea monant tacho riglo dubav.

Khatt asli zonelaxim,
Udki marun pavlom bhair doriaxim,
Doria aslo tanchea ghoraxim,
Dorian pevun paulom Ponjea dokeaxim

reapt Oh Dona Paul, Dona Paul…

7.DON VOLLE - Alfred Rose

Altoddi than poltoddi, anv vochoncheak sodtalom,
Chintnam him monan dhorun anv voddean boslolom,
Voddean konnuch naslolo, anv thoi ekloch aslolom,
Thanel’leche don volle polloun anv ojeaplom.

Eka volleacher, boroilem vaur kor,
Dusrea volleacher boroilem aslem rozar kor,
Maka ansonk ailem, hem borop koslem tor,
Thanel’leak vicharlem tea boroupacho valor.

Oh anven mhunntlem thanel’lea, boroilaim tuvem kitem,
Vaur kor ani rozar kor tum sangonk sodtai kitem,
Vaur anven kelo zalier, zaddounk zatelem zaitem,
Rozar kelear pott mojem jaunk pautelem mottem,

Thanelo uxear tannem ghoddbodd kelo,
Rozar kor boroilem tem to volo thanpacho bond kelo,
Vaur kor boroilam, tho volo thannuk laglo,
Voddem dhorieantuch gunvonk laglem zalo ghotalo.

Thanel’lean maka sanglem, fokot vaur korxi zalear,
Jivitachea somdirant tum gunvonkuch urtoloi,
Toxench tho mhunnonk laglo, fokot rozar korxi tor,
Thoddik pauchonai tum modench bhovon astoloi.

Vaur kor rozar kor, don volle mollache,
He dhonui volle munxeakullache gorjeche,
Dhonui athanim dhorun, ami thanpache,
Ani jivitachi thoddik ami paupache.

8.DOTOR ANI NURSE - Alfred Rose D & Antonette N


N:Dotor dotor dotor maka kitem zata,
Sambau maka sambau dotor gunvoll yeta,
D:Rau gho matxem rau gho sisterik polleta,
Avoi ghotalo zata mista.

N:Rogot poitoch dolleamr yeta sai, kalliz mojem doddodta hai,
D:Tuka kaim zaina bienakai, choll ek injecsanv maria bai,
N:Injecsanv titlem marinakai
D:Anik koslo korum upai? Koslem hem pikasanv,
Bestench hem temtesanv, sang tor maka kitem kor mhunntai?
Aik tuka sangtam anv vhoddlea dotorak sang, maka bejar kornakai.

N:Vhodlea dotorak sangot tor vaitt zatelem,
Sirvis hi soddun ghara boschem poddtelem,
D:Tum poilem cheddum modur kaliz aslelem
Tuka nurse konnem za muntlelem.

N:Duventiche hal pollenezo, dolleantlean bhair sorta uzo,
D:Jiv abalar kornakai tuzo, dolleancho eok voiz assa mozo,
N:Tujean kiteak maka poi nezo
D:Anv dolleamcho voiz bai khoimcho?
Dolleamche voiz vegle, kalzache voiz vegle
Zon ekleak vaur assa apnacho
Dotor anv noi tosslo, dotor anv fokot operesavam korpacho.

N:Toxem tor hea kallzachem operesanv kor
Dolleani mojeam polle kon bosla bhitor,
D:Dolleanim polloun mojei toklek choddlo zor
Makai gunvoll heta bai ghott dor.

Ulloup
Nurse: Avoi dotor gunvoll yeun poddlo, konui tori pavat ghe saibni, dotor dotor
ward boy, sister, konui tori pavat ghe saibni

N:Avoi avoi kitem korum anv
D:Dotorak zalem fugassanv
N:Khoimsor saiba atam marum dhanv
D:Padrik sang add mhun sontessanv,

N:Bogos saiba ho mozo gunneanv
D:Bogxilem boro zalom anv, cheddum tum lagamchem,
Sukh soddtai mogachem, kiteak suru kel'loi lamb xermanv?
Ekuch utor tujem maka puro aslem, hench noi go sodtalom anv.

9.DOTORANCHO DOTORAlfred Rose

Kantorist hea palkacho, lok taka vollkotalo,
Palkar kantaram korun, lokak khuxeal dhortalo,
Thoddim vorsam zalim pasar, auchit obsoeg ghoddlo,
Palka kantar kortanam, avaz tacho bond zalo.

Vhodlea dotoraxim gelea uprant, kuddik tache suntlo xello gham,
Talleacho kenser zala mhunn, sanglem dotoran,
Kantar korunk zaumchemnam, ulounk passun zaumchem nam,
Devan dilolo avaz, anik aikonk meuchonam.

Kenser boro zanv nezo, Dotor an taka sanglem,
Sangnnem aikona fuddem, hem kalliz tachem roddlem,
Kantaram korun tannem, aplem jivit sarlelem,
Talleacho kenser zaun, soglem sukh tachem soplem.

Bomboi breach candy mhunnta thoimsor,
Assa eok famad dotor, to dotor boro korta ghott bhavart assot tor,
Taka dotoraxim velo, tallo tacho dakoilo,
Udok ani tel vaprun cancer tacho pigoulo.

Sant Anton ochorieancho, hem tea dotorachem nanv
Breach candyn eke garagin chollta tachem devossanv
Koslim koslim duensam kurar korta diun bessanv
Talleak kenser zalolo kantorist bhavani anv

Duensantlo tuka boro zaunk zai tor, Sant Antonicher bhavart dor
13 Noveana tachim khorea bhavaratan tum kor
Bhavart kallzan gheun bitor Sant Antonik fuddo kor
Sant Anton aiz zaun assa, eok dotoramcho dotor
Hi milagr moje thaim ghoddlea, bhavani ek milagr vhodd.

10.DUDDUAlfred Rose

Tho soro kaddtat kiteak, zai dekun duddu,
Teo choreo kortat kiteak, zai dekun duddu,
Teo sorti kaddtat kiteak, zai dekun duddu,
Duddu, duddu, duddu, duddu, duddu duddu......

Duddu nam zalear sonvsar koddu,
Duddu nam tujer marlo zaddu,
Duddu nam zalear sonvsar soddu,
Duddu, duddu soglleankuch zai duddu.

Sirvis nam zalear tuka cheddvam mog korinam,
Sirvis nam zalear tuka ixtt lagim dhorchenam,
Sirvis nam zalear tuka konnuch man dinvchonam,
Kaddi pasun ukolchinam, duddu nastanam.

Ha ha ha ha duddu, konnak naka duddu,
sogleankuch zai tea duddu..hha haah dudu.

Baltim kortolo zalear poile zai duddu,
Kazar zatalo zalear poile zai duddu,
Kitench kortolo zalear poile zai duddu,
Dis rat, vavr, fokot korunk duddu.

Dudduvamcher bosla mhunntat denvchar,
Punn duddvamcheruch cholta sonvsar,
Mortoch duddu vorchenam sorgar
Punn mortoch inteor zauchonam duddu naslear.

Bailek mhunntat ghov naka nam zait tor duddu,
Doth nam tor vokol naka nam zait tor duddu,
Amigak Amigak naka nam zait thor duddu,
Duddu aslear sogott tuka mhunnot senheoru.

yeah ha duddu...haha duddu dudu duddu

Vhodil sangtat ho sonvsar mhunon chear disancho,
Sonvsaran sangat pavor cholta zait konnacho,
Soth assa tem fott korunk pavor zait tho khuimcho,
Duddu, duddu, duddvamkaramcho.

Girestank mhunntat nid podonam,
Duddvamkarank mhunntat suseog nam,
Duddu nastanam kainch ek ghoddonam,
Dekun, duddu denvchar mhunnon faido nam.

Tho soro kaddtat kiteak, zai dekun duddu,
Teo choreo korta kiteak, zai dekun duddu,
Teo sorti kaddtat kiteak, zai dekun duddu,
Duddu aslear sogot tuka mhunnta senheoru.

1.EKUCH ROGOTAlfred Rose

Ekuch rogot amchem ekuch rogot, soimban ami veglle veglle,
Ekuch rogot amchem ekuch rogot, kalljidar ami soglle,
Amcho ekvott polloun thodde bou, martat ujeache inglle,
Tosle inglle amcher poddonam, punn uddon vetat zaun kanvlle.

Oxem mhunnot sezarche dog bhau, khuxeal aslo tancho sobau,
Eka mekacho korit sambau, hem polloun kurnatteank podle zau,
Bhavancho mozbut ekvottacho, ganvan zalolo bobau,
Tancho ekvott moddche pasot tanchea monan rigoilo dubau,

Dhaktea bhavan vhoddlea bhavak sanglem, gharache koria vantte,
Vhodlea bhavan vhodlo vantto maglo, vantteani poddle kantte,
Dogui, dogam advogadank meulet, axek fut'tokoch fantte,
Dogui advogad khoxen murgottlet, pageran podlet mhunn xeutte.

Dogui advogad ixtt ghuttache, dogui duddvamche axeche,
Pagern poddtoch xeutte taje, nagounk te sodtat poixe bhavanche,
Eklo advogad vhodle bhavak sangta, donui vantte anv ditolom tuje,
Chitt hi voron dusre advogadak dhi, vande koria tujea bhavache.

Ohhh vhoddlo bhav aplea ixttak meuta, sang ixtta kitem koria,
Ixtt tancho tanchem karbar chinta, chitt ugtti korun vachia,
Chitt ugti kortoch tankam gomta, magir uchamboll chintnacho doria
Chittir boroilam hea dog bokdde meuleat, tancheo katti ami kaddia,

Oxem zait mhunn dogui bhav nokot, zogddonk sodi lokot lokot
Bhavponn tachem vetem aslem sukot, punn dolle ugtte zale poddtoch vokot
Lokacheam sangnneamcher patiumchem nhoim, lok bhavank zaitench sangot
Thondar ulounchem, monan nhoi dorchem, bhavachem ekuch rogot.

2.EROPKAR - Alfred Rose (AR) and Luiza De Saliganv (LS)

LS:Amchea sezreak aslo ek cholo inglez xinklolo,
Eropak vochon tho saiba zala fuglolo,
Xallent vetanam tacher mozo aslolo dollo,
Antam vollkilear zap dina saib zala voddlo

AR:Agho het melea vattentlem,sutt hem mellem kelem,
Khoimchem tum vaddeantlem,cheddum tum konnalem

LS:Avoi avoi avoi avoi avoi kitem tor eropkar,
Zaunk sodta savkar, tujea oslea savkar mojea fatlean zatat pikar.

LS:Dolleank moje pollenakai, martelim mati,
Kitem tor ho eropkar fulon ravlo xati,
Mijax tuji puro kor rajaram xeti
Konn ti nokloi anv mojea bapachi beti

AR: Agho chol go konnui tum zanv, konnachi bixead nam
Ganvti cheddvamchi anv porva nam korinam,
LS: Puro puro puro puro eropkar tum voddlo
AR: are va
LS: Gorea choleank bullo,
AR: Lagim yeta
LS: Sang tor maka kiteak tannim Goeam tuka dadlo

Dialouge.....
AR:Hem Goem daddlo? polle tum maka vochonk dita vo nam
LS:Nam dinvchem nam
AR:Dinvchem nam? kitem kortelem
LS:Kitem kortelim, Bapak apoitelim
AR:Apoi pollumya
LS: bapa bapa

BP: konn, kitem zalem, konn rajaram eropkar arey tum kit sozmola
tum magel choliek lognachem utor dita ani eropak veta
Tum kit vhoddlo zal mhunn sozmola re
Hem kashmircho coat and kalsanv galun kit sozmot tum

AR: Hi tugeli choli kaka, punn tuje bhaxen disonam
BP: Mojea bhaxen disonam ?
AR:Matho tori disonam
BP:ti tagel ayi bhaxen zalea
AR: Ayi bhaxen zalea?, Moji chuk zali
BP:Chuk zal mhunnta
BP:tumgel prem zomtolo mugo atam
LS: voi bapa
Sarkem zal mugo
LS: voi bapa
Votam ham.....Hamm

LS:Prem tugelo kortalim anv xallent astanam,
Kalliz mojem roddlem tum eropak vetanam,
AR:Prem magelo kortalem mhunn maka gomlemnam,
LS:Dekhun mista athant mojea ghatlelim kanknnam

AR:Agho kanknnam tim funkeachim nhoim khorea premachim
Bhailean bhangarachim, bitorlean rupeachim
LS:Sambau tuka marin chora, divlant voron vegim, Parmeshwarak sangin
AR:Divlant vortai borench zalem, korunk lauya lagin

Both: korunk lauya lagin, korunk lauya lagin

1.FAMILICHO EKVOTTAlfred Rose


Disan dis sonvsar ho bodollta, sudorta, fankarta
Toxech munxeachem ginean vaddta, chintop vaddta, fuddar choddta,
Sonvsarchem sudarop polloun, zantte amche, chodd ojeapta,
Torui astana sovostkai na, sonvsar ho aiz abzouta.

Adlea tempar naslelim gharam, naslim him vhodlim vhodlim xaram,
Purvoz vaur kori gheun foram, khuxeal sarit voram,
Tea tempar tankam xinkop naslem, chintop aslem, ginean aslem,
Hea tempar amkam asson soglem, jivit ami sartanv koslem?

Adim bhurgim lahn toxim vhodlim, malis kitem noko aslim,
Atamchim bhurgim poi eddexim bhurgechponnim soglench xinklim
Adim avoichea dudha bogor, dusrem dudh tem pienaslim
Antam avoichem tem dudh naka, dhobeachem dudh pionk xinklim

Adim avoi astali gharan, bhurgeank ti vaddoitali mogan
Atam avoi assta offisan, bhurgim dusreache gharan
Bhurgeank ghara daracho mog na, avoi bapaichi porvana
Dongraileam zaddam porim vaddta, avoicho moipass nastanam

Eok put avoicher ingrath zait tor, avoi dukham golloitali
Dudhan puta tuka vaddoila, voi sambaulla ti mhunntali
Dis ani rath hea kandar marun, tujem vaitt kaddlam mhunn xinntali
Mojea koixttancho inam puta tujem ingrattpon mhunn roddtali

Antamchea avoiank oxench ghoddot, tanche tondak tallem zatelem
Tanchim bhurgim uloitat titlem, tannim sonschem poddtelem
Margaiek lagon avoiani, tea sirvissank, vechem poddta
Dekhun aiz familicho ekvott, dis an dis unno zata.

La la la la la la la la la la la la

2.FOLL GOEMCHE MATIECHEMAlfred Rose

Neketram modem neketr porzollachem,
Sonvsarak dakoita mannik mhunn Indiechem,
Padr Agnela porim uzvaddachem,
Vhoddponn dakoita Goa Xarachem,
Kortalo mol munxeachea Otmeachem,
Fankraitalo utor Jezu Christachem,
Somestank dakoilem, kallzidarponn apnnachem,
Voi tem ek foll amche Goemche matichem

Indiek tosoch Ceylonak assa tacho avaz,
Kalljidar, teach porim toklen tho aslo uxear,
Sonvsarachea chearui konnxean assa tacho ghaz,
Voi Voi toch to Veneravel Padr Jose Vaz.

Amchea Goa maim dhesant zolmolo,
Ponchvis vorsamcho astanam Padri zalo,
Kanara munntat thoimsor pattoilo,
Thoim Oratoriani Padrincho zomo ghoddlo,
Thoim ceylonache vochonk bhair sorlo
Eka durboll vavreadeacho bheos ghetlo
Serkar ceylonache khoroch ek khampero
Thoimsor Christaumak persigir kortalo

Ceylonak vavurlo porva korinastanam,
Pulisek dislona tancheach fudden astanam,
Bhavart jivo kelo jivak bienastanam,
Bhoktiponnan somplo Ceylonak astanam.

Somplo dekun ek bhagivont padri,
Sabar ganvantleo eunk lagleot romari,
Kori dekun jinsamvar milagri,
Romak hi khobor pattoili rokdi,
Punn vodilamchi zali na khatri,
Dekun hi khobor apxinch pondak dampli,
Tachea milagrinchi fank zatokoch ogli,
Oddezxim vorsanim ti porot ustoli.

Eka bhoktivontak sant mhunn porgott'tolet tor
Don vhodleam milgrinchi goroz vortouta vhodd
Soth mhunn koutoch ditat Santiponnacho valor
Dhonia oslem vhoddponn Padr Jose Vaz ak favo kor

3.FOOTBALL-ACHO KHEV - Alfred Rose

Sogllech vatten amcher eta dukov,
Fuddar Goemkarancho zata mista pokov,
Ghott zanvche suater, frak zata jivitacho sankov,
Jivit amchem zalam eok footballacho khev.

Bomboi aileanv ami ghor-dar amchem soddun,
Kitle bhav pois gelet, fuddar aplo korunk,
Bahrain, Kuwait, Arabiak gelet zoddunk,
Tankaim to serkar khoim porte dita daddun.

Bomboi mellonasli dekun sirvis,
Porkea ganvan gelet, familik ghalunk niss,
Thonddien gormen sirvis keli kaddun marekar diss,
Goeam gharam bandlim zatelet mhunn feliz.

Thoimsor than Bomboi eun te kortelet kitem?
Disandis margaien bolos zata ritem,
Torui amim jietanv, khorpun amchem matem,
Urtaum mista douvunk, don fatranchem dantem.

Bomboi aslo tednam Ingelez serkar,
Anglo Indiank sirviso mellot sabar,
Nanvam boldun, Anglo Indian zaleat thodde Goemkar,
Punn atam diss tancher aileat chodd marekar.

Nanvank lagon tor amkam sirviss mellonam,
Pottak lagon amkam anik dusro upainam,
Nanvam boldunchim poddot tor kainch porvanam,
Amcho dhorom mat kednanch boldunk favonam.

4.FOTTOILEM DEVA FOTTOILEM - Alfred & Rita Rose

A: Roddunaka, roddunaka mogachea Kamla
Kamla mojea prem tugelo kallzan ghott romla
Visvas mozo, visvas tuzo kallzan ghott romla
Nokri mhaka zali Kamla, veta hanv Simla

R: Fottoilem Deva mhaka sap fottoilem
Lognnank voros zavnk nam eksurponnam bossoilem
A&R: Fottoilem Deva mhaka sap fottoilem
Lognnank voros zavnk nam eksurponnam bossoilem

R: Simla vetoch mellot tuka bavli mennanchi
Adon kor Goyeam assa mhunn bakri chunanchi
Bakri soddun chakri korxi ganvtti fulanchi
Nokre povn bodolxi nodor tujea dolleanchi

A: Gabrunaka, gabrunaka ditam hanv khatri
Simla pavtoch rokddich sodtam borixi kotri
Kotri mevtuch Simla pavli Panduchi chokri
Magir dogaim bonvchem ghevn ti premachi sontri

R: Atanch hansoitai ani atanch roddoitai
Rupem dakoitai punn bhangar mhunnon fottoitai
A&R: Atanch hansoitai ani atanch roddoitai
Rupem dakoitai punn bangar mhunnon fottoitai

R: Kedinch chintlenam noxibar eit mhunnon pai-i
Roddon-roddon dollear mojea ievnk lagli sai-i
Ekuch tuji nodor ghalun poi mhaka poi-i
Thoddeach tempan zanvchi assa bhurgeachi ai-i

A: Toxem zalear ghorach ravtam Simla vochonam
Punn ghora ravlear ghorabeacho ukol zanvchonam
Ravon dista, vochon dista kitem sozmonam
Vechench poddlem Kamla anik dusro upai nam

A&R: Fottoilem Deva mhaka sap fottoilem…………...}

Lognnank voros zavnk nam eksurponnam bossoilem..}…3

5.FOTTOUN GELEM Alfred Rose
Dukham sanvronam,
Nirmoll kallzak ghavo zala to pekonam,
Tuje osoli Devi dusri mevchinam,
Rochnnaran kazar kiteak favo kelemnam, vhoi kelemnam.
Anstem rup tujem,
Nialltoch kallzak pet'ta akttem ujeachem,
Tunch mozo fuddar dissoi neketr Sorginchem,
Sozmotalom tunch mhunn amrut jivitachem.

Khuimsor gelem, khuimsor gelem,
Kazarachea dissa, aksident zaun, choddfoddeanim melem,
Kallzak balo topun gelem, kalliz toddun velem,
Zogllaunnem koxem, jivitan ailem,
Ekach minutan, tum nattak zalem, fottoun gelem.

Pisso zalam anv, chintunk naslelea mornan giraslem tuka,
Kazarachea dissa, tunvem fottoiloi maka,
Makai vor, sonvsaran anink dovrinaka, tunch vor maka.

6.FUDDARCHE DIVE - Engelbert Rose

Anv eok bhurgo lhan, aiz asam tumche modem,
Tumchea dhiran kantar korunk sorlam fuddem,
Tumchea forsan, aiz pasun tandttam mojem voddem,
Toxench iskolan xinkop kortam borem.

Tiatranim nachtam, punn mojem xinkop soddchonam,
Adar diteleancher kednanch bodmas zaunchonam,
Tumchea fuddean kednanch xati fuloun ravchonam,
Tumchi xabaski visorchonam.

Mogall bhurgeanim, iskolan Inglez xikat,
Tumchea gharanim, konkani bhaxek rakat,
Da zannam modem konknni ulounk lozonakat,
Anim Goa Maimcher ingrat zaunakat.

Tallo asa tannam konknnim kantar korunk zai,
Borounk yeta tannim, konknnim boroup korunk zai,
Ulounk yeta tannam, konknnim uloup korunk zai,
Oxe Goemche put mhunn dakounk zai.

Amim bhurge khorech fuddarche diye,
Amcheruch asa, atam soglleanche doye,
Dusreachem aikon gineanank marchenhoim khiye,
Amche Maimchea kallzak ghalchenhoim ghaye.

Tumchea fuddean ravon tumcho upkar attoitam,
Anste tumche rupkar, mojea kallzan kontoitam,
Utranchi sozmonnim kaddteleat mhunn sozmotam,
Anim kantar mojem sompoitam.

Updated 14th March 2013